17.12.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 327/99


DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2019/2158

z dnia 5 grudnia 2019 r.

w sprawie metodologii i procedur określania i gromadzenia danych dotyczących czynników warunkujących wysokość opłaty stosowanych do obliczania rocznych opłat nadzorczych (EBC/2019/38)

(wersja przekształcona)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi (1), w szczególności art. 4 ust. 3 akapit drugi oraz art. 30,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Do decyzji Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/530 (EBC/2015/7) (2) należy wprowadzić szereg zmian. W celu zachowania przejrzystości konieczne jest sporządzenie jej przekształconej wersji.

(2)

Na podstawie art. 10 ust. 3 lit. a) rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1163/2014 (EBC/2014/41) (3) czynniki warunkujące wysokość opłaty wykorzystywane do ustalenia wysokości indywidualnej rocznej opłaty nadzorczej ponoszonej przez poszczególne nadzorowane podmioty i poszczególne nadzorowane grupy odpowiadają określonej na dany dzień odniesienia wartości: (i) aktywów ogółem; oraz (ii) łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko.

(3)

Na mocy rozporządzenia (UE) nr 1163/2014 (EBC/2014/41) na EBC został nałożony obowiązek przeprowadzenia do 2017 r. przeglądu tego rozporządzenia, w szczególności w odniesieniu do metodologii i kryteriów obliczania rocznych opłat nadzorczych nakładanych na poszczególne nadzorowane podmioty oraz poszczególne nadzorowane grupy. EBC przeprowadził konsultacje społeczne i, biorąc pod uwagę otrzymane odpowiedzi, postanowił zmienić rozporządzenie (UE) nr 1163/2014 (EBC/2014/41) w celu ustanowienia nowych zasad dotyczących opłat nadzorczych. W decyzji Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/530 (EBC/2015/7) określono bardziej szczegółowe procedury w zakresie metodologii i procedur określania i gromadzenia danych dotyczących czynników warunkujących wysokość opłaty stosowanych do obliczania rocznych opłat nadzorczych.

(4)

Zgodnie ze zmienionymi zasadami wynikającymi z rozporządzenia (UE) nr 1163/2014 (EBC/2014/41) dniem odniesienia dla czynników warunkujących wysokość opłaty powinien być co do zasady dzień 31 grudnia roku poprzedzającego okres, w stosunku do którego obliczane są opłaty nadzorcze. Umożliwia to wykorzystanie przy obliczaniu rocznej opłaty nadzorczej w odniesieniu do większości podmiotów ponoszących opłatę informacji nadzorczych już dostępnych dla EBC na mocy decyzji EBC/2014/29 (4) i zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 680/2014 (5) (w związku z jednolitą sprawozdawczością (COREP) i sprawozdawczością finansową (FINREP)), a także zgodnie z rozporządzeniem Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/534 (6) (EBC/2015/13) (FINREP).

(5)

Nadzorowane podmioty i nadzorowane grupy, które nie podlegają obowiązkowej sprawozdawczości dla celów ostrożnościowych, lub nadzorowane grupy, które nie uwzględniają kwoty aktywów lub kwoty ekspozycji na ryzyko spółek zależnych z siedzibą w nieuczestniczących państwach członkowskich i państwach trzecich, powinny, na potrzeby obliczania opłat nadzorczych, kontynuować przekazywanie danych o czynnikach warunkujących wysokość opłaty. Zgodnie z art. 10 ust. 3 lit. bd) rozporządzenia (UE) nr 1163/2014 (EBC/2014/41) dane o wspomnianych czynnikach warunkujących wysokość opłaty powinny być przekazywane właściwemu organowi krajowemu, dla odpowiedniego dnia odniesienia, zgodnie z decyzją EBC.

(6)

Podmioty ponoszące opłatę, które muszą kontynuować odrębne przekazywanie danych, powinny przekazywać dane o czynnikach warunkujących wysokość opłaty właściwym organom krajowym, korzystając z formularzy zawartych w załącznikach I i II. W przypadku nadzorowanych grup, w których skład wchodzą spółki zależne z siedzibą w nieuczestniczących państwach członkowskich i państwach trzecich, podmioty ponoszące opłatę powinny przekazać objaśnienia dotyczące metody zastosowanej do określenia czynników warunkujących wysokość opłaty.

