22.3.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

LI 80/1


DECYZJA RADY EUROPEJSKIEJ (UE) 2019/476

przyjęta w porozumieniu ze Zjednoczonym Królestwem

z dnia 22 marca 2019 r.

przedłużająca okres, o którym mowa w art. 50 ust. 3 TUE

RADA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 50 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo notyfikowało Radzie Europejskiej swój zamiar wystąpienia z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej, który stosuje się do Euratomu na mocy art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej.

(2)

W dniu 22 maja 2017 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem w sprawie umowy określającej warunki jego wystąpienia, uwzględniając ramy jego przyszłych stosunków z Unią.

(3)

Negocjacje prowadzono w świetle wytycznych z dnia 29 kwietnia 2017 r., 15 grudnia 2017 r. i 23 marca 2018 r. określonych przez Radę Europejską, których ogólnym celem było zapewnienie uporządkowanego wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii i Euratomu.

(4)

W dniu 14 listopada 2018 r. przewodniczący Komisji Europejskiej przesłał przewodniczącemu Rady Europejskiej projekt Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (zwanej dalej „umową o wystąpieniu”), której zatwierdzenie rząd Zjednoczonego Królestwa zasygnalizował. W dniu 22 listopada 2018 r. przewodniczący Komisji Europejskiej przekazał przewodniczącemu Rady Europejskiej projekt deklaracji politycznej określającej ramy przyszłych stosunków między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (zwanej dalej „deklaracją polityczną”), uzgodnionej na szczeblu negocjatorów i uzgodnionej co do zasady na szczeblu politycznym, z zastrzeżeniem zatwierdzenia przez przywódców.

(5)

W dniu 25 listopada 2018 r. Rada Europejska zatwierdziła umowę o wystąpieniu i zaaprobowała deklarację polityczną.

(6)

W dniu 11 marca 2019 r. przewodniczący Komisji Europejskiej przesłał przewodniczącemu Rady Europejskiej instrument dotyczący umowy o wystąpieniu i wspólne oświadczenie uzupełniające deklarację polityczną, uzgodnione między premier May i przewodniczącym Komisji Europejskiej Junckerem i zatwierdzone tego samego dnia przez Komisję Europejską. W dniu 21 marca 2019 r. Rada Europejska zatwierdziła oba dokumenty.

(7)

Zgodnie z art. 50 ust. 3 TUE, Traktaty przestają mieć zastosowanie do występującego państwa od dnia wejścia w życie umowy o wystąpieniu lub, w przypadku jej braku, dwa lata po notyfikacji,, chyba że Rada Europejska w porozumieniu z danym państwem członkowskim podejmie jednomyślnie decyzję o przedłużeniu tego okresu.

(8)

Pismem z dnia 20 marca 2019 r. Zjednoczone Królestwo przekazało wniosek o przedłużenie okresu przewidzianego w art. 50 ust. 3 TUE do dnia 30 czerwca 2019 r. z myślą o sfinalizowaniu ratyfikacji umowy o wystąpieniu.

(9)

W dniu 21 marca 2019 r. Rada Europejska uzgodniła przedłużenie okresu do dnia 22 maja 2019 r., pod warunkiem że umowa o wystąpieniu zostanie zatwierdzona przez Izbę Gmin w następnym tygodniu. Jeżeli to nie nastąpi, Rada Europejska uzgodniła przedłużenie okresu do dnia 12 kwietnia 2019 r. i wskazała, że oczekuje, że przed dniem 12 kwietnia 2019 r. Zjednoczone Królestwo określi dalsze działania do rozważenia przez nią.

(10)

W konsekwencji tego przedłużenia Zjednoczone Królestwo pozostanie państwem członkowskim z wszystkimi prawami i obowiązkami określonymi w Traktatach i na mocy prawa Unii. Jeżeli Zjednoczone Królestwo nadal będzie państwem członkowskim w dniach 23–26 maja 2019 r., będzie miało obowiązek przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zgodnie z prawem Unii. Należy zauważyć, że aby przeprowadzić takie wybory, Zjednoczone Królestwo musiałoby wydać zawiadomienie o wyborach najpóźniej do dnia 12 kwietnia 2019 r.

(11)

Takie przedłużenie wyklucza jakąkolwiek renegocjację umowy o wystąpieniu. Wszelkie jednostronne zobowiązania, oświadczenia lub inne akty Zjednoczonego Królestwa powinny być zgodne z brzmieniem i duchem umowy o wystąpieniu.

(12)

Zgodnie z art. 50 ust. 4 TUE Zjednoczone Królestwo nie brało udziału w obradach Rady Europejskiej dotyczących niniejszej decyzji ani w jej przyjęciu. Jednakże, zgodnie z pismem od stałego przedstawiciela Zjednoczonego Królestwa przy Unii Europejskiej Sir Tima Barrowa z dnia 22 marca 2019 r., Zjednoczone Królestwo zgodziło się, zgodnie z art. 50 ust. 3 TUE, na przedłużenie okresu, o którym mowa w tym artykule, i na niniejszą decyzję,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W przypadku gdy umowa o wystąpieniu zostanie zatwierdzona przez Izbę Gmin najpóźniej do dnia 29 marca 2019 r., okres przewidziany w art. 50 ust. 3 TUE przedłuża się do dnia 22 maja 2019 r.

W przypadku gdy umowa o wystąpieniu nie zostanie zatwierdzona przez Izbę Gmin najpóźniej do dnia 29 marca 2019 r., okres przewidziany w art. 50 ust. 3 TUE przedłuża się do dnia 12 kwietnia 2019 r. W tym przypadku Zjednoczone Królestwo przed dniem 12 kwietnia 2019 r. określi dalsze działania do rozważenia przez Radę Europejską.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 marca 2019 r.

W imieniu Rady Europejskiej

D. TUSK

Przewodniczący