9.1.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 7/77


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/18

z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia dwunastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny

(notyfikowana jako dokument nr C(2018) 8528)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (1), w szczególności jej art. 4 ust. 2 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Kontynentalny region biogeograficzny, o którym mowa w art. 1 lit. c) ppkt (iii) dyrektywy 92/43/EWG, obejmuje leżące na obszarze Unii terytorium Luksemburga oraz części leżących na obszarze Unii terytoriów Belgii, Bułgarii, Republiki Czeskiej, Danii, Niemiec, Francji, Włoch, Austrii, Polski, Rumunii, Słowenii, Chorwacji i Szwecji zgodnie z mapą biogeograficzną zatwierdzoną dnia 20 kwietnia 2005 r. przez komitet powołany na mocy art. 20 tej dyrektywy („komitet ds. siedlisk”).

(2)

Pierwszy wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny w rozumieniu dyrektywy 92/43/EWG został przyjęty decyzją Komisji 2004/798/WE (2). Wykaz ten został ostatnio uaktualniony decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/43 (3).

(3)

Tereny włączone do wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny należą do sieci Natura 2000, która jest podstawowym elementem ochrony różnorodności biologicznej w Unii. W celu osiągnięcia dalszych postępów w tworzeniu sieci Natura 2000 oraz w związku z potrzebą szybkiego dostosowywania sieci wykazy terenów mających znaczenie dla Wspólnoty są regularnie poddawane przeglądowi.

(4)

W okresie od 19 czerwca 2017 r. do 2 marca 2018 r. państwa członkowskie zaproponowały dodatkowe tereny mające znaczenie dla Wspólnoty składające się na kontynentalny region biogeograficzny w rozumieniu art. 1 dyrektywy 92/43/EWG. Państwa członkowskie poinformowały również o zmianach w informacjach dotyczących terenów objętych wykazem terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny.

(5)

Na podstawie projektu wykazu opracowanego przez Komisję w porozumieniu z każdym z zainteresowanych państw członkowskich, który określa także priorytetowe typy siedlisk przyrodniczych lub priorytetowe gatunki, należy przyjąć zaktualizowany wykaz terenów wybranych jako tereny mające znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny. Do nowo włączonych terenów mają zastosowanie art. 4 ust. 4 i art. 6 dyrektywy 92/43/EWG.

(6)

Wiedza o istnieniu i rozmieszczeniu typów siedlisk przyrodniczych i gatunków stale się rozwija w wyniku nadzoru prowadzonego zgodnie z art. 11 dyrektywy 92/43/EWG. W związku z powyższym ocenę i wybór terenów na poziomie Unii przeprowadzono w oparciu o najlepsze obecnie dostępne informacje.

(7)

Niektóre państwa członkowskie nie zaproponowały wystarczającej liczby terenów, pozwalającej spełnić wymogi dyrektywy 92/43/EWG dotyczące pewnych typów siedlisk i gatunków. Ponadto wiedza o istnieniu i rozmieszczeniu niektórych typów siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I oraz niektórych gatunków wymienionych w załączniku II do dyrektywy 92/43/EWG pozostaje niepełna. W związku z tym sieci Natura 2000 nie można uznać za kompletną w odniesieniu do tych typów siedlisk i gatunków.

(8)

W celu zapewnienia jasności i przejrzystości przepisów należy uchylić decyzję wykonawczą (UE) 2018/43.

(9)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ds. siedlisk,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Przyjmuje się dwunasty zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny, określony w załączniku.

Artykuł 2

Decyzja wykonawcza (UE) 2018/43 traci moc.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 grudnia 2018 r.

W imieniu Komisji

Karmenu VELLA

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.

(2)  Decyzja Komisji 2004/798/WE z dnia 7 grudnia 2004 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (Dz.U. L 382 z 28.12.2004, s. 1).

(3)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/43 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia jedenastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (Dz.U. L 15 z 19.1.2018, s. 397).


ZAŁĄCZNIK

Dwunasty zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny

Każdy teren mający znaczenie dla Wspólnoty (TZW) zostaje określony za pomocą informacji zamieszczonych w formularzu Natura 2000, zawierającym również odpowiednią mapę terenu. Informacje te zostały przekazane przez właściwe organy krajowe zgodnie z art. 4 ust. 1 akapit drugi dyrektywy 92/43/EWG.

Poniższa tabela zawiera następujące informacje:

A

:

kod TZW składający się z dziewięciu znaków, z których dwa pierwsze stanowią kod ISO właściwy dla każdego państwa członkowskiego;

B

:

nazwa TZW;

C

:

* = obecność na TZW co najmniej jednego typu siedliska przyrodniczego lub gatunku o znaczeniu priorytetowym w rozumieniu art. 1 dyrektywy 92/43/EWG;

D

:

powierzchnia TZW w hektarach lub długość TZW w km;

E

:

współrzędne geograficzne TZW (szerokość i długość geograficzna) w stopniach dziesiętnych.

Wszystkie informacje podane w poniższym wykazie unijnym opierają się na danych zaproponowanych, przekazanych i zatwierdzonych przez Belgię, Bułgarię, Chorwację, Republikę Czeską, Danię, Niemcy, Francję, Włochy, Luksemburg, Austrię, Polskę, Rumunię, Słowenię i Szwecję.

A

B

C

D

E

Kod TZW

Nazwa TZW

*

Powierzchnia TZW (ha)

Długość TZW (km)

Współrzędne geograficzne TZW

 

 

 

 

 

Długość geograficzna

Szerokość geograficzna

AT1101112

Nickelsdorfer Haidel

*

12,1

0

17,0508

47,9556

AT1102112

Zurndorfer Eichenwald und Hutweide

*

153,4

0

17,0039

47,96

AT1103112

Parndorfer Heide

*

7,38

0

16,8694

47,9969

AT1104212

Fronwiesen und Johannesbach

*

47,88

0

16,5158

47,9331

AT1106218

Siegendorfer Pußta und Heide

*

27,86

0

16,5833

47,7806

AT1108813

Bernstein — Lockenhaus — Rechnitz

*

24 586,2097

0

16,3556

47,3792

AT1110137

Neusiedler See — Nordöstliches Leithagebirge

*

57 124,56

0

16,7725

47,8433

AT1114813

Südburgenländisches Hügel- und Terrassenland

*

13 999,1

0

16,4206

47,0678

AT1115415

Naturwaldreservat Lange Leitn, Neckenmarkt

 

28,95

0

16,5294

47,6392

AT1122916

Lafnitztal

*

590,57

0

16,1053

47,0664

AT1123323

Mattersburger Hügelland

*

3 074,44

0

16,4

47,7

AT1201A00

Waldviertler Teich-, Heide- und Moorlandschaft

*

13 724,62

0

15,1389

48,7986

AT1202000

March-Thaya-Auen

*

8 879,95

0

16,9458

48,5417

AT1204000

Donau-Auen östlich von Wien

*

9 516,26

0

16,7667

48,1306

AT1205A00

Wachau

*

18 063,42

0

15,4069

48,3583

AT1206A00

Weinviertler Klippenzone

*

3 378,18

0

16,3861

48,5722

AT1207A00

Kamp- und Kremstal

*

14 495,27

0

15,675

48,5306

AT1208A00

Thayatal bei Hardegg

*

4 428,6

0

15,8389

48,8417

AT1209A00

Westliches Weinviertel

*

2 994,41

0

15,825

48,7153

AT1210A00

Steinfeld

*

3 018,33

0

16,2972

47,9

AT1213000

Pannonische Sanddünen

*

2 523,63

0

16,7458

48,2972

AT1214000

Hundsheimer Berge

*

2 135,1

0

16,9778

48,1236

AT1215000

Bisamberg

*

360,5

0

16,375

48,3208

AT1216000

Tullnerfelder Donau-Auen

*

17 533,32

0

15,9556

48,3528

AT1217A00

Strudengau — Nibelungengau

*

4 821,74

0

15,0417

48,2167

AT1218000

Machland Süd

*

1 670,15

0

14,7819

48,1694

AT1219000

Niederösterreichische Alpenvorlandflüsse

*

7 024,54

0

15,2694

48,1833

AT1220000

Feuchte Ebene — Leithaauen

*

5 086,32

0

16,4611

48,0083

AT1301000

Nationalpark Donau-Auen (Wiener Teil)

*

2258

0

16,5317

48,1728

AT1302000

Naturschutzgebiet Lainzer Tiergarten

*

2259

0

16,2258

48,1767

AT1303000

Landschaftsschutzgebiet Liesing (Teil A, B und C)

*

639

0

16,2383

48,1469

AT1304000

Bisamberg (Wiener Teil)

*

381

0

16,4039

48,3164

AT1305000

Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion) am Leopoldsberg

 

5,8

0

16,3414

48,2801

AT2208000

Lafnitztal — Neudauer Teiche

*

1 162,64

0

16,088056

47,17

AT2211000

Hartberger-Gmoos

 

61,04

0

15,976111

47,273056

AT2213000

Steirische Grenzmur mit Gamlitzbach und Gnasbach

*

2 185,7

0

15,8834

46,702

AT2214000

Deutschlandsberger Klause

*

22,68

0

15,1965

46,8147

AT2218000

Feistritzklamm/Herberstein

*

124,89

0

15,803889

47,218056

AT2225000

Demmerkogel-Südhänge, Wellinggraben mit Sulm-, Saggau- und Laßnitzabschnitten und Pößnitzbach

*

2 092,63

0

15,4653

46,7759

AT2229001

Oberlauf der Pinka

*

37,25

0

16,055

47,468056

AT2230000

Teile des südoststeirischen Hügellandes inklusive Höll und Grabenlandbäche

*

15 653,49

0

15,9129

46,8285

AT2242000

Schwarze und Weiße Sulm

*

220,22

0

15,12

46,786111

AT2245000

Schloss Eggenberg

 

17,9

0

15,2357

47,0441

AT2246000

Wildoner Buchkogel

*

329,81

0

15,3027

46,5217

AT2247000

Wundschuh-Neuteich

 

3,1

0

15,4281

46,9275

AT2248000

Südsteirische Teichlandschaft

 

4,561

0

15,7055

46,7473

AT2250000

Koralpe

*

749,15

0

15,012048

46,792299

AT3105000

Unterer Inn

*

864

0

13,25

48,2917

AT3106000

Reinthaler Moos

*

16

0

13,5264

47,9167

AT3107000

Tanner Moor

*

120

0

14,8653

48,5069

AT3108000

Tal der Kleinen Gusen

*

346

0

14,475

48,3972

AT3109000

Heißländen und Auwälder an der Traun

*

123,8

0

14,2113

48,2038

AT3110000

Ettenau

*

625

0

12,7917

48,0569

AT3114000

Traun-Donau-Auen

*

664

0

14,35

48,2653

AT3115000

Maltsch

*

353

0

14,5833

48,6167

AT3118000

Salzachauen

*

337

0

12,8442

48,0242

AT3119000

Auwälder am Unteren Inn

*

578,8

0

13,2411

48,2864

AT3120000

Waldaist und Naarn

*

3838

0

14,6667

48,4167

AT3121000

Böhmerwald und Mühltäler

*

9351

0

13,9333

48,6667

AT3122000

Oberes Donau- und Aschachtal

*

7119

0

13,7667

48,4833

AT3123000

Wiesengebiete und Seen im Alpenvorland

*

1263

0

13,1833

48,0333

AT3125000

Rannatal

*

226

0

13,775

48,5028

AT3127000

Eferdinger Becken

*

1 355,9

0

14,0752

48,3171

AT3129000

Wiesengebiete im Mühlviertel

*

574,4

0

14,7384

48,538

AT3131000

Leitenbach

*

110,69

0

13,8272

48,3624

AT3132000

Machland Nord

*

1 136,5

0

14,7703

48,1877

AT3137000

Unteres Steyr- und Ennstal

*

367,12

0

14,3628

48,047

AT3139000

Unteres Traun- und Almtal

*

1 250,64

0

13,9121

48,0818

AT3140000

Gerlhamer Moor

 