(7)

Należy zapewnić spójność między określaniem czynników warunkujących wysokość opłaty należnej od podmiotów ponoszących opłatę, w odniesieniu do których EBC otrzymuje już informacje nadzorcze w ramach sprawozdawczości COREP i FINREP, oraz czynników warunkujących wysokość opłaty należnej od podmiotów ponoszących opłatę, które muszą przekazywać informacje odrębnie na potrzeby obliczania opłat nadzorczych.

(8)

Art. 10 ust. 3 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1163/2014 (EBC/2014/41) przewiduje możliwość nieuwzględniania na potrzeby obliczania czynników warunkujących wysokość opłaty aktywów lub kwoty ekspozycji na ryzyko spółek zależnych mających siedzibę w nieuczestniczących państwach członkowskich i państwach trzecich. Takie podmioty ponoszące opłatę powinny powiadomić EBC, czy zamierzają wyłączyć udział spółek zależnych mających siedzibę w nieuczestniczących państwach członkowskich i państwach trzecich w odniesieniu do jednego z czynników warunkujących wysokość opłaty, czy dla obu tych czynników. Termin na dokonanie takiego powiadomienia powinien być spójny ze zmienionymi zasadami obliczania opłat nadzorczych.

(9)

Obowiązek przeprowadzenia weryfikacji przez biegłego rewidenta celem poświadczenia wartości aktywów ogółem oddziału na potrzeby obliczenia opłaty nadzorczej uznano w ramach przeglądu rozporządzenia (UE) nr 1163/2014 (EBC/2014/41) za nieproporcjonalny w odniesieniu do większości oddziałów podlegających opłacie. Wystarczy, aby oddziały podlegające opłacie przekazywały właściwym organom krajowym oświadczenie kierownictwa dotyczące wartości aktywów ogółem danego oddziału.

(10)

Artykuł 10 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1163/2014 (EBC/2014/41) stanowi, że w sytuacji gdy podmiot ponoszący opłatę nie przekaże danych o czynnikach warunkujących wysokość opłaty, EBC określa te czynniki zgodnie ze swoją decyzją.

(11)

W niniejszej decyzji należy określić metodologię i procedury określania i gromadzenia danych o czynnikach warunkujących wysokość opłaty oraz procedury dotyczące przekazywania danych o czynnikach warunkujących wysokość opłaty przez podmioty ponoszące opłatę, które w dalszym ciągu podlegają obowiązkowi odrębnego przekazywania danych na potrzeby obliczania opłat nadzorczych, a także procedury dotyczące przekazywania tych danych EBC przez właściwe organy krajowe. W szczególności należy określić format, częstotliwość oraz terminy takiego przekazywania danych, jak również rodzaje kontroli jakości, które właściwe organy krajowe powinny przeprowadzić przed przekazaniem EBC danych o czynnikach warunkujących wysokość opłaty.

(12)

Niezbędne jest ustalenie procedury efektywnego wprowadzania zmian technicznych do załączników do niniejszej decyzji, przy zastrzeżeniu, że zmiany tego rodzaju nie powinny wpływać na ramy koncepcyjne przyjętych rozwiązań ani na obciążenia w zakresie sprawozdawczości. Właściwe organy krajowe mogą kierować propozycje takich zmian technicznych do Komitetu ds. Statystki Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC), którego stanowisko zostanie uwzględnione w ramach wspomnianej procedury.

(13)

Aby zapewnić spójność ze zmienionymi zasadami obliczania opłat nadzorczych wynikającymi z rozporządzenia (UE) nr 1163/2014 (EBC/2014/41), które przewiduje rozwiązania przejściowe w odniesieniu do opłaty za 2020 r., niniejsza decyzja powinna wejść w życie na początku 2020 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres

Niniejsza decyzja określa metodologię i procedury określania i gromadzenia danych dotyczących czynników warunkujących wysokość opłaty wykorzystywanych do obliczania wysokości rocznych opłat nadzorczych nakładanych na nadzorowane podmioty i nadzorowane grupy na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1163/2014 (EBC/2014/41), jak również procedury przekazywania danych o czynnikach warunkujących wysokość opłaty przez podmioty ponoszące opłatę, o których mowa w art. 10 ust. 3 lit. bd) tego rozporządzenia, oraz procedury przekazywania EBC danych o czynnikach warunkujących wysokość opłaty przez właściwe organy krajowe.

Niniejszą decyzję stosuje się do podmiotów ponoszących opłatę oraz właściwych organów krajowych.

