9.11.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 281/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/1627

z dnia 9 października 2018 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 680/2014 w odniesieniu do ostrożnej wyceny do celów sprawozdawczości nadzorczej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (1), w szczególności jego art. 99 ust. 5 akapit czwarty, art. 99 ust. 6 akapit czwarty, art. 394 ust. 4 akapit trzeci, art. 415 ust. 3 akapit czwarty i art. 430 ust. 2 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 680/2014 (2) określa tryb przekazywania przez instytucje obowiązkowych informacji związanych z przestrzeganiem przez nie przepisów rozporządzenia (UE) nr 575/2013. Ramy regulacyjne ustanowione rozporządzeniem (UE) nr 575/2013 są stopniowo uzupełniane i zmieniane w odniesieniu do ich elementów innych niż istotne poprzez przyjmowanie kolejnych regulacyjnych standardów technicznych. Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 680/2014 należy zaktualizować w celu odzwierciedlenia tych zmian.

(2)

Rozporządzenie (UE) nr 575/2013 uzupełniono rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2016/101 (3), w odniesieniu do ostrożnej wyceny, oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2401 (4), w odniesieniu do sekurytyzacji. Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 680/2014 należy zaktualizować w celu odzwierciedlenia tych zmian oraz dalszego doprecyzowania instrukcji i definicji stosowanych na potrzeby sprawozdawczości nadzorczej instytucji. Należy również doprecyzować niektóre odniesienia i usunąć pewne niespójności w formatowaniu, które stwierdzono w trakcie stosowania rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 680/2014 i uznano za wprowadzające w błąd.

(3)

W rozporządzeniu delegowanym (UE) 2016/101 określono wymogi dotyczące korekt z tytułu ostrożnej wyceny stosowanych do pozycji wycenianych według wartości godziwej. Przewidziano w nim dwie metody realizacji wymogów w zakresie ostrożnej wyceny: metodę podstawową i metodę uproszczoną. W celu monitorowania przestrzegania przez instytucje tych wymogów oraz w celu oceny wpływu tego rozporządzenia na korekty wyceny konieczne jest przekazywanie dodatkowych informacji w odniesieniu do wymogów w zakresie ostrożnej wyceny.

(4)

Rozporządzeniem (UE) 2017/2401 zmieniono rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w celu sprawienia, by wymogi kapitałowe w odniesieniu do sekurytyzacji w większym stopniu uwzględniały ryzyko oraz były w stanie należycie odzwierciedlać szczególne cechy prostej, przejrzystej i standardowej sekurytyzacji. Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 680/2014 należy zmienić w celu uwzględnienia sprawozdawczości dotyczącej pozycji sekurytyzacyjnych podlegających tym zmienionym ramom sekurytyzacji.

(5)

Zmiany w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 680/2014 są również konieczne, aby zwiększyć zdolność właściwych organów do skutecznego monitorowania i oceny profilu ryzyka instytucji oraz uzyskania oglądu zagrożeń dla sektora finansowego, co wymaga drobnych zmian w wymogach sprawozdawczych dotyczących rozkładu geograficznego ekspozycji.

(6)

Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt wykonawczych standardów technicznych przedstawiony Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB).

(7)

EUNB przeprowadził otwarte konsultacje publiczne w zakresie stanowiącego podstawę niniejszego rozporządzenia projektu wykonawczych standardów technicznych, które dotyczą ostrożnej wyceny i rozkładu geograficznego ogółem, przeanalizował potencjalne powiązane koszty i korzyści oraz zwrócił się o opinię w sprawie tego projektu do Bankowej Grupy Interesariuszy powołanej zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 (5). Zgodnie z art. 15 ust. 1 akapit drugi tego rozporządzenia EUNB nie przeprowadził otwartych konsultacji publicznych w odniesieniu do tych elementów projektu wykonawczych standardów technicznych stanowiącego podstawę niniejszego rozporządzenia, które mają charakter redakcyjny lub wprowadzają wyłącznie ograniczoną liczbę pozycji do ram w zakresie sprawozdawczości nadzorczej, gdyż takie konsultacje byłyby nieproporcjonalne w stosunku do zakresu i wpływu odnośnego projektu wykonawczych standardów technicznych.

(8)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 680/2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 680/2014 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 5 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w lit. a) wprowadza się następujące zmiany:

(i)

pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4)

informacje na temat geograficznego rozkładu ekspozycji według państw, jak również zagregowanych na poziomie łącznym, jak określono we wzorze 9 przedstawionym w załączniku I, zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku II część II pkt 3.4. W odniesieniu do informacji określonych w szczególności we wzorach 9.1 i 9.2 informacje na temat geograficznego rozkładu ekspozycji według państw zgłasza się w przypadku, gdy zagraniczne ekspozycje pierwotne we wszystkich państwach »zewnętrznych« we wszystkich kategoriach ekspozycji, jak wskazano we wzorze 4 wiersz 850 przedstawionym w załączniku I, wynoszą lub przekraczają 10 % całkowitych krajowych i zagranicznych ekspozycji pierwotnych, jak wskazano we wzorze 4 wiersz 860 przedstawionym w załączniku I. Do tego celu ekspozycje uznaje się za krajowe w przypadku, gdy są to ekspozycje wobec kontrahentów zlokalizowanych w państwie członkowskim, w którym zlokalizowana jest dana instytucja. Stosuje się kryteria wejściowe i wyjściowe, o których mowa w art. 4;”;

(ii)

dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

„12)

informacje na temat ostrożnej wyceny określone we wzorze 32 w załączniku I według instrukcji zawartych w załączniku II część II pkt 6, zgodnie z poniższym:

(i)

wszystkie instytucje zgłaszają informacje określone we wzorze 32.1 w załączniku I zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku II część II pkt 6;

(ii)

oprócz informacji, o których mowa w ppkt (i), instytucje, które stosują metodę podstawową na podstawie rozporządzenia (UE) 2016/101, zgłaszają również informacje określone we wzorze 32.2 w załączniku I zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku II część II pkt 6;

(iii)

oprócz informacji, o których mowa w ppkt (i) i (ii), instytucje, które stosują metodę podstawową na podstawie rozporządzenia (UE) 2016/101 i które przekraczają próg, o którym mowa w art. 4 ust. 1 tego rozporządzenia na swoim odnośnym poziomie sprawozdawczym, zgłaszają również informacje określone we wzorach 32.3 i 32.4 w załączniku I zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku II część II pkt 6.

Do celów lit. a) pkt 12 nie stosuje się kryteriów wejściowych i wyjściowych określonych w art. 4.”;

b)

w lit. b) wprowadza się następujące zmiany:

w pkt 3 lit. a), b) i c) słowa „w załączniku II część II pkt 6” zastępuje się słowami „w załączniku II część II pkt 7”;

2)

art. 9 ust. 2 lit. d) otrzymuje brzmienie:

„d)

informacje określone we wzorze 20 przedstawionym w załączniku III część 2 – z częstotliwością kwartalną, w przypadku gdy instytucja przekracza próg określony w art. 5 lit. a) pkt 4 zdanie drugie. Stosuje się kryteria wejściowe i wyjściowe, o których mowa w art. 4;”;

3)

załącznik I zastępuje się tekstem zawartym w załączniku I do niniejszego rozporządzenia;

4)

załącznik II zastępuje się tekstem zawartym w załączniku II do niniejszego rozporządzenia;

5)

załącznik V zastępuje się tekstem zawartym w załączniku III do niniejszego rozporządzenia;

6)

załącznik IX zastępuje się tekstem zawartym w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia;

7)

załącznik XI zastępuje się tekstem zawartym w załączniku V do niniejszego rozporządzenia;

8)

załącznik XVI zastępuje się tekstem zawartym w załączniku VI do niniejszego rozporządzenia;

9)

załącznik XIX zastępuje się tekstem zawartym w załączniku VII do niniejszego rozporządzenia;

10)

załącznik XXI zastępuje się tekstem zawartym w załączniku VIII do niniejszego rozporządzenia;

11)

załącznik XXII zastępuje się tekstem zawartym w załączniku IX do niniejszego rozporządzenia;

12)

załącznik XXIII zastępuje się tekstem zawartym w załączniku X do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 grudnia 2018 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 października 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 680/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (Dz.U. L 191 z 28.6.2014, s. 1).

(3)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/101 z dnia 26 października 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących ostrożnej wyceny zgodnie z art. 105 ust. 14 (Dz.U. L 21 z 28.1.2016, s. 54).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2401 z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (Dz.U. L 347 z 28.12.2017, s. 1).

(5)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12).


ZAŁĄCZNIK I

„ZAŁĄCZNIK I

SPRAWOZDAWCZOŚĆ W ZAKRESIE FUNDUSZY WŁASNYCH ORAZ WYMOGÓW W ZAKRESIE FUNDUSZY WŁASNYCH

WZORY COREP

Numer wzoru

Kod wzoru

Nazwa wzoru / grupy wzorów

Nazwa skrócona

 

 

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA

CA

1

C 01.00

FUNDUSZE WŁASNE

CA1

2

C 02.00

WYMOGI W ZAKRESIE FUNDUSZY WŁASNYCH

CA2

3

C 03.00

WSPÓŁCZYNNIKI KAPITAŁOWE

CA3

4

C 04.00

POZYCJE UZUPEŁNIAJĄCE

CA4

 

 

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

CA5

5,1

C 05.01

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

CA5.1

5,2

C 05.02

INSTRUMENTY PODLEGAJĄCE ZASADZIE PRAW NABYTYCH: INSTRUMENTY NIESTANOWIĄCE POMOCY PAŃSTWA

CA5.2

 

 

WYPŁACALNOŚĆ GRUPY

GS

6,1

C 06.01

WYPŁACALNOŚĆ GRUPY: INFORMACJE NA TEMAT PODMIOTÓW POWIĄZANYCH – RAZEM

GS Razem

6,2

C 06.02

WYPŁACALNOŚĆ GRUPY: INFORMACJE NA TEMAT PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

GS

 

 

RYZYKO KREDYTOWE

CR

7

C 07.00

RYZYKO KREDYTOWE I RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA ORAZ DOSTAWY Z PÓŹNIEJSZYM TERMINEM ROZLICZENIA: WYMOGI KAPITAŁOWE WEDŁUG METODY STANDARDOWEJ

CR SA

 

 

RYZYKO KREDYTOWE I RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA ORAZ DOSTAWY Z PÓŹNIEJSZYM TERMINEM ROZLICZENIA: WYMOGI KAPITAŁOWE WEDŁUG METODY IRB

CR IRB

8,1

C 08.01

RYZYKO KREDYTOWE I RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA ORAZ DOSTAWY Z PÓŹNIEJSZYM TERMINEM ROZLICZENIA: WYMOGI KAPITAŁOWE WEDŁUG METODY IRB

CR IRB 1

8,2

C 08.02

RYZYKO KREDYTOWE I RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA ORAZ DOSTAWY Z PÓŹNIEJSZYM TERMINEM ROZLICZENIA: WYMOGI KAPITAŁOWE WEDŁUG METODY IRB (podział według klas jakości lub pul dłużników)

CR IRB 2

 

 

PODZIAŁ POD WZGLĘDEM GEOGRAFICZNYM

CR GB

9,1

C 09.01

Tabela 9.1 – Podział ekspozycji pod względem geograficznym według siedziby dłużnika (ekspozycje według metody standardowej)

CR GB 1

9,2

C 09.02

Tabela 9.2 – Podział ekspozycji pod względem geograficznym według siedziby dłużnika (ekspozycje według metody IRB)

CR GB 2

9,4

C 09.04

Tabela 9.4 – Podział ekspozycji kredytowych istotnych do celów obliczania bufora antycyklicznego według państw oraz specyficznego dla instytucji wskaźnika bufora antycyklicznego

CCB

 

 

