19.9.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 235/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/1246

z dnia 18 września 2018 r.

zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w celu wpisania destylatu drzewnego do unijnego wykazu środków aromatyzujących

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę 2000/13/WE (1), w szczególności jego art. 11 ust. 3,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiające jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących (2), w szczególności jego art. 7 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1334/2008 ustanowiono unijny wykaz środków aromatyzujących i materiałów źródłowych zatwierdzonych do użycia w i na środkach spożywczych oraz określono warunki ich stosowania.

(2)

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 872/2012 (3) przyjęto wykaz substancji aromatycznych i włączono ten wykaz do części A załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1334/2008. Część B („Preparaty aromatyczne”), część C („Środki aromatyzujące z przetworzenia termicznego”), część D („Prekursory środków aromatyzujących”), część E („Inne środki aromatyzujące”) i część F („Materiały źródłowe”) również włączono na mocy rozporządzenia (UE) nr 872/2012 do załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1334/2008. Części B–F w załączniku I odpowiadają kategoriom środków aromatyzujących i materiałów źródłowych, o których mowa w art. 9 lit. b)–f) rozporządzenia (WE) nr 1334/2008. Części B–F nie zawierają żadnych pozycji.

(3)

Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 873/2012 (4) ustanowiono środki przejściowe dotyczące unijnego wykazu środków aromatyzujących i materiałów źródłowych przedstawionego w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1334/2008

(4)

W art. 4 rozporządzenia (UE) nr 873/2012 ustanowiono okres przejściowy dotyczący żywności, do której dodano środki aromatyzujące należące do części B–F w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1334/2008, w odniesieniu do których złożono wniosek przed dniem 22 października 2015 r. na podstawie art. 3 tego pierwszego rozporządzenia. Art. 4 stanowi, że dzień 22 kwietnia 2018 r. jest ostatnim dniem okresu przejściowego, w którym można wprowadzać do obrotu taką żywność.

(5)

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1334/2008 może być aktualizowany zgodnie z jednolitą procedurą, o której mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1331/2008, z inicjatywy Komisji albo na wniosek złożony przez państwo członkowskie lub zainteresowaną stronę.

(6)

W dniu 16 października 2012 r. do Komisji wpłynął wniosek o udzielenie zezwolenia na stosowanie produktu destylat drzewny [FL nr 21.001] pod nazwą „eter rumowy” w ramach kategorii „inne środki aromatyzujące”. Wnioskodawca wystąpił o zezwolenie na stosowanie tego środka aromatyzującego – do określonych poziomów – w lodach spożywczych, wyrobach cukierniczych, gumie do żucia, zbożach i produktach zbożowych otrzymywanych z ziaren zbóż, korzeniach i bulwach oraz nasionach roślin strączkowych i warzywach strączkowych, wyrobach piekarskich, mięsie i produktach mięsnych, solach, przyprawach, zupach, sosach, sałatkach, napojach bezalkoholowych i napojach alkoholowych.

(7)

Wniosek został przesłany do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) z prośbą o opinię. Wniosek ten udostępniono także państwom członkowskim na podstawie art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1331/2008.

(8)

W dniu 24 sierpnia 2017 r. Urząd przyjął „opinię naukową w sprawie oceny grupy środków aromatyzujących 500 (FGE.500): eter rumowy”, dotyczącą oceny bezpieczeństwa destylatu drzewnego [FL nr 21.001] w przypadku stosowania go jako środka aromatyzującego w ramach kategorii „inne środki aromatyzujące” (5). Produkt ten jest złożoną mieszaniną składającą się z ponad osiemdziesięciu pojedynczych składników. Urząd stwierdził, że zgodnie z ogólną strategią w zakresie oceny ryzyka stwarzanego przez substancje aromatyczne obecność substancji genotoksycznych jako składników eteru rumowego budzi obawy co do bezpieczeństwa. Urząd wskazał na poważne obawy dotyczące bezpieczeństwa związane z szeregiem składników, takich jak furany i ich pochodne oraz inne składniki kojarzone z działaniem genotoksycznym i rakotwórczym, a także zwrócił uwagę na ryzyko rakotwórczości wynikające z obecności etanolu.