Artykuł 2

Definicje

O ile w niniejszej decyzji nie postanowiono inaczej, na jej potrzeby stosuje się definicje zawarte w art. 2 rozporządzenia (UE) nr 1163/2014 (EBC/2014/41) oraz następujące definicje:

1.

„dzień roboczy” – dzień, który nie jest sobotą, niedzielą ani dniem wolnym od pracy w państwie członkowskim, w którym siedzibę ma odpowiedni właściwy organ krajowy;

2.

„organ zarządzający” – organ zarządzający w rozumieniu art. 3 pkt 7 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE (7).

Artykuł 3

Metodologia określania czynników warunkujących wysokość opłaty

1.   W przypadku nadzorowanych podmiotów i nadzorowanych grup podlegających sprawozdawczości obowiązkowej dla celów nadzorczych, a także nadzorowanych grup, które nie zgłosiły EBC, zgodnie z art. 4, decyzji o nieuwzględnianiu aktywów lub ekspozycji na ryzyko spółek zależnych mających siedzibę w nieuczestniczących państwach członkowskich i państwach trzecich, EBC określa odpowiednie czynniki warunkujące wysokość opłat w sposób wskazany poniżej.

a)

Łączną kwotę ekspozycji na ryzyko na odpowiedni dzień odniesienia określony w art. 10 ust. 3 lit. ba) lub bc) rozporządzenia (UE) nr 1163/2014 (EBC/2014/41) określa się przy wykorzystaniu formularza dotyczącego jednolitej sprawozdawczości (COREP) odnoszącego się do wymogów w zakresie funduszy własnych, zawartego w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 680/2014 (zwanego dalej „formularzem wymogów w zakresie funduszy własnych”), przedłożonego EBC przez właściwe organy krajowe zgodnie z decyzją EBC/2014/29. W przypadku oddziału podlegającego opłacie oraz dwóch lub większej liczby oddziałów podlegających opłacie, które uważa się za jeden oddział zgodnie z art. 3 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1163/2014 (EBC/2014/41), łączna kwota ekspozycji na ryzyko wynosi zero;

b)

Wartość aktywów ogółem na odpowiedni dzień odniesienia określony w art. 10 ust. 3 lit. ba), bb) lub bc) rozporządzenia (UE) nr 1163/2014 (EBC/2014/41) określa się przy wykorzystaniu formularzy dotyczących sprawozdawczości finansowej (FINREP): „Bilans: aktywa”, zawartych w załącznikach III i IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 680/2014, oraz formularzy „Bilans: aktywa” zawartych w załącznikach I, II, IV i V, a także punktów danych wskazanych w załączniku III do rozporządzenia (UE) 2015/534 (EBC/2015/13), w kształcie przekazanym EBC przez właściwe organy krajowe zgodnie z decyzją EBC/2014/29 i rozporządzeniem (UE) 2015/534 (EBC/2015/13). W przypadku oddziału podlegającego opłacie kierownik tego oddziału lub, w przypadku gdy kierownik jest niedostępny, organ zarządzający instytucji kredytowej, która założyła dany oddział podlegający opłacie, poświadcza wartość aktywów ogółem tego oddziału, przekazując właściwemu organowi krajowemu pisemne oświadczenie w tej sprawie.

2.   W przypadku nadzorowanych grup objętych obowiązkiem sprawozdawczym na potrzeby ostrożnościowe, które zgłosiły EBC, zgodnie z art. 4, decyzję o wyłączeniu aktywów lub ekspozycji na ryzyko spółek zależnych z siedzibą w nieuczestniczących państwach członkowskich i państwach trzecich, EBC określa odpowiednie czynniki warunkujące wysokość opłaty na podstawie danych obliczonych przez takie nadzorowane grupy zgodnie z lit. a) i b) i przekazanych przez nie odpowiedniemu właściwemu organowi krajowemu zgodnie z art. 5.

a)

Łączną kwotę ekspozycji na ryzyko na odpowiedni dzień odniesienia określony w art. 10 ust. 3 lit. ba) lub bc) rozporządzenia (UE) nr 1163/2014 (EBC/2014/41) określa się przy wykorzystaniu formularza wymogów w zakresie funduszy własnych, od którego odejmuje się:

(i)

wkład w łączną kwotę ekspozycji grupy na ryzyko spółek zależnych z siedzibą w nieuczestniczących państwach członkowskich i państwach trzecich wykazany w formularzu sprawozdawczości COREP: „Wypłacalność grupy: informacje na temat podmiotów powiązanych” zawartym w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 680/2014 (zwanym dalej formularzem: „Wypłacalność grupy: informacje na temat podmiotów powiązanych”); oraz

(ii)

wkład w łączną kwotę ekspozycji grupy na ryzyko spółek zależnych z siedzibą w nieuczestniczących państwach członkowskich i państwach trzecich nieuwzględnionych w formularzu: „Wypłacalność grupy: informacje na temat podmiotów powiązanych”, według danych wykazanych zgodnie z załącznikiem I niniejszej decyzji.

b)

aktywa ogółem ma odpowiedni dzień odniesienia określony w art. 10 ust. 3 lit. ba), bb) lub bc) rozporządzenia (UE) nr 1163/2014 (EBC/2014/41) określa się przez zagregowanie aktywów ogółem wykazanych w ustawowych sprawozdaniach finansowych wszystkich nadzorowanych podmiotów z siedzibą w uczestniczących państwach członkowskich w ramach nadzorowanej grupy, o ile takie dane są dostępne, lub poprzez zagregowanie aktywów ogółem zawartych w odpowiednich pakietach sprawozdawczych wykorzystywanych przez nadzorowane podmioty lub grupy instytucji kredytowych podlegających opłacie na potrzeby sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych na poziomie grupy. W celu uniknięcia podwójnego liczenia tych samych danych podmiot ponoszący opłatę ma możliwość wykluczenia pozycji wewnątrzgrupowych pomiędzy wszystkimi nadzorowanymi podmiotami z siedzibą w uczestniczących państwach członkowskich. W procesie agregacji uwzględnia się wartość firmy wykazaną w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych jednostki dominującej nadzorowanej grupy; wyłączenie wartości firmy przypisanej jednostkom zależnym z siedzibą w nieuczestniczących państwach członkowskich lub państwach trzecich nie jest obligatoryjne. Jeżeli podmiot ponoszący opłatę wykorzystuje ustawowe sprawozdania finansowe, biegły rewident potwierdza, że wartość aktywów ogółem odpowiada wartości aktywów ogółem ujawnionej w badanych ustawowych sprawozdaniach finansowych poszczególnych nadzorowanych podmiotów. Jeżeli podmiot ponoszący opłatę wykorzystuje pakiety sprawozdawcze, biegły rewident potwierdza wartość aktywów ogółem wykorzystaną do obliczenia rocznych opłat nadzorczych poprzez przeprowadzenie stosownej weryfikacji wykorzystanych pakietów sprawozdawczych. We wszystkich przypadkach biegły rewident stwierdza, czy proces agregacji nie odbiega od procedur ustanowionych w niniejszej decyzji oraz czy obliczenia przeprowadzone przez podmiot ponoszący opłatę są spójne z metodami rachunkowości wykorzystywanymi na potrzeby konsolidacji sprawozdań finansowych grupy podmiotów podlegających opłacie.

3.   W przypadku nadzorowanych podmiotów i nadzorowanych grup, które nie podlegają obowiązkowej sprawozdawczości dla celów ostrożnościowych, wartość aktywów ogółem i łączna kwota ekspozycję na ryzyko, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 12 i 13 rozporządzenia (UE) nr 1163/2014 (EBC/2014/41), na odpowiedni dzień odniesienia określony w art. 10 ust. 3 lit. ba), bb) lub bc) rozporządzenia (UE) nr 1163/2014 (EBC/2014/41), są określane przez nie i podlegają przekazaniu odpowiedniemu właściwemu organowi krajowemu zgodnie z art. 5. W przypadku oddziału podlegającego opłacie kierownik tego oddziału lub, w przypadku gdy kierownik jest niedostępny, organ zarządzający instytucji kredytowej, która założyła dany oddział podlegający opłacie, poświadcza wartość aktywów ogółem tego oddziału, przekazując właściwemu organowi krajowemu pisemne oświadczenie w tej sprawie.