11,81

0

13,5583

47,9517

AT3141000

Mooswiesen am Irrsee

*

31,9

0

13,3072

47,8906

AT3147000

Hangwälder Ritzlhof

*

23,7

0

14,2458

48,1806

AT3201014

Wallersee-Wengermoor

*

298,47

0

13,1817

47,9267

AT3223000

Salzachauen, Salzburg

*

741,38

0

12,96

47,9

AT3228000

Bürmooser Moor

 

55,82

0

12,9239

47,9989

AT3229000

Nordmoor am Mattsee

 

3,7

0

13,15

47,99

AT3233000

Pfarrkirche St. Georgen bei Salzburg

 

0,066

0

12,88

47,99

BE2200039

Voerstreek

*

1592

0

5,8333

50,7333

BE32021C0

Haute-Sambre en aval de Thuin

*

718,7647

0

4,301736

50,357234

BE32022B0

Trou des Sarrazins à Loverval

 

0,0812

0,12

4,45987

50,362395

BE32023C0

Vallée du Ruisseau d'Acoz

*

19,136

0

4,5256

50,3807

BE32024C0

Basse-Sambre

*

89,9055

0

4,5928

50,4174

BE32026C0

Haute-Sambre en amont de Thuin

*

394,1453

0

4,2404

50,3236

BE32027C0

Vallée de la Biesmelle

*

267,2123

0

4,2918

50,3268

BE32029C0

Haute vallée de la Thure

*

505,4877

0

4,2001

50,1863

BE32030C0

Vallée de la Hante

*

459,0451

0

4,2947

50,1791

BE32031C0

Bois de Vieux Sart et de Montbliart

*

983,7736

0

4,176538

50,140235

BE32032C0

Forêts de Rance

*

988,738

0

4,2623

50,1638

BE32033C0

Sources de la Hante

*

569,6577

0

4,364062

50,141606

BE32034C0

Bois Massart et forêts de Sivry-Rance

*

689,4979

0

4,2644

50,1255

BE32035C0

La Fagne entre Bailièvre et Robechies

*

321,0967

0

4,2533

50,0757

BE32036C0

Vallée de l'Eau Blanche à Virelles

*

1 454,6447

0

4,342538

50,077419

BE32037C0

Massifs forestiers entre Momignies et Chimay

*

1 871,7004

0

4,215483

50,021912

BE32038C0

Bois de Bourlers et de Baileux

*

1 392,5645

0

4,375247

50,013957

BE32039C0

Vallées de l'Oise et de la Wartoise

*

797,0834

0

4,3045

49,9734

BE32040C0

Haute vallée de l'Eau Noire

*

950,1811

0

4,4153

49,9668

BE32041B0

Trou aux Feuilles

 

0,0308

0,03

4,1506

50,2652

BE32042B0

Vallée du Ruisseau d'Erpion

 

6,281

0

4,3741

50,2203

BE32047C0

Vallée de la Thure

*

16,4563

0

4,1554

50,2953

BE33002B0

Basse vallée du Geer

*

544,5084

0

5,6464

50,774

BE33003C0

Montagne Saint-Pierre

*

241,6443

0

5,6776

50,782

BE33004C0

Basse Meuse et Meuse mitoyenne

*

241,7735

0

5,6897

50,6959

BE33005C0

Vallée du Ruisseau de Bolland

*

50,0807

0

5,7664

50,6634

BE33006C0

Vallée de la Gueule en aval de Kelmis

*

570,1053

0

5,9271

50,7024

BE33007C0

Vallée de la Gueule en amont de Kelmis

*

460,2904

0

6,0073

50,7013

BE33010C0

Vallée de la Meuse à Huy et vallon de la Solières

*

491,5381

0

5,192

50,5062

BE33011C0

Vallées du Hoyoux et du Triffoy

*

1 301,2783

0

5,2865

50,4348

BE33012C0

Affluents de la Meuse entre Huy et Flémalle

*

532,3503

0

5,4169

50,5655

BE33013C0

Bois de la Neuville et de la Vecquée

*

381,4561

0

5,5018

50,5609

BE33014C0

Vallée de l'Ourthe entre Comblain-au-Pont et Angleur

*

704,4757

0

5,5553

50,5449

BE33015C0

Bois d'Anthisnes et d'Esneux

*

884,1044

0

5,5209

50,5166

BE33016C0

Basse vallée de la Vesdre

*

340,373

0

5,692

50,588

BE33017C0

Basse vallée de l'Amblève

*

353,9518

0

5,6228

50,48

BE33018C0

Coteaux calcaires de Theux et le Rocheux

*

69,2051

0

5,8041

50,5305

BE33019C0

Vallée de la Vesdre entre Eupen et Verviers

*

553,532

0

6,0131

50,6046

BE33020C0

Affluents du lac d'Eupen

*

507,8631

0

6,1215

50,6119

BE33021C0

Osthertogenwald autour de Raeren

*

404,0479

0

6,1083

50,6486

BE33022C0

La Gileppe

*

1 173,7307

0

6,0019

50,5736

BE33023C0

Vallée de la Soor

*

451,1659

0

6,0559

50,5821

BE33024C0

Vallée de la Helle

*

761,9617

0

6,1153

50,5741

BE33025C0

Fagnes du Nord-Est

*

2 363,1509

0

6,1836

50,5968

BE33026C0

Vallée de l'Ourthe entre Hamoir et Comblain-au-Pont

*

571,5976

0

5,5649

50,4437

BE33027C0

Vallée de la Lembrée et affluents

*

771,9236

0

5,6441

50,4078

BE33028C0

Vallée de l'Amblève du Pont de Targnon à Remouchamps

*

1 798,1548

0

5,7432

50,4379

BE33029C0

Basse vallée de la Lienne

*

389,7972

0

5,747463

50,399726

BE33030C0

Vallée de l'Amblève de Chêneu au Pont de Targnon

*

239,477

0

5,7961

50,4046

BE33031C0

Bois de la Géronstère

*

457,8375

0

5,8824

50,4749

BE33032C0

Fagnes de Malchamps et de Stoumont

*

966,0687

0

5,8283

50,4379

BE33033C0

Vallée du Wayai et affluents

*

87,3197

0

5,9371

50,4928

BE33034C0

Vallée de la Hoëgne

*

613,0542

0

5,955

50,5331

BE33035C0

Plateau des Hautes-Fagnes

*

4 003,9463

0

6,1055

50,5271

BE33036C0

Fagnes de la Roer

*

1 303,6591

0

6,1588

50,4971

BE33037C0

Camp militaire d'Elsenborn

*

2 561,4697

0

6,2318

50,4739

BE33038C0

Vallée de la Schwalm

*

662,5643

0

6,287

50,4872

BE33039C0

Vallée de l'Olefbach

*

725,2158

0

6,337

50,4608

BE33040C0

Fagnes de Stavelot et vallée de l'Eau Rouge

*

1 259,1703

0

6,0167

50,4859

BE33041C0

Fagnes de la Polleur et de Malmedy

*

1 096,4779

0

6,0434

50,478

BE33042C0

Vallées de la Warche et du Bayehon en aval du barrage de Robertville

*

458,1889

0

6,0811

50,4554

BE33043C0

Vallée de la Warche entre Butgenbach et Robertville

*

225,7016

0

6,1902

50,4379

BE33044C0

Sources de l'Amblève

*

53,1019

0

6,1839

50,4062

BE33045C0

Sources de la Warchenne

 

17,2282

0

6,1669

50,4053

BE33046C0

Vallée de la Warche en amont de Butgenbach

*

301,2367

0

6,3108

50,3806

BE33047C0

Vallée de la Holzwarche

*

349,6156

0

6,3348

50,407

BE33048C0

Vallée de la Lienne et affluents entre Les Trous de Bras et Habiémont

*

228,4133

0

5,7722

50,3558

BE33049C0

Mardelles d'Arbrefontaine et vallons fangeux de Fosse

*

219,3604

0

5,8499

50,3356

BE33050C0

Fagne de la Gotale et affluents du Ruisseau de Chavanne

*

177,8536

0

5,7163

50,3283

BE33051C0

Vallée de l'Amblève entre Wanne et Coo

*

220,8501

0

5,9193

50,3681

BE33052C0

Ma Campagne au sud de Malmedy

*

49,0942

0

6,0253

50,4086

BE33053C0

Noir Ru et Vallée du Rechterbach

*

688,4974

0

6,0024

50,3266

BE33054C0

Vallée de l'Amblève entre Montenau et Baugné

*

234,9554

0

6,0841

50,3856

BE33055C0

Vallée de l'Emmels

*

309,1254

0

6,1094

50,3473

BE33056C0

Haute vallée de l'Amblève entre Heppenbach et Montenau

*

386,8827

0

6,2451

50,3571

BE33057C0

Vallée du Kolvenderbach

*

193,0839

0

6,2699

50,3358

BE33058C0

Vallée du Medemberbach

*

252,4815

0

6,3041

50,3487

BE33059C0

Sources de l'Our et de l'Ensebach

*

297,0894

0

6,3564

50,359

BE33060C0

Haute vallée de la Lienne

*

388,1089

0

5,7878

50,3099

BE33061C0

Affluents de l'Our entre Setz et Schoenberg

*

242,1678

0

6,1821

50,2999

BE33062C0

Vallée supérieure de l'Our et ses affluents

*

398,9731

0

6,2403

50,2783

BE33063C0

Vallée et affluents du Braunlauf

*

282,0187

0

6,0749

50,2487

BE33064C0

Vallée de l'Ulf

*

281,4684

0

6,0427

50,2249

BE33065C0

Vallée inférieure de l'Our et ses affluents

*

638,845

0

6,1434

50,1803

BE33066B0

Grotte Jaminon

 

