28.8.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 224/6


DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2019/1377

z dnia 31 lipca 2019 r.

w sprawie wyznaczenia kierowników jednostek organizacyjnych przyjmujących decyzje delegowane dotyczące paszportowania, nabywania znacznych pakietów akcji oraz cofania zezwoleń instytucji kredytowych (EBC/2019/26)

ZARZĄD EUROPEJSKIEGO BANKU CANTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 11 ust. 6,

uwzględniając decyzję Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2017/933 z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie ogólnych warunków ramowych przekazywania uprawnień decyzyjnych w odniesieniu do instrumentów prawnych związanych z zadaniami nadzorczymi (EBC/2016/40) (1), w szczególności art. 4 i 5,

uwzględniając decyzję Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/1376 z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie przekazania uprawnień do przyjmowania decyzji dotyczących paszportowania, nabywania znacznych pakietów akcji oraz cofania zezwoleń instytucji kredytowych (EBC/2019/23) (2), w szczególności art. 3,

uwzględniając decyzję EBC/2004/2 z dnia 19 lutego 2004 r. przyjmującą Regulamin Europejskiego Banku Centralnego (3), w szczególności art. 10,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu umożliwienia przyjmowania przez Europejski Bank Centralny (EBC) znacznej liczby decyzji w ramach wykonywania przez EBC zadań nadzorczych ustanowiono procedurę przyjmowania szczególnych decyzji delegowanych.

(2)

Decyzja delegująca nabiera skuteczności po przyjęciu przez Zarząd decyzji dokonującej wyznaczenia jednego lub większej liczby kierowników jednostek organizacyjnych, którzy będą podejmowali decyzje delegowane na podstawie decyzji delegującej.

(3)

Dokonując wyznaczenia kierowników jednostek organizacyjnych, Zarząd powinien uwzględnić wagę decyzji delegującej oraz liczbę adresatów, do których kierowane są decyzje delegowane.

(4)

Przewodniczący Rady ds. Nadzoru otrzymał wniosek o wydanie opinii w sprawie kierowników jednostek organizacyjnych, na których delegowane powinno zostać uprawnienie do przyjmowania decyzji dotyczących paszportowania, nabywania znacznych pakietów akcji oraz cofania zezwoleń instytucji kredytowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Definicje

Na potrzeby niniejszej decyzji zastosowanie mają definicje zawarte w art. 1 decyzji (UE) 2019/1376 (EBC/2019/23).

Artykuł 2

Decyzje delegowane w przedmiocie znacznych pakietów akcji

1.   Decyzje delegowane na podstawie art. 3 i 4 decyzji (UE) 2019/1376 (EBC/2019/23) odnoszące się do istotnych nadzorowanych podmiotów w rozumieniu art. 2 pkt 16) rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17) (4) przyjmowane są przez Dyrektora Generalnego lub zastępcę Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej Sekretariatu Rady ds. Nadzoru, lub też – pod ich nieobecność – kierownika Działu Zezwoleń, oraz jednego z poniższych kierowników jednostek organizacyjnych:

a)

Dyrektora Generalnego lub zastępcę Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Nadzoru Mikroostrożnościowego I, jeżeli nadzór nad właściwym nadzorowanym podmiotem lub grupą prowadzony jest przez Dyrekcję Generalną ds. Nadzoru Mikroostrożnościowego I;

b)

Dyrektora Generalnego lub zastępcę Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Nadzoru Mikroostrożnościowego II, jeżeli nadzór nad właściwym nadzorowanym podmiotem lub grupą prowadzony jest przez Dyrekcję Generalną ds. Nadzoru Mikroostrożnościowego II.

Jeżeli decyzja delegowana na podstawie art. 3 i 5 decyzji (UE) 2019/1376 (EBC/2019/23) odnosi się do więcej niż jednego istotnego nadzorowanego podmiotu, właściwym nadzorowanym podmiotem jest ten nadzorowany podmiot lub ta nadzorowana grupa, w których nabywany jest znaczny pakiet akcji.

2.   Decyzje delegowane na podstawie art. 3 i 4 decyzji (UE) 2019/1376 (EBC/2019/23), które nie odnoszą się do istotnych nadzorowanych podmiotów, przyjmowane są przez Dyrektora Generalnego lub zastępcę Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Nadzoru Mikroostrożnościowego III.

Artykuł 3

Decyzje delegowane w sprawie cofania zezwoleń

1.   Decyzje delegowane na podstawie art. 3 i 5 decyzji (UE) 2019/1376 (EBC/2019/23) odnoszące się do istotnych nadzorowanych podmiotów w rozumieniu art. 2 pkt 16) rozporządzenia (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17) przyjmowane są przez Dyrektora Generalnego lub zastępcę Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej Sekretariatu Rady ds. Nadzoru, lub też – pod ich nieobecność – kierownika Działu Zezwoleń, oraz jednego z poniższych kierowników jednostek organizacyjnych:

a)

Dyrektora Generalnego lub zastępcę Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Nadzoru Mikroostrożnościowego I, jeżeli nadzór nad właściwym nadzorowanym podmiotem lub grupą prowadzony jest przez Dyrekcję Generalną ds. Nadzoru Mikroostrożnościowego I;

b)

Dyrektora Generalnego lub zastępcę Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Nadzoru Mikroostrożnościowego II, jeżeli nadzór nad właściwym nadzorowanym podmiotem lub grupą prowadzony jest przez Dyrekcję Generalną ds. Nadzoru Mikroostrożnościowego II.

2.   Decyzje delegowane na podstawie art. 3 i 5 decyzji (UE) 2019/1376 (EBC/2019/23) odnoszące się do mniej istotnych nadzorowanych podmiotów w rozumieniu art. 2 pkt 7) rozporządzenia (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17) przyjmowane są przez Dyrektora Generalnego lub zastępcę Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Nadzoru Mikroostrożnościowego III.

Artykuł 4

Decyzje delegowane w przedmiocie paszportowania

Decyzje delegowane na podstawie art. 3 i 6 decyzji (UE) 2019/1376 (EBC/2019/23) przyjmowane są przez jednego z następujących kierowników jednostek organizacyjnych:

a)

Dyrektora Generalnego lub zastępcę Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Nadzoru Mikroostrożnościowego I, jeżeli nadzór nad właściwym nadzorowanym podmiotem lub grupą prowadzony jest przez Dyrekcję Generalną ds. Nadzoru Mikroostrożnościowego I;

b)

Dyrektora Generalnego lub zastępcę Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Nadzoru Mikroostrożnościowego II, jeżeli nadzór nad właściwym nadzorowanym podmiotem lub grupą prowadzony jest przez Dyrekcję Generalną ds. Nadzoru Mikroostrożnościowego II.

Artykuł 5

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 31 lipca 2019 r.

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 141 z 1.6.2017, s. 14.

(2)  Zob. s. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(3)  Dz.U. L 80 z 18.3.2004, s. 33.

(4)  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 468/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające ramy współpracy pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a właściwymi organami krajowymi oraz wyznaczonymi organami krajowymi w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego (rozporządzenie ramowe w sprawie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego) (EBC/2014/17) (Dz.U. L 141 z 14.5.2014, s. 1).