12.4.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 103/35


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/600

z dnia 11 kwietnia 2019 r.

zmieniająca decyzję 2011/163/UE w sprawie zatwierdzenia planów przedłożonych przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz terytoria zależne Korony Brytyjskiej zgodnie z art. 29 dyrektywy Rady 96/23/WE

(notyfikowana jako dokument nr C(2019) 2831)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 96/23/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie środków monitorowania niektórych substancji i ich pozostałości u żywych zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego oraz uchylającą dyrektywy 85/358/EWG i 86/469/EWG oraz decyzje 89/187/EWG i 91/664/EWG (1), w szczególności jej art. 29 ust. 1 akapit czwarty,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo złożyło notyfikację o zamiarze wystąpienia z Unii zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE). Dnia 22 marca 2019 r. Rada Europejska przyjęła – w porozumieniu ze Zjednoczonym Królestwem – decyzję (UE) 2019/476 (2) przedłużającą okres, o którym mowa w art. 50 ust. 3 TUE. Zgodnie z tą decyzją, jeżeli Izba Gmin nie zatwierdzi umowy o wystąpieniu do dnia 29 marca 2019 r., okres przewidziany w art. 50 ust. 3 TUE przedłuża się do dnia 12 kwietnia 2019 r. Jako że umowy o wystąpieniu nie zatwierdzono do dnia 29 marca 2019 r., prawo Unii przestanie mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie od dnia 13 kwietnia 2019 r. („dzień wystąpienia”).

(2)

W art. 29 dyrektywy 96/23/WE ustanowiono wymóg, by państwa trzecie, z których państwom członkowskim wolno przywozić zwierzęta i produkty pochodzenia zwierzęcego objęte dyrektywą, przedkładały plany kontroli pozostałości zawierające wymagane gwarancje („plany”). Plany te powinny obejmować co najmniej grupy pozostałości oraz substancji wymienione w załączniku I do tej dyrektywy.

(3)

Decyzją Komisji 2011/163/UE (3) zatwierdzono plany przedłożone przez niektóre państwa trzecie w odniesieniu do określonych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego wymienionych w załączniku do tej decyzji.

(4)

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej przedłożyło Komisji plany dotyczące tego państwa i terytoriów zależnych Korony Brytyjskiej w odniesieniu do bydła, owiec/kóz, świń, koni, drobiu, akwakultury, mleka, jaj, królików, zwierząt łownych, zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych i miodu. Plany te zawierają wystarczające gwarancje i powinny zostać zatwierdzone.

(5)

W związku z tym, aby uniknąć niepotrzebnych zakłóceń w handlu po dniu wystąpienia, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz terytoria zależne Korony Brytyjskiej należy włączyć do określonego w decyzji 2011/163/UE wykazu państw trzecich, których plany zostały zatwierdzone. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik do decyzji 2011/163/UE.

(6)

Niniejszą decyzję należy stosować od dnia 13 kwietnia 2019 r., chyba że w tym dniu prawo Unii nadal będzie mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz w Zjednoczonym Królestwie.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku do decyzji 2011/163/UE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 13 kwietnia 2019 r.

Niniejszej decyzji nie stosuje się jednak, jeżeli w tym dniu prawo Unii nadal będzie mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz w Zjednoczonym Królestwie.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 kwietnia 2019 r.

W imieniu Komisji

Jyrki KATAINEN

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 125 z 23.5.1996, s. 10.

(2)  Decyzja Rady Europejskiej (UE) 2019/476 przyjęta w porozumieniu ze Zjednoczonym Królestwem z dnia 22 marca 2019 r. przedłużająca okres, o którym mowa w art. 50 ust. 3 TUE (Dz.U. L 80 I z 22.3.2019, s. 1).

(3)  Decyzja Komisji 2011/163/UE z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów przedłożonych przez państwa trzecie zgodnie z art. 29 dyrektywy Rady 96/23/WE (Dz.U. L 70 z 17.3.2011, s. 40).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku do decyzji 2011/163/UE wprowadza się następujące zmiany:

1)

między pozycjami dotyczącymi Wysp Owczych i Gruzji dodaje się pozycję w brzmieniu:

„GB

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X”

2)

między pozycjami dotyczącymi Gruzji i Ghany dodaje się pozycję w brzmieniu:

„GG

Guernsey

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X”

3)

między pozycjami dotyczącymi Izraela i Indii dodaje się pozycję w brzmieniu:

„IM

Wyspa Man

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X”

4)

między pozycjami dotyczącymi Iranu i Jamajki dodaje się pozycję w brzmieniu:

„JE

Jersey

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X”