21.9.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 238/65


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/1263

z dnia 20 września 2018 r.

określające formularz do celów przekazywania informacji przez operatorów świadczących usługi doręczania paczek na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/644

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/644 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie transgranicznych usług doręczania paczek (1), w szczególności jego art. 4 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (UE) 2018/644 ustanowiono przepisy szczegółowe w celu wsparcia transgranicznych usług doręczania paczek, stanowiące uzupełnienie przepisów ustanowionych w dyrektywie 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. (2) Przepisy te dotyczą w szczególności nadzoru regulacyjnego nad usługami doręczania paczek oraz przejrzystości opłat za niektóre transgraniczne usługi doręczania paczek.

(2)

W rozporządzeniu (UE) 2018/644 zobowiązano operatorów świadczących usługi doręczania paczek do przekazywania krajowemu organowi regulacyjnemu państwa członkowskiego, w którym prowadzą działalność, informacji na temat ich przedsiębiorstwa przy użyciu formularza określonego przez Komisję.

(3)

W art. 4 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/644 wprowadzono wymóg stanowiący, że operatorzy świadczący usługi doręczania paczek przekazują informacje na swój temat tylko raz oraz informują krajowy organ regulacyjny o wszelkich zmianach tych informacji w terminie 30 dni. W art. 4 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2018/644 zobowiązano operatorów świadczących usługi doręczania paczek do przekazywania informacji o swojej działalności co roku. Należy zatem określić dwa odrębne formularze na potrzeby przekazywania tych informacji.

(4)

W celu uniknięcia podwójnego liczenia paczek operatorzy świadczący usługi doręczania paczek powinni – przekazując informacje na temat liczby paczek obsłużonych w poprzednim roku kalendarzowym oraz wielkości rocznego obrotu w ramach usług doręczania paczek – wskazywać, czy usługi doręczania paczek są świadczone na podstawie umowy zawartej z nadawcą, czy też są realizowane w imieniu innego operatora świadczącego usługi doręczania paczek. W zgłoszeniach należy również zawrzeć informacje na temat tego, czy paczki są wysyłane do odbiorców lub otrzymywane od odbiorców znajdujących się na terenie Unii lub poza nią, gdyż będzie to miało wpływ na poszczególne etapy w łańcuchu doręczania przesyłek pocztowych realizowane przez danego operatora.

(5)

Z uwagi na fakt, że wymagane informacje mają być przetwarzane przez krajowe organy regulacyjne państw członkowskich, oraz w świetle specjalistycznej wiedzy, jaką dysponują te organy, formularze opracowano w ścisłej współpracy z Europejską Grupą Regulacji Rynku Usług Pocztowych.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na podstawie art. 21 dyrektywy 97/67/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Formularze do celów przekazywania informacji, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 3 rozporządzenia (UE) 2018/644, określa się w załącznikach I i II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 września 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 112 z 2.5.2018, s. 19.

(2)  Dyrektywa 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług (Dz.U. L 15 z 21.1.1998, s. 14).


ZAŁĄCZNIK I

Image Tekst z obrazka

ZAŁĄCZNIK II

Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka Image Tekst z obrazka