8.8.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 208/44


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/1334

z dnia 7 sierpnia 2019 r.

dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń na Słowacji

(notyfikowana jako dokument nr C(2019) 5989)

(Jedynie tekst w języku słowackim jest autentyczny)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych mających zastosowanie w handlu wewnątrzunijnym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (2), w szczególności jej art. 10 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Afrykański pomór świń jest zakaźną chorobą wirusową dotykającą populacje świń domowych i zdziczałych, która może mieć duży wpływ na rentowność chowu trzody chlewnej, powodując zakłócenia w handlu wewnątrz Unii i wywozie do państw trzecich.

(2)

W przypadku wystąpienia ogniska afrykańskiego pomoru świń istnieje ryzyko, że czynnik chorobotwórczy rozprzestrzeni się na inne gospodarstwa, w których utrzymuje się trzodę chlewną, i na zdziczałe świnie. W rezultacie, w wyniku handlu żywymi świniami lub produktami z wieprzowiny, może się on rozprzestrzenić z jednego państwa członkowskiego na inne państwa członkowskie i na państwa trzecie.

(3)

Dyrektywą Rady 2002/60/WE (3) wprowadzono minimalne środki, które mają być stosowane w Unii w celu zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Art. 9 dyrektywy 2002/60/WE przewiduje w przypadku wystąpienia ognisk tej choroby ustanowienie okręgów zapowietrzonych i zagrożonych, na których mają mieć zastosowanie środki określone w art. 10 i 11 tej dyrektywy.

(4)

W następstwie wystąpienia ognisk afrykańskiego pomoru świń w powiecie Trebišov na Słowacji, to państwo członkowskie poinformowało Komisję o sytuacji w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń na swoim terytorium i zgodnie z art. 9 dyrektywy 2002/60/WE ustanowiło okręgi zapowietrzone i zagrożone, w których mają zastosowanie środki, o których mowa w art. 10 i 11 tej dyrektywy.

(5)

Po ustanowieniu okręgów zapowietrzonych i zagrożonych na Słowacji przyjęto decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2019/1273 (4) zgodnie z art.9 dyrektywy 2002/60/WE.

(6)

Od daty przyjęcia decyzji wykonawczej (UE) 2019/1273 sytuacja epidemiologiczna dotycząca afrykańskiego pomoru świń na Słowacji rozwinęła się i wystąpiło nowe ognisko tej choroby w powiecie Trebišov, w związku z czym Słowacja wdrożyła wymagane środki zwalczania i zgromadziła dodatkowe dane dotyczące nadzoru.

(7)

W celu zapobieżenia niepotrzebnym zakłóceniom w handlu wewnątrz Unii, a także aby uniknąć wprowadzenia przez państwa trzecie nieuzasadnionych barier w handlu, konieczne jest opisanie na poziomie Unii zmienionych obszarów ustanowionych jako okręgi zapowietrzone i zagrożone w związku z afrykańskim pomorem świń na Słowacji we współpracy z tym państwem członkowskim. Zmienione okręgi zagrożone i zapowietrzone uwzględniają aktualny scenariusz epidemiologiczny w tym państwie członkowskim.

(8)

W związku z tym w załączniku do niniejszej decyzji należy określić obszary wskazane jako okręgi zapowietrzone i zagrożone na Słowacji oraz ustalić czas trwania tej regionalizacji.

(9)

Ponadto decyzję wykonawczą (UE) 2019/1273 należy uchylić i zastąpić niniejszą decyzją, aby uwzględnić aktualnie obowiązujące środki zarządzania chorobą i rozwój sytuacji związanej z chorobą w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń na Słowacji.

(10)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Słowacja zapewnia, aby okręgi zapowietrzone i zagrożone ustanowione zgodnie z art. 9 dyrektywy 2002/60/WE obejmowały co najmniej obszary wymienione jako okręgi zapowietrzone i zagrożone w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Decyzja wykonawcza (UE) 2019/1273 traci moc.

Artykuł 3

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 18 listopada 2019 r.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Słowackiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 sierpnia 2019 r.

W imieniu Komisji

Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 13.

(2)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29.

(3)  Dyrektywa Rady 2002/60/WE z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiająca przepisy szczególne w celu zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz zmieniająca dyrektywę 92/119/EWG w zakresie choroby cieszyńskiej i afrykańskiego pomoru świń (Dz.U. L 192 z 20.7.2002, s. 27).

(4)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1273 z dnia 26 lipca 2019 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń na Słowacji (Dz.U. L 201 z 30.7.2019, s. 6).


ZAŁĄCZNIK

Republika Słowacka

Obszary, o których mowa w art. 1

Data zakończenia stosowania środków

Okręg zapowietrzony:

Gminy: Strážne, Veľký Kamenec, Malý Kamenec, Somotor, Veľký Horeš, Streda nad Bodrogom.

18 listopada 2019 r.

Okręg zagrożony:

Gminy: Viničky, Klín nad Bodrogom, Ladmovce, Zemplín, Svätá Mária, Rad, Svinice, Svätuše, Malý Horeš, Pribeník, Borša, Bara, Dobrá, Kráľovský Chlmec, Vojka, Cejkov, Malá Tŕňa, Slovenské Nové Mesto, Čerhov, Kašov, Veľká Tŕňa, Luhyňa, Veľaty, Michaľany, Hrčeľ, Kysta, Novosad, Zemplínske Jastrabie, Brehov, Zatín, Bol', Soľnička, Poľany, Leles, Bačka, Biel, Veľké Trakany, Malé Trakany, Čierna nad Tisou, Čierna, Bot'any, Ptrukša, Byšta, Brezina, Kazimír, Lastovce, Stanča, Zemplínska Nová Ves, Zemplínsky Branč, Kožuchov, Zemplínske Hradište, Hraň, Sirník, Malčice, Petrikovce, Veľké Raškovce, Ižkovce, Beša, Čičarovce, Veľké Kapušany, Maťovské Vojkovce, Budince, Kapušianske Kľačany, Ruská, Veľké Slemence.

18 listopada 2019 r.