24.5.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 138/90


DECYZJA KOMISJI (UE) 2019/847

z dnia 15 maja 2019 r.

w sprawie proponowanej inicjatywy obywatelskiej „Ratujmy pszczoły! Ochrona bioróżnorodności i poprawa stanu siedlisk owadów w Europie”

(notyfikowana jako dokument nr C(2019) 3800)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej (1), w szczególności jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Przedmiotem proponowanej inicjatywy obywatelskiej pod nazwą „Ratujmy pszczoły! Ochrona bioróżnorodności i poprawa stanu siedlisk owadów w Europie” są następujące kwestie: „Potrzebujemy owadów dla naszych ekosystemów i w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego. Komisja powinna przyjąć przepisy służące utrzymaniu i poprawie stanu siedlisk owadów jako wskaźników niezdegradowanego środowiska”.

(2)

Cele proponowanej inicjatywy obywatelskiej dotyczą następujących kwestii: „W celu doprowadzenia do widocznej poprawy naturalnych źródeł pożywienia wzywamy do wyznaczenia obowiązkowych celów w zakresie: przyjęcia wspierania różnorodności biologicznej za jeden z ogólnych celów WPR; radykalnego ograniczenia stosowania pestycydów, wprowadzenia bezwzględnego zakazu stosowania szkodliwych pestycydów i reformy kryteriów kwalifikowalności; promowania różnorodności strukturalnej krajobrazów rolniczych; skutecznego ograniczenia dopływu składników pokarmowych (np. Natura 2000); skutecznego ustanowienia obszarów ochrony (np. w zakresie ramowej dyrektywy wodnej); intensyfikacji badań i monitorowania oraz poprawy edukacji”.

(3)

Traktat o Unii Europejskiej (TUE) podkreśla rolę obywatelstwa Unii i usprawnia demokratyczne funkcjonowanie Unii, stanowiąc między innymi, że każdy obywatel ma mieć prawo do uczestnictwa w życiu demokratycznym Unii za pośrednictwem europejskiej inicjatywy obywatelskiej.

(4)

W związku z tym procedury i warunki wymagane dla inicjatywy obywatelskiej powinny być jasne, proste, przyjazne użytkownikowi i proporcjonalne do charakteru inicjatywy obywatelskiej, tak aby zachęcić obywateli do udziału i zwiększyć przystępność Unii.

(5)

W celu wprowadzenia w życie Traktatów można przyjmować unijne akty prawne:

w celu ustanowienia wspólnej organizacji rynków rolnych oraz innych przepisów niezbędnych do osiągnięcia celów wspólnej polityki rolnej – na podstawie art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

w zakresie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych państw członkowskich, które mają na celu ustanowienie rynku wewnętrznego i jego funkcjonowanie – na podstawie art. 114 TFUE,

dotyczące środków w dziedzinach weterynaryjnej i fitosanitarnej, mających bezpośrednio na celu ochronę zdrowia publicznego – na podstawie art. 168 ust. 4 lit. b) TFUE,

w celu przyjęcia wieloletniego programu ramowego określającego wszystkie działania Unii w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego – na podstawie art. 182 ust. 1 TFUE,

w sprawie działań służących osiągnięciu celów w zakresie zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska oraz ostrożnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych – na podstawie art. 192 ust. 1 TFUE w związku z art. 191 ust. 1 tiret pierwsze i trzecie TFUE.

(6)

W związku z powyższym proponowana inicjatywa obywatelska nie wykracza w sposób oczywisty poza kompetencje Komisji w zakresie przedkładania wniosku dotyczącego aktu prawnego Unii w celu wprowadzenia w życie Traktatów zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. b) wspomnianego rozporządzenia.

(7)

Ponadto utworzono komitet obywatelski i wyznaczono osoby do kontaktu zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia, a proponowana inicjatywa obywatelska nie jest oczywistym nadużyciem, nie jest oczywiście niepoważna lub dokuczliwa ani nie jest w sposób oczywisty sprzeczna z wartościami Unii określonymi w art. 2 TUE.

(8)

Należy zatem zarejestrować proponowaną inicjatywę obywatelską pod nazwą „Ratujmy pszczoły! Ochrona bioróżnorodności i poprawa stanu siedlisk owadów w Europie”,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym rejestruje się proponowaną inicjatywę obywatelską „Ratujmy pszczoły! Ochrona bioróżnorodności i poprawa stanu siedlisk owadów w Europie”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 27 maja 2019 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do organizatorów (członków komitetu obywatelskiego) proponowanej inicjatywy obywatelskiej pod nazwą „Ratujmy pszczoły! Ochrona bioróżnorodności i poprawa stanu siedlisk owadów w Europie”, reprezentowanych przez następujące osoby wyznaczone jako osoby do kontaktu: Manuela Ripa i Clara Borasio.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 maja 2019 r.

W imieniu Komisji

Frans TIMMERMANS

Pierwszy Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 65 z 11.3.2011, s. 1.