Artykuł 4

Powiadomienie o nieuwzględnianiu wartości aktywów lub ekspozycji na ryzyko spółek zależnych z siedzibą w nieuczestniczących państwach członkowskich i państwach trzecich

Podmioty ponoszące opłatę, które nie zamierzają uwzględniać aktywów lub kwoty ekspozycji na ryzyko spółek zależnych z siedzibą w nieuczestniczących państwach członkowskich i państwach trzecich zgodnie z art. 10 ust. 3 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1163/2014 (EBB/2014/41), powiadamiają EBC o swojej decyzji najpóźniej do dnia 30 września okresu, za który naliczana jest opłata. W powiadomieniu wskazuje się, czy nieuwzględnianie wkładu spółek zależnych z siedzibą w nieuczestniczących państwach członkowskich i państwach trzecich ma zastosowanie do czynnika warunkującego wysokość opłaty związanego z łączną kwotą ekspozycji na ryzyko, czynnika warunkującego wysokość opłaty związanego z wartością aktywów ogółem, czy do obu tych czynników. Jeżeli EBC nie otrzyma takiego powiadomienia do dnia 30 września okresu, w odniesieniu do którego obliczana jest wysokość opłaty, łączną kwotę ekspozycji na ryzyko i wartość aktywów ogółem określa się zgodnie z art. 3 ust. 1. Jeżeli EBC otrzyma więcej niż jedno powiadomienie w terminie, rozstrzygające jest ostatnie powiadomienie otrzymane przez EBC do dnia 30 września okresu, za który naliczana jest opłata.

Artykuł 5

Formularze służące przekazywaniu właściwym organom krajowym danych o czynnikach warunkujących wysokość opłaty przez podmioty ją ponoszące

1.   Podmioty ponoszące opłatę, w przypadku których czynniki warunkujące wysokość opłaty określa się zgodnie z art. 3 ust. 2 lub 3, przekazują co roku odpowiednim właściwym organom krajowym dane o czynnikach warunkujących wysokość opłaty w terminach przekazywania danych określonych w art. 6. Dane o czynnikach warunkujących wysokość opłaty przekazuje się, korzystając z formularzy określonych w załącznikach I i II. W przypadku nadzorowanej grupy, w której skład wchodzą spółki zależne z siedzibą w nieuczestniczących państwach członkowskich i państwach trzecich, podmiot ponoszący opłatę przekazuje objaśnienia dotyczące metody zastosowanej w celu zapewnienia zgodności z art. 3 ust. 2 lub 3 w kolumnie przeznaczonej na komentarze zamieszczonej w tym celu w odpowiednim załączniku.

2.   Co roku podmioty ponoszące opłatę przekazują odpowiednim właściwym organom krajowym oświadczenie biegłego rewidenta lub oświadczenie kierownictwa zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 w terminach przekazywania danych określonych w art. 6.

Artykuł 6

Terminy przekazywania danych

1.   Podmioty ponoszące opłatę, w przypadku których czynniki warunkujące wysokość opłaty określa się zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3, przekazują odpowiednim właściwym organom krajowym dane o czynnikach warunkujących wysokość opłaty do końca dnia roboczego stanowiącego termin przekazania danych dla sprawozdawczości kwartalnej za trzeci kwartał, zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 680/2014, okresu, za który naliczana jest opłata, lub w następnym dniu roboczym, jeżeli termin przekazania danych nie jest dniem roboczym.

2.   Właściwe organy krajowe przekazują EBC dane o czynnikach warunkujących wysokość opłaty, o których mowa w ust. 1, najpóźniej do końca 10. dnia roboczego po terminie przekazania danych, o którym mowa w ust. 1. EBC dokonuje następnie weryfikacji tych danych w terminie 15 dni roboczych od dnia ich otrzymania. Na wniosek EBC właściwe organy krajowe udzielają wyjaśnień dotyczących przekazanych danych.

3.   EBC umożliwia każdemu podmiotowi ponoszącemu opłatę dostęp do czynników warunkujących wysokość jego opłaty najpóźniej do dnia 15 stycznia roku następującego po zakończeniu okresu, za który naliczana jest opłata. Podmiotom ponoszącym opłatę przysługuje termin piętnastu dni roboczych na zgłaszanie uwag do danych o czynnikach warunkujących wysokość opłaty i – jeżeli uznają one te dane za nieprawidłowe – na przesłanie zrewidowanych danych do oceny. Termin ten rozpoczyna bieg się w dniu, w którym podmioty ponoszące opłatę uzyskają dostęp do czynników warunkujących wysokość ich opłaty. Czynniki warunkujące wysokość opłaty zostaną następnie wykorzystane do obliczenia rocznych opłat nadzorczych. Zmienione dane, które zostaną przesłane po upływie tego terminu, nie będą uwzględniane, w związku z czym nie spowodują zmiany czynników warunkujących wysokość opłaty.

