30.7.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 201/9


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/1274

z dnia 29 lipca 2019 r.

w sprawie równoważności ram prawnych i nadzorczych mających zastosowanie do wskaźników referencyjnych w Australii zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (1), w szczególności jego art. 30,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (UE) 2016/1011 wprowadza wspólne ramy mające na celu zapewnienie dokładności i rzetelności indeksów stosowanych w Unii jako wskaźniki referencyjne w instrumentach i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych.

(2)

Rozporządzenie to stosuje się od dnia 1 stycznia 2018 r., a administratorzy spoza Unii korzystają z okresu przejściowego umożliwiającego stosowanie w Unii wskaźników referencyjnych państw trzecich. Po upływie okresu przejściowego wskaźnik referencyjny lub zestaw wskaźników referencyjnych opracowane przez administratora mającego siedzibę w państwie trzecim mogą być stosowane w Unii wyłącznie w przypadku, gdy dany wskaźnik referencyjny i danego administratora wpisano do rejestru prowadzonego przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych („ESMA”) po przyjęciu przez Komisję decyzji w kwestii równoważności lub uznaniu bądź zatwierdzeniu przez właściwe organy.

(3)

Komisja jest uprawniona do przyjmowania decyzji wykonawczych stwierdzających, że ramy prawne i nadzorcze państwa trzeciego w odniesieniu do określonych administratorów lub określonych wskaźników referencyjnych bądź rodzin wskaźników referencyjnych są równoważne wymogom ustanowionym w rozporządzeniu (UE) 2016/1011. Oceniając taką równoważność, Komisja uwzględnia, czy ramy prawne i praktyki nadzorcze danego państwa trzeciego zapewniają zgodność z zasadami IOSCO dotyczącymi finansowych wskaźników referencyjnych lub, w stosownych przypadkach, z zasadami IOSCO dotyczącymi agencji zgłaszających ceny ropy naftowej, oraz czy tacy poszczególni administratorzy lub poszczególne wskaźniki referencyjne bądź rodziny wskaźników referencyjnych podlegają w sposób ciągły skutecznemu nadzorowi i egzekwowaniu przepisów w tym państwie trzecim.

(4)

Szereg podmiotów nadzorowanych administruje w Australii wskaźnikami referencyjnymi takimi jak australijska stopa swapowa BBSW (Bank Bill Swap Rate) oraz indeks S&P/ASX 200 i stosuje je w Unii. W związku z powyższym Komisja przystąpiła do oceny systemu wskaźników referencyjnych w Australii.

(5)

Ramy legislacyjne dotyczące ustanawiania i nadzorowania wskaźników referencyjnych oraz administrowania nimi w Australii obejmują system licencyjny i przewidują powierzenie uprawnień Australijskiej Komisji ds. Papierów Wartościowych i Inwestycji („ASIC”). W ramach powyższych uregulowań wymaga się również, aby administratorzy istotnych wskaźników referencyjnych uzyskali od ASIC licencję administratora wskaźnika referencyjnego. W przypadku wskaźników referencyjnych, które nie zostały uznane przez ASIC za istotne, australijskie ramy legislacyjne umożliwiają administratorom dobrowolne przystąpienie do krajowych ram regulacyjnych poprzez wystąpienie o licencję ASIC zgodnie z sekcją 908BD ustawy o spółkach, co w rezultacie sprawia, że podlegają oni przepisom ASIC dotyczącym administratorów i podmiotów przekazujących dane.

(6)

Podmioty, które uzyskały licencję ASIC, są związane warunkami licencji oraz podlegają szeregowi wymogów prawnych. Prawnie wiążące wymagania dotyczące administratorów określono w ustawie o spółkach z 2001 r. („ustawa o spółkach”), przepisach (administracyjnych) ASIC z 2018 r. w sprawie finansowych wskaźników referencyjnych i przepisach (przymuszających) ASIC z 2018 r. w sprawie finansowych wskaźników referencyjnych. Przewodnik regulacyjny ASIC nr 268 pt. „System wydawania licencji dla administratorów finansowych wskaźników referencyjnych” (Regulatory Guide 268, „Licensing regime for financial benchmark administrators”) („RG 268”) zawiera dodatkowe wskazówki dla administratorów wskaźników referencyjnych. Część 7.5B ustawy o spółkach (zmienionej ustawą z 2018 r. (środki nr 5 z 2017 r.) w sprawie zmiany przepisów finansowych) stanowi wdrożenie ram legislacyjnych dotyczących regulacji finansowych wskaźników referencyjnych.

