2.10.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 252/38


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/1664

z dnia 30 września 2019 r.

upoważniająca laboratorium na Ukrainie do przeprowadzania testów serologicznych w celu monitorowania skuteczności szczepionek przeciwko wściekliźnie u psów, kotów i fretek

(notyfikowana jako dokument nr C(2019) 6906)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając decyzję Rady 2000/258/WE z dnia 20 marca 2000 r. określającą specjalny instytut odpowiedzialny za ustanawianie kryteriów niezbędnych do standaryzacji testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szczepień przeciwko wściekliźnie (1), w szczególności jej art. 3 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją 2000/258/WE wyznaczono Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) w Nancy we Francji jako specjalny instytut odpowiedzialny za ustanawianie kryteriów niezbędnych do standaryzacji testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szczepionek przeciwko wściekliźnie. Laboratorium AFSSA jest obecnie częścią Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) we Francji.

(2)

Decyzja 2000/258/WE stanowi między innymi, że ANSES ma oceniać laboratoria w państwach trzecich ubiegające się o zgodę na przeprowadzanie testów serologicznych w celu monitorowania skuteczności szczepionek przeciwko wściekliźnie.

(3)

Właściwy organ Ukrainy złożył wniosek o zatwierdzenie laboratorium „NeoVetlab Ukraine Ltd” w Kijowie, a ANSES sporządziła i przedłożyła Komisji pozytywne sprawozdanie z oceny z datą 14 września 2018 r. dotyczące tego laboratorium.

(4)

Należy zatem upoważnić laboratorium „NeoVetlab Ukraine Ltd” w Kijowie do przeprowadzania testów serologicznych w celu monitorowania skuteczności szczepionek przeciwko wściekliźnie u psów, kotów i fretek.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zgodnie z art. 3 ust. 2 decyzji 2000/258/WE niniejszym upoważnia się następujące laboratorium do przeprowadzania testów serologicznych w celu monitorowania skuteczności szczepionek przeciwko wściekliźnie u psów, kotów i fretek:

NeoVetlab Ukraine Ltd.

11, Akademika Viliamsa str., apt.101

Kijów, 03191

Ukraina

Artykuł 2

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 października 2019 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 września 2019 r.

W imieniu Komisji

Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 79 z 30.3.2000, s. 40.