7.11.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 276/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2018/1653

z dnia 6 listopada 2018 r.

wykonujące rozporządzenie (UE) 2017/2063 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Wenezueli

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 2017/2063 z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Wenezueli (1), w szczególności jego art. 17 ust. 1,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 13 listopada 2017 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) 2017/2063 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Wenezueli.

(2)

Należy zmienić uzasadnienie dotyczące jednej osoby umieszczonej w wykazie w załączniku IV do rozporządzenia (UE) 2017/2063.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IV do rozporządzenia (UE) 2017/2063,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku IV do rozporządzenia (UE) 2017/2063 wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 listopada 2018 r.

W imieniu Rady

H. LÖGER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 295 z 14.11.2017, s. 21.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku IV do rozporządzenia (UE) nr 2017/2063 wpis nr 7 otrzymuje brzmienie:

 

Imię i nazwisko

Informacje identyfikacyjne

Uzasadnienie

Data umieszczenia w wykazie

„7.

Diosdado Cabello Rondón

Data urodzenia: 15 kwietnia 1963 r.

Przewodniczący Zgromadzenia Konstytucyjnego i pierwszy wiceprzewodniczący Zjednoczonej Socjalistycznej Partii Wenezueli (PSUV). Przyczyniał się do podważania demokracji i praworządności w Wenezueli, w tym poprzez wykorzystywanie mediów do publicznego atakowania i zastraszania opozycji politycznej, innych mediów i społeczeństwa obywatelskiego.

22.1.2018”