(7)

Zgodnie z sekcją 908AC ustawy o spółkach ASIC może, w drodze aktu prawnego, uznać finansowy wskaźnik referencyjny za istotny wskaźnik referencyjny. Jedynie te wskaźniki referencyjne, które spełniają kryteria określone w ustawie, mogą zostać wyznaczone jako istotne wskaźniki referencyjne. ASIC musi być przekonana, że: (i) wskaźnik referencyjny ma znaczenie systemowe dla australijskiego systemu finansowego; lub (ii) istnieje istotne ryzyko wystąpienia finansowego efektu domina lub systemowej niestabilności w Australii, jeżeli zakłóceniu ulegnie dostępność lub rzetelność wskaźnika referencyjnego; lub (iii) miałby miejsce istotny wpływ na inwestorów detalicznych lub hurtowych w Australii, jeżeli zakłóceniu ulegnie dostępność lub rzetelność wskaźnika referencyjnego.

(8)

Na mocy aktu ASIC 2018/420 (istotne finansowe wskaźniki referencyjne) w sprawie spółek ASIC uznała szereg finansowych wskaźników referencyjnych za istotne wskaźniki referencyjne. Niniejsza decyzja ogranicza się do administratorów tychże wskaźników referencyjnych wymienionych w ostatniej obowiązującej wersji aktu ASIC 2018/420 (istotne finansowe wskaźniki referencyjne) w sprawie spółek. Niniejsza decyzja nie obejmuje administratorów finansowych wskaźników referencyjnych kwalifikujących się do wyłączenia z zakresu stosowania rozporządzenia (UE) 2016/1011 zgodnie z art. 2 ust. 2 tego rozporządzenia.

(9)

ASIC może udzielić licencji administratorowi wskaźnika referencyjnego w odniesieniu do jednego lub kilku finansowych wskaźników referencyjnych. Podejmując decyzję o udzieleniu licencji, obłożeniu licencji warunkami, zmianie lub cofnięciu tych warunków, zmianie licencji lub zawieszeniu bądź unieważnieniu licencji, ASIC musi uwzględnić czynniki określone w sekcji 908BO pkt 2 ustawy o spółkach. Uznaje się, że dana osoba popełnia przestępstwo, jeżeli administruje (lub utrzymuje, że administruje) istotnym wskaźnikiem referencyjnym, lecz nie posiada licencji administratora wskaźnika referencyjnego określającej dany finansowy wskaźnik referencyjny.

(10)

ASIC przyjęła przepisy (administracyjne) ASIC z 2018 r. w sprawie finansowych wskaźników referencyjnych („przepisy administracyjne”) na podstawie sekcji 908CA ustawy o spółkach oraz przepisy (przymuszające) ASIC z 2018 r. w sprawie finansowych wskaźników referencyjnych („przepisy przymuszające”) na podstawie sekcji 908CD ustawy o spółkach. W przepisach administracyjnych ustanowiono wymagania dotyczące podmiotów, którym udzielono licencji administratora wskaźnika referencyjnego, i podmiotów przekazujących dane, w tym wymogi w zakresie zarządzania i nadzoru, wymogi dotyczące outsourcingu, wymogi zapobiegające konfliktowi interesów, wymogi w zakresie wzorów i metod dotyczących wskaźników referencyjnych oraz wymogi w zakresie danych wejściowych. Przepisy przymuszające regulują obowiązkowe generowanie istotnego wskaźnika referencyjnego lub obowiązkowe administrowanie tym wskaźnikiem oraz obowiązkowe przekazywanie danych potrzebnych do opracowania istotnego finansowego wskaźnika referencyjnego.

(11)

Sporządzając przepisy administracyjne, ASIC uwzględniła zasady IOSCO dotyczące finansowych wskaźników referencyjnych zgodnie z wymogiem ustanowionym w sekcji 908CK ustawy o spółkach. Ponadto ASIC wzięła pod uwagę ramy prawne i nadzorcze odnoszące się do wskaźników referencyjnych w państwach trzecich, w tym rozporządzenie (UE) 2016/1011, jak również inne australijskie systemy licencji finansowych.

(12)