0,0812

0,33

5,8008

50,5708

BE33067C0

Bois de Staneux

*

651,9021

0

5,8462

50,5067

BE34001C0

Vallée et affluents du Néblon

*

135,2028

0

5,4551

50,4116

BE34002C0

Vallée de l'Ourthe entre Bomal et Hamoir

*

614,7155

0

5,5317

50,3933

BE34003C0

Vallée de l'Ourthe entre Hotton et Barvaux-sur-Ourthe

*

1 526,017

0

5,3587

50,3174

BE34004C0

Massifs forestiers famenniens entre Hotton et Barvaux-sur-Ourthe

*

1 753,2115

0

5,453767

50,315853

BE34005C0

La Calestienne entre Barvaux et Bomal

*

351,6327

0

5,5147

50,3583

BE34006C0

La Calestienne entre Oppagne et Barvaux

*

258,6145

0

5,4991

50,3239

BE34007C0

Basse vallée de l'Aisne

*

1 900,8264

0

5,6357

50,3338

BE34008C0

Camp militaire de Marche-en-Famenne

*

2 866,6692

0

5,3865

50,271

BE34009C0

La Calestienne entre Marenne et Hotton

*

292,9094

0

5,4334

50,2541

BE34011C0

La Calestienne entre Hotton et Oppagne

*

108,8841

0

5,4801

50,2783

BE34012C0

Vallée de l'Ourthe entre La Roche et Hotton

*

603,8583

0

5,48

50,2617

BE34013C0

Haute vallée de l'Aisne

*

1 858,9041

0

5,6055

50,2624

BE34014C0

Fagne de la Crépale et prairies de Malempré

*

180,3078

0

5,7349

50,2778

BE34015C0

Fanges des sources de l'Aisne

*

600,141

0

5,6844

50,2383

BE34016C0

Fagnes de Samrée et de Tailles

*

856,0445

0

5,6735

50,2153

BE34017C0

Fagnes de Bihain

*

703,9752

0

5,7767

50,2425

BE34018C0

Sources de la Lienne

*

198,8065

0

5,8081

50,2628

BE34019C0

Ennal et Grand Fond

*

177,7103

0

5,9933

50,31

BE34020C0

Bassin supérieur de la Salm

*

776,2623

0

5,9813

50,2355

BE34021B0

La Calestienne à Marche en Famenne

*

38,2733

0

5,3648

50,229

BE34022C0

Basse vallée de la Wamme

*

78,8077

0

5,3285

50,1778

BE34023C0

Vallée de l'Ourthe entre Nisramont et La Roche

*

1 991,9937

0

5,6346

50,1727

BE34024C0

Bassin inférieur de l'Ourthe orientale

*

2 345,2278

0

5,7312

50,1878

BE34025C0

Haute-Wimbe

*

3 095,0022

0

5,0269

50,0395

BE34026C0

Massif forestier de Daverdisse

*

4 505,1782

0

5,0833

50,0166

BE34027C0

Bassin de la Lomme de Poix-Saint-Hubert à Grupont

*

3 606,533

0

5,2354

50,0454

BE34028C0

Vallée de la Lomme de Grupont à Rochefort

*

154,2507

0

5,2929

50,1116

BE34029C0

Haute-Wamme et Masblette

*

7 365,6738

0

5,3868

50,0867

BE34030C0

Forêt de Freyr

*

3 102,7566

0

5,4451

50,0549

BE34031C0

Bassin moyen de l'Ourthe occidentale

*

418,4664

0

5,5301

50,043

BE34032C0

Bassin inférieur de l'Ourthe occidentale

*

819,0153

0

5,6329

50,102

BE34033C0

Etangs de Longchamps et de Noville

*

384,9254

0

5,6862

50,0362

BE34034C0

Sources du Ruisseau de Tavigny

*

240,71

0

5,8542

50,0781

BE34035C0

Bassin supérieur de la Wiltz

*

281,3722

0

5,8212

50,0334

BE34036C0

Haute-Lesse

*

408,4791

0

5,1341

49,9832

BE34037C0

Haute-Lomme

*

2 055,2075

0

5,3374

49,9547

BE34038C0

Bassin supérieur de l'Ourthe occidentale

*

1 522,9393

0

5,45658

49,95317

BE34039C0

Haute-Sûre

*

2 901,4287

0

5,647

49,8276

BE34040C0

Vallée de Villers-la-Bonne-Eau

*

173,1769

0

5,7629

49,9486

BE34041C0

Sûre frontalière

*

156,4064

0

5,755

49,8683

BE34042C0

Bassin de la Semois de Bouillon à Alle

*

1 667,9443

0

5,0312

49,8192

BE34043C0

Bassin de la Semois du Maka à Bouillon

*

890,2964

0

5,1153

49,7851

BE34044C0

Vallée du Ruisseau des Aleines

*

751,5598

0

5,1665

49,8394

BE34045C0

Forêts de Muno

*

574,6571

0

5,1903

49,7351

BE34046C0

Bassin de la Semois de Florenville à Auby

*

5 373,0488

0

5,2663

49,7654

BE34047C0

Haute-Vierre

*

743,4344

0

5,3345

49,8565

BE34048C0

Bassin de la Semois de Jamoigne à Chiny

*

2 239,8447

0

5,3441

49,733

BE34049C0

Basse-Vierre

*

2 908,6677

0

5,4198

49,7764

BE34050C0

Bassin de la Semois entre Tintigny et Jamoigne

*

3 056,9331

0

5,4716

49,7339

BE34051C0

Vallées du Ruisseau de Mellier et de la Mandebras

*

1 569,8567

0

5,5439

49,7479

BE34052C0

Forêt d'Anlier

*

7 613,9854

0

5,6439

49,7805

BE34053C0

Bassin de l'Attert

*

1 341,9896

0

5,7748

49,7824

BE34054C0

Bassin de la Marche

*

2 457,5767

0

5,3499

49,6618

BE34055C0

Vallée du Ruisseau de Breuvanne

*

794,022

0

5,4435

49,6689

BE34056C0

Bassin de la Semois de Etalle à Tintigny

*

2 168,7122

0

5,5692

49,6974

BE34057C0

Marais de la Haute-Semois et Bois de Heinsch

*

2 025,1372

0

5,6599

49,6836

BE34058C0

Camp militaire de Lagland

*

2 276,1797

0

5,7195

49,6599

BE34059C0

Vallées de l'Eisch et de Clairefontaine

*

159,9615

0

5,8651

49,6711

BE34060C0

Bassin supérieur de la Chevratte

*

1 356,8956

0

5,4861

49,6355

BE34061C0

Vallées de Laclaireau et du Rabais

*

2 829,9673

0

5,63

49,6267

BE34062C0

Bassin du Ruisseau du Messancy

*

501,1061

0

5,7505

49,6311

BE34063C0

Vallées de la Chevratte

*

447,618

0

5,4519

49,5858

BE34064C0

Vallées de la Vire et du Ton

*

303,469

0

5,5859

49,5526

BE34065C0

Bassin supérieur de la Vire et du Ton

*

2 708,8726

0

5,6842

49,5897

BE34066C0

Vallée du Ton et Côte bajocienne de Montquintin à Ruette

*

3 088,3677

0

5,5249

49,5306

BE34067C0

Forêts et marais bajociens de Baranzy à Athus

*

846,1166

0

5,7267

49,5456

BE34068C0

Bois de Famenne à Humain et Aye

*

538,4731

0

5,2595

50,2227

BE34069B0

Mare de Frassem

 

6,7028

0

5,8304

49,6976

BE35002C0

Vallée de l'Orneau

*

324,6002

0

4,6831

50,4782

BE35003C0

Vallée de la Sambre en aval de la confluence avec l'Orneau

*

83,0845

0

4,745

50,4318

BE35004C0

Vallée de la Meuse de Dave à Marche-les-Dames

*

491,511

0

4,9495

50,4895

BE35005C0

Bassin du Samson

*

1 236,3575

0

5,032

50,4107

BE35006C0

Vallée de la Meuse de Marche-les-Dames à Andenne

*

353,9865

0

5,0499

50,5013

BE35007C0

Forêts et lac de Bambois

*

357,9239

0

4,6703

50,3569

BE35008C0

Vallée du Burnot

*

149,3896

0

4,8408

50,3618

BE35009C0

Vallée de la Meuse d'Yvoir à Dave

*

637,1949

0

4,9219

50,3912

BE35010C0

Vallée du Bocq

*

437,7448

0

4,9078

50,3344

BE35011C0

Vallée de la Molignée

*

881,1645

0

4,7818

50,3012

BE35012C0

Vallée de la Meuse de Dinant à Yvoir

*

725,1684

0

4,9015

50,3094

BE35013C0

Bois calcaires de Nettinne

*

210,922

0

5,2626

50,2837

BE35014C0

Bois de Famenne à Waillet

*

458,7565

0

5,3273

50,2557

BE35015C0

Vallée du Flavion

*

678,0704

0

4,8006

50,2525

BE35016C0

Vallée de la Chinelle

*

918,8739

0

4,6467

50,2123

BE35017C0

Vallée du Ruisseau de Féron

*

211,4047

0

4,7304

50,216

BE35018C0

Bassin de l'Hermeton en aval de Vodelée

*

987,5643

0

4,7696

50,2019

BE35019C0

Vallée de la Meuse en amont d'Hastière

*

1 447,0859

0

4,7751

50,1529

BE35020C0

Vallée de la Meuse d'Hastière à Dinant

*

818,9055

0

4,8748

50,2063

BE35021C0

Vallée de la Lesse en aval de Houyet

*

1 658,037

0

4,9546

50,2038

BE35022C0

Bassin de l'Iwène

*

919,1293

0

5,0316

50,2041

BE35023C0

Vallée de la Lesse entre Villers-sur-Lesse et Houyet

*

557,442

0

5,0308

50,1908

BE35024C0

Vallées des Ruisseaux de Fenffe et du Vachau

*

2 259,5837

0

5,1176

50,1909

BE35025C0

La Famenne entre Eprave et Havrenne

*

2 517,5317

0

5,1856

50,1756

BE35026C0

Massif forestier de Cerfontaine

*

3 018,96

0

4,4015

50,1134

BE35027C0

Vallée de l'Eau Blanche entre Aublain et Mariembourg

*

1 366,9285

0

4,4399

50,0728

BE35028C0

Bassin fagnard de l'Eau Blanche en aval de Mariembourg

*

1 869,8678

0

4,5463

50,1269

BE35029C0

Bassin fagnard de l'Hermeton

*

3 905,3108

0

4,6339

50,1451

BE35030C0

La Calestienne entre Frasnes et Doische

*

2 868,9824

0

4,5765

50,0957

BE35031C0

Bassin ardennais de l'Eau Noire

*

220,5294

0

4,5145

50,0079

BE35032C0

Bassin ardennais du Viroin

*

573,8656

0

4,6498

50,074

BE35033B0

Vallée du Ruisseau d'Alisse

*

23,7133

0

4,6439

49,9906

BE35034C0

Vallées des Ruisseaux de Rempeine et de la Scheloupe

*

656,3205

0

4,9167

50,1279

BE35035C0

Vallée de l'Ilèwe

*

846,2328

0

4,9934

50,1435

BE35036C0

Vallée du Biran

*

556,3893

0

5,0319

50,1143

BE35037C0

Vallée de la Wimbe

*

2 216,1162

0

5,082

50,1036

BE35038C0

Bassin de la Lesse entre Villers-sur-Lesse et Chanly

*

2 581,4089

0

5,1977

50,118

BE35039C0

Vallée de la Houille en aval de Gedinne

*

3 431,5901

0

4,8845

50,0471

BE35040C0

Vallée de la Hulle

*

1 517,4167

0

4,8128

49,9739

BE35041C0

Bassin de la Houille en amont de Gedinne

*

1 439,157

0

4,8776

49,9609

BE35042C0

Vallée de l'Almache en amont de Gembes

*

1 284,6049

0

5,0179

49,9856

BE35043C0

Vallée du Ruisseau de Saint-Jean

*

451,2983

0

4,8755

49,9393

BE35044C0

Bassin du Ruisseau du Ru au Moulin

*

510,7517

0

4,9409

49,9204

BE35045C0

Vallée de la Semois en aval d'Alle

*

1 796,9198

0

4,865

49,8595

BE35046C0

Vallée du Ruisseau de Gros Fays

*

88,33

0

4,9858

49,8636

BE35047C0

Vallée du Ruisseau de Rebais

*

518,7935

0

4,9421

49,8246

BE35048C0

Vallée du Ruisseau de la Goutelle

*

99,2527

0

4,88

49,8188

BE35049C0

Vallée du Ruisseau de Fairoul

 

55,764

0

4,5286

50,2598

BG0000104

Provadiysko — Royaksko plato

*

50 158,5877

 

27,233

43,173

BG0000106

Harsovska reka

*

36 756,7004

 

27,321

43,855

BG0000107

Suha reka

*

62 528,73

 

27,6594

43,7469

BG0000113

Vitosha

*

27 102,1062

 

23,2542

42,5467

BG0000117

Kotlenska planina

*

69 058,9177

 

26,428333

42,888611

BG0000119

Trite bratya

*

1 021,99

 

27,288333

42,711667

BG0000130

Kraymorska Dobrudzha

*

6 657,4945

 

28,2845

43,6587

BG0000132

Pobitite kamani

*

231,35

 

27,6971

43,2506

BG0000133

Kamchiyska i Emenska planina

*

63 678,468

 

27,5081

42,9231

BG0000134

Choklyovo blato

*

280,86

 

22,816389

42,393611

BG0000136

Reka Gorna Luda Kamchia

*

2 276,93

 

26,6693

42,82216

BG0000137

Reka Dolna Luda Kamchia

*

2 460,6974

 

27,0786

42,8413

BG0000138

Kamenitsa

*

1 455,71

 

26,993611

43,397222

BG0000139

Luda Kamchia

*

6 111,06

 

26,6025

42,77

BG0000141

Reka Kamchia

 

158,84

 

27,480654

43,039602

BG0000149

Rishki prohod

*

11 861,5

 

26,955833

42,928889

BG0000151

Aytoska planina

*

29 379,4

 

27,441389

42,689167

BG0000164

Sinite kamani

*

12 288,91

 

26,3744

42,7225

BG0000165

Lozenska planina

*

1 294,42

 

23,4725

42,588056

BG0000166

Vrachanski Balkan

*

35 981,25

 

23,460833

43,170833

BG0000167

Belasitsa

*

11 587,7677

 

