2.5.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 115/16


DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2019/685

z dnia 18 kwietnia 2019 r.

w sprawie całkowitej kwoty rocznych opłat nadzorczych za 2019 r. (EBC/2019/10)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi (1), w szczególności art. 30,

uwzględniając rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1163/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie opłat nadzorczych (EBC/2014/41) (2), w szczególności art. 3 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Całkowita kwota rocznych opłat nadzorczych nakładanych na podstawie art. 9 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1163/2014 (EBC/2014/41) powinna pokrywać wydatki ponoszone przez EBC w okresie objętym opłatą w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań nadzorczych, lecz nie powinna tych wydatków przekraczać. Wydatki te obejmują koszty bezpośrednio związane z zadaniami nadzorczymi EBC, takie jak bezpośredni nadzór nad istotnymi nadzorowanymi podmiotami, nadzór zwierzchni nad mniej istotnymi nadzorowanymi podmiotami oraz wykonywanie zadań międzywydziałowych i specjalistycznych. Obejmują one także koszty związane pośrednio z zadaniami nadzorczymi EBC, takie jak koszty usług świadczonych przez służby wsparcia EBC, w tym w zakresie zaplecza biurowego, zarządzania kadrami, usług administracji, budżetowania i kontrolingu, usług księgowych i prawnych, komunikacji i usług tłumaczeniowych, audytu wewnętrznego, statystyki oraz informatyki.

(2)

Obliczenie rocznych opłat nadzorczych dotyczących istotnych nadzorowanych podmiotów i istotnych nadzorowanych grup oraz mniej istotnych nadzorowanych podmiotów i mniej istotnych nadzorowanych grup wymaga podziału całkowitych kosztów według wydatków przydzielonych odpowiednim funkcjom wykonującym bezpośredni nadzór nad istotnymi nadzorowanymi podmiotami i istotnymi nadzorowanymi grupami oraz pośredni nadzór nad mniej istotnymi nadzorowanymi podmiotami i mniej istotnymi nadzorowanymi grupami.

(3)

Całkowita kwota rocznej opłaty nadzorczej za rok 2019 stanowi sumę: (a) szacowanych rocznych kosztów wykonywania zadań nadzorczych w 2019 r. opartych na zatwierdzonym budżecie EBC na 2019 r., z uwzględnieniem zmian szacowanych rocznych kosztów, jakie mają być poniesione przez EBC, które były znane w momencie przyjmowania niniejszej decyzji; oraz (b) nadwyżki lub deficytu z roku 2018.

(4)

Nadwyżkę lub deficyt ustala się poprzez odjęcie faktycznych rocznych kosztów wykonywania zadań nadzorczych poniesionych w 2018 r., wskazanych w Rocznym sprawozdaniu finansowym EBC za rok 2018 (3), od szacowanych rocznych kosztów pobranych za 2018 r., określonych w załączniku do decyzji Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2018/667 (EBC/2018/12) (4).

(5)

Zgodnie z art. 5 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1163/2014 (EBC/2014/41) przy ustalaniu szacowanych rocznych kosztów wykonywania zadań nadzorczych w 2019 r. należy również brać pod uwagę ewentualne kwoty opłat związanych z poprzednimi okresami objętymi opłatą, których pobranie nie było możliwe, odsetki otrzymane na podstawie art. 14 oraz kwoty otrzymane lub zwrócone zgodnie z art. 7 ust. 3 tego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Definicje

Na potrzeby niniejszej decyzji stosuje się definicje zawarte w rozporządzeniu Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17) (5) oraz rozporządzeniu (UE) nr 1163/2014 (EBC/2014/41).

Artykuł 2

Całkowita kwota rocznych opłat nadzorczych za 2019 r.

1.   Całkowita kwota rocznych opłat nadzorczych za 2019 r. wynosi 576 020 336 EUR; kwota ta została wyliczona w sposób wskazany w załączniku I.

2.   Poszczególne kategorie nadzorowanych podmiotów i nadzorowanych grup opłacają następujące całkowite kwoty rocznych opłat nadzorczych:

a)

istotne nadzorowane podmioty i istotne nadzorowane grupy: 524 196 987 EUR;

b)

mniej istotne nadzorowane podmioty i mniej istotne nadzorowane grupy: 51 823 349 EUR.

Podział całkowitej kwoty rocznych opłat nadzorczych za 2019 r. na poszczególne kategorie jest określony w załączniku II.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 18 kwietnia 2019 r.

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 63.

(2)  Dz.U. L 311 z 31.10.2014, s. 23.

(3)  Dokument opublikowany na stronie internetowej EBC pod adresem: www.ecb.europa.eu, w lutym 2019 r.

(4)  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2018/667 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie całkowitej kwoty rocznych opłat nadzorczych za 2018 r. (EBC/2018/12) (Dz.U. L 111 z 2.5.2018, s. 3).

(5)  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 468/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające ramy współpracy pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a właściwymi organami krajowymi oraz wyznaczonymi organami krajowymi w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego (rozporządzenie ramowe w sprawie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego) (EBC/2014/17) (Dz.U. L 141 z 14.5.2014, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

Obliczenie całkowitej kwoty rocznych opłat nadzorczych za 2019 r.

(EUR)

Szacowane koszty roczne za 2019 r.

559 007 136

Wynagrodzenia i świadczenia

264 525 116

Wynajem i utrzymanie budynków

58 866 157

Pozostałe koszty operacyjne

235 615 863

Nadwyżka/deficyt z 2018 r.

15 332 187

Kwoty uwzględnione zgodnie z art. 5 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1163/2014 (EBC/2014/41)

1 681 013

Kwoty opłat związanych z poprzednimi okresami objętymi opłatą, których pobranie nie było możliwe

0

Odsetki otrzymane zgodnie z art. 14 rozporządzenia (UE) nr 1163/2014 (EBC/2014/41)

– 9 626

Kwoty otrzymane lub zwrócone zgodnie z art. 7 ust. 3. rozporządzenia (UE) nr 1163/2014 (EBC/2014/41)

1 690 639

OGÓŁEM

576 020 336


ZAŁĄCZNIK II

Podział całkowitej kwoty rocznych opłat nadzorczych za 2019 r.

(EUR)

 

Istotne nadzorowane podmioty i istotne nadzorowane grupy

Mniej istotne nadzorowane podmioty i mniej istotne nadzorowane grupy

Ogółem

Szacowane koszty roczne za 2019 r.

508 696 494

50 310 642

559 007 136

Nadwyżka/deficyt z 2018 r.

13 952 290

1 379 897

15 332 187

Kwoty uwzględnione zgodnie z art. 5 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1163/2014 (EBC/2014/41)

1 548 203

132 810

1 681 013

Kwoty opłat związanych z poprzednimi okresami objętymi opłatą, których pobranie nie było możliwe

0

0

0

Odsetki otrzymane zgodnie z art. 14 rozporządzenia (UE) nr 1163/2014 (EBC/2014/41)

– 7 918

– 1 708

– 9 626

Kwoty otrzymane lub zwrócone zgodnie z art. 7 ust. 3. rozporządzenia (UE) nr 1163/2014 (EBC/2014/41)

1 556 121

134 518

1 690 639

OGÓŁEM

524 196 987

51 823 349

576 020 336