Artykuł 7

Kontrola jakości danych

Właściwe organy krajowe monitorują dane o czynników warunkujących wysokość opłaty zbieranych od podmiotów ponoszących opłatę zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3, a także i zapewniają właściwą jakość i wiarygodność tych danych przed przesłaniem ich EBC. Właściwe organy krajowe stosują kontrole jakości w celu oceny zgodności z metodologią określoną w art. 3. EBC nie koryguje ani nie modyfikuje przekazanych przez podmioty ponoszące opłatę danych dotyczących czynników warunkujących wysokość opłaty. Wszelkie korekty lub modyfikacje takich danych dokonywane są przez podmioty ponoszące opłatę i przekazywane przez nie właściwym organom krajowym. Właściwe organy krajowe przekazują EBC zmienione lub zmodyfikowane dane otrzymane od tych podmiotów. Przekazując dane dotyczące czynników warunkujących wysokość opłaty, właściwe organy krajowe: a) przekazują informacje o istotnych kwestiach wynikających z takich danych oraz b) informują EBC o przyczynach wszelkich istotnych korekt lub modyfikacji takich danych. Właściwe organy krajowe zapewniają uzyskanie przez EBC niezbędnych korekt lub modyfikacji danych.

Artykuł 8

Określenie przez EBC czynników warunkujących wysokość opłaty w przypadku niedostępności danych o czynnikach warunkujących wysokość opłaty lub nieprzekazania korekt lub modyfikacji

W przypadku niedostępności dla EBC czynnika warunkującego wysokość opłaty lub w razie nieprzesłania w terminie przez podmiot ponoszący opłatę zrewidowanych danych o czynnikach warunkujących wysokość opłaty, lub też modyfikacji lub korekt takich danych, zgodnie z art. 6 ust. 3 lub art. 7, EBC wykorzystuje dostępne mu informacje do ustalenia brakującego współczynnika warunkującego wysokość opłaty.

Artykuł 9

Uproszczona procedura wprowadzania zmian

Zarząd EBC, uwzględniając uwagi Komitetu ds. Statystyki, jest uprawniony do wprowadzania zmian technicznych do załączników do niniejszej decyzji, pod warunkiem że zmiany takie nie naruszają podstawowej struktury pojęciowej oraz nie wpływają na obciążenia sprawozdawcze podmiotów ponoszących opłatę. O wszelkich takich zmianach Zarząd niezwłocznie informuje Radę Prezesów.

Artykuł 10

Uchylenie decyzji EBC/2015/7

1.   Uchyla się decyzję (UE) 2015/530 (EBC/2015/7).

2.   Odniesienia do uchylonej decyzji traktuje się jak odniesienia do niniejszej decyzji i odczytuje zgodnie z tabelą korelacji określoną w załączniku III.

Artykuł 11

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie w trzecim dniu po dniu jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 5 grudnia 2019 r.

Christine LAGARDE

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 63.

(2)  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/530 z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie metodologii i procedur określania i gromadzenia danych dotyczących czynników warunkujących wysokość opłaty stosowanych do obliczania rocznych opłat nadzorczych (EBC/2015/7) (Dz.U. L 84 z 28.3.2015, s. 67).

(3)  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1163/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie opłat nadzorczych (EBC/2014/41) (Dz.U. L 311 z 31.10.2014, s. 23).

(4)  Decyzja EBC/2014/29 z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie przedkładania Europejskiemu Bankowi Centralnemu danych nadzorczych przekazywanych właściwym organom krajowym przez nadzorowane podmioty zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 680/2014 oraz (UE) 2016/2070 (Dz.U. L 214 z 19.7.2014, s. 34).

(5)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 680/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (Dz.U. L 191 z 28.6.2014, s. 1).

(6)  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/534 z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie sprawozdawczości dotyczącej nadzorczych informacji finansowych (EBC/2015/13) (Dz.U. L 86 z 31.3.2015, s. 13).

(7)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE(Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 338).


ZAŁĄCZNIK I

 

OBLICZANIE OPŁAT

Dzień odniesienia

 

NAZWA

 

 

ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO

Data przekazania danych

 

Kod MFI

 

 

 

 

 

Kod LEI

 

 

 

 

 

 

 


Pozycja

 

Rodzaj instytucji

Źródło kwoty ekspozycji na ryzyko

Kwota ekspozycji na ryzyko

Komentarze

 

 

010

020

030

040

010

ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO obliczona zgodnie z art. 92 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013

(1), (2) lub (3)

COREP C 02.00, rząd 010

 

 

020

WKŁAD JEDNOSTEK ZALEŻNYCH ustanowionych w nieuczestniczących państwach członkowskich i państwach trzecich

 

COREP C 06.02, kolumna 250 (SUMA)

 

 

1021

Jednostka 1

 

 

 

 

1022

Jednostka 2

 

 

 

 

1023

Jednostka 3

 

 

 

 

1024

Jednostka 4

 

 

 

 

…..

Jednostka ...

 

 

 

 

N

Jednostka N

 

 

 

 

030

ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO nadzorowanej grupy po odjęciu WKŁADU JEDNOSTEK ZALEŻNYCH ustanowionych w nieuczestniczących państwach członkowskich i państwach trzecich: Pozycja 030 jest równa pozycji 010 minus pozycja 020 minus suma pozycji 1021 do N

 

 

 

 

Niniejszy formularz należy wypełnić zgodnie z instrukcjami dostarczonymi odrębnie.


ZAŁĄCZNIK II

 

OBLICZANIE OPŁAT

Dzień odniesienia

 

NAZWA

 

 

AKTYWA OGÓŁEM

Data przekazania danych

 

Kod MFI

 

 

 

 

 

Kod LEI

 

 

 

 

 

 

 


Pozycja

 

Rodzaj instytucji

Potwierdzenie weryfikacji audytora lub oświadczenia kierownictwa w odniesieniu do oddziałów podlegających opłacie (tak/nie)

Aktywa ogółem

Komentarze

 

 

010

020

030

040

010

AKTYWA OGÓŁEM na podstawie art. 51 ust. 2 lub 4 rozporządzenia (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17)

(3)

 

 

 

020

AKTYWA OGÓŁEM na podstawie art. 2 pkt 12 lit. b) lub c) rozporządzenia (UE) nr 1163/2014 (EBC/2014/41)

(4)

(tak)/(nie)

 

 

030

AKTYWA OGÓŁEM na podstawie art. 3 ust. 2 lit. b) niniejszej decyzji: Pozycja 030 równa jest pozycji 031 minus pozycja 032 plus pozycja 033 minus pozycja 034

(2) lub (5)

(tak)/(nie)

 

 

031

Aktywa ogółem wszystkich podmiotów z danej grupy ustanowionych w uczestniczących państwach członkowskich – obowiązkowe

 

 

 

 

032

Wewnątrzgrupowe pozycje pomiędzy nadzorowanymi podmiotami ustanowionymi w uczestniczących państwach członkowskich (z pakietów sprawozdawczych wykorzystywanych do wyłączania sald na potrzeby sprawozdawczości grupowej) – nieobowiązkowe

 

 

 

 

033

Wartość firmy wykazana w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych jednostki dominującej nadzorowanej grupy – obowiązkowe

 

 

 

 

034

Wartości firmy przypisana jednostkom zależnym ustanowionym w nieuczestniczących państwach członkowskich i państwach trzecich – nieobowiązkowe

 

 

 

 

Niniejszy formularz należy wypełnić zgodnie z instrukcjami dostarczonymi odrębnie.


ZAŁĄCZNIK III

TABELA KORELACJI

Decyzja (UE) 2015/530 (EBC/2015/7)

Niniejsza decyzja

Artykuł 1

Artykuł 2

Artykuł 1

Artykuł 2

Artykuł 4

Artykuł 3, zdanie pierwsze

Artykuł 3, zdanie drugie

Artykuł 3, zdanie trzecie

Artykuł 4

Artykuł 5

Artykuł 6

Artykuł 5 ustęp 1, zdanie drugie

Artykuł 5 ustęp 2

Artykuł 5 ustęp 1, zdanie trzecie

Artykuł 6

Artykuł 7

Artykuł 5 ustęp 1, zdanie pierwsze

Artykuł 7

Artykuł 3

Artykuł 8

Artykuł 9

Artykuł 10

Załączniki I–II

Artykuł 8

Artykuł 9

Artykuł 10

Artykuł 11

Załączniki I–II

Załącznik III