23,113611

41,349167

BG0000168

Ludogorie

*

59 447,4621

 

26,7772

43,8081

BG0000169

Ludogorie — Srebarna

*

5 223,8

 

27,093

43,976

BG0000171

Ludogorie — Boblata

*

4 836,45

 

26,5764

43,8883

BG0000173

Ostrovche

*

6 749,1852

 

26,4714

43,43

BG0000178

Ticha

*

2 706,93

 

26,778889

43,135278

BG0000180

Boblata

*

3 216,87

 

26,590556

44,004444

BG0000181

Reka Vit

*

5 717,17

 

24,6243

43,5269

BG0000182

Orsoya

*

2 949,4139

 

23,0506

43,785

BG0000190

Vitata stena

*

2 630,19

 

25,249444

42,940833

BG0000192

Reka Tundzha 1

*

9 502,9987

 

26,245

42,617

BG0000194

Reka Chaya

 

650,62

 

24,856

42,09

BG0000195

Reka Tundzha 2

*

5 953,32

 

26,5372

42,1473

BG0000196

Reka Mochuritsa

*

8 702,8302

 

26,9266

42,6298

BG0000198

Sredetska reka

*

707,78

 

27,047

42,3156

BG0000199

Tsibar

*

2 971,73

 

23,5122

43,8119

BG0000203

Tulovo

 

161,71

 

25,555556

42,561389

BG0000205

Straldzha

*

882,02

 

26,780556

42,611667

BG0000206

Sadievo

*

516,67

 

26,018056

42,555278

BG0000211

Tvardishka planina

*

38 649,5295

 

26,06

42,840278

BG0000212

Sakar

*

132 117,761

 

26,304722

41,950833

BG0000213

Tarnovski visochini

*

4 434,61

 

25,623

43,103

BG0000214

Dryanovski manastir

*

2 987,89

 

25,4136

42,9589

BG0000216

Emen

*

490,37

 

25,373056

43,145

BG0000217

Zhdreloto na reka Tundzha

*

7 856,99

 

26,539167

41,961944

BG0000218

Derventski vazvishenia 1

*

38 696,5012

 

26,714167

42,037222

BG0000219

Derventski vazvishenia 2

*

55 036,13

 

27,0536

42,1297

BG0000224

Ograzhden — Maleshevo

*

27 373,5031

 

23,093056

41,509167

BG0000230

Fakiyska reka

*

4 104,72

 

27,2388

42,2678

BG0000231

Belenska gora

*

5 041,85

 

25,773056

43,382222

BG0000232

Batin

*

2 691,05

 

25,7064

43,6828

BG0000233

Studena reka

*

5 301,57

 

25,53

43,575

BG0000239

Obnova — Karaman dol

*

10 750,81

 

25,078

43,4549

BG0000240

Studenets

*

27 946,0774

 

24,498

43,301

BG0000241

Srebarna

*

1 448,2177

 

27,0781

44,1128

BG0000247

Nikopolsko plato

*

18 503,18

 

24,9628

43,6111

BG0000254

Besaparski vazvishenia

*

6 743,06

 

24,405556

42,098611

BG0000255

Gradinska gora

 

439,9

 

25,176667

42,155278

BG0000261

Yazovir Koprinka

*

876,33

 

25,2522

42,6706

BG0000263

Skalsko

*

2 189,47

 

25,2741

42,9704

BG0000266

Peshtera Mandrata

 

1,8159

 

24,525793

43,062443

BG0000269

Peshtera Lyastovitsata

 

0,5108

 

24,1757

43,0306

BG0000275

Yazovir Stamboliyski

*

9 355,55

 

25,106389

43,091111

BG0000279

Stara reka

*

146,17

 

26,0607

43,0923

BG0000280

Zlatarishka reka

*

67,69

 

25,9105

43,0832

BG0000281

Reka Belitsa

*

117,26

 

25,6385

42,918

BG0000282

Dryanovska reka

*

183,16

 

25,5256

42,9963

BG0000287

Merichlerska reka

 

509,9

 

25,497

42,147

BG0000289

Trilistnik

 

616,95

 

24,871944

42,221111

BG0000291

Gora Shishmantsi

 

373,99

 

25,014444

42,2525

BG0000294

Karshalevo

*

6 307,08

 

22,586111

42,351944

BG0000295

Dolni Koriten

*

461,69

 

22,58

42,465

BG0000298

Konyavska planina

*

9 671,95

 

22,881667

42,366389

BG0000301

Cherni rid

*

858,45

 

23,71583

42,41306

BG0000304

Golak

*

10 930,5064

 

23,950278

42,286667

BG0000308

Verila

*

6 443,4218

 

23,291111

42,384722

BG0000313

Ruy

*

6 236,2059

 

22,570833

42,855

BG0000314

Rebro

*

213,39

 

22,766389

42,745

BG0000322

Dragoman

*

21 357,18

 

23,067222

42,923889

BG0000334

Ostrov

*

3 918,6003

 

24,0764

43,69

BG0000335

Karaboaz

*

13 659,862

 

24,5969

43,7078

BG0000336

Zlatia

*

3 194,78

 

23,518889

43,717222

BG0000339

Rabrovo

*

910,82

 

22,623333

44,022222

BG0000340

Tsar Petrovo

*

1 908,744

 

22,6825

43,961111

BG0000365

Ovchi halmove

*

1 309,66

 

24,375556

42,330278

BG0000366

Kresna — Ilindentsi

*

48 596,428

 

23,1647

41,7553

BG0000372

Tsigansko gradishte

*

9 555,741

 

24,875

41,400833

BG0000374

Bebresh

*

6 821,91

 

23,822222

43,004444

BG0000377

Kalimok — Brashlen

*

7 550,18

 

26,4344

44,0256

BG0000382

Shumensko plato

*

4 490,62

 

26,880556

43,260278

BG0000393

Ekokoridor Kamchia — Emine

*

28 054,7924

 

26,8776

43,045

BG0000396

Persina

*

25 684,1996

 

25,0953

43,6636

BG0000399

Bulgarka

*

24 009,0341

 

25,3974

42,7638

BG0000401

Sveti Iliyski vazvishenia

*

8 464,27

 

26,1276

42,4231

BG0000402

Bakadzhitsite

*

4 504,87

 

26,7197

42,4382

BG0000418

Kermenski vazvishenia

*

2 107,8131

 

26,220278

42,499722

BG0000420

Grebenets

*

9 884,53

 

26,553889

42,681389

BG0000421

Preslavska planina

*

14 060,01

 

26,645556

43,154167

BG0000424

Reka Vacha — Trakia

 

550,32

 

24,5067

42,0884

BG0000425

Reka Sazliyka

 

991,77

 

25,874

42,295

BG0000426

Reka Luda Yana

*

474,08

 

24,3875

42,277

BG0000427

Reka Ovcharitsa

 

1 163,72

 

26,0375

42,22

BG0000429

Reka Stryama

*

4 078,38

86

24,8187

42,2962

BG0000432

Golyama reka

*

7 451,74

 

26,161667

43,209167

BG0000434

Banska reka

 

77,3

 

25,5345

42,0261

BG0000435

Reka Kayaliyka

 

71,4

 

25,3595

42,073

BG0000436

Reka Mechka

*

3 310,7

 

25,092778

41,945278

BG0000437

Reka Cherkezitsa

 

144,75

 

25,0044

42,0838

BG0000438

Reka Chinardere

*

1 155,56

 

25,0459

41,9539

BG0000440

Reka Sokolitsa

 

141,54

15

26,0197

42,1385

BG0000441

Reka Blatnitsa

*

1 079,1

36

26,1305

42,4941

BG0000442

Reka Martinka

 

722,68

 

25,611

42,1494

BG0000443

Reka Omurovska

*

532,31

90

25,2193

42,3592

BG0000444

Reka Pyasachnik

*

1 879,97

 

24,653333

42,315556

BG0000487

Bozhite mostove

*

33,12

 

23,547778

43,313889

BG0000497

Archar

*

808,653

 

22,9522

43,7994

BG0000498

Vidbol

*

1 305,14

 

22,715

43,797

BG0000500

Voynitsa

*

3 107,1381

 

22,6792

43,9154

BG0000501

Golyama Kamchia

*

216,69

 

27,0348

43,1075

BG0000503

Reka Lom

*

1 441,13

 

23,0522

43,6956

BG0000507

Deleyna

*

2 257,54

 

22,6975

44,061944

BG0000508

Reka Skat

*

408,59

 

23,845

43,584

BG0000509

Tsibritsa

*

962,68

 

23,4196

43,6519

BG0000513

Voynishki Bakadzhik

*

1 138,94

 

26,844444

42,358889

BG0000516

Chernata mogila

*

13,07

 

25,289722

43,483611

BG0000517

Portitovtsi — Vladimirovo

*

664,38

 

23,4247

43,522

BG0000518

Vartopski dol

*

987,42

 

22,8056

43,7997

BG0000519

Mominbrodsko blato

 

26,61

 

23,2275

43,783333

BG0000521

Makresh

*

2 061,25

 

22,670278

43,762778

BG0000522

Vidinski park

*

1 578,79

 

22,735

43,884167

BG0000523

Shishentsi

*

572,85

 

22,557778

43,940556

BG0000524

Orizishteto

*

475,74

 

22,850833

44,010556

BG0000525

Timok

*

494,97

 

22,6436

44,1883

BG0000526

Dolno Linevo

*

17,6261

 

23,321955

43,834294

BG0000527

Kozloduy

*

125,38

 

23,6097

43,7849

BG0000528

Ostrovska step — Vadin

*

301,29

 

24,1577

43,674

BG0000529

Marten — Ryahovo

*

1 172,74

 

26,1358

43,9667

BG0000530

Pozharevo — Garvan

*

6 304,9234

 

26,7619

44,0705

BG0000532

Ostrov Bliznatsi

*

606,245

 

22,8522

43,8485

BG0000533

Ostrovi Kozloduy

*

909,035

 

23,78

43,7718

BG0000534

Ostrov Chayka

*

504,166

 

27,1464

44,13

BG0000539

Gora Topolyane

 

67,55

 

25,854444

42,308333

BG0000552

Ostrov Kutovo

*

118,3348

 

22,9945

44,0138

BG0000553

Gora Topolchane

 

66,58

 

26,448889

42,645278

BG0000554

Gora Zhelyu Voyvoda

 

71,99

 

26,469167

42,624722

BG0000567

Gora Blatets

 

47,85

 

26,506944

42,629167

BG0000569

Kardam

*

918,92

 

28,0898

43,7595

BG0000570

Izvorovo — Kraishte

*

1 082,27

 

27,944444

43,838611

BG0000572

Rositsa — Loznitsa

*

1 811,98

 

27,9001

43,9514

BG0000576

Svishtovska gora

*

1 917,2

 

25,306944

43,591389

BG0000578

Reka Maritsa

*

14 693,1

 

25,7753

42,0039

BG0000587

Varkan

 

0,6938

 

22,6769

43,9878

BG0000589

Marina dupka

 

2,6592

 

26,4952

43,1995

BG0000591

Sedlarkata

 

0,8029

 

24,2972

43,2897

BG0000593

Bilernitsite

*

64,51

 

23,339722

43,281389

BG0000594

Bozhia most — Ponora

*

227,9

 

23,564722

43,313889

BG0000601

Kalenska peshtera

*

377,38

 

23,776111

43,2425

BG0000602

Kabiyuk

*

286,87

 

26,96

43,346111

BG0000605

Bozhkova dupka

 

1,5988

 

26,3484

43,6556

BG0000608

Lomovete

*

32 488,93

 

26,141111

43,634167

BG0000609

Reka Rositsa

*

1 440,86

 

25,4125

43,215

BG0000610

Reka Yantra

*

13 900,41

 

25,665

43,292

BG0000611

Yazovir Gorni Dabnik

*

2 539,29

 

24,291944

43,347222

BG0000612

Reka Blyagornitsa

*

1 522,94

16

25,946111

42,668056

BG0000613

Reka Iskar

*

9458

 

24,246

43,4794

BG0000614

Reka Ogosta

*

1 365,7376

 