W uzasadnieniu przepisów administracyjnych przedstawiono, w jaki sposób przepisy administracyjne i przepisy przymuszające ASIC odzwierciedlają zasady IOSCO. Dokładniej rzecz biorąc, przepisy administracyjne stanowią, że przepis 2.1.2 odpowiada zasadom IOSCO w sprawie zasad zarządzania finansowymi wskaźnikami referencyjnymi. Przepis 2.1.3 odpowiada zasadom IOSCO w sprawie nadzoru nad stronami trzecimi uczestniczącymi w wygenerowaniu każdego finansowego wskaźnika referencyjnego wymienionego w licencji administratora wskaźnika referencyjnego danego licencjobiorcy lub w administrowaniu takim wskaźnikiem. Przepis 2.1.4 odpowiada zasadom IOSCO w sprawie konfliktu interesów w odniesieniu do administratorów finansowych wskaźników referencyjnych. Przepis 2.2.1 odpowiada zasadom IOSCO w sprawie wzoru wskaźników referencyjnych. Przepis 2.2.2 odpowiada zasadom IOSCO w sprawie wystarczalności danych i kontroli wewnętrznej sprawowanej nad gromadzeniem danych. Przepis 2.2.3 odpowiada zasadom IOSCO w sprawie treści metodyki stosowanej do ustalania finansowych wskaźników referencyjnych. Przepis 2.2.4 pkt 1 odpowiada zasadom IOSCO w sprawie zmian w metodyce stosowanej do ustalania finansowych wskaźników referencyjnych. Przepis 2.3.1 odpowiada zasadom IOSCO w sprawie ram kontroli administratorów, ponieważ odnosi się do zarządzania ryzykiem, jak również do podstawowych wymogów innych australijskich systemów licencyjnych. Przepis 2.4.1 odpowiada zasadom IOSCO w sprawie planowania dotyczącego przejścia na inny wskaźnik referencyjny lub zaprzestania opracowywania licencjonowanego wskaźnika referencyjnego Przepis 2.5.1 odpowiada zasadom IOSCO w sprawie „kodeksu postępowania dostawcy danych”. Ponadto przepis 2.6.1 odpowiada zasadom IOSCO w sprawie przejrzystości ustalania wskaźników referencyjnych.

(13)

Oprócz tego ASIC udostępnia przewodnik regulacyjny (RG 268) podmiotom podlegającym przepisom administracyjnym i przepisom przymuszającym. Przedstawiono w nim dokonaną przez ASIC wykładnię przepisów prawa oraz praktyczne wytyczne dotyczące sposobu wypełniania przez podmioty ich obowiązków wynikających z prawa.

(14)

Komisja uznaje zatem, że wiążące wymogi odnoszące się do administratorów istotnych wskaźników referencyjnych wyznaczonych w akcie ASIC 2018/420 (istotne finansowe wskaźniki referencyjne) w sprawie spółek są równoważne odpowiadającym im wymogom określonym w rozporządzeniu (UE) 2016/1011.

(15)

Art. 30 rozporządzenia (UE) 2016/1011 zawiera również wymóg, aby wymogi podlegały w sposób ciągły skutecznemu nadzorowi i egzekwowaniu w państwie trzecim.

(16)

Licencjonowani w Australii administratorzy wskaźników referencyjnych objęci są ciągłym nadzorem i dozorem sprawowanym przez ASIC. Sekcja 908AF ustawy o spółkach stanowi, że ASIC odpowiada za nadzór nad finansowymi wskaźnikami referencyjnymi, które są objęte licencją. ASIC odpowiada również za przestrzeganie przez administratorów wskaźników referencyjnych ich obowiązków wynikających z ustawy o spółkach, przepisów administracyjnych i przepisów przymuszających oraz przeprowadza w tym względzie okresowe oceny wypełniania przez administratorów wskaźników referencyjnych ich obowiązków określonych w licencjach.

(17)

Sekcja 908BQ ustawy o spółkach i przepis 2.8.1 przepisów administracyjnych zobowiązują administratorów wskaźników referencyjnych do powiadamiania ASIC o niektórych kwestiach, w tym o przypadkach, gdy licencjobiorca nie spełnił któregokolwiek ze swoich obowiązków regulacyjnych lub może nie być już w stanie go spełniać. ASIC może oceniać przestrzeganie przez licencjobiorców ustawy o spółkach i przepisów administracyjnych, zgodnie z sekcjami 908BR i 908BS ustawy o spółkach oraz przepisami 2.8.2 i 2.8.3 przepisów administracyjnych. ASIC może również zwrócić się o przedstawienie sprawozdania w dowolnej sprawie zgodnie z sekcją 908BV ustawy o spółkach oraz zażądać raportu audytorskiego na temat przedstawionego przez licencjobiorcę sprawozdania dotyczącego tych kwestii. Na mocy sekcji 908BW ustawy o spółkach ASIC jest uprawniona do sporządzania sprawozdań z oceny, przekazywania w razie potrzeby tych sprawozdań niektórym australijskim agencjom rządowym i publikowania takich sprawozdań.