RYZYKO KREDYTOWE: KAPITAŁ WŁASNY – WYMOGI KAPITAŁOWE WEDŁUG METOD IRB

CR EQU IRB

10,1

C 10.01

RYZYKO KREDYTOWE: KAPITAŁ WŁASNY – WYMOGI KAPITAŁOWE WEDŁUG METOD IRB

CR EQU IRB 1

10,2

C 10.02

RYZYKO KREDYTOWE: KAPITAŁ WŁASNY – WYMOGI KAPITAŁOWE WEDŁUG METOD IRB. PODZIAŁ EKSPOZYCJI CAŁKOWITYCH WEDŁUG METODY OPARTEJ NA PD/LGD WEDŁUG KLAS JAKOŚCI DŁUŻNIKÓW

CR EQU IRB 2

11

C 11.00

RYZYKO ROZLICZENIA/DOSTAWY

CR SETT

12

C 12.00

RYZYKO KREDYTOWE: SEKURYTYZACJE – WYMOGI W ZAKRESIE FUNDUSZY WŁASNYCH WEDŁUG METODY STANDARDOWEJ (CR SEC SA)

CR SEC SA

13

C 13.00

RYZYKO KREDYTOWE: SEKURYTYZACJE – WYMOGI W ZAKRESIE FUNDUSZY WŁASNYCH WEDŁUG METODY IRB

CR SEC IRB

14

C 14.00

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT SEKURYTYZACJI

CR SEC Szczegóły

 

 

RYZYKO OPERACYJNE

OPR

16

C 16.00

RYZYKO OPERACYJNE

OPR

 

 

RYZYKO OPERACYJNE: STRATY I ODZYSKANE NALEŻNOŚCI

 

17,1

C 17.01

RYZYKO OPERACYJNE: STRATY I ODZYSKANE NALEŻNOŚCI WEDŁUG LINII BIZNESOWYCH I RODZAJÓW ZDARZEŃ W OSTATNIM ROKU

OPR SZCZEGÓŁY 1

17,2

C 17.02

RYZYKO OPERACYJNE: ZDARZENIA NAJWIĘKSZYCH STRAT

OPR SZCZEGÓŁY 2

 

 

RYZYKO RYNKOWE

MKR

18

C 18.00

RYZYKO RYNKOWE: RYZYKO POZYCJI Z TYTUŁU RYNKOWYCH INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH WEDŁUG METODY STANDARDOWEJ

MKR SA TDI

19

C 19.00

RYZYKO RYNKOWE: SZCZEGÓLNE RYZYKO Z TYTUŁU SEKURYTYZACJI WEDŁUG METODY STANDARDOWEJ

MKR SA SEC

20

C 20.00

RYZYKO RYNKOWE: SZCZEGÓLNE RYZYKO Z TYTUŁU KORELACYJNEGO PORTFELA HANDLOWEGO WEDŁUG METODY STANDARDOWEJ

MKR SA CTP

21

C 21.00

RYZYKO RYNKOWE: RYZYKO POZYCJI ZWIĄZANE Z PAPIERAMI KAPITAŁOWYMI WEDŁUG METODY STANDARDOWEJ

MKR SA EQU

22

C 22.00

RYZYKO RYNKOWE: RYZYKO WALUTOWE WEDŁUG METOD STANDARDOWYCH

MKR SA FX

23

C 23.00

RYZYKO RYNKOWE: RYZYKO CEN TOWARÓW WEDŁUG METOD STANDARDOWYCH

MKR SA COM

24

C 24.00

MODELE WEWNĘTRZNE RYZYKA RYNKOWEGO

MKR IM

25

C 25.00

RYZYKO ZWIĄZANE Z KOREKTĄ WYCENY KREDYTOWEJ

CVA

 

 

OSTROŻNA WYCENA

MKR

32,1

C 32.01

OSTROŻNA WYCENA: AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA WYCENIANE WEDŁUG WARTOŚCI GODZIWEJ

PRUVAL 1

32,2

C 32.02

OSTROŻNA WYCENA: METODA PODSTAWOWA

PRUVAL 2

32,3

C 32.03

OSTROŻNA WYCENA: AVA Z TYTUŁU RYZYKA MODELU

PRUVAL 3

32,4

C 32.04

OSTROŻNA WYCENA: AVA Z TYTUŁU POZYCJI O DUŻEJ KONCENTRACJI

PRUVAL 4

 

 

EKSPOZYCJE WOBEC SEKTORA INSTYTUCJI RZĄDOWYCH I SAMORZĄDOWYCH

MKR

33

C 33.00

EKSPOZYCJE WOBEC SEKTORA INSTYTUCJI RZĄDOWYCH I SAMORZĄDOWYCH WEDŁUG PAŃSTWA KONTRAHENTA

GOV


C 01.00 – FUNDUSZE WŁASNE (CA1)

Wiersze

Numer identyfikacyjny

Pozycja

Kwota

010

1

FUNDUSZE WŁASNE

 

015

1.1

KAPITAŁ TIER I

 

020

1.1.1

KAPITAŁ PODSTAWOWY TIER I

 

030

1.1.1.1

Instrumenty kapitałowe kwalifikujące się jako kapitał podstawowy Tier I

 

040

1.1.1.1.1

Opłacone instrumenty kapitałowe

 

045

1.1.1.1.1*

W tym: Instrumenty kapitałowe subskrybowane przez organy publiczne w sytuacjach nadzwyczajnych

 

050

1.1.1.1.2*

Pozycja uzupełniająca: nieuznane instrumenty kapitałowe

 

060

1.1.1.1.3

Ażio emisyjne

 

070

1.1.1.1.4

(-) Instrumenty własne w kapitale podstawowym Tier I

 

080

1.1.1.1.4.1

(-) Bezpośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale podstawowym Tier I

 

090

1.1.1.1.4.2

(-) Pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale podstawowym Tier I

 

091

1.1.1.1.4.3

(-) Syntetyczne udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale podstawowym Tier I

 

092

1.1.1.1.5

(-) Faktyczne lub warunkowe zobowiązania do zakupu instrumentów własnych w kapitale podstawowym Tier I

 

130

1.1.1.2

Zyski zatrzymane

 

140

1.1.1.2.1

Zyski zatrzymane w poprzednich latach

 

150

1.1.1.2.2

Uznany zysk lub uznana strata

 

160

1.1.1.2.2.1

Zysk lub strata możliwe do przypisania właścicielom jednostki dominującej

 

170

1.1.1.2.2.2

(-) Część nieuznanego zysku z bieżącego okresu lub nieuznanego zysku rocznego

 

180

1.1.1.3

Skumulowane inne całkowite dochody

 

200

1.1.1.4

Kapitał rezerwowy

 

210

1.1.1.5

Fundusze ogólnego ryzyka bankowego

 

220

1.1.1.6

Korekty w okresie przejściowym z tytułu instrumentów w kapitale podstawowym Tier I podlegających zasadzie praw nabytych

 

230

1.1.1.7

Udział mniejszości uznany w kapitale podstawowym Tier I

 

240

1.1.1.8

Korekty w okresie przejściowym z tytułu dodatkowych udziałów mniejszości

 

250

1.1.1.9

Korekty w kapitale podstawowym Tier I z tytułu filtrów ostrożnościowych

 

260

1.1.1.9.1

(-) Zwiększenia kapitału własnego z tytułu aktywów sekurytyzowanych

 

270

1.1.1.9.2

Rezerwa z tytułu instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne

 

280

1.1.1.9.3

Skumulowane zyski i straty spowodowane zmianami własnego ryzyka kredytowego w zakresie zobowiązań wycenionych według wartości godziwej

 

285

1.1.1.9.4

Zyski i straty wycenione według wartości godziwej, wynikające z własnego ryzyka kredytowego instytucji związanego z zobowiązaniami będącymi instrumentami pochodnymi

 

290

1.1.1.9.5

(-) Korekty wartości z tytułu wymogów w zakresie ostrożnej wyceny

 

300

1.1.1.10

(-) Wartość firmy

 

310

1.1.1.10.1

(-) Wartość firmy rozliczana jako aktywa niematerialne i prawne

 

320

1.1.1.10.2

(-) Wartość firmy uwzględniona w wycenie znacznych inwestycji

 

330

1.1.1.10.3

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego związane z wartością firmy

 

340

1.1.1.11

(-) Inne wartości niematerialne i prawne

 

350

1.1.1.11.1

(-) Inne wartości niematerialne i prawne przed odliczeniem rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego

 

360

1.1.1.11.2

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego związane z innymi aktywami niematerialnymi i prawnymi

 

370

1.1.1.12

(-) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności i niewynikające z różnic przejściowych po odliczeniu powiązanych rezerw z tytułu podatku dochodowego

 

380

1.1.1.13

(-) Niedobór korekt ryzyka kredytowego wobec oczekiwanych strat według metody IRB

 

390

1.1.1.14

(-) Aktywa funduszu emerytalnego ze zdefiniowanymi świadczeniami

 

400

1.1.1.14.1

(-) Aktywa funduszu emerytalnego ze zdefiniowanymi świadczeniami

 

410

1.1.1.14.2

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego związane z aktywami funduszu emerytalnego ze zdefiniowanymi świadczeniami

 

420

1.1.1.14.3

Aktywa funduszu emerytalnego ze zdefiniowanymi świadczeniami, które instytucja może wykorzystywać w nieograniczony sposób

 

430

1.1.1.15

(-) Krzyżowe powiązania kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I

 

440

1.1.1.16

(-) Nadwyżka odliczenia od pozycji dodatkowych w Tier I ponad kapitał dodatkowy Tier I

 

450

1.1.1.17

(-) Znaczne pakiety akcji poza sektorem finansowym, które alternatywnie mogą podlegać stosowaniu wagi ryzyka 1 250  %

 

460

1.1.1.18

(-) Pozycje sekurytyzacyjne, które alternatywnie mogą podlegać stosowaniu wagi ryzyka 1 250  %

 

470

1.1.1.19

(-) Dostawy z późniejszym terminem rozliczenia, które alternatywnie mogą podlegać stosowaniu wagi ryzyka 1 250  %

 

471

1.1.1.20

(-) Pozycje w koszyku, w odniesieniu do których instytucja nie może określić wagi ryzyka przy zastosowaniu metody IRB oraz które alternatywnie mogą podlegać stosowaniu wagi ryzyka 1 250  %

 

472

1.1.1.21

(-) Ekspozycje kapitałowe przy zastosowaniu metody modeli wewnętrznych, które alternatywnie mogą podlegać stosowaniu wagi ryzyka 1 250  %

 

480

1.1.1.22

(-) Instrumenty w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

490

1.1.1.23

(-) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności i wynikające z różnic przejściowych

 

500

1.1.1.24

(-) Instrumenty w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

510

1.1.1.25

(-) Kwota przekraczająca próg 17,65 %

 

520

1.1.1.26

Inne korekty w okresie przejściowym w kapitale podstawowym Tier I

 

524

1.1.1.27

(-) Dodatkowe odliczenia od kapitału podstawowego Tier I zgodnie z art. 3 CRR

 

529

1.1.1.28

Elementy kapitału podstawowego Tier I lub odliczenia od kapitału podstawowego Tier I – inne

 

530

1.1.2

KAPITAŁ DODATKOWY TIER I

 

540

1.1.2.1

Instrumenty kapitałowe kwalifikujące się jako kapitał dodatkowy Tier I

 

550

1.1.2.1.1

Opłacone instrumenty kapitałowe

 

560

1.1.2.1.2*

Pozycja uzupełniająca: nieuznane instrumenty kapitałowe

 

570

1.1.2.1.3

Ażio emisyjne

 

580

1.1.2.1.4

(-) Instrumenty własne w kapitale dodatkowym Tier I

 

590

1.1.2.1.4.1

(-) Bezpośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale dodatkowym Tier I

 

620

1.1.2.1.4.2

(-) Pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale dodatkowym Tier I

 

621

1.1.2.1.4.3

(-) Syntetyczne udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale dodatkowym Tier I

 

622

1.1.2.1.5

(-) Faktyczne lub warunkowe zobowiązania do zakupu instrumentów własnych w kapitale dodatkowym Tier I