23,8661

43,7277

BG0000615

Devetashko plato

*

14 997,07

 

24,930278

43,195833

BG0000616

Mikre

*

15 447,16

 

24,689722

43,020556

BG0000617

Reka Palakaria

*

3 006,7334

 

23,3881

42,3767

BG0000618

Vidima

*

1 823,05

 

24,9592

42,9665

BG0000622

Varnensko — Beloslavski kompleks

 

178,1966

 

27,638889

43,181944

BG0000623

Taushan tepe

*

305,2559

 

27,310833

43,291389

BG0000624

Lyubash

*

1 267,0432

 

22,7269

42,79434

BG0000627

Konunski dol

*

779,0628

 

24,164444

43,551667

BG0000628

Chirpanski vazvishenia

*

12 321,417

 

25,3276

42,3105

BG0000631

Novo selo

 

815,9082

 

22,7897

44,1664

BG0000635

Devnenski halmove

*

297,108

 

27,6323

43,2127

BG0001011

Osogovska planina

*

34 513,2448

 

22,648

42,1592

BG0001012

Zemen

*

17 758,0428

 

22,709167

42,4675

BG0001013

Skrino

*

12 755,4599

 

22,935556

42,146111

BG0001014

Karlukovo

*

28 841,93

 

24,036667

43,221111

BG0001017

Karvav kamak

*

17 680,3729

 

22,525

42,666944

BG0001022

Oranovski prolom — Leshko

*

13 245,47

 

22,9961

41,9135

BG0001023

Rupite — Strumeshnitsa

*

10 458,7438

 

23,251944

41,427222

BG0001028

Sreden Pirin — Alibotush

*

68 934,385

 

23,566667

41,510556

BG0001030

Rodopi — Zapadni

*

272 851,406

 

24,229444

41,752778

BG0001031

Rodopi — Sredni

*

155 107,6837

 

25,0531

41,83

BG0001032

Rodopi — Iztochni

*

217 446,8895

 

25,846

41,505

BG0001033

Brestovitsa

*

2 670,58

 

24,628333

42,058889

BG0001034

Ostar kamak

*

15 994,31

 

25,823611

41,886389

BG0001036

Balgarski izvor

*

2 618,99

 

24,3092

43,0434

BG0001037

Pastrina

*

3 551,58

 

23,329444

43,426111

BG0001039

Popintsi

*

20 906,7154

 

24,249722

42,445556

BG0001040

Zapadna Stara planina i Predbalkan

*

219 753,2598

 

22,9183

43,3411

BG0001042

Iskarski prolom — Rzhana

*

22 693,26

 

23,496944

43,028611

BG0001043

Etropole — Baylovo

*

27 448,2536

 

23,88

42,722778

BG0001307

Plana

*

2 785,72

 

23,45

42,518333

BG0001375

Ostritsa

*

4 429,5

 

23,065833

42,535833

BG0001386

Yadenitsa

*

17 016,2128

 

24,006389

42,105

BG0001389

Sredna gora

*

110 373,64

 

24,280833

42,586389

BG0001493

Tsentralen Balkan — bufer

*

138 363,8244

 

24,740556

42,800833

BG0002018

Ostrov Vardim

*

1 167,5509

 

25,4803

43,6294

CZ0110040

Chuchelské háje

*

74,8212

 

14,386111

50,019722

CZ0110049

Havránka a Salabka

 

2,7348

 

14,421389

50,119444

CZ0110050

Prokopské údolí

*

126,7728

 

14,369167

50,041944

CZ0110142

Blatov a Xaverovský háj

 

213,885

 

14,637222

50,093056

CZ0110154

Kaňon Vltavy u Sedlce

*

34,7508

 

14,395833

50,133889

CZ0113001

Obora Hvězda

 

1,9125

 

14,323611

50,084444

CZ0113002

Milíčovský les

 

11,4163

 

14,544722

50,027222

CZ0113005

Lochkovský profil

*

34,3074

 

14,335278

50,000833

CZ0113773

Praha — Petřín

 

52,5905

 

14,401667

50,081111

CZ0113774

Praha — Letňany

 

64,9455

 

14,525556

50,131944

CZ0114001

Radotínské údolí

*

109,4444

 

14,314167

49,998611

CZ0210003

Na pramenech

 

3,0355

 

14,944444

49,6025

CZ0210008

Zámecký park Liblice

 

33,675

 

14,583056

50,308889

CZ0210010

Housina

*

211,509

 

14,036389

49,868333

CZ0210011

Lounín

 

18,95

 

14,014444

49,909722

CZ0210022

Kozí hůra

 

230,5823

 

15,313611

50,121667

CZ0210023

Pustá seč

 

6,8873

 

13,910278

50

CZ0210027

Voděradské bučiny

 

317,4222

 

14,799167

49,957778

CZ0210028

Posázavské bučiny

*

154,4442

 

14,883611

49,895

CZ0210029

Zadní Hrádek

 

12,835

 

14,758056

50,431667

CZ0210034

Všetatská černava

*

10,9578

 

14,573889

50,272778

CZ0210043

Hradec a Kuchyňka

*

151,6753

 

14,121944

49,822778

CZ0210044

Na horách u Křešína

*

4,7059

 

13,9525

49,802222

CZ0210047

Třemšín a Hřebence

*

167,9784

 

13,779722

49,576667

CZ0210053

Střední Povltaví u Drbákova

*

268,8791

 

14,405833

49,7425

CZ0210054

Tok

*

156,6008

 

13,886944

49,700556

CZ0210056

Trokavecké louky

 

11,0499

 

13,703056

49,661389

CZ0210058

Louky u Budenína

*

28,6073

 

14,678889

49,644722

CZ0210062

Teslíny

*

41,5688

 

13,750278

49,623333

CZ0210064

Písečný přesyp u Píst

 

3,6418

 

14,997222

50,162222

CZ0210066

Žerka

 

17,0048

 

14,504444

50,415278

CZ0210100

Bílichovské údolí

*

115,2204

 

13,897778

50,248611

CZ0210101

Dymokursko

*

4 309,2394

 

15,195278

50,288611

CZ0210105

Kalivodské bučiny

*

181,9896

 

13,833611

50,211944

CZ0210107

Krnčí a Voleška

*

73,329

 

14,085

50,156667

CZ0210109

Chlum u Nepřevázky

 

223,3384

 

14,923333

50,385278

CZ0210111

Paterovské stráně

 

31,3982

 

14,835278

50,494722

CZ0210113

Louky u rybníka Proudnice

 

27,6541

 

15,401389

50,118611

CZ0210114

Radouč

 

31,0088

 

14,901944

50,433333

CZ0210118

V jezírkách

 

2,9351

 

15,112778

50,083056

CZ0210150

Čtvrtě

*

112,0008

 

15,061389

50,297778

CZ0210152

Polabí u Kostelce

*

387,8208

 

14,564167

50,237222

CZ0210153

Zvolská homole

*

49,6128

 

14,398611

49,943056

CZ0210172

Hrabanovská černava

*

54,9573

 

14,834167

50,2175

CZ0210173

Slaná louka u Újezdce

*

1,3434

 

14,423056

50,282222

CZ0210175

Žlunice — Skochovice

*

1 093,7455

 

15,371389

50,244444

CZ0210186

Úpor — Černínovsko

*

873,8382

 

14,495833

50,327778

CZ0210409

Kulivá hora

*

37,7404

 

14,285

49,965

CZ0210421

Mramor

*

127,4599

 

14,123333

49,8975

CZ0210704

Čertova skála

*

3,8899

 

13,792222

49,997778

CZ0210708

Stříbrný luh

*

105,0578

 

13,888889

50,016944

CZ0210713

Polabské hůry

 

24,8473

 

14,837778

50,161944

CZ0210714

Lžovické tůně

*

69,654

 

15,330556

50,030833

CZ0210719

Milčice

*

3,8604

 

14,98

50,108333

CZ0210720

Loučeňské rybníčky

 

4,688

 

15,018333

50,299722

CZ0210721

Pěnovce u rybníka Lutovník

*

0,9766

 

15,005833

50,291667

CZ0210726

Vápnomilný bor u Líského

 

4,0755

 

13,936389

50,258056

CZ0210729

Větrušické rokle

*

36,8495

 

14,378611

50,193611

CZ0210730

Písčina u Byšiček

 

0,5217

 

14,784167

50,186667

CZ0210731

Řísnice

 

4,9283

 

14,895833

49,555833

CZ0210732

Kaliště

*

6,0321

 

14,691944

49,665

CZ0210733

Pahorek u Ledčic

 

1,3074

 

14,316389

50,349722

CZ0210734

Stráně u Kochánek

 

3,8786

 

14,773056

50,288056

CZ0212001

Březinský rybník

 

4,083

 

13,781111

49,525833

CZ0212004

Malíkovická stráň

 

9,6112

 

13,985

50,207222

CZ0212006

Drhleny

 

17,091

 

15,08

50,494722

CZ0212008

Hadce u Hrnčíř

*

2,8299

 

14,851111

49,585278

CZ0212010

Hvožďanské Háje

 

3,0712

 

13,797222

49,524722

CZ0212019

Smradovna

*

159,4868

 

13,898611

50,267222

CZ0212020

Rečkov

 

29,3347

 

14,904444

50,498333

CZ0212021

Slatinná louka u Velenky

 

7,5928

 

14,903889

50,153056

CZ0212022

Slepeč

 

8,5125

 

14,788333

50,284167

CZ0212023

Písčina u Tišic

*

0,5997

 

14,551667

50,265278

CZ0212024

Červené dolíky

 

13,5937

 

13,95

50,212222

CZ0212025

Ostrov u Jedomělic

 

11,9891

 

13,935556

50,221389

CZ0213001

Nový rybník u Kačiny

 

14,2096

 

15,349444

49,967778

CZ0213004

Rybník Starý u Líchov

 

3,1127

 

14,324444

49,6925

CZ0213005

Šáchovec

 

2,3818

 

14,828889

49,951667

CZ0213006

Valcha

 

2,1997

 

14,865

50,501667

CZ0213008

Bezděkovský lom

 

1,1419

 

13,889444

49,572222

CZ0213009

Vlašimská Blanice

*

402,5722

 

14,840556

49,628333

CZ0213013

Březnice — Oblouček

 

17,0636

 

13,965833

49,542222

CZ0213015

Dobříšský park

*

38,075

 

14,18

49,776667

CZ0213016

Zákolanský potok

*

10,1023

 

14,240556

50,146944

CZ0213017

Dražská Koupě

 

8,3782

 

13,913056

49,515833

CZ0213023

Hrdlička — Žďánská hora

*

68,0736

 

14,408889

49,791944

CZ0213028

Kalivody

 

13,0829

 

13,83

50,206944

CZ0213029

Kalspot

 

4,2386

 

14,031389

50,124444

CZ0213038

Kyšice — Kobyla

 

20,3731

 

14,087778

50,089167

CZ0213039

Labe — Liběchov

 

116,9273

 

14,451111

50,376389

CZ0213042

Losinský potok

 

0,6669

 

15,018056

49,790833

CZ0213043

Třeštibok

*

29,0339

 

14,451111

49,876944

CZ0213047

Minartice

 

2,7497

 

14,538611

49,663611

CZ0213048

Mydlovarský luh

 

3,9515

 

14,916667

50,174444

CZ0213050

Ohrazenický potok

 

5,5583

 

13,954444

49,763611

CZ0213051

Oškobrh

 

94,1636

 

15,231389

50,147778

CZ0213058

Lom na Plachtě

 

0,7687

 

14,727222

50,031667

CZ0213059

Třebichovická olšinka

 

0,4477

 

14,078889

50,185833

CZ0213061

Týnecké mokřiny

 

77,0749

 

15,39

50,049167

CZ0213063

Rakovník — za koupalištěm

 

9,9976

 

13,755

50,101389

CZ0213064

Rožmitál pod Třemšínem

 

56,8823

 

13,870278

49,583889

CZ0213065

Na Babě

*

29,2094

 

13,876389

50,027222

CZ0213066

Rybník Vočert a Lazy

 

22,9898

 

