20.3.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 77/78


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/450

z dnia 19 marca 2019 r.

w sprawie publikacji europejskich dokumentów oceny dotyczących wyrobów budowlanych, sporządzonych na potrzeby rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (1), w szczególności jego art. 22,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 jednostki ds. oceny technicznej powinny stosować metody i kryteria określone w europejskich dokumentach oceny, do których odniesienia opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, do celów oceny właściwości użytkowych wyrobów budowlanych objętych tymi dokumentami w odniesieniu do ich zasadniczych charakterystyk.

(2)

Zgodnie z art. 19 rozporządzenia (UE) nr 305/2011 w następstwie szeregu wniosków o wydanie europejskich ocen technicznych, złożonych przez producentów, organizacja jednostek ds. oceny technicznej sporządziła i przyjęła kilka europejskich dokumentów oceny.

(3)

Komisja oceniła, czy europejskie dokumenty oceny opracowane przez organizację jednostek ds. oceny technicznej spełniają wymagania w odniesieniu do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych określonych w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 305/2011.

(4)

Europejskie dokumenty oceny opracowane przez organizację jednostek ds. oceny technicznej spełniają wymagania w odniesieniu do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych określonych w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 305/2011. Należy zatem opublikować odniesienia do tych europejskich dokumentów oceny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Wymienione w załączniku do niniejszej decyzji odniesienia do europejskich dokumentów oceny dotyczących wyrobów budowlanych, które sporządzono na potrzeby rozporządzenia (UE) nr 305/2011, zostają niniejszym opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 marca 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 88 z 4.4.2011, s. 5.


ZAŁĄCZNIK

Odniesienie i tytuł europejskiego dokumentu oceny

040427-00-0404

Zestawy do wykonywania złożonych systemów izolacji cieplnej (ETICS), z izolacją cieplną w postaci zaprawy i warstwą zewnętrzną w postaci wypraw tynkarskich lub nieciągłych okładzin ściennych

060012-00-0802

Zestaw złożony z wykładziny kominowej wykonanej z włókien szklanych, substancji mineralnych i organicznych oraz dodatków uszlachetniających

090119-00-0404

Zestawy do zewnętrznych okładzin ściennych z płyty mineralnej z obrzutką wykonywaną na miejscu

090120-00-0404

Zestawy do zestawów systemów ściennych do ścian nienośnych z płyty mineralnej

130031-00-0304

Belki i słupy o metalowych środnikach

130082-00-0603

System mocowania okładzin elewacyjnych – uchwyty z tworzywa sztucznego do mocowania elementów drewnianych lub drewnopochodnych do podkonstrukcji

260014-00-0301

Dodatek typu II na bazie wypalanego krzemianu