 

660

1.1.2.2

Korekty w okresie przejściowym z tytułu instrumentów w kapitale dodatkowym Tier I podlegających zasadzie praw nabytych

 

670

1.1.2.3

Instrumenty emitowane przez jednostki zależne ujmowane w kapitale dodatkowym Tier I

 

680

1.1.2.4

Korekty w okresie przejściowym z tytułu dodatkowego ujęcia instrumentów emitowanych przez jednostki zależne w kapitale dodatkowym Tier I

 

690

1.1.2.5

(-) Krzyżowe powiązania kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I

 

700

1.1.2.6

(-) Instrumenty w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

710

1.1.2.7

(-) Instrumenty w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

720

1.1.2.8

(-) Nadwyżka odliczenia od pozycji w Tier II ponad kapitał Tier II

 

730

1.1.2.9

Inne korekty w okresie przejściowym w kapitale dodatkowym Tier I

 

740

1.1.2.10

Nadwyżka odliczenia od pozycji dodatkowych w Tier I ponad kapitał dodatkowy Tier I (odliczenie w kapitale podstawowym Tier I)

 

744

1.1.2.11

(-) Dodatkowe odliczenia od kapitału dodatkowego Tier I zgodnie z art. 3 CRR

 

748

1.1.2.12

Elementy kapitału dodatkowego Tier I lub odliczenia od kapitału dodatkowego Tier I – inne

 

750

1.2

KAPITAŁ TIER II

 

760

1.2.1

Instrumenty kapitałowe i pożyczki podporządkowane kwalifikujące się jako kapitał Tier II

 

770

1.2.1.1

Opłacone instrumenty kapitałowe i pożyczki podporządkowane

 

780

1.2.1.2*

Pozycja uzupełniająca: nieuznane instrumenty kapitałowe i pożyczki podporządkowane

 

790

1.2.1.3

Ażio emisyjne

 

800

1.2.1.4

(-) Instrumenty własne w kapitale Tier II

 

810

1.2.1.4.1

(-) Bezpośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier II

 

840

1.2.1.4.2

(-) Pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier II

 

841

1.2.1.4.3

(-) Syntetyczne udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier II

 

842

1.2.1.5

(-) Faktyczne lub warunkowe zobowiązania do zakupu instrumentów własnych w kapitale Tier II

 

880

1.2.2

Korekty w okresie przejściowym z tytułu instrumentów w kapitale Tier II oraz pożyczek podporządkowanych podlegających zasadzie praw nabytych

 

890

1.2.3

Instrumenty emitowane przez jednostki zależne uznane w kapitale Tier II

 

900

1.2.4

Korekty w okresie przejściowym z tytułu dodatkowego uznania instrumentów emitowanych przez jednostki zależne w kapitale Tier II

 

910

1.2.5

Nadwyżka rezerw ponad oczekiwane uznane straty według metody IRB

 

920

1.2.6

Korekty z tytułu ogólnego ryzyka kredytowego według metody standardowej

 

930

1.2.7

(-) Krzyżowe powiązania kapitałowe w kapitale Tier II

 

940

1.2.8

(-) Instrumenty w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

950

1.2.9

(-) Instrumenty w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

960

1.2.10

Inne korekty w okresie przejściowym w kapitale Tier II

 

970

1.2.11

Nadwyżka odliczenia od pozycji w Tier II ponad kapitał Tier II (odliczenie w kapitale dodatkowym Tier I)

 

974

1.2.12

(-) Dodatkowe odliczenia od kapitału Tier II zgodnie z art. 3 CRR

 

978

1.2.13

Elementy kapitału Tier II lub odliczenia od kapitału Tier II – inne

 


C 02.00 – WYMOGI W ZAKRESIE FUNDUSZY WŁASNYCH (CA2)

Wiersze

Pozycja

Oznaczenie

Kwota

010

1

ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO

 

020

1*

W tym: firmy inwestycyjne, o których mowa w art. 95 ust. 2 oraz w art. 98 CRR

 

030

1**

W tym: firmy inwestycyjne, o których mowa w art. 96 ust. 2 oraz w art. 97 CRR

 

040

1.1

KWOTY EKSPOZYCJI WAŻONYCH RYZYKIEM Z TYTUŁU RYZYKA KREDYTOWEGO, RYZYKA KREDYTOWEGO KONTRAHENTA, RYZYKA ROZMYCIA ORAZ DOSTAW Z PÓŹNIEJSZYM TERMINEM ROZLICZENIA

 

050

1.1.1

Metoda standardowa

 

060

1.1.1.1

Kategorie ekspozycji według metody standardowej z wyłączeniem pozycji sekurytyzacyjnych

 

070

1.1.1.1.01

Ekspozycje wobec rządów centralnych lub banków centralnych

 

080

1.1.1.1.02

Ekspozycje wobec samorządów regionalnych lub władz lokalnych

 

090

1.1.1.1.03

Ekspozycje wobec podmiotów sektora publicznego

 

100

1.1.1.1.04

Ekspozycje wobec wielostronnych banków rozwoju

 

110

1.1.1.1.05

Ekspozycje wobec organizacji międzynarodowych

 

120

1.1.1.1.06

Ekspozycje wobec instytucji

 

130

1.1.1.1.07

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw

 

140

1.1.1.1.08

Ekspozycje detaliczne

 

150

1.1.1.1.09

Ekspozycje zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach

 

160

1.1.1.1.10

Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania

 

170

1.1.1.1.11

Pozycje związane ze szczególnie wysokim ryzykiem

 

180

1.1.1.1.12

Obligacje zabezpieczone

 

190

1.1.1.1.13

Ekspozycje z tytułu należności od instytucji i przedsiębiorstw posiadających krótkoterminową ocenę kredytową

 

200

1.1.1.1.14

Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania

 

210

1.1.1.1.15

Ekspozycje kapitałowe

 

211

1.1.1.1.16

Inne pozycje

 

220

1.1.1.2

Pozycje sekurytyzacyjne według metody standardowej

 

230

1.1.1.2*

W tym: resekurytyzacja

 

240

1.1.2

Metoda wewnętrznych ratingów (IRB)

 

250

1.1.2.1

Metody IRB w przypadku gdy nie są stosowane własne oszacowania LGD ani współczynniki konwersji

 

260

1.1.2.1.01

Ekspozycje wobec rządów centralnych i banków centralnych

 

270

1.1.2.1.02

Ekspozycje wobec instytucji

 

280

1.1.2.1.03

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – MŚP

 

290

1.1.2.1.04

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – kredytowanie specjalistyczne

 

300

1.1.2.1.05

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – Inne

 

310

1.1.2.2

Metody IRB w przypadku gdy stosowane są własne oszacowania LGD lub współczynniki konwersji

 

320

1.1.2.2.01

Ekspozycje wobec rządów centralnych i banków centralnych

 

330

1.1.2.2.02

Ekspozycje wobec instytucji

 

340

1.1.2.2.03

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – MŚP

 

350

1.1.2.2.04

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – kredytowanie specjalistyczne

 

360

1.1.2.2.05

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – Inne

 

370

1.1.2.2.06

Ekspozycje detaliczne – wobec MŚP zabezpieczone nieruchomością

 

380

1.1.2.2.07

Ekspozycje detaliczne – wobec przedsiębiorstw niebędących MŚP zabezpieczone nieruchomością

 

390

1.1.2.2.08

Kwalifikowane odnawialne ekspozycje detaliczne

 

400

1.1.2.2.09

Ekspozycje detaliczne – inne ekspozycje wobec MŚP

 

410

1.1.2.2.10

Ekspozycje detaliczne – inne ekspozycje wobec przedsiębiorstw niebędących MŚP

 

420

1.1.2.3

Ekspozycje kapitałowe według metody IRB

 

430

1.1.2.4

Pozycje sekurytyzacyjne według metody IRB

 

440

1.1.2.4*

W tym: resekurytyzacja

 

450

1.1.2.5

Inne aktywa niegenerujące zobowiązania kredytowego

 

460

1.1.3

Kwota ekspozycji na ryzyko z tytułu wkładu do funduszu kontrahenta centralnego na wypadek niewykonania zobowiązania

 

490

1.2

ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO ROZLICZENIA/DOSTAWY

 

500

1.2.1

Ryzyko rozliczenia/dostawy w portfelu bankowym

 

510

1.2.2

Ryzyko rozliczenia/dostawy w portfelu handlowym

 

520

1.3

ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO Z TYTUŁU RYZYKA POZYCJI, RYZYKA WALUTOWEGO I RYZYKA CEN TOWARÓW

 

530

1.3.1

Kwota ekspozycji na ryzyko z tytułu ryzyka pozycji, ryzyka walutowego i ryzyka cen towarów według metod standardowych (SA)

 

540

1.3.1.1

Rynkowe instrumenty dłużne

 

550

1.3.1.2

Ekspozycje kapitałowe

 

555

1.3.1.3

Szczególna metoda stosowana w odniesieniu do ryzyka pozycji w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania

 

556

1.3.1.3*

Pozycja uzupełniająca: Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania, które zainwestowały wyłącznie w rynkowe instrumenty dłużne

 

557

1.3.1.3**

Pozycja uzupełniająca: Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania, które zainwestowały wyłącznie w instrumenty udziałowe lub w instrumenty mieszane

 

560

1.3.1.4

Ryzyko walutowe

 

570

1.3.1.5

Ryzyko cen towarów

 

580

1.3.2

Kwota ekspozycji na ryzyko z tytułu ryzyka pozycji, ryzyka walutowego i ryzyka cen towarów według modeli wewnętrznych

 

590

1.4

ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO Z TYTUŁU RYZYKA OPERACYJNEGO (OpR)

 

600

1.4.1

Ryzyko operacyjne według metody wskaźnika bazowego

 

610

1.4.2

Ryzyko operacyjne według metody standardowej/alternatywnej metody standardowej

 

620

1.4.3

Metody zaawansowanego pomiaru w odniesieniu do ryzyka operacyjnego

 

630

1.5

DODATKOWA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO Z TYTUŁU STAŁYCH KOSZTÓW POŚREDNICH

 

640

1.6

ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO Z TYTUŁU KOREKTY WYCENY KREDYTOWEJ

 

650

1.6.1

Metoda zaawansowana

 

660

1.6.2

Metoda standardowa

 

670

1.6.3

Na podstawie metody wyceny pierwotnej ekspozycji

 

680

1.7

ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO Z TYTUŁU DUŻYCH EKSPOZYCJI W PORTFELU HANDLOWYM

 

690

1.8

KWOTY INNYCH EKSPOZYCJI NA RYZYKO

 

710

1.8.2

W tym: z tytułu dodatkowych, surowszych wymogów ostrożnościowych na podstawie art. 458

 

720

1.8.2*

W tym: z tytułu wymogów dotyczących dużych ekspozycji

 

730

1.8.2**

W tym: z tytułu zmodyfikowanych wag ryzyka w odniesieniu do baniek spekulacyjnych dotyczących sektora nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych

 

740

1.8.2***

W tym: z tytułu ekspozycji wewnątrz sektora finansowego

 

750

1.8.3

W tym: z tytułu dodatkowych, surowszych wymogów ostrożnościowych na podstawie art. 459

 

760

1.8.4

W tym: dodatkowa kwota ekspozycji na ryzyko wynikająca z art. 3 CRR

 

770

1.8.5

W tym: Kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem z tytułu ryzyka kredytowego: pozycje sekurytyzacyjne (zmienione ramy sekurytyzacji)

 

780

1.8.5.1

Metoda wewnętrznych ratingów (SEC-IRBA)

 

790

1.8.5.1.1

Sekurytyzacje niekwalifikujące się do zróżnicowanego traktowania kapitału

 

800

1.8.5.1.2

Sekurytyzacje STS kwalifikujące się do zróżnicowanego traktowania kapitału

 

810

1.8.5.2

Metoda standardowa (SEC-SA)

 