13,786111

49,518333

CZ0213067

Sázava

 

72,7629

 

15,19

49,721111

CZ0213068

Dolní Sázava

 

398,0326

 

14,921111

49,863611

CZ0213069

Sedlečský potok

 

2,682

 

14,811667

49,653611

CZ0213070

Slánsko — Byseňský potok

*

26,2641

 

14,052778

50,243889

CZ0213071

Slavkov

 

4,6722

 

14,606667

49,6825

CZ0213072

Smečno

*

69,6107

 

14,022778

50,191389

CZ0213076

Štěpánovský potok

 

16,545

 

15,029722

49,736111

CZ0213077

Suchdolský rybník

 

10,8745

 

14,6425

49,506389

CZ0213078

Trhovky

 

17,7027

 

14,174444

49,583056

CZ0213081

Vápenické jezero

 

8,3853

 

14,418056

49,617778

CZ0213082

Velký Raputovský rybník

 

10,4754

 

13,841389

49,531667

CZ0213083

Veltrusy

*

297,4323

 

14,336944

50,286667

CZ0213084

Vlčkovice — Dubský rybník

 

7,8193

 

14,719722

49,631111

CZ0213086

Aglaia

 

520,822

 

14,185

49,807778

CZ0213512

Skočová — pískovna

 

3,1376

 

13,852778

49,976667

CZ0213600

Bělá pod Bezdězem — zámek

 

1,226

 

14,807222

50,501667

CZ0213601

Jungmannova škola v Berouně

 

0,2147

 

14,068611

49,962222

CZ0213602

Dobříšský zámek

 

0,4848

 

14,179167

49,781667

CZ0213610

Křivoklát — hrad

 

1,2208

 

13,872222

50,037778

CZ0213611

Ledce — hájovna

 

0,0283

 

15,078333

50,354722

CZ0213612

Loučeň — hotel Jivák

 

0,0325

 

14,991944

50,276389

CZ0213613

Malešov

 

0,0398

 

15,225278

49,924722

CZ0213615

Štola Jarnice

 

0,0399

 

14,3375

49,586111

CZ0213620

Štola Mořic

 

0,3053

 

14,822222

49,616111

CZ0213621

Štoly Velké Ameriky

 

33,5465

 

14,195278

49,958056

CZ0213626

Suchomasty — zámeček

 

0,0471

 

14,057222

49,893889

CZ0213628

Točník — hrad

 

0,4043

 

13,887222

49,890556

CZ0213629

Týnecká rotunda

 

0,0079

 

14,592778

49,830556

CZ0213630

Vysoký Újezd — kostel

 

0,0526

 

14,474444

49,813056

CZ0213631

Svatá Dobrotivá

 

0,44

 

13,841389

49,765

CZ0213776

Bezděčín

 

81,1779

 

14,894722

50,396944

CZ0213777

Bohostice

 

5,5192

 

14,131111

49,603611

CZ0213779

Břežanské údolí

*

496,5257

 

14,420556

49,9675

CZ0213783

Felbabka

 

11,3754

 

13,934722

49,8075

CZ0213784

Horní a Dolní obděnický rybník

 

31,6206

 

14,366111

49,558889

CZ0213785

Horní solopyský rybník

 

20,7986

 

14,3925

49,655

CZ0213787

Hrachoviště

 

62,829

 

13,900833

49,789722

CZ0213789

Jablonná — mokřad

 

12,8579

 

14,153056

49,658889

CZ0213790

Javůrek

 

16,4961

 

13,896944

50,064722

CZ0213791

Jezera

 

4,7252

 

14,423889

49,604722

CZ0213792

Kačina

*

196,7672

 

15,335833

49,9825

CZ0213794

Kerské rybníčky

 

9,2342

 

14,925833

50,130278

CZ0213796

Kolín — letiště

 

22,3596

 

15,173333

50,002222

CZ0213802

V hladomoří

*

146,6388

 

14,401389

49,9075

CZ0213814

Ledný potok

 

1,6146

 

13,713889

49,716389

CZ0213817

Obecnický potok

 

1,1052

 

13,952222

49,713611

CZ0213818

Octárna

 

15,0656

 

13,91

49,718611

CZ0213822

V Hlinišťatech

 

1,288

 

13,768056

49,961111

CZ0214002

Karlické údolí

*

524,9438

 

14,253333

49,946389

CZ0214003

Zlatý kůň

*

105,7205

 

14,083056

49,911667

CZ0214004

Černý Orel

 

226,7132

 

14,746111

50,198056

CZ0214005

Andělské schody

*

186,8343

 

14,231944

49,829722

CZ0214006

Milovice — Mladá

 

1 244,11

 

14,885833

50,270556

CZ0214007

Káraný — Hrbáčkovy tůně

*

348,0814

 

14,810556

50,166944

CZ0214008

Lánská obora

*

2 999,5048

 

13,918889

50,088333

CZ0214009

Libické luhy

*

1 478,7352

 

15,178056

50,104444

CZ0214010

Dománovický les

 

354,8923

 

15,338333

50,112222

CZ0214011

Týřov — Oupořský potok

*

1 341,2204

 

13,811111

49,969444

CZ0214012

Příhrazské skály

 

519,309

 

15,061389

50,5225

CZ0214013

Kokořínsko

*

9 679,7813

 

14,579444

50,439167

CZ0214014

Podlesí

 

9,3581

 

14,864722

49,624167

CZ0214015

Vůznice

*

397,2324

 

13,994167

50,025556

CZ0214016

Želivka

*

1 327,9465

 

15,236944

49,654722

CZ0214017

Karlštejn — Koda

*

2 658,0247

 

14,145556

49,956944

CZ0214025

Údolí Plakánek

 

90,1267

 

15,134444

50,483611

CZ0214037

Kotýz

*

29,0628

 

14,052222

49,915833

CZ0214039

Stroupínský potok

*

5,9415

 

13,865

49,903333

CZ0214040

Louky u Drahlína

 

12,6201

 

13,956667

49,733056

CZ0214041

Niva Kotelského potoka

*

186,8443

 

13,8475

49,619444

CZ0214042

Padrťsko

*

829,9154

 

13,774167

49,668333

CZ0214043

Niva Bělé u Klokočky

 

11,198

 

14,885

50,495556

CZ0214044

Kersko

 

217,1575

 

14,935556

50,145

CZ0214045

Prameny Klíčavy

*

62,6564

 

13,831111

50,144722

CZ0214046

Rybník Vidlák

 

5,8583

 

15,206111

49,841389

CZ0214047

Brda

*

66,2437

 

13,904722

49,745278

CZ0214049

Písčina u Tuháně

 

0,4236

 

14,521111

50,295833

CZ0214050

Žehuňsko

*

358,1087

 

15,310556

50,155

CZ0310001

Fabián — Homolka

 

265,636

 

14,989167

49,031389

CZ0310008

Rybník Růže

 

2,066

 

15,115

49,071944

CZ0310009

Velký Hodonický rybník

 

2,7768

 

14,555556

48,700556

CZ0310010

Klokočínské louky

 

29,7174

 

14,190556

49,223056

CZ0310014

Libín

*

132,5738

 

14,010556

48,987222

CZ0310017

Pláničský rybník-Bobovec

*

407,226

 

14,178611

48,711667

CZ0310019

Zelendárky

 

38,4527

 

14,257222

49,208056

CZ0310020

Velký a Malý Kamýk

 

447,4244

 

14,295556

49,228611

CZ0310022

Výří skály nad Otavou

 

6,007

 

14,186944

49,391944

CZ0310032

Čertova stěna-Luč

 

132,6244

 

14,269444

48,631111

CZ0310033

Údolí Lužnice a Vlásenického potoka

*

152,619

 

14,581667

49,400833

CZ0310035

Vltava Rožmberk-Větřní

 

129,5996

 

14,343056

48,711111

CZ0310057

Pohoří na Šumavě

*

156,875

 

14,681389

48,611389

CZ0310063

Pastvina u Přešťovic

*

1,2754

 

13,953611

49,277778

CZ0310067

Ryšovy

 

35,3846

 

13,893889

49,278056

CZ0310070

Hadí vrch

 

12,1119

 

15,196111

48,963056

CZ0310073

Králek

 

3,7986

 

14,896667

49,175833

CZ0310074

Osika

 

67,3814

 

15,146944

49,031111

CZ0310080

Dvořiště

 

25,5292

 

14,648611

49,068056

CZ0310084

Nerestský lom

*

5,3113

 

14,067778

49,508333

CZ0310163

Žofínský prales — Pivonické skály

 

452,5807

 

14,695278

48,661944

CZ0310605

Žofinka

*

338,0786

 

14,883611

48,826111

CZ0310610

Červené blato

*

395,3683

 

14,8075

48,869722

CZ0310611

Široké blato

*

95,5628

 

14,985556

48,905833

CZ0310615

Písečný přesyp u Vlkova

 

1,3734

 

14,714444

49,159167

CZ0310618

Rybník Motovidlo

 

11,5839

 

14,379444

48,999167

CZ0310629

Blana

 

30,6026

 

14,389444

49,079722

CZ0310630

Ďáblík

 

3,3611

 

14,595278

48,827778

CZ0312030

Čistá hora

*

0,6646

 

13,776944

49,128056

CZ0312032

Háje

*

1,5816

 

13,777778

49,109444

CZ0312033

Hroby

*

0,1437

 

14,856389

49,393333

CZ0312034

Jaroškov

*

2,1087

 

13,674722

49,111944

CZ0312035

Kladrubská hora

 

19,5649

 

14,853056

49,43

CZ0312036

Kozlovská stráň

*

1,2222

 

13,729167

49,3075

CZ0312038

Lomnický velký rybník

 

41,6304

 

14,711389

49,094444

CZ0312040

Malý Horusický rybník

 

4,9892

 

14,702778

49,153056

CZ0312045

Polná

*

0,6404

 

14,15

48,792778

CZ0312048

Štičí rybník

 

3,8105

 

14,784167

48,990278

CZ0312050

Úbislav

*

0,278

 

13,657778

49,119722

CZ0312226

Svatý Kříž

*

7,1232

 

14,199167

48,847222

CZ0313004

Terčino údolí

 

5,9199

 

14,756944

48,779444

CZ0313092

Bedřichovský potok

 

119,3572

 

14,706944

48,748333

CZ0313094

Blatná

*

44,1593

 

13,874444

49,425

CZ0313096

Čábuze

 

38,5459

 

13,712222

49,123611

CZ0313097

Cepská pískovna a okolí

 

141,1588

 

14,833056

48,917222

CZ0313098

Hliníř — Ponědrážka

 

164,3175

 

14,685

49,131944

CZ0313099

Hlubocké hráze

*

67,7903

 

14,441944

49,048611

CZ0313101

Krvavý a Kačležský rybník

 

561,6693

 

15,107222

49,111389

CZ0313103

Lom Skalka u Sepekova

 

20,7119

 

14,444444

49,436944

CZ0313106

Lužnice a Nežárka

*

859,5027

 

14,705

49,246111

CZ0313110

Moravská Dyje

 

258,6103

 

15,436944

49,011111

CZ0313113

Sokolí hnízdo a bažantnice

*

47,5879

 

14,774722

48,7975

CZ0313114

Onšovice — Mlýny

 

23,8828

 

13,757778

49,105833

CZ0313115

Boukal

 

8,1015

 

14,336944

49,465556

CZ0313116

Radomilická mokřina

 

45,4051

 

14,257778

49,128889

CZ0313119

Rašeliniště Radlice

 

3,8751

 

15,316667

49,131944

CZ0313122

Štěkeň

 

6,0222

 

14,016111

49,263333

CZ0313123

Stropnice

 

1 244,0346

 

14,727222

48,8575

CZ0313125

Tábor — Zahrádka

 

30,0786

 

14,624722

49,420833

CZ0313128

Nadějská soustava

*

612,2595

 

14,742778

49,121389

CZ0313129

Purkrabský rybník a Točník

*

7,8973

 

14,915278

48,945

CZ0313131

Třeboň

*

98,1216

 

14,777778

48,987222

CZ0313134

Újezdec

 