(9)

Republika Czeska i Republika Słowacka poinformowały Komisję o stosowaniu destylatu drzewnego [FL nr 21.001] w tradycyjnych napojach spirytusowych tuzemák i tuzemský oraz zwróciły się o utrzymanie tego zastosowania w odniesieniu do tych konkretnych napojów spirytusowych.

(10)

Zgodnie z motywem 7 rozporządzenia (WE) nr 1334/2008 podczas zatwierdzania środków aromatyzujących należy wziąć pod uwagę także inne czynniki istotne dla rozważanej sprawy, m.in. czynniki społeczne oraz czynniki związane z tradycją. Ponieważ stosowanie wspomnianego środka aromatyzującego jest obecnie niezbędne do zachowania specyficznych tradycyjnych właściwości organoleptycznych napojów spirytusowych tuzemák i tuzemský w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej, należy zezwolić na stosowanie tej substancji z zachowaniem warunków stosowania określonych w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(11)

Wspomniane napoje spirytusowe, podobnie jak wszystkie napoje spirytusowe i ogólnie napoje alkoholowe, nie są przeznaczone do spożywania przez dzieci ani inne podatne na zagrożenia grupy ludności. W uzupełnieniu obowiązujących wymogów w zakresie oznakowania państwa członkowskie powinny wymagać przedstawiania dodatkowych informacji dotyczących określonych rodzajów ryzyka związanego z obecnością destylatu drzewnego [FL nr 21.001] w tych napojach spirytusowych.

(12)

Napojów spirytusowych, do których dodano destylat drzewny [FL nr 21.001], nie należy używać do wytwarzania innych środków spożywczych.

(13)

W przypadku odwołania do wspomnianego środka aromatyzującego w oznakowaniu napojów spirytusowych tuzemák i tuzemský należy stosować nazwę lub numer FL.

(14)

W uzupełnieniu wymogów ustanowionych w art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1334/2008, w przypadku wprowadzania do obrotu destylatu drzewnego [FL nr 21.001] jako takiego, nieprzeznaczonego do sprzedaży konsumentom końcowym, w oznakowaniu należy wskazać, że ten środek aromatyzujący może być używany wyłącznie do wyrobu napojów spirytusowych tuzemák i tuzemský.

(15)

Aby zagwarantować pewność prawa, niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie począwszy od dnia 23 kwietnia 2018 r.

(16)

Niniejsze rozporządzenie powinno obowiązywać przez okres 5 lat, aby umożliwić opracowanie środków zastępczych dla destylatu drzewnego [FL nr 21.001] do stosowania w tradycyjnych napojach spirytusowych tuzemák i tuzemský.

(17)

Należy zatem odpowiednio zmienić część E załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1334/2008.

(18)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W części E załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1334/2008 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Zezwala się na stosowanie produktu destylat drzewny [FL nr 21.001] w tradycyjnych napojach spirytusowych tuzemák i tuzemský z zastrzeżeniem ograniczeń stosowania określonych w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 23 kwietnia 2018 r. do dnia 19 września 2023 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 września 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 34.

(2)  Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 1.

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 872/2012 z dnia 1 października 2012 r. w sprawie przyjęcia wykazu substancji aromatycznych przewidzianego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2232/96, włączenia go do załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 oraz uchylenia rozporządzenia Komisji (WE) nr 1565/2000 i decyzji Komisji 1999/217/WE (Dz.U. L 267 z 2.10.2012, s. 1).

(4)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 873/2012 z dnia 1 października 2012 r. w sprawie środków przejściowych dotyczących unijnego wykazu środków aromatyzujących i materiałów źródłowych wskazanego w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 (Dz.U. L 267 z 2.10.2012, s. 162).

(5)  Dziennik EFSA 2017; 15(8):4897.


ZAŁĄCZNIK

W części E załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1334/2008 dodaje się następującą pozycję dotyczącą destylatu drzewnego [nr FL: 21.001]:

Nr FL

Nazwa

Nr CAS

Nr JECFA

Nr CoE

Czystość wskazanego środka aromatyzującego

Ograniczenia stosowania

Przypis

Odniesienie

„21.001

Destylat drzewny

Złożona mieszanina substancji, otrzymana w wyniku destylacji produktów reakcji octu drzewnego i etanolu. Płyn o zapachu i smaku rumