21.5.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 133/19


DECYZJA RADY (UE) 2019/813

z dnia 17 maja 2019 r.

w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Międzynarodowej Rady Zbożowej w odniesieniu do przedłużenia obowiązywania Konwencji o handlu zbożem z 1995 r.

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207, w związku z art. 218 ust. 9,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Konwencja o handlu zbożem z 1995 r. (zwana dalej „konwencją”) została zawarta przez Unię w drodze decyzji Rady 96/88/WE (1) i weszła w życie w dniu 1 lipca 1995 r. Konwencja została zawarta na okres trzech lat.

(2)

Zgodnie z art. 33 konwencji Międzynarodowa Rada Zbożowa może każdorazowo przedłużyć obowiązywanie konwencji o kolejne okresy nieprzekraczające dwóch lat. Od czasu jej zawarcia obowiązywanie konwencji było regularnie przedłużane o kolejne dwa lata. Obowiązywanie konwencji przedłużono ostatnio w dniu 5 czerwca 2017 r. (2) decyzją Międzynarodowej Rady Zbożowej, do dnia 30 czerwca 2019 r.

(3)

Podczas 49. posiedzenia, które odbędzie się w dniu 10 czerwca 2019 r., Międzynarodowa Rada Zbożowa ma podjąć decyzję w sprawie przedłużenia obowiązywania konwencji na kojeny okres nieprzekraczający dwóch lat począwszy od dnia 1 lipca 2019 r.

(4)

Należy ustalić stanowisko, jakie powinno zostać zajęte w imieniu Unii na 49. posiedzeniu Międzynarodowej Rady Zbożowej, ponieważ przedłużenie obowiązywania konwencji leży w interesie Unii,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii na 49. posiedzeniu Międzynarodowej Rady Zbożowej, polega na głosowaniu za przedłużeniem obowiązywania Konwencji o handlu zbożem z 1995 r. na kolejny okres nieprzekraczający dwóch lat począwszy od dnia dnia 1 lipca 2019 r.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 maja 2019 r.

W imieniu Rady

E.O. TEODOROVICI

Przewodniczący


(1)  Decyzja Rady 96/88/WE z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie zatwierdzenia przez Wspólnotę Europejską Konwencji o handlu zbożem oraz Konwencji o pomocy żywnościowej, stanowiących Międzynarodowe porozumienie w sprawie zboża z 1995 r. (Dz.U. L 21 z 27.1.1996, s. 47).

(2)  Informacja dotycząca przedłużenia obowiązywania Konwencji o handlu zbożem z 1995 r. (Dz.U. L 12 z 17.1.2018, s. 1).