98,5549

 

13,818611

49,493889

CZ0313137

Veveřský potok

 

34,6414

 

14,796667

48,753333

CZ0313138

Vrbenské rybníky

*

363,2073

 

14,431944

49,001111

CZ0313140

Závišínský potok

 

30,7426

 

13,8225

49,536389

CZ0313141

Žofina Huť

 

45,0582

 

14,908333

48,811389

CZ0313513

Rašeliniště Kapličky

*

127,1044

 

14,221667

48,598889

CZ0313635

Kratochvíle — zámek

 

0,0749

 

14,168333

49,059167

CZ0313805

Blanice

 

8,3322

 

13,94

49,018611

CZ0313815

Malý Bukač

 

5,5764

 

15,1525

49,165

CZ0313820

Prachatice — kostel

 

0,087

 

13,999167

49,013056

CZ0313822

Koštěnický potok

 

29,5954

 

15,024444

49,024444

CZ0313824

Slavonické rybníky

 

9,9583

 

15,307778

49,013056

CZ0314019

Velký a Malý Tisý

*

677,6577

 

14,725556

49,060278

CZ0314021

Borkovická blata

*

677,1239

 

14,642778

49,228333

CZ0314022

Horní Malše

*

1 890,8338

 

14,475556

48,669444

CZ0314023

Třeboňsko — střed

*

4 027,6697

 

14,899722

48,920556

CZ0314024

Šumava

*

171 925,2166

 

13,640833

48,936944

CZ0314044

Opolenec

*

20,01

 

13,796944

49,086944

CZ0314109

Ruda

*

77,7623

 

14,687778

49,148333

CZ0314123

Boletice

*

20 348,7324

 

14,096111

48,840556

CZ0314124

Blanský les

*

22 211,9424

 

14,291389

48,908889

CZ0314126

Hlubocké obory

*

3 260,6464

 

14,476944

49,0975

CZ0314634

Chýnovská jeskyně

 

2,9897

 

14,834167

49,429722

CZ0314635

Mnišský rybník

 

25,7045

 

15,101667

49,009444

CZ0314636

Tejmlov — Nad Zavírkou

*

22,493

 

13,655

49,130278

CZ0314637

Rašeliniště u Suchdola

 

7,849

 

15,239722

49,131944

CZ0314638

Vosecký rybník

 

7,0665

 

15,131389

49,135

CZ0314639

Rybníky u Lovětína

 

11,026

 

15,054444

49,206111

CZ0314640

Rybník Walden

 

34,8842

 

15,186389

48,962778

CZ0314641

Zlatý potok v Pošumaví

*

109,87

 

14,087222

48,975

CZ0314642

Pastvina u Zahorčic

 

1,5751

 

13,7825

49,483889

CZ0314648

Kocelovické pastviny

 

2,1545

 

13,824444

49,474444

CZ0315002

Dolejší rybník

 

9,0814

 

13,823056

49,431944

CZ0315005

Řežabinec

 

2,7884

 

14,083611

49,250833

CZ0320005

V Úličkách

 

133,2584

 

13,696667

49,5575

CZ0320013

Prameniště Přešínského potoka

*

43,8302

 

13,634722

49,558333

CZ0320022

Švihovské hvozdy

*

724,1597

 

13,228611

49,463611

CZ0320023

Čepičná

*

178,5561

 

13,589444

49,271667

CZ0320029

Chlumská stráň

*

114,9897

 

13,653611

49,935556

CZ0320030

Haltravský hřeben

*

965,3511

 

12,757778

49,447222

CZ0320037

Na požárech

*

78,1653

 

12,483333

49,695833

CZ0320043

Pavlova Huť

*

33,5865

 

12,460833

49,781667

CZ0320053

Kohoutov

*

1 262,6316

 

13,76

49,930833

CZ0320140

Chejlava

*

375,0604

 

13,546389

49,530278

CZ0320180

Čerchovský les

*

2 446,0137

 

12,794722

49,377222

CZ0320437

Svaté Pole

 

3,5449

 

13,718611

49,303889

CZ0322055

Drahotínský les

 

16,2404

 

12,775556

49,515278

CZ0322057

Maňovický rybník

 

6,5404

 

13,607222

49,4575

CZ0322058

Pastviště u Fínů

*

11,4468

 

13,571389

49,21

CZ0322059

Pohorsko

*

0,4995

 

13,626389

49,159444

CZ0322060

Vlkonice

*

1,0699

 

13,596389

49,3

CZ0323142

Berounka

 

140,3405

 

13,598056

49,930833

CZ0323143

Blovice

 

7,8177

 

13,528056

49,582778

CZ0323144

Bonětice

 

0,4362

 

12,82

49,675278

CZ0323145

Bradava

*

25,6249

 

13,639722

49,609444

CZ0323147

Darmyšl — pískovna

 

0,4901

 

12,882778

49,638056

CZ0323149

Kakejcov

 

1,581

 

13,609444

49,667222

CZ0323150

Kamenec

 

9,9802

 

13,596389

49,877222

CZ0323151

Kateřinský a Nivní potok

 

980,1947

 

12,668056

49,669444

CZ0323155

Lopata

*

16,752

 

13,557222

49,664167

CZ0323156

Mešenský potok

*

1,0379

 

13,660556

49,648333

CZ0323158

Osek — rybník Labutinka

 

14,3658

 

13,584444

49,782222

CZ0323159

Plzeň — Zábělá

*

114,7049

 

13,444722

49,78

CZ0323160

Pocinovice

 

0,8198

 

12,957222

49,592778

CZ0323161

Přešínský potok

*

1,3296

 

13,602778

49,5575

CZ0323162

Přeštice — V Hlinkách

 

9,3096

 

13,313889

49,598056

CZ0323163

Průhonský rybník

 

1,2448

 

13,555

49,481389

CZ0323164

Rabí

 

2,8

 

13,626667

49,290556

CZ0323165

Radbuza

 

13,035

 

12,846389

49,559444

CZ0323166

Radbuza — Nový Dvůr — Pila

*

11,1974

 

12,665556

49,554167

CZ0323167

Rokycany — vojenské cvičiště

 

66,2522

 

13,580556

49,721667

CZ0323169

Stříbro — vojenské cvičiště

 

108,6313

 

12,969167

49,7575

CZ0323170

Zlatý potok

*

1,8703

 

13,404444

49,516944

CZ0323478

Třebýcinka u Bezděkova

 

0,6908

 

13,333333

49,479167

CZ0323636

Dolany — kostel

 

0,053

 

13,249167

49,4425

CZ0323637

Štola Rohatiny I

 

0,0398

 

13,496944

49,9325

CZ0323638

Jeskyně Inků

 

0,0398

 

12,792778

49,9275

CZ0323639

Liblín — lihovar

 

0,03

 

13,541944

49,917222

CZ0323640

Manětín — kostel

 

0,0465

 

13,231111

49,991389

CZ0323641

Předslav — kostel

 

0,0428

 

13,355

49,448056

CZ0323642

Radnice — kostel

 

0,0457

 

13,607222

49,8575

CZ0323644

Štola Loreta

 

0,0398

 

13,28

49,356667

CZ0323645

Štola Věra

 

0,0398

 

12,777222

49,916944

CZ0323646

Stříbro — štoly Dlouhý tah

 

0,0398

 

13,015556

49,7575

CZ0323647

Všeruby — kostel

 

0,0474

 

13,228056

49,841944

CZ0323648

Žihobce — zámek

 

0,1113

 

13,631944

49,215

CZ0323812

Klabava

 

2,5092

 

13,703333

49,726111

CZ0323824

Ostružná

 

20,2674

 

13,393056

49,263056

CZ0323825

Hadovka

 

3,3035

 

12,9225

49,875

CZ0323826

Dobřany

 

28,8447

 

13,315

49,660556

CZ0324025

Kaňon Střely

*

358,4276

 

13,450278

49,913611

CZ0324026

Niva Nemanického potoka

*

680,8988

 

12,696944

49,456111

CZ0324029

Těchonická draha

 

9,1071

 

13,556667

49,369167

CZ0324032

V Morávkách

*

2,4175

 

13,584167

49,390833

CZ0325001

Hrádecká bahna

 

2,7414

 

13,657778

49,713611

CZ0325002

Hůrky

 

7,9804

 

13,182778

49,896667

CZ0325003

Netřeb

 

13,1336

 

13,078056

49,464444

CZ0410001

Tisovec

 

26,1234

 

12,506944

50,354167

CZ0410018

Jezerský vrch

 

31,4604

 

13,272222

50,123056

CZ0410020

Ramena Ohře

*

291,1547

 

12,575

50,133333

CZ0410021

Nadlesí

*

111,2594

 

12,761111

50,158611

CZ0410023

Blažejský rybník

 

50,4943

 

13,0175

49,999722

CZ0410038

Mechové údolí

 

9,9206

 

12,514444

50,008889

CZ0410040

Pernink

*

99,8497

 

12,798333

50,366389

CZ0410046

Šibeniční vrch

 

5,5878

 

12,524167

50,329444

CZ0410047

Štítarský rybník

 

4,2247

 

12,114444

50,244722

CZ0410150

Soos

*

458,7625

 

12,406667

50,151944

CZ0410151

Vladař

*

237,2515

 

13,210833

50,078611

CZ0410155

Rudné

 

443,6366

 

12,683333

50,352222

CZ0410168

Vysoká Pec

*

210,3183

 

12,697778

50,3325

CZ0410176

Vysoký kámen

 

2,4716

 

12,407222

50,301667

CZ0410401

Krásenské rašeliniště

*

151,7351

 

12,756389

50,107778

CZ0410404

Bečovské lesní rybníky

 

50,8354

 

12,872778

50,093333

CZ0410413

Kaňon Ohře

*

339,5168

 

12,797222

50,195833

CZ0410414

Kladské rašeliny

*

2 672,8471

 

12,6675

50,041111

CZ0410438

Močál u Bystřiny

 

0,5645

 

12,631389

50,110556

CZ0410439

Lítovský mokřad

 

1,1053

 

12,513056

50,1625

CZ0412065

Medvědí rozhledy

*

1,6242

 

12,684167

50,077778

CZ0412069

Pramenské pastviny

*

0,4994

 

12,731389

50,061667

CZ0412070

Raušenbašská lada

*

497,1617

 

12,744444

50,036389

CZ0412071

Skalka pod Tisovým vrchem

 

1,4596

 

12,835556

50,036111

CZ0413007

Prachomety

 

20,6674

 

12,937222

50,011111

CZ0413008

Prameny Teplé

 

154,8067

 

12,760556

49,985556

CZ0413009

Rankovický triangl

 

11,913

 

12,844167

50,005833

CZ0413013

Mokřady u Těšetic

 

14,6864

 

13,1025

50,156944

CZ0413014

Hřivínovské pastviny

 

13,7587

 

13,110833

50,1475

CZ0413015

Louky u Dlouhé Lomnice

 

26,3037

 

12,999722

50,151389

CZ0413017

U Jedlové

 

30,0173

 

12,601111

49,975278

CZ0413018

U hájenky

 

6,2966

 

12,864167

50,065833

CZ0413173

Za Údrčí

 

31,7763

 

13,068889

50,136667

CZ0413174

Borecké rybníky

 

4,2023

 

12,954722

50,318056

CZ0413177

Bystřina — Lužní potok

 

1 129,5805

 

12,136944

50,285

CZ0413179

Podhorní louky

 

41,331

 

12,795833

49,974444

CZ0413180

Horní Kramolín — Ovesné

 

18,1443

 

12,799167

49,9575

CZ0413181

Mokřady u Javorné

 

51,9868

 

12,945

50,125278

CZ0413182

U bunkru

 

56,5867

 

12,736111

50,0925

CZ0413184

Pískovna Erika

 

21,8527

 

12,603056

50,215

CZ0413185

Matyáš

 

70,8804

 

12,629167

50,2025

CZ0413187

Mezi rybníky

 

10,2148

 

12,915

50,089444

CZ0413188

Olšová vrata

 

46,1322

 

12,925278

50,215

CZ0413190

Ostrovské rybníky

 

121,0345

 

