21.11.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 294/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/1793

z dnia 20 listopada 2018 r.

zatwierdzające zmianę dokumentacji technicznej napoju spirytusowego zarejestrowanego pod oznaczeniem geograficznym w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 110/2008, która spowodowała zmianę jego specyfikacji podstawowych [„Ron de Guatemala” (OG)]

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 (1), w szczególności jego art. 17 ust. 8 oraz art. 21,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 17 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 110/2008 Komisja przeanalizowała wniosek „Asociación Nacional de Fabricantes de Alcoholes y Licores (ANFAL)” o zatwierdzenie zmiany dokumentacji technicznej oznaczenia geograficznego „Ron de Guatemala”, zarejestrowanego na mocy tego samego rozporządzenia (WE) nr 110/2008 (2).

(2)

Ustaliwszy, że wniosek jest zgodny z rozporządzeniem (WE) nr 110/2008, Komisja opublikowała wniosek o wprowadzenie zmiany zgodnie z art. 17 ust. 6 tego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (3).

(3)

Do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie o sprzeciwie zgodnie z art. 17 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 110/2008, należy zatem zatwierdzić zmianę dokumentacji technicznej zgodnie z art. 17 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 110/2008.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Napojów Spirytusowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zatwierdza się zmianę dokumentacji technicznej opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, dotyczącą nazwy „Ron de Guatemala” (OG).

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 listopada 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 39 z 13.2.2008, s. 16.

(2)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 97/2014 z dnia 3 lutego 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz.U. L 33 z 4.2.2014, s. 1).

(3)  Dz.U. C 317 z 23.9.2017, s. 6.