20.12.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 330/105


Sprostowanie do decyzji Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/2158 z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie metodologii i procedur określania i gromadzenia danych dotyczących czynników warunkujących wysokość opłaty stosowanych do obliczania rocznych opłat nadzorczych (EBC/2019/38)

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 327 z dnia 17 grudnia 2019 r.)

Strona 104, art. 11:

zamiast:

„Niniejsza decyzja wchodzi w życie w trzecim dniu po dniu jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.”,

powinno być:

„Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.”.