820

1.8.5.2.1

Sekurytyzacje niekwalifikujące się do zróżnicowanego traktowania kapitału

 

830

1.8.5.2.2

Sekurytyzacje STS kwalifikujące się do zróżnicowanego traktowania kapitału

 

840

1.8.5.3

Metoda zewnętrznych ratingów (SEC-ERBA)

 

850

1.8.5.3.1

Sekurytyzacje niekwalifikujące się do zróżnicowanego traktowania kapitału

 

860

1.8.5.3.2

Sekurytyzacje STS kwalifikujące się do zróżnicowanego traktowania kapitału

 

870

1.8.5.4

Metoda wewnętrznych oszacowań (IAA)

 

880

1.8.5.4.1

Sekurytyzacje niekwalifikujące się do zróżnicowanego traktowania kapitału

 

890

1.8.5.4.2

Sekurytyzacje STS kwalifikujące się do zróżnicowanego traktowania kapitału

 

900

1.8.5.5

Inne (RW = 1 250  %)

 

910

1.8.6

W tym: Łączna kwota ekspozycji na ryzyko dla ryzyka pozycji: Rynkowe instrumenty dłużne – ryzyko szczególne związane z instrumentami sekurytyzacyjnymi (zmienione ramy sekurytyzacji)

 

920

1.8.6.1

Metoda wewnętrznych ratingów (SEC-IRBA)

 

930

1.8.6.1.1

Sekurytyzacje niekwalifikujące się do zróżnicowanego traktowania kapitału

 

940

1.8.6.1.2

Sekurytyzacje STS kwalifikujące się do zróżnicowanego traktowania kapitału

 

950

1.8.6.2

Metoda standardowa (SEC-SA)

 

960

1.8.6.2.1

Sekurytyzacje niekwalifikujące się do zróżnicowanego traktowania kapitału

 

970

1.8.6.2.2

Sekurytyzacje STS kwalifikujące się do zróżnicowanego traktowania kapitału

 

980

1.8.6.3

Metoda zewnętrznych ratingów (SEC-ERBA)

 

990

1.8.6.3.1

Sekurytyzacje niekwalifikujące się do zróżnicowanego traktowania kapitału

 

1000

1.8.6.3.2

Sekurytyzacje STS kwalifikujące się do zróżnicowanego traktowania kapitału

 

1010

1.8.6.4

Metoda wewnętrznych oszacowań (IAA)

 

1020

1.8.6.4.1

Sekurytyzacje niekwalifikujące się do zróżnicowanego traktowania kapitału

 

1030

1.8.6.4.2

Sekurytyzacje STS kwalifikujące się do zróżnicowanego traktowania kapitału

 

1040

1.8.6.5

Inne (RW = 1 250  %)

 


C 03.00 – WSPÓŁCZYNNIKI KAPITAŁOWE ORAZ POZIOMY KAPITAŁU (CA3)

Wiersze

Numer identyfikacyjny

Pozycja

Kwota

010

1

Współczynnik kapitału podstawowego Tier I

 

020

2

Nadwyżka(+)/niedobór(-) kapitału podstawowego Tier I

 

030

3

Współczynnik kapitału Tier I

 

040

4

Nadwyżka(+)/niedobór(-) kapitału Tier I

 

050

5

Łączny współczynnik kapitałowy

 

060

6

Nadwyżka(+)/niedobór(-) łącznego kapitału

 

Pozycje uzupełniające: Całkowity wymóg kapitałowy SREP (TSCR), łączny wymóg kapitałowy (OCR) i wytyczne filaru 2 (P2G)

130

13

Wskaźnik całkowitego wymogu kapitałowego SREP (TSCR)

 

140

13*

TSCR: składający się z kapitału podstawowego Tier I

 

150

13**

TSCR: składający się z kapitału Tier I

 

160

14

Wskaźnik łącznego wymogu kapitałowego (OCR)

 

170

14*

OCR: składający się z kapitału podstawowego Tier I

 

180

14**

OCR: składający się z kapitału Tier I

 

190

15

OCR i wytyczne filaru 2 (P2G)

 

200

15*

OCR i P2G: składające się z kapitału podstawowego Tier I

 

210

15**

OCR i P2G: składające się z kapitału Tier I

 


C 04.00 – POZYCJE UZUPEŁNIAJĄCE (CA4)

Wiersz

Numer identyfikacyjny

Pozycja

Kolumna

Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

010

010

1

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego razem

 

020

1.1

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nieoparte na przyszłej rentowności

 

030

1.2

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności i niewynikające z różnic przejściowych

 

040

1.3

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności i wynikające z różnic przejściowych

 

050

2

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego razem

 

060

2.1

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego niepodlegające odliczeniu od aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego opartych na przyszłej rentowności

 

070

2.2

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego podlegające odliczeniu od aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego opartych na przyszłej rentowności

 

080

2.2.1

Podlegające odliczeniu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego powiązane z aktywami z tytułu odroczonego podatku dochodowego opartymi na przyszłej rentowności i niewynikającymi z różnic przejściowych

 

090

2.2.2

Podlegające odliczeniu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego powiązane z aktywami z tytułu odroczonego podatku dochodowego opartymi na przyszłej rentowności i wynikającymi z różnic przejściowych

 

093

2A

Nadpłaty podatku i straty podatkowe przeniesione na poprzednie lata

 

096

2B

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego podlegające wadze ryzyka równej 250 %

 

097

2C

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego podlegające wadze ryzyka równej 0 %

 

Korekty ryzyka kredytowego i oczekiwane straty

100

3

Nadwyżka (+) lub niedobór (-) korekt ryzyka kredytowego, dodatkowych korekt wartości oraz innych redukcji funduszy własnych wobec oczekiwanych strat w odniesieniu do ekspozycji, których nie dotyczy niewykonanie zobowiązania, według metody IRB

 

110

3.1

Całkowite korekty ryzyka kredytowego, dodatkowe korekty wartości oraz inne redukcje funduszy własnych kwalifikujące się do uwzględnienia w obliczeniach kwoty oczekiwanej straty

 

120

3.1.1

Korekty z tytułu ogólnego ryzyka kredytowego

 

130

3.1.2

Korekty z tytułu szczególnego ryzyka kredytowego

 

131

3.1.3

Dodatkowe korekty wartości i inne redukcje funduszy własnych

 

140

3.2

Oczekiwane uznane straty razem

 

145

4

Nadwyżka (+) lub niedobór (-) korekt z tytułu szczególnego ryzyka kredytowego wobec oczekiwanych strat w odniesieniu do ekspozycji, których dotyczy niewykonanie zobowiązania, według metody IRB

 

150

4.1

Korekty z tytułu szczególnego ryzyka kredytowego oraz pozycje ujmowane w podobny sposób

 

155

4.2

Oczekiwane uznane straty razem

 

160

5

Kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem na potrzeby obliczenia pułapu nadwyżki rezerwy kwalifikującej się jako kapitał Tier II

 

170

6

Rezerwy brutto kwalifikujące się do włączenia do kapitału Tier II razem

 

180

7

Kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem na potrzeby obliczenia pułapu rezerwy kwalifikującej się jako kapitał Tier II

 

Progi odliczeń od kapitału podstawowego Tier I

190

8

Próg niepodlegających odliczeniu udziałów kapitałowych w podmiotach sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

200

9

Próg na poziomie 10 % instrumentów w kapitale podstawowym Tier I

 

210

10

Próg na poziomie 17,65 % instrumentów w kapitale podstawowym Tier I

 

225

11.1

Uznany kapitał do celów związanych ze znacznymi pakietami akcji poza sektorem finansowym

 

226

11.2

Uznany kapitał do celów związanych z dużymi ekspozycjami

 

Inwestycje w kapitale podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

230

12

Udziały kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty, po odliczeniu pozycji krótkich

 

240

12.1

Bezpośrednie udziały kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

250

12.1.1

Bezpośrednie udziały kapitałowe brutto w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

260

12.1.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do bezpośrednich udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

 

270

12.2

Pośrednie udziały kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

280

12.2.1

Pośrednie udziały kapitałowe brutto w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

290

12.2.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do pośrednich udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

 

291

12.3

Syntetyczne udziały kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

292

12.3.1

Syntetyczne udziały kapitałowe brutto w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

293

12.3.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do syntetycznych udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

 

300

13

Udziały kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty, po odliczeniu pozycji krótkich

 

310

13.1

Bezpośrednie udziały kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

320

13.1.1

Bezpośrednie udziały kapitałowe brutto w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

330

13.1.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do bezpośrednich udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

 

340

13.2

Pośrednie udziały kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

350

13.2.1

Pośrednie udziały kapitałowe brutto w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

360

13.2.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do pośrednich udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

 

361

13.3

Syntetyczne udziały kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

362

13.3.1

Syntetyczne udziały kapitałowe brutto w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

363

13.3.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do syntetycznych udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

 

370

14

Udziały kapitałowe w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty, po odliczeniu pozycji krótkich

 

380

14.1

Bezpośrednie udziały kapitałowe w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

390

14.1.1

Bezpośrednie udziały kapitałowe brutto w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

400

14.1.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do bezpośrednich udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

 

410

14.2

Pośrednie udziały kapitałowe w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

420

14.2.1

Pośrednie udziały kapitałowe brutto w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

430

14.2.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do pośrednich udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

 

431

14.3

Syntetyczne udziały kapitałowe w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

432

14.3.1

Syntetyczne udziały kapitałowe brutto w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

433

14.3.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do syntetycznych udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

 

Instrumenty w kapitale podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

440

15

Udziały kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty, po odliczeniu pozycji krótkich

 

450

15.1

Bezpośrednie udziały kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

460

15.1.1

Bezpośrednie udziały kapitałowe brutto w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

470

15.1.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do bezpośrednich udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

 

480

15.2

Pośrednie udziały kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

490

15.2.1

Pośrednie udziały kapitałowe brutto w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

500

15.2.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do pośrednich udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

 

501

15.3

Syntetyczne udziały kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

502

15.3.1

Syntetyczne udziały kapitałowe brutto w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

503

15.3.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do syntetycznych udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

 

510

16

Udziały kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty, po odliczeniu pozycji krótkich

 

520

16.1

Bezpośrednie udziały kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

530

16.1.1

Bezpośrednie udziały kapitałowe brutto w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

540

16.1.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do bezpośrednich udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

 

550

16.2

Pośrednie udziały kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

560

16.2.1

Pośrednie udziały kapitałowe brutto w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

570

16.2.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do pośrednich udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

 

571

16.3

Syntetyczne udziały kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

572

16.3.1

Syntetyczne udziały kapitałowe brutto w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

573

16.3.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do syntetycznych udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

 

580

17

Udziały kapitałowe w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty, po odliczeniu pozycji krótkich

 

590

17.1

Bezpośrednie udziały kapitałowe brutto w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

600

17.1.1

Bezpośrednie udziały kapitałowe brutto w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

610

17.1.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do bezpośrednich udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

 

620

17.2

Pośrednie udziały kapitałowe w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

630

17.2.1

Pośrednie udziały kapitałowe brutto w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

640

17.2.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do pośrednich udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

 

641

17.3

Syntetyczne udziały kapitałowe w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

642

17.3.1

Syntetyczne udziały kapitałowe brutto w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

643

17.3.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do syntetycznych udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

 

Łączne kwoty ekspozycji na ryzyko z tytułu udziałów kapitałowych, nieodliczone od odpowiedniej kategorii kapitału:

650

18

Ekspozycje ważone ryzykiem z tytułu udziałów kapitałowych w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, nieodliczone od kapitału podstawowego Tier I instytucji

 

660

19

Ekspozycje ważone ryzykiem z tytułu udziałów kapitałowych w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, nieodliczone od kapitału dodatkowego Tier I instytucji

 

670

20

Ekspozycje ważone ryzykiem z tytułu udziałów kapitałowych w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, nieodliczone od kapitału Tier II instytucji

 