(18)

Jeżeli administrator wskaźnika referencyjnego nie wypełnia swoich obowiązków regulacyjnych, na podstawie sekcji 908BT ustawy o spółkach ASIC może wydać licencjobiorcy pisemne polecenie podjęcia określonych działań, które zdaniem ASIC zapewnią wypełnienie przez licencjobiorcę tych obowiązków. Jeżeli licencjobiorca nie zastosuje się do tego pisemnego polecenia, ASIC może wnieść sprawę do sądu, który następnie może nakazać licencjobiorcy zastosowanie się do wskazówek ASIC. Na podstawie sekcji 908CH i 908CI ustawy o spółkach ASIC może wydawać zawiadomienia o naruszeniu przepisów lub przyjmować zobowiązania od administratorów, którzy nie spełnili odnoszących się do nich wymogów regulacyjnych. W sekcji 908CG ustawy o spółkach ustanowiono ramy, zgodnie z którymi administrator, któremu zarzuca się nieprzestrzeganie przepisów administracyjnych, może – zamiast uczestniczenia w postępowaniu cywilnym – zapłacić karę pieniężną, podjąć lub wszcząć działania naprawcze (w tym programy edukacyjne) lub przyjąć sankcje inne niż zapłata kary. Na podstawie sekcji 908BI i 908BJ ustawy o spółkach ASIC może również w pewnych okolicznościach zawiesić lub unieważnić licencję.

(19)

Przepisy przymuszające dają ASIC możliwość – jeżeli uzna ona, że leży to w interesie publicznym – narzucenia licencjobiorcy obowiązku kontynuowania generowania istotnego wskaźnika referencyjnego lub administrowania takim wskaźnikiem, lub też generowania istotnego wskaźnika referencyjnego lub administrowania nim w określony sposób, w tym poprzez zmianę metody stosowanej do generowania istotnego wskaźnika referencyjnego lub do administrowania tym wskaźnikiem. Przepisy przymuszające umożliwiają również ASIC nałożenie na podmiot przekazujący dane obowiązku przekazania licencjobiorcy danych lub informacji potrzebnych do wygenerowania istotnego wskaźnika referencyjnego lub do administrowania tym wskaźnikiem, lub też przekazania ich ASIC do celów związanych z generowaniem istotnego wskaźnika referencyjnego lub z administrowaniem tym wskaźnikiem.

(20)

Komisja uznaje zatem, że wiążące wymogi odnoszące się do administratorów wszystkich wskaźników referencyjnych uznanych za istotne finansowe wskaźniki referencyjne na mocy aktu ASIC 2018/420 (istotne finansowe wskaźniki referencyjne) w sprawie spółek podlegają w sposób ciągły skutecznemu nadzorowi i egzekwowaniu.

(21)

Unijni administratorzy wskaźników referencyjnych nie muszą uzyskiwać licencji na stosowanie swoich wskaźników referencyjnych w Australii, chyba że dany wskaźnik referencyjny został wyznaczony przez ASIC jako istotny lub w przypadku, gdy administrator wskaźnika referencyjnego dobrowolnie ubiega się o licencję w Australii. ASIC poinformowała Komisję, że nie zamierza wyznaczać unijnych wskaźników referencyjnych jako istotne.

(22)

Uzupełnienie niniejszej decyzji stanowić będą ustalenia dotyczące współpracy mającej zapewnić skuteczną wymianę informacji i koordynację działań nadzorczych między ESMA i ASIC.

(23)

Niniejsza decyzja oparta jest na ocenie prawnie wiążących wymogów dotyczących wskaźników referencyjnych, obowiązujących w Australii w chwili przyjęcia niniejszej decyzji. Komisja będzie nadal regularnie śledzić rozwój sytuacji na rynku, ewolucję ram prawnych i nadzorczych odnoszących się do wskaźników referencyjnych oraz skuteczność współpracy w zakresie nadzoru w odniesieniu do monitorowania i egzekwowania tych wymogów, aby zapewnić ciągłe spełnianie wymogów, na podstawie których przyjęto niniejszą decyzję.

(24)

Niniejsza decyzja nie narusza uprawnienia Komisji do przeprowadzenia w dowolnym momencie szczegółowego przeglądu, w przypadku gdy istotne okoliczności zmuszają Komisję do dokonania ponownej oceny niniejszej decyzji.

(25)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Europejskiego Komitetu Papierów Wartościowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Dla celów art. 30 rozporządzenia (UE) 2016/1011 ramy prawne i nadzorcze mające zastosowanie w Australii do administratorów finansowych wskaźników referencyjnych, które zostały uznane za istotne wskaźniki referencyjne na mocy aktu ASIC 2018/420 (istotne finansowe wskaźniki referencyjne) w sprawie spółek zgodnie z jego ostatnią obowiązującą wersją, uznaje się za równoważne wymogom określonym w rozporządzeniu (UE) 2016/1011 i za podlegające w sposób ciągły skutecznemu nadzorowi i egzekwowaniu.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie 20 dni po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 lipca 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 171 z 29.6.2016, s. 1.