12,919722

50,297222

CZ0413191

Na Pilské šachtě

 

17,2498

 

12,925278

50,17

CZ0413193

U sedmi rybníků

 

7,557

 

12,334444

50,159167

CZ0413194

Střela

 

22,863

 

13,280278

50,096389

CZ0413195

Teplá s přítoky a Otročínský potok

 

27,5302

 

12,799167

50,047778

CZ0413196

Týniště

 

5,8321

 

13,194444

50,148611

CZ0414026

Úpolínová louka — Křížky

*

687,183

 

12,7625

50,064167

CZ0414027

Lomnický rybník

*

109,6451

 

12,958611

50,166389

CZ0414110

Krušnohorské plató

*

11 779,5895

 

12,721389

50,401389

CZ0414127

Hradiště

*

33 159,0685

 

13,108889

50,251944

CZ0420004

Vrbka

 

16,0724

 

14,163056

50,392778

CZ0420007

Holý vrch

*

38,2358

 

14,231944

50,531389

CZ0420008

Na Černčí

 

7,1383

 

14,374167

50,548056

CZ0420012

Želinský meandr

*

185,7982

 

13,321111

50,368056

CZ0420013

V hlubokém

*

23,4725

 

13,973333

50,359444

CZ0420014

Hora Říp

*

90,0487

 

14,287222

50,383889

CZ0420015

Myslivna

*

60,1275

 

14,076389

50,394722

CZ0420021

Kokrháč — Hasištejn

*

168,024

 

13,249167

50,441111

CZ0420026

Bořeň

*

65,3679

 

13,766389

50,529444

CZ0420035

Na loučkách

*

1 015,1181

 

13,192778

50,468611

CZ0420041

Skalky u Třebutiček

*

65,2897

 

14,249444

50,5375

CZ0420044

Evaňská rokle

 

16,5649

 

14,034444

50,384444

CZ0420053

Rašeliniště U jezera — Cínovecké rašeliniště

*

60,1367

 

13,741667

50,712778

CZ0420059

Stráně u Velkého Újezdu

 

8,6046

 

14,234722

50,551667

CZ0420061

Stráně nad Chomutovkou

 

8,7581

 

13,585556

50,390556

CZ0420063

Stroupeč

 

24,3882

 

13,495278

50,361389

CZ0420069

Dětanský chlum

*

48,969

 

13,309167

50,201389

CZ0420073

Údolí Podbradeckého potoka

*

94,0635

 

14,092778

50,3725

CZ0420074

Grünwaldské vřesoviště

*

129,9946

 

13,68

50,69

CZ0420076

Na dlouhé stráni

 

13,598

 

14,135278

50,375556

CZ0420082

Studenec

*

846,2335

 

14,465556

50,832222

CZ0420083

Spravedlnost-Chřibská

*

61,0896

 

14,469722

50,876389

CZ0420085

Mokřad pod Terezínskou pevností

 

3,8458

 

14,164444

50,5175

CZ0420144

Novodomské a polské rašeliniště

*

2 614,2943

 

13,210833

50,510833

CZ0420160

Podmilesy

*

237,5555

 

13,186944

50,423611

CZ0420165

Velký vrch — Černodoly

*

87,4069

 

13,833333

50,381111

CZ0420166

Velký rybník

*

103,7167

 

14,529444

50,890833

CZ0420171

Údolí Hačky

*

105,9614

 

13,356667

50,471111

CZ0420406

Křížové vršky, Malý vrch, Šibeník

*

18,3414

 

13,826667

50,431944

CZ0420416

Milešovka

*

490,1785

 

13,940556

50,552778

CZ0420449

Sedlo

*

54,3701

 

14,262222

50,595833

CZ0420451

Bohyňská lada, Chmelník, Lotarův vrch

*

376,8554

 

14,151944

50,7525

CZ0420454

Lipská hora

*

66,0249

 

13,914444

50,513611

CZ0420455

Lhota

*

82,9671

 

13,930833

50,526944

CZ0420456

Ostrý

*

93,2383

 

13,955278

50,530278

CZ0420459

Košťálov

*

485,4839

 

13,992778

50,500278

CZ0420460

Třtěnské stráně

 

12,5636

 

13,878889

50,43

CZ0420462

Plešivec

 

5,1961

 

14,088889

50,564444

CZ0420500

Libouchecké bučiny

*

611,1843

 

14,069444

50,774722

CZ0420501

Olšový potok

*

366,3394

 

14,006389

50,801667

CZ0420507

Údolí Chřibské Kamenice

*

338,2513

 

14,538056

50,845833

CZ0420520

Lužickohorské bučiny

*

626,5169

 

14,613889

50,851111

CZ0420525

Slanisko u Škrle

*

9,9555

 

13,528056

50,4175

CZ0420528

Klínovecké Krušnohoří

*

1 175,673

 

13,006389

50,402778

CZ0422075

Borečský vrch

*

34,1356

 

13,988056

50,514167

CZ0422077

Kleneč

*

5,3026

 

14,256389

50,388889

CZ0422079

Královomlýnský rybník

 

0,6047

 

14,155833

50,833611

CZ0422081

Na spáleništi

 

2,181

 

13,676667

50,259167

CZ0422084

Písčiny u Oleška

 

28,5347

 

14,200556

50,4825

CZ0422085

Soběchlebské terasy

 

2,6406

 

13,530833

50,217222

CZ0422087

V kuksu

 

20,2197

 

14,359444

50,522222

CZ0423001

Huníkovský potok

*

4,2579

 

14,418611

50,776389

CZ0423006

Nebeský rybníček u Veselí

 

1,368

 

14,4425

50,4925

CZ0423198

Bezejmenný přítok Trojhorského potoka

*

0,7727

 

14,2

50,606111

CZ0423201

Blšanský chlum

*

28,6304

 

13,838056

50,346111

CZ0423202

Březina

 

59,7703

 

13,899167

50,546111

CZ0423203

Černovice

 

13,6937

 

13,371389

50,448611

CZ0423206

Dobrná

 

7,7513

 

14,285278

50,755833

CZ0423210

Doubravka

*

42,7413

 

13,859444

50,638333

CZ0423211

Háj u Oseka

 

12,9715

 

13,724722

50,635833

CZ0423212

Hořenec — Číčov

*

20,831

 

13,800833

50,460833

CZ0423213

Chomutov — zoopark

*

44,3752

 

13,425278

50,474722

CZ0423215

Kateřina — mokřad

 

9,8511

 

13,901944

50,656667

CZ0423216

Kopistská výsypka

 

327,6803

 

13,599722

50,536944

CZ0423217

Krásný Dvůr

*

103,9764

 

13,356389

50,245556

CZ0423219

Luční potok — Třebušín

*

0,6592

 

14,216667

50,604444

CZ0423223

Petrohrad

*

44,939

 

13,442778

50,121944

CZ0423224

Ploskovice

*

9,0081

 

14,202222

50,559444

CZ0423225

Radobýl

*

29,329

 

14,092778

50,531667

CZ0423227

Sinutec — Dlouhý kopec

*

31,5786

 

13,793056

50,4525

CZ0423228

Strádovský rybník

 

3,7983

 

13,926667

50,69

CZ0423229

Údlické Doubí

 

43,8137

 

13,461111

50,456667

CZ0423232

Vrch Hazmburk

*

31,3901

 

14,014167

50,433333

CZ0423233

Vrch Milá

 

5,49

 

13,757778

50,434444

CZ0423236

Všechlapy — Kamýk

*

12,0851

 

13,837778

50,462222

CZ0423507

Horní Kamenice

 

185,6252

 

14,3575

50,809444

CZ0423510

Ohře

 

506,9111

 

14,1625

50,450556

CZ0423651

Držovice — rodinný dům

 

0,0385

 

14,326667

50,613333

CZ0423652

Chřibská — kostel

 

0,0649

 

14,4825

50,863889

CZ0423653

Jílové u Děčína — škola

 

0,07

 

14,105

50,762222

CZ0423654

Lobendava — kostel

 

0,0811

 

14,316944

51,020556

CZ0423656

Úštěk — kostel

 

0,0755

 

14,343611

50,585

CZ0423659

Světlík

 

65,753

 

14,549167

50,898056

CZ0423660

Pražská pole

 

109,9357

 

13,412778

50,440556

CZ0424030

Bezručovo údolí

*

1 195,0762

 

13,345

50,503056

CZ0424031

České Švýcarsko

*

10 626,9065

 

14,355278

50,878333

CZ0424033

Raná — Hrádek

*

168,942

 

13,765556

50,405278

CZ0424034

Babinské louky

 

74,2738

 

14,130556

50,597222

CZ0424036

Běšický chochol

*

30,6586

 

13,366944

50,3675

CZ0424037

Lovoš

*

292,9447

 

14,020833

50,533611

CZ0424038

Holý vrch u Hlinné

*

102,9062

 

14,112222

50,576667

CZ0424039

Oblík — Srdov — Brník

*

335,1659

 

13,815833

50,415278

CZ0424111

Labské údolí

*

1 372,3886

 

14,214167

50,843889

CZ0424125

Doupovské hory

*

12 584,7068

 

13,228056

50,286389

CZ0424127

Východní Krušnohoří

*

14 635,1328

 

13,656111

50,632778

CZ0424129

Bílé stráně u Litoměřic

*

63,9196

 

14,131944

50,558333

CZ0424133

Stráně nad Suchým potokem

 

5,6331

 

14,259722

50,529167

CZ0424134

Sovice u Brzánek

 

1,0679

 

14,306389

50,465556

CZ0424135

Bílé stráně u Štětí

*

11,3527

 

14,383333

50,468889

CZ0424136

Stráně u Drahobuzi

 

7,8494

 

14,334722

50,526111

CZ0424138

Pístecký les

 

167,7641

 

14,141667

50,421944

CZ0424139

Dobříňský háj

 

20,9348

 

14,2925

50,444722

CZ0424140

Loužek

 

12,1052

 

14,160556

50,449167

CZ0424141

Porta Bohemica

*

6 113,3

 

14,146111

50,658611

CZ0510028

Ralsko

*

183,5031

 

14,763056

50,673333

CZ0510164

Kozlov — Tábor

*

304,2446

 

15,350278

50,505556

CZ0510191

Průlom Jizery u Rakous

*

1 062,1517

 

15,191944

50,618889

CZ0510400

Jizerskohorské bučiny

*

3 536,9561

 

15,166111

50,862778

CZ0510402

Rašeliniště Jizerky

*

263,5663

 

15,320556

50,829444

CZ0510403

Quarré

*

5,0722

 

15,282778

50,858611

CZ0510405

Bukovec

*

120,3492

 

15,358889

50,812778

CZ0510408

Smědava

*

41,2445

 

15,278611

50,836111

CZ0510412

Jizerské smrčiny

*

285,6949

 

15,239444

50,8375

CZ0510415

Rašeliniště Jizery

*

396,7996

 

15,343056

50,850556

CZ0510441

Binov — Bobří soutěska

*

455,9207

 

14,3675

50,648333

CZ0510508

Klíč

 

322,8296

 

14,567222

50,784167

CZ0510509

Jezevčí vrch

*

95,9994

 

14,704167

50,788611

CZ0512100

Roverské skály

 

1 688,5811

 

14,460278

50,57

CZ0513237

Česká Lípa — mokřad v nivě Šporky

 

20,0702

 

14,528611

50,700833

CZ0513238

Cihelenské rybníky

 

8,3784

 

14,495556

50,7

CZ0513240

Janovické rybníky

 

1,8591

 

14,8325

50,763889

CZ0513244

Manušické rybníky

 

14,2564

 

14,510833

50,712222

CZ0513249

Prácheň — Zicht

 

2,0807

 

14,494167

50,771389

CZ0513251

Rokytka

 

0,8442

 

14,957222

50,781667

CZ0513254

Luční potok

 

1,1835

 

15,074167

50,7275

CZ0513255

Slatinné vrchy

*

138,4586

 

14,708056

50,552778

CZ0513256

Smědá

 

143,1561

 

15,035

50,971111

CZ0513257

Stružnické rybníky

 

15,8335