Tymczasowe odstępstwo od odliczania z funduszy własnych

680

21

Posiadane instrumenty w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty, podlegające tymczasowemu odstępstwu

 

690

22

Posiadane instrumenty w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty, podlegające tymczasowemu odstępstwu

 

700

23

Posiadane instrumenty w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty, podlegające tymczasowemu odstępstwu

 

710

24

Posiadane instrumenty w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty, podlegające tymczasowemu odstępstwu

 

720

25

Posiadane instrumenty w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty, podlegające tymczasowemu odstępstwu

 

730

26

Posiadane instrumenty w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty, podlegające tymczasowemu odstępstwu

 

Bufory kapitałowe

740

27

Wymóg połączonego bufora

 

750

 

Bufor zabezpieczający

 

760

 

Bufor zabezpieczający wynikający z ryzyka makroostrożnościowego lub ryzyka systemowego zidentyfikowanego na poziomie państwa członkowskiego

 

770

 

Specyficzny dla instytucji bufor antycykliczny

 

780

 

Bufor ryzyka systemowego

 

800

 

Bufor globalnych instytucji o znaczeniu systemowym

 

810

 

Bufor innych instytucji o znaczeniu systemowym

 

Wymogi Filaru II

820

28

Wymogi w zakresie funduszy własnych związane z korektami w ramach filaru II

 

Dodatkowe informacje dla firm inwestycyjnych

830

29

Kapitał założycielski

 

840

30

Fundusze własne oparte na stałych kosztach pośrednich

 

Informacje dodatkowe na potrzeby obliczania progów sprawozdawczych

850

31

Zagraniczne pierwotne ekspozycje

 

860

32

Całkowita wartość pierwotnych ekspozycji

 

Dolna granica określona w regulacjach Bazylea I

870

 

Korekty sumy funduszy własnych

 

880

 

Fundusze własne w pełni skorygowane o dolną granicę określoną w regulacjach Bazylea I

 

890

 

Wymogi w zakresie funduszy własnych dla dolnej granicy określonej w regulacjach Bazylea I

 

900

 

Wymogi w zakresie funduszy własnych dla dolnej granicy określonej w regulacjach Bazylea I – alternatywa według metody standardowej

 

910

 

Niedobór łącznego kapitału w odniesieniu do wymogów w zakresie funduszy własnych dla dolnej granicy określonej w regulacjach Bazylea I

 


C 05.01 – PRZEPISY PRZEJŚCIOWE (CA5.1)

 

Korekty w kapitale podstawowym Tier I

Korekty w kapitale dodatkowym Tier I

Korekty w kapitale Tier II

Korekty uwzględnione w aktywach ważonych ryzykiem

Pozycje uzupełniające

Mająca zastosowanie wartość procentowa

Uznana kwota nieobjęta przepisami przejściowymi

Kod

Numer identyfikacyjny

Pozycja

010

020

030

040

050

060

010

1

KOREKTY RAZEM

 

 

 

 

 

 

020

1.1

INSTRUMENTY PODLEGAJĄCE ZASADZIE PRAW NABYTYCH

związek z {CA1;r220}

związek z {CA1;r660}

związek z {CA1;r880}

 

 

 

030

1.1.1

Instrumenty podlegające zasadzie praw nabytych: instrumenty stanowiące pomoc państwa

 

 

 

 

 

 

040

1.1.1.1

Instrumenty, które kwalifikowały się jako fundusze własne zgodnie z dyrektywą 2006/48/WE

 

 

 

 

 

 

050

1.1.1.2

Instrumenty emitowane przez instytucje utworzone w państwie członkowskim objętym programem dostosowań gospodarczych

 

 

 

 

 

 

060

1.1.2

Instrumenty niestanowiące pomocy państwa

związek z {CA5.2;r010;c060}

związek z {CA5.2;r020;c060}

związek z {CA5.2;r090;c060}

 

 

 

070

1.2

UDZIAŁY MNIEJSZOŚCI I EKWIWALENTY

związek z {CA1;r240}

związek z {CA1;r680}

związek z {CA1;r900}

 

 

 

080

1.2.1

Instrumenty kapitałowe i pozycje, które nie kwalifikują się jako udziały mniejszości

 

 

 

 

 

 

090

1.2.2

Uznanie udziałów mniejszości w skonsolidowanych funduszach własnych w okresie przejściowym

 

 

 

 

 

 

091

1.2.3

Uznanie kwalifikującego się kapitału dodatkowego Tier I w skonsolidowanych funduszach własnych w okresie przejściowym

 

 

 

 

 

 

092

1.2.4

Uznanie kwalifikującego się kapitału Tier II w skonsolidowanych funduszach własnych w okresie przejściowym

 

 

 

 

 

 

100

1.3

INNE KOREKTY W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM

związek z {CA1;r520}

związek z {CA1;r730}

związek z {CA1;r960}

 

 

 

110

1.3.1

Niezrealizowane zyski i straty

 

 

 

 

 

 

120

1.3.1.1

Niezrealizowane zyski

 

 

 

 

 

 

130

1.3.1.2

Niezrealizowane straty

 

 

 

 

 

 

133

1.3.1.3.

Niezrealizowane zyski z tytułu ekspozycji wobec rządów centralnych, ujęte w kategorii „Dostępne do sprzedaży” w zatwierdzonym przez UE MSR 39

 

 

 

 

 

 

136

1.3.1.4.

Niezrealizowana strata z tytułu ekspozycji wobec rządów centralnych, ujęta w kategorii „Dostępne do sprzedaży” w zatwierdzonym przez UE MSR 39

 

 

 

 

 

 

138

1.3.1.5.

Zyski i straty wycenione według wartości godziwej, wynikające z własnego ryzyka kredytowego instytucji związanego z zobowiązaniami będącymi instrumentami pochodnymi

 

 

 

 

 

 

140

1.3.2

Odliczenia

 

 

 

 

 

 

150

1.3.2.1

Straty za bieżący rok obrachunkowy

 

 

 

 

 

 

160

1.3.2.2

Wartości niematerialne i prawne

 

 

 

 

 

 

170

1.3.2.3

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności i niewynikające z różnic przejściowych

 

 

 

 

 

 

180

1.3.2.4

Niedobór rezerw na oczekiwane straty według metody IRB

 

 

 

 

 

 

190

1.3.2.5

Aktywa funduszu emerytalnego ze zdefiniowanymi świadczeniami

 

 

 

 

 

 

194

1.3.2.5*

W tym: wprowadzenie zmian w MSR 19 – pozycja dodatnia

 

 

 

 

 

 

198

1.3.2.5**

W tym: wprowadzenie zmian w MSR 19 – pozycja ujemna

 

 

 

 

 

 

200

1.3.2.6

Instrumenty własne

 

 

 

 

 

 

210

1.3.2.6.1

Instrumenty własne w kapitale podstawowym Tier I

 

 

 

 

 

 

211

1.3.2.6.1**

W tym: bezpośrednie udziały kapitałowe

 

 

 

 

 

 

212

1.3.2.6.1*

W tym: pośrednie udziały kapitałowe

 

 

 

 

 

 

220

1.3.2.6.2

Instrumenty własne w kapitale dodatkowym Tier I

 

 

 

 

 

 

221

1.3.2.6.2**

W tym: bezpośrednie udziały kapitałowe

 

 

 

 

 

 

222

1.3.2.6.2*

W tym: pośrednie udziały kapitałowe

 

 

 

 

 

 

230

1.3.2.6.3

Instrumenty własne w kapitale Tier II

 

 

 

 

 

 

231

1.3.2.6.3*

W tym: bezpośrednie udziały kapitałowe

 

 

 

 

 

 

232

1.3.2.6.3**

W tym: pośrednie udziały kapitałowe

 

 

 

 

 

 

240

1.3.2.7

Krzyżowe powiązania kapitałowe

 

 

 

 

 

 

250

1.3.2.7.1

Krzyżowe powiązania kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I

 

 

 

 

 

 

260

1.3.2.7.1.1

Krzyżowe powiązania kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

 

 

 

 

 

270

1.3.2.7.1.2

Krzyżowe powiązania kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

 

 

 

 

 

280

1.3.2.7.2

Krzyżowe powiązania kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I

 

 

 

 

 

 

290

1.3.2.7.2.1

Krzyżowe powiązania kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

 

 

 

 

 

300

1.3.2.7.2.2

Krzyżowe powiązania kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

 

 

 

 

 

310

1.3.2.7.3

Krzyżowe powiązania kapitałowe w kapitale Tier II

 

 

 

 

 

 

320

1.3.2.7.3.1

Krzyżowe powiązania kapitałowe w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

 

 

 

 

 

330

1.3.2.7.3.2

Krzyżowe powiązania kapitałowe w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

 

 

 

 

 

340

1.3.2.8

Instrumenty w funduszach własnych podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

 

 

 

 

 

350

1.3.2.8.1

Instrumenty w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

 

 

 

 

 

360

1.3.2.8.2

Instrumenty w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

 

 

 

 

 

370

1.3.2.8.3

Instrumenty w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

 

 

 

 

 

380

1.3.2.9

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności i wynikające z różnic przejściowych oraz instrumenty w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

 

 

 

 

 

385

1.3.2.9a

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności i wynikające z różnic przejściowych

 

 

 

 

 

 

390

1.3.2.10

Instrumenty w funduszach własnych podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

 

 

 

 

 

400

1.3.2.10.1

Instrumenty w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

 

 

 

 

 

410

1.3.2.10.2

Instrumenty w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

 

 

 

 

 

420

1.3.2.10.3

Instrumenty w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

 

 

 

 

 

 

425

1.3.2.11

Wyłączenie z odliczania udziałów w kapitale własnym zakładów ubezpieczeń od pozycji kapitału podstawowego Tier I

 

 

 

 

 

 

430

1.3.3

Dodatkowe filtry i odliczenia

 

 

 

 

 

 

440

1.3.4

Korekty wynikające z MSSF 9 w okresie przejściowym

 

 

 

 

 

 


C 05.02 – INSTRUMENTY PODLEGAJĄCE ZASADZIE PRAW NABYTYCH: INSTRUMENTY NIESTANOWIĄCE POMOCY PAŃSTWA (CA5.2)

CA 5.2 – Instrumenty podlegające zasadzie praw nabytych: instrumenty niestanowiące pomocy państwa

Kwota instrumentów plus powiązane ażio emisyjne

Podstawa obliczania limitu

Mająca zastosowanie wartość procentowa

Poziom

(-) Kwota przekraczająca limity w zakresie stosowania zasady praw nabytych

Całkowita kwota podlegająca zasadzie praw nabytych

Kod

Numer identyfikacyjny

Pozycja

010

020

030

040

050

060

010

1.

Instrumenty, które kwalifikowały się zgodnie z art. 57 lit. a) dyrektywy 2006/48/WE

 

 

 

 

 

związek z {CA5.1;r060;c010}

020

2.

Instrumenty, które kwalifikowały się zgodnie z art. 57 lit. ca) oraz art. 154 ust. 8 i 9 dyrektywy 2006/48/WE, z zastrzeżeniem limitu określonego w art. 489

 

 

 

 

 

związek z {CA5.1;r060;c020}

030

2.1

Całkowita kwota instrumentów bez opcji kupna lub zachęty do umorzenia

 

 

 

 

 

 

040

2.2.

Instrumenty podlegające zasadzie praw nabytych z opcją kupna i zachętą do umorzenia

 

 

 

 

 

 

050

2.2.1

Instrumenty z opcją kupna wykonalną po dniu sprawozdawczym, spełniające warunki określone w art. 52 CRR po upływie efektywnego terminu zapadalności

 

 

 

 

 

 

060

2.2.2

Instrumenty z opcją kupna wykonalną po dniu sprawozdawczym, niespełniające warunków określonych w art. 52 CRR po upływie efektywnego terminu zapadalności

 

 

 

 

 

 

070

2.2.3

Instrumenty z opcją kupna wykonalną przed dniem 20 lipca 2011 r. lub w dniu 20 lipca 2011 r., niespełniające warunków określonych w art. 52 CRR po upływie efektywnego terminu zapadalności

 

 

 

 

 

 

080

2.3

Nadwyżka ponad limit instrumentów w kapitale podstawowym Tier I podlegających zasadzie praw nabytych

 

 

 

 

 

 

090

3

Pozycje, które kwalifikowały się zgodnie z art. 57 lit. e), f), g) lub h) dyrektywy 2006/48/WE, z zastrzeżeniem limitu określonego w art. 490

 

 

 

 

 

związek z {CA5.1;r060;c030}

100

3.1

Pozycje bez zachęty do umorzenia razem

 

 

 

 

 

 

110

3.2

Pozycje podlegające zasadzie praw nabytych z zachętą do umorzenia

 

 

 

 

 

 

120

3.2.1

Pozycje z opcją kupna wykonalną po dniu sprawozdawczym, spełniające warunki określone w art. 63 CRR po upływie efektywnego terminu zapadalności

 

 

 

 

 

 

130

3.2.2

Pozycje z opcją kupna wykonalną po dniu sprawozdawczym, niespełniające warunków określonych w art. 63 CRR po upływie efektywnego terminu zapadalności

 

 

 

 

 

 

140

3.2.3

Pozycje z opcją kupna wykonalną przed dniem 20 lipca 2011 r. lub w dniu 20 lipca 2011 r., niespełniające warunków określonych w art. 63 CRR po upływie efektywnego terminu zapadalności

 

 

 

 

 

 

150

3.3

Nadwyżka ponad limit instrumentów w kapitale dodatkowym Tier I podlegających zasadzie praw nabytych

 

 

 

 

 

 


C 06.01 – WYPŁACALNOŚĆ GRUPY: INFORMACJE NA TEMAT PODMIOTÓW POWIĄZANYCH – RAZEM (GS RAZEM)

 

INFORMACJE NA TEMAT WKŁADU PODMIOTÓW NA RZECZ WYPŁACALNOŚCI GRUPY

BUFORY KAPITAŁOWE

ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO

 

KWALIFIKUJĄCE SIĘ FUNDUSZE WŁASNE UWZGLĘDNIONE W SKONSOLIDOWANYCH FUNDUSZACH WŁASNYCH

 

SKONSOLIDOWANE FUNDUSZE WŁASNE

 

WYMÓG POŁĄCZONEGO BUFORA

 

RYZYKO KREDYTOWE; RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA; RYZYKO ROZMYCIA, RYZYKO ZWIĄZANE Z DOSTAWAMI O PÓŹNIEJSZYM TERMINIE DOSTAW ORAZ RYZYKO ROZLICZENIA/DOSTAWY

RYZYKO POZYCJI, RYZYKO WALUTOWE I RYZYKO CEN TOWARÓW

RYZYKO OPERACYJNE

KWOTY INNYCH EKSPOZYCJI NA RYZYKO

KWALIFIKUJĄCE SIĘ INSTRUMENTY W TIER I UWZGLĘDNIONE W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE TIER I

 

KWALIFIKUJĄCE SIĘ INSTRUMENTY FUNDUSZY WŁASNYCH UWZGLĘDNIONE W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE TIER II

POZYCJA UZUPEŁNIAJĄCA: WARTOŚĆ FIRMY (-) / (+) UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY

W TYM: KAPITAŁ PODSTAWOWY TIER I

W TYM: KAPITAŁ DODATKOWY TIER I

W TYM: WKŁADY W WYNIK SKONSOLIDOWANY

W TYM: (-) WARTOŚĆ FIRMY / (+) UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY

BUFOR ZABEZPIECZAJĄCY

SPECYFICZNY DLA INSTYTUCJI BUFOR ANTYCYKLICZNY

BUFOR ZABEZPIECZAJĄCY WYNIKAJĄCY Z RYZYKA MAKROOSTROŻNOŚCIOWEGO LUB RYZYKA SYSTEMOWEGO ZIDENTYFIKOWANEGO NA POZIOMIE PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

BUFOR RYZYKA SYSTEMOWEGO

BUFOR GLOBALNYCH INSTYTUCJI O ZNACZENIU SYSTEMOWYM

BUFOR INNYCH INSTYTUCJI O ZNACZENIU SYSTEMOWYM

UDZIAŁY MNIEJSZOŚCI UWZGLĘDNIONE W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE PODSTAWOWYM TIER I

KWALIFIKUJĄCE SIĘ INSTRUMENTY W KAPITALE TIER I UWZGLĘDNIONE W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE DODATKOWYM TIER I

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

470

480

010

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 06.02 – WYPŁACALNOŚĆ GRUPY: INFORMACJE NA TEMAT PODMIOTÓW POWIĄZANYCH (GS)

PODMIOTY OBJĘTE ZAKRESEM KONSOLIDACJI

INFORMACJE NA TEMAT PODMIOTÓW PODLEGAJĄCYCH WYMOGOM W ZAKRESIE FUNDUSZY WŁASNYCH

INFORMACJE NA TEMAT WKŁADU PODMIOTÓW NA RZECZ WYPŁACALNOŚCI GRUPY

BUFORY KAPITAŁOWE

NAZWA

KOD

KOD LEI

INSTYTUCJA LUB PODMIOT RÓWNOWAŻNY (TAK / NIE)

RODZAJ PODMIOTU

ZAKRES DANYCH: NA POZIOMIE JEDNOSTKOWYM W PEŁNI SKONSOLIDOWANE („SF”) LUB NA POZIOMIE JEDNOSTKOWYM CZĘŚCIOWO SKONSOLIDOWANE („SP”)

KOD PAŃSTWA

UDZIAŁ WŁASNY (%)

ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO

 

FUNDUSZE WŁASNE

 

 

ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO

 

KWALIFIKUJĄCE SIĘ FUNDUSZE WŁASNE UWZGLĘDNIONE W SKONSOLIDOWANYCH FUNDUSZACH WŁASNYCH

 

SKONSOLIDOWANE FUNDUSZE WŁASNE

 

WYMÓG POŁĄCZONEGO BUFORA

 

RYZYKO KREDYTOWE; RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA; RYZYKO ROZMYCIA, RYZYKO ZWIĄZANE Z DOSTAWAMI O PÓŹNIEJSZYM TERMINIE DOSTAW ORAZ RYZYKO ROZLICZENIA/DOSTAWY

RYZYKO POZYCJI, RYZYKO WALUTOWE I RYZYKO CEN TOWARÓW

RYZYKO OPERACYJNE

KWOTY INNYCH EKSPOZYCJI NA RYZYKO

 

CAŁKOWITY KAPITAŁ TIER I

 

 

KAPITAŁ TIER II

 

RYZYKO KREDYTOWE; RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA; RYZYKO ROZMYCIA, RYZYKO ZWIĄZANE Z DOSTAWAMI O PÓŹNIEJSZYM TERMINIE DOSTAW ORAZ RYZYKO ROZLICZENIA/DOSTAWY

RYZYKO POZYCJI, RYZYKO WALUTOWE I RYZYKO CEN TOWARÓW

RYZYKO OPERACYJNE

KWOTY INNYCH EKSPOZYCJI NA RYZYKO

KWALIFIKUJĄCE SIĘ INSTRUMENTY W TIER I UWZGLĘDNIONE W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE TIER I

 

KWALIFIKUJĄCE SIĘ INSTRUMENTY FUNDUSZY WŁASNYCH UWZGLĘDNIONE W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE TIER II

POZYCJA UZUPEŁNIAJĄCA: WARTOŚĆ FIRMY (-) / (+) UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY

W TYM: KAPITAŁ PODSTAWOWY TIER I

W TYM: KAPITAŁ DODATKOWY TIER I

W TYM: WKŁADY W WYNIK SKONSOLIDOWANY

W TYM: (-) WARTOŚĆ FIRMY / (+) UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY

BUFOR ZABEZPIECZAJĄCY

SPECYFICZNY DLA INSTYTUCJI BUFOR ANTYCYKLICZNY

BUFOR ZABEZPIECZAJĄCY WYNIKAJĄCY Z RYZYKA MAKROOSTROŻNOŚCIOWEGO LUB RYZYKA SYSTEMOWEGO ZIDENTYFIKOWANEGO NA POZIOMIE PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

BUFOR RYZYKA SYSTEMOWEGO

BUFOR GLOBALNYCH INSTYTUCJI O ZNACZENIU SYSTEMOWYM

BUFOR INNYCH INSTYTUCJI O ZNACZENIU SYSTEMOWYM

 

KAPITAŁ PODSTAWOWY TIER I

 

KAPITAŁ DODATKOWY TIER I

 

UDZIAŁY MNIEJSZOŚCI UWZGLĘDNIONE W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE PODSTAWOWYM TIER I

KWALIFIKUJĄCE SIĘ INSTRUMENTY W KAPITALE TIER I UWZGLĘDNIONE W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE DODATKOWYM TIER I

W TYM: KWALIFIKUJĄCE SIĘ FUNDUSZE WŁASNE

POWIĄZANE INSTRUMENTY FUNDUSZY WŁASNYCH, POWIĄZANE ZYSKI ZATRZYMANE ORAZ AŻIO EMISYJNE

W TYM: KWALIFIKUJĄCY SIĘ KAPITAŁ TIER I

POWIĄZANE INSTRUMENTY W KAPITALE TIER I, POWIĄZANE ZYSKI ZATRZYMANE ORAZ AŻIO EMISYJNE

W TYM: UDZIAŁY MNIEJSZOŚCI

POWIĄZANE INSTRUMENTY FUNDUSZY WŁASNYCH, POWIĄZANE ZYSKI ZATRZYMANE, AŻIO EMISYJNE ORAZ KAPITAŁ REZERWOWY

W TYM: KWALIFIKUJĄCY SIĘ KAPITAŁ DODATKOWY TIER I

W TYM: KWALIFIKUJĄCY SIĘ KAPITAŁ TIER II

010

020

025

030

035

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

470

480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 07.00 – RYZYKO KREDYTOWE I RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA ORAZ DOSTAWY Z PÓŹNIEJSZYM TERMINEM ROZLICZENIA: WYMOGI KAPITAŁOWE WEDŁUG METODY STANDARDOWEJ (CR SA)

Klasa ekspozycji zgodnie z metodą standardową

 

 

PIERWOTNA EKSPOZYCJA PRZED UWZGLĘDNIENIEM WSPÓŁCZYNNIKÓW KONWERSJI

(-) KOREKTY WARTOŚCI ORAZ REZERWY ZWIĄZANE Z PIERWOTNĄ EKSPOZYCJĄ

EKSPOZYCJA PO ODLICZENIU KOREKT WARTOŚCI I REZERW

TECHNIKI OGRANICZANIA RYZYKA KREDYTOWEGO Z UWZGLĘDNIENIEM EFEKTÓW SUBSTYTUCYJNYCH W ODNIESIENIU DO EKSPOZYCJI

EKSPOZYCJA NETTO PO UWZGLĘDNIENIU EFEKTÓW SUBSTYTUCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z OGRANICZANIEM RYZYKA KREDYTOWEGO PRZED UWZGLĘDNIENIEM WSPÓŁCZYNNIKÓW KONWERSJI

TECHNIKI OGRANICZANIA RYZYKA KREDYTOWEGO MAJĄCE WPŁYW NA KWOTĘ EKSPOZYCJI: OCHRONA KREDYTOWA RZECZYWISTA. KOMPLEKSOWA METODA UJMOWANIA ZABEZPIECZEŃ FINANSOWYCH

W PEŁNI SKORYGOWANA WARTOŚĆ EKSPOZYCJI (E*)

PODZIAŁ W PEŁNI SKORYGOWANEJ WARTOŚCI EKSPOZYCJI W POZYCJACH POZABILANSOWYCH WEDŁUG WSPÓŁCZYNNIKÓW KONWERSJI

WARTOŚĆ EKSPOZYCJI

 

KWOTA EKSPOZYCJI WAŻONEJ RYZYKIEM PRZED UWZGLĘDNIENIEM WSPÓŁCZYNNIKA WSPARCIA MŚP

KWOTA EKSPOZYCJI WAŻONEJ RYZYKIEM PO UWZGLĘDNIENIU WSPÓŁCZYNNIKA WSPARCIA MŚP

 

OCHRONA KREDYTOWA NIERZECZYWISTA: WARTOŚCI SKORYGOWANE (Ga)

OCHRONA KREDYTOWA RZECZYWISTA

SUBSTYTUCJA EKSPOZYCJI W WYNIKU OGRANICZANIA RYZYKA KREDYTOWEGO

KOREKTA Z TYTUŁU ZMIENNOŚCI EKSPOZYCJI

(-) ZABEZPIECZENIE FINANSOWE: WARTOŚĆ SKORYGOWANA (Cvam)

0%

20%

50%

100%

W TYM: WYNIKAJĄCA Z RYZYKA KREDYTOWEGO KONTRAHENTA

W TYM: Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY KREDYTOWEJ SPORZĄDZONEJ PRZEZ WYZNACZONĄ ECAI

W TYM: Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY KREDYTOWEJ UZYSKANEJ OD RZĄDU CENTRALNEGO

(-) GWARANCJE

(-) KREDYTOWE INSTRUMENTY POCHODNE

(-) ZABEZPIECZENIE FINANSOWE: METODA UPROSZCZONA

(-) INNE RODZAJE OCHRONY KREDYTOWEJ RZECZYWISTEJ

(-) ODPŁYWY RAZEM

WPŁYWY RAZEM (+)

 

(-) W TYM: KOREKTY Z TYTUŁU ZMIENNOŚCI I KOREKTY TERMINU ZAPADALNOŚCI

010

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

215

220

230

240

010

EKSPOZYCJE CAŁKOWITE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komórka związana z CA

 

 

015

W tym: ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

W tym: ekspozycje wobec MŚP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

W tym: ekspozycje podlegające współczynnikowi wsparcia MŚP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

W tym: ekspozycje zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach – nieruchomości mieszkalne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

W tym: ekspozycje podlegające stałemu stosowaniu metody standardowej w niepełnym zakresie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

W tym: ekspozycje podlegające metodzie standardowej z uzyskaniem uprzedniego zezwolenia nadzorczego na stopniowe wdrożenie metody IRB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODZIAŁ EKSPOZYCJI CAŁKOWITYCH WEDŁUG RODZAJÓW EKSPOZYCJI:

070

Ekspozycje bilansowe podlegające ryzyku kredytowemu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Ekspozycje pozabilansowe podlegające ryzyku kredytowemu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekspozycje / transakcje podlegające ryzyku kredytowemu kontrahenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Transakcje finansowane z użyciem papierów wartościowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

W tym: rozliczane centralnie przez kwalifikujących się kontrahentów centralnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Instrumenty pochodne oraz transakcje z długim terminem rozliczenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

W tym: rozliczane centralnie przez kwalifikujących się kontrahentów centralnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Wynikające z umowy o kompensowaniu międzyproduktowym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODZIAŁ EKSPOZYCJI CAŁKOWITYCH WEDŁUG WAG RYZYKA:

140

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

20%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

35%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

50%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

70%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

75%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

150%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

250%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

370%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

1250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Inne wagi ryzyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZYCJE UZUPEŁNIAJĄCE

290

Ekspozycje zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach komercyjnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania, podlegające wadze ryzyka równej 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Ekspozycje zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach mieszkalnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania, podlegające wadze ryzyka równej 150 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 08.01 – RYZYKO KREDYTOWE I RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA ORAZ DOSTAWY Z PÓŹNIEJSZYM TERMINEM ROZLICZENIA: WYMOGI KAPITAŁOWE WEDŁUG METODY IRB (CR IRB 1)

Kategoria ekspozycji według metody IRB:

Własne oszacowania LGD lub współczynniki konwersji:

 

SYSTEM RATINGU WEWNĘTRZNEGO

PIERWOTNA EKSPOZYCJA PRZED UWZGLĘDNIENIEM WSPÓŁCZYNNIKÓW KONWERSJI

TECHNIKI OGRANICZANIA RYZYKA KREDYTOWEGO Z UWZGLĘDNIENIEM EFEKTÓW SUBSTYTUCYJNYCH W ODNIESIENIU DO EKSPOZYCJI

EKSPOZYCJA PO UWZGLĘDNIENIU EFEKTÓW SUBSTYTUCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z OGRANICZANIEM RYZYKA KREDYTOWEGO PRZED UWZGLĘDNIENIEM WSPÓŁCZYNNIKÓW KONWERSJI

 

WARTOŚĆ EKSPOZYCJI

 

TECHNIKI OGRANICZANIA RYZYKA KREDYTOWEGO UWZGLĘDNIANE W OSZACOWANIACH LGD BEZ UJĘCIA PODWÓJNEGO NIEWYKONANIA ZOBOWIĄZANIA

Z UWZGLĘDNIENIEM UJĘCIA PODWÓJNEGO NIEWYKONANIA ZOBOWIĄZANIA

ŚREDNIA WARTOŚĆ LGD WAŻONA EKSPOZYCJĄ (%)

ŚREDNIA WARTOŚĆ LGD WAŻONA EKSPOZYCJĄ (%) W ODNIESIENIU DO DUŻYCH PODMIOTÓW SEKTORA FINANSOWEGO ORAZ NIEREGULOWANYCH PODMIOTÓW FINANSOWYCH

ŚREDNI TERMIN ZAPADALNOŚCI WAŻONY EKSPOZYCJĄ (W DNIACH)

KWOTA EKSPOZYCJI WAŻONEJ RYZYKIEM PRZED UWZGLĘDNIENIEM WSPÓŁCZYNNIKA WSPARCIA MŚP

KWOTA EKSPOZYCJI WAŻONEJ RYZYKIEM PO UWZGLĘDNIENIU WSPÓŁCZYNNIKA WSPARCIA MŚP

POZYCJE UZUPEŁNIAJĄCE:

OCHRONA KREDYTOWA NIERZECZYWISTA

(-) INNE RODZAJE OCHRONY KREDYTOWEJ RZECZYWISTEJ

SUBSTYTUCJA EKSPOZYCJI W WYNIKU OGRANICZANIA RYZYKA KREDYTOWEGO

ZASTOSOWANE WŁASNE OSZACOWANIA LGD: OCHRONA KREDYTOWA NIERZECZYWISTA

OCHRONA KREDYTOWA RZECZYWISTA

OCHRONA KREDYTOWA NIERZECZYWISTA

KWOTA OCZEKIWANEJ STRATY

(-) KOREKTY WARTOŚCI I REZERWY

LICZBA DŁUŻNIKÓW

PD PRZYPISANE KLASIE JAKOŚCI LUB PULI DŁUŻNIKA (%)

 

W TYM: DUŻE PODMIOTY SEKTORA FINANSOWEGO ORAZ NIEREGULOWANE PODMIOTY FINANSOWE

(-) GWARANCJE

(-) KREDYTOWE INSTRUMENTY POCHODNE

(-) ODPŁYWY RAZEM

WPŁYWY RAZEM (+)

W TYM: POZYCJE POZABILANSOWE

W TYM: POZYCJE POZABILANSOWE

W TYM: WYNIKAJĄCA Z RYZYKA KREDYTOWEGO KONTRAHENTA

W TYM: DUŻE PODMIOTY SEKTORA FINANSOWEGO ORAZ NIEREGULOWANE PODMIOTY FINANSOWE

GWARANCJE

KREDYTOWE INSTRUMENTY POCHODNE

ZASTOSOWANE WŁASNE OSZACOWANIA LGD: INNE RODZAJE OCHRONY KREDYTOWEJ RZECZYWISTEJ

UZNANE ZABEZPIECZENIE FINANSOWE

INNE UZNANE ZABEZPIECZENIE

 

W TYM: DUŻE PODMIOTY SEKTORA FINANSOWEGO ORAZ NIEREGULOWANE PODMIOTY FINANSOWE

NIERUCHOMOŚCI

INNE ZABEZPIECZENIE RZECZOWE

WIERZYTELNOŚCI

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

255

260

270

280

290

300

010

EKSPOZYCJE CAŁKOWITE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komórka związana z CA

 

 

 

 

015

W tym: ekspozycje podlegające współczynnikowi wsparcia MŚP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODZIAŁ EKSPOZYCJI CAŁKOWITYCH WEDŁUG RODZAJÓW EKSPOZYCJI:

020

Pozycje bilansowe podlegające ryzyku kredytowemu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Pozycje pozabilansowe podlegające ryzyku kredytowemu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekspozycje / transakcje podlegające ryzyku kredytowemu kontrahenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Transakcje finansowane z użyciem papierów wartościowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Instrumenty pochodne oraz transakcje z długim terminem rozliczenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Wynikające z umowy o kompensowaniu międzyproduktowym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

EKSPOZYCJE PRZYPISANE KLASOM JAKOŚCI LUB PULOM DŁUŻNIKÓW: RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

KRYTERIA KLASYFIKACJI KREDYTOWANIA SPECJALISTYCZNEGO: RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODZIAŁ WEDŁUG WAG RYZYKA CAŁKOWITYCH EKSPOZYCJI ZGODNIE Z KRYTERIAMI KLASYFIKACJI KREDYTOWANIA SPECJALISTYCZNEGO:

090

WAGA RYZYKA 0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

50%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

70%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

W tym: w kategorii 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

90%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

115%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

250%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

PODEJŚCIE ALTERNATYWNE: EKSPOZYCJE ZABEZPIECZONE NIERUCHOMOŚCIĄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

EKSPOZYCJE Z TYTUŁU DOSTAW Z PÓŹNIEJSZYM TERMINEM ROZLICZENIA, Z ZASTOSOWANIEM WAG RYZYKA ZGODNIE Z PODEJŚCIEM ALTERNATYWNYM LUB WAG RYZYKA W WYSOKOŚCI 100 % ORAZ INNE EKSPOZYCJE PODLEGAJĄCE WAGOM RYZYKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

RYZYKO ROZMYCIA: NABYTE WIERZYTELNOŚCI RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 08.02 – RYZYKO KREDYTOWE I RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA ORAZ DOSTAWY Z PÓŹNIEJSZYM TERMINEM ROZLICZENIA: WYMOGI KAPITAŁOWE WEDŁUG METODY IRB: PODZIAŁ WEDŁUG KLAS JAKOŚCI LUB PULI DŁUŻNIKÓW (CR IRB 2)

Kategoria ekspozycji według metody IRB:

Własne oszacowania LGD lub współczynniki konwersji:

KLASA JAKOŚCI DŁUŻNIKA (IDENTYFIKATOR WIERSZA)

SYSTEM RATINGU WEWNĘTRZNEGO

PIERWOTNA EKSPOZYCJA PRZED UWZGLĘDNIENIEM WSPÓŁCZYNNIKÓW KONWERSJI

TECHNIKI OGRANICZANIA RYZYKA KREDYTOWEGO Z UWZGLĘDNIENIEM EFEKTÓW SUBSTYTUCYJNYCH W ODNIESIENIU DO EKSPOZYCJI

EKSPOZYCJA PO UWZGLĘDNIENIU EFEKTÓW SUBSTYTUCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z OGRANICZANIEM RYZYKA KREDYTOWEGO PRZED UWZGLĘDNIENIEM WSPÓŁCZYNNIKÓW KONWERSJI

 

WARTOŚĆ EKSPOZYCJI

 

TECHNIKI OGRANICZANIA RYZYKA KREDYTOWEGO UWZGLĘDNIANE W OSZACOWANIACH LGD BEZ UJĘCIA PODWÓJNEGO NIEWYKONANIA ZOBOWIĄZANIA

Z UWZGLĘDNIENIEM UJĘCIA PODWÓJNEGO NIEWYKONANIA ZOBOWIĄZANIA

ŚREDNIA WARTOŚĆ LGD WAŻONA EKSPOZYCJĄ (%)

ŚREDNIA WARTOŚĆ LGD WAŻONA EKSPOZYCJĄ (%) W ODNIESIENIU DO DUŻYCH PODMIOTÓW SEKTORA FINANSOWEGO ORAZ NIEREGULOWANYCH PODMIOTÓW FINANSOWYCH

ŚREDNI TERMIN ZAPADALNOŚCI WAŻONY EKSPOZYCJĄ (W DNIACH)

KWOTA EKSPOZYCJI WAŻONEJ RYZYKIEM PRZED UWZGLĘDNIENIEM WSPÓŁCZYNNIKA MŚP

KWOTA EKSPOZYCJI WAŻONEJ RYZYKIEM PO UWZGLĘDNIENIU WSPÓŁCZYNNIKA MŚP

POZYCJE UZUPEŁNIAJĄCE:

OCHRONA KREDYTOWA NIERZECZYWISTA

(-) INNE RODZAJE OCHRONY KREDYTOWEJ RZECZYWISTEJ

SUBSTYTUCJA EKSPOZYCJI W WYNIKU OGRANICZANIA RYZYKA KREDYTOWEGO

ZASTOSOWANE WŁASNE OSZACOWANIA LGD: OCHRONA KREDYTOWA NIERZECZYWISTA

OCHRONA KREDYTOWA RZECZYWISTA

OCHRONA KREDYTOWA NIERZECZYWISTA

KWOTA OCZEKIWANEJ STRATY

(-) KOREKTY WARTOŚCI I REZERWY

LICZBA DŁUŻNIKÓW

PD PRZYPISANE KLASIE JAKOŚCI LUB PULI DŁUŻNIKA (%)

 

W TYM: DUŻE PODMIOTY SEKTORA FINANSOWEGO ORAZ NIEREGULOWANE PODMIOTY FINANSOWE

(-) GWARANCJE

(-) KREDYTOWE INSTRUMENTY POCHODNE

(-) ODPŁYWY RAZEM

WPŁYWY RAZEM (+)

W TYM: POZYCJE POZABILANSOWE

W TYM: POZYCJE POZABILANSOWE

W TYM: WYNIKAJĄCA Z RYZYKA KREDYTOWEGO KONTRAHENTA

W TYM: DUŻE PODMIOTY SEKTORA FINANSOWEGO ORAZ NIEREGULOWANE PODMIOTY FINANSOWE

GWARANCJE

KREDYTOWE INSTRUMENTY POCHODNE

ZASTOSOWANE WŁASNE OSZACOWANIA LGD: INNE RODZAJE OCHRONY KREDYTOWEJ RZECZYWISTEJ

UZNANE ZABEZPIECZENIE FINANSOWE

INNE UZNANE ZABEZPIECZENIE

 

W TYM: DUŻE PODMIOTY SEKTORA FINANSOWEGO ORAZ NIEREGULOWANE PODMIOTY FINANSOWE

NIERUCHOMOŚCI

INNE ZABEZPIECZENIE RZECZOWE

WIERZYTELNOŚCI

005

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

255

260

270

280

290

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 09.01 – PODZIAŁ EKSPOZYCJI POD WZGLĘDEM GEOGRAFICZNYM WEDŁUG SIEDZIBY DŁUŻNIKA: EKSPOZYCJE WEDŁUG METODY STANDARDOWEJ (CR GB 1)

Państwo:

 

PIERWOTNA EKSPOZYCJA PRZED UWZGLĘDNIENIEM WSPÓŁCZYNNIKÓW KONWERSJI

Zaobserwowane w danym okresie nowe przypadki niewykonania zobowiązania

Korekty z tytułu ogólnego ryzyka kredytowego

Korekty z tytułu szczególnego ryzyka kredytowego

Spisania

Korekty z tytułu ryzyka kredytowego/spisania w zakresie zaobserwowanych nowych przypadków niewykonania zobowiązania

WARTOŚĆ EKSPOZYCJI

KWOTA EKSPOZYCJI WAŻONEJ RYZYKIEM PRZED UWZGLĘDNIENIEM WSPÓŁCZYNNIKA WSPARCIA MŚP

KWOTA EKSPOZYCJI WAŻONEJ RYZYKIEM PO UWZGLĘDNIENIU WSPÓŁCZYNNIKA WSPARCIA MŚP

 

ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania

010

020

040

050

055

060

070

075

080

090

010

Ekspozycje wobec rządów centralnych lub banków centralnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Ekspozycje wobec samorządów regionalnych lub władz lokalnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Ekspozycje wobec podmiotów sektora publicznego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Ekspozycje wobec wielostronnych banków rozwoju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Ekspozycje wobec organizacji międzynarodowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Ekspozycje wobec instytucji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

075

W tym: ekspozycje wobec MŚP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Ekspozycje detaliczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

085

W tym: ekspozycje wobec MŚP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Ekspozycje zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

095

W tym: ekspozycje wobec MŚP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Pozycje związane ze szczególnie wysokim ryzykiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Obligacje zabezpieczone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Ekspozycje z tytułu należności od instytucji i przedsiębiorstw posiadających krótkoterminową ocenę kredytową

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Ekspozycje kapitałowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Inne ekspozycje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Ekspozycje całkowite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 09.02 – PODZIAŁ EKSPOZYCJI POD WZGLĘDEM GEOGRAFICZNYM WEDŁUG SIEDZIBY DŁUŻNIKA: EKSPOZYCJE WEDŁUG METODY IRB (CR GB 2)

Państwo:

 

PIERWOTNA EKSPOZYCJA PRZED UWZGLĘDNIENIEM WSPÓŁCZYNNIKÓW KONWERSJI

Zaobserwowane w danym okresie nowe przypadki niewykonania zobowiązania

Korekty z tytułu ogólnego ryzyka kredytowego

Korekty z tytułu szczególnego ryzyka kredytowego

Spisanie

Korekty z tytułu ryzyka kredytowego/spisania w zakresie zaobserwowanych nowych przypadków niewykonania zobowiązania

PD PRZYPISANE KLASIE JAKOŚCI LUB PULI DŁUŻNIKA (%)

ŚREDNIA WARTOŚĆ LGD WAŻONA EKSPOZYCJĄ (%)

WARTOŚĆ EKSPOZYCJI

KWOTA EKSPOZYCJI WAŻONEJ RYZYKIEM PRZED UWZGLĘDNIENIEM WSPÓŁCZYNNIKA WSPARCIA MŚP

KWOTA EKSPOZYCJI WAŻONEJ RYZYKIEM PO UWZGLĘDNIENIU WSPÓŁCZYNNIKA WSPARCIA MŚP

KWOTA OCZEKIWANEJ STRATY

 

W tym: cechujące się niewykonaniem zobowiązania

 

W tym: cechujące się niewykonaniem zobowiązania

 

W tym: cechujące się niewykonaniem zobowiązania

010

030

040

050

055

060

070

080

090

100

105

110

120

125

130

010

Ekspozycje wobec rządów centralnych lub banków centralnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Ekspozycje wobec instytucji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

042

w tym: związane z kredytowaniem specjalistycznym (z wyjątkiem kredytowania specjalistycznego objętego kryteriami klasyfikacji)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

045

w tym: związane z kredytowaniem specjalistycznym (objęte kryteriami klasyfikacji)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

w tym: ekspozycje wobec MŚP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Ekspozycje detaliczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Ekspozycje zabezpieczone nieruchomością

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

ekspozycje wobec MŚP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

ekspozycje wobec przedsiębiorstw niebędących MŚP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Kwalifikowane ekspozycje odnawialne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Inne ekspozycje detaliczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

ekspozycje wobec MŚP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

ekspozycje wobec przedsiębiorstw niebędących MŚP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Ekspozycje kapitałowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Ekspozycje całkowite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 09.04 – PODZIAŁ EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH ISTOTNYCH DO CELÓW OBLICZANIA BUFORA ANTYCYKLICZNEGO WEDŁUG PAŃSTW ORAZ SPECYFICZNEGO DLA INSTYTUCJI WSKAŹNIKA BUFORA ANTYCYKLICZNEGO (CCB)

Państwo:

 

Kwota

Ujęcie procentowe

Informacje jakościowe

010

020

030

Odnośne ekspozycje kredytowe – ryzyko kredytowe

 

010

Wartość ekspozycji według metody standardowej

 

 

 

020

Wartość ekspozycji według metody IRB

 

 

 

Odnośne ekspozycje kredytowe – ryzyko rynkowe

 

030

Suma pozycji długich i krótkich dotyczących ekspozycji zaliczonych do portfela handlowego według metod standardowych

 

 

 

040

Wartość ekspozycji zaliczonych do portfela handlowego według metody modeli wewnętrznych

 

 

 

Odnośne ekspozycje kredytowe – sekurytyzacja

 

050

Wartość ekspozycji dla pozycji sekurytyzacyjnych w portfelu bankowym według metody standardowej

 

 

 

060

Wartość ekspozycji dla pozycji sekurytyzacyjnych w portfelu bankowym według metody IRB

 

 

 

Wymogi w zakresie funduszy własnych i wagi

 

070

Łączne wymogi w zakresie funduszy własnych dla CCB

 

 

 

080

Wymogi w zakresie funduszy własnych dla odnośnych ekspozycji kredytowych – ryzyko kredytowe

 

 

 

090

Wymogi w zakresie funduszy własnych dla odnośnych ekspozycji kredytowych – ryzyko rynkowe

 

 

 

100

Wymogi w zakresie funduszy własnych dla odnośnych ekspozycji kredytowych – pozycje sekurytyzacyjne w portfelu bankowym

 

 

 

110

Wymogi w zakresie funduszy własnych: wagi

 

 

 

Wskaźniki bufora antycyklicznego

 

120

Wskaźnik bufora antycyklicznego określony przez wyznaczony organ

 

 

 

130

Wskaźnik bufora antycyklicznego mający zastosowanie w państwie, w którym mieści się instytucja

 

 

 

140

Specyficzny dla instytucji wskaźnik bufora antycyklicznego

 

 

 

Zastosowanie 2-procentowego progu

 

150

Zastosowanie 2-procentowego progu dla ogólnej ekspozycji kredytowej

 

 

 

160

Zastosowanie 2-procentowego progu dla ekspozycji zaliczonej do portfela handlowego

 

 

 


C 10.01 – RYZYKO KREDYTOWE: KAPITAŁ WŁASNY – WYMOGI KAPITAŁOWE WEDŁUG METOD IRB (CR EQU IRB 1)

 

SYSTEM RATINGU WEWNĘTRZNEGO

PIERWOTNA EKSPOZYCJA PRZED UWZGLĘDNIENIEM WSPÓŁCZYNNIKÓW KONWERSJI

TECHNIKI OGRANICZANIA RYZYKA KREDYTOWEGO Z UWZGLĘDNIENIEM EFEKTÓW SUBSTYTUCYJNYCH W ODNIESIENIU DO EKSPOZYCJI

WARTOŚĆ EKSPOZYCJI

ŚREDNIA WARTOŚĆ LGD WAŻONA EKSPOZYCJĄ (%)

KWOTA EKSPOZYCJI WAŻONEJ RYZYKIEM

POZYCJA UZUPEŁNIAJĄCA:

OCHRONA KREDYTOWA NIERZECZYWISTA

SUBSTYTUCJA EKSPOZYCJI W WYNIKU OGRANICZANIA RYZYKA KREDYTOWEGO

KWOTA OCZEKIWANEJ STRATY

PD PRZYPISANE KLASIE JAKOŚCI DŁUŻNIKA (%)

(-) GWARANCJE

(-) KREDYTOWE INSTRUMENTY POCHODNE

(-) ODPŁYWY RAZEM

010

020

030

040

050

060

070

080

090

010

CAŁKOWITE EKSPOZYCJE KAPITAŁOWE ZGODNIE Z METODĄ IRB

 

 

 

 

 

 

 

Komórka związana z CA

 

020