22.3.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 80/47


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/469

z dnia 20 marca 2019 r.

zmieniająca decyzję wykonawczą 2014/909/UE w odniesieniu do okresu stosowania środków ochronnych w odniesieniu do małego chrząszcza ulowego we Włoszech

(notyfikowana jako dokument nr C(2019) 2044)

(Jedynie tekst w języku włoskim jest autentyczny)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych mających zastosowanie w handlu wewnątrzunijnym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (2), w szczególności jej art. 10 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją wykonawczą Komisji 2014/909/UE (3) ustanowiono niektóre środki ochronne, które mają zostać zastosowane przez Włochy w związku z przypadkami wystąpienia małego chrząszcza ulowego (Aethina tumida) na niektórych obszarach, pierwotnie w regionie Kalabrii i na Sycylii. W następstwie rozwoju sytuacji epidemiologicznej środki te są obecnie ograniczone do regionu Kalabrii, a decyzję wykonawczą 2014/909/UE stosuje się do dnia 31 marca 2019 r.

(2)

Włochy powiadomiły Komisję o kilku nowych przypadkach wystąpienia małego chrząszcza ulowego w Kalabrii w drugiej połowie 2018 r., a także poinformowały o sytuacji epidemiologicznej w lutym 2019 r., z której wynika, że zarażenie małym chrząszczem ulowym nadal występuje w Kalabrii.

(3)

W związku z tym stosowanie środków ochronnych przewidzianych w decyzji wykonawczej 2014/909/UE należy przedłużyć do dnia 21 kwietnia 2021 r., uwzględniając fakt, że rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 (4), które przewiduje środki ochronne w przypadku chorób zwierząt, stosuje się od dnia 21 kwietnia 2021 r.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą 2014/909/UE.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Art. 4 decyzji wykonawczej 2014/909/UE otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 4

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 21 kwietnia 2021 r.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Włoskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 marca 2019 r.

W imieniu Komisji

Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 13.

(2)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29.

(3)  Decyzja wykonawcza Komisji 2014/909/UE z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie niektórych środków ochronnych w odniesieniu do potwierdzonych przypadków występowania małego chrząszcza ulowego we Włoszech (Dz.U. L 359 z 16.12.2014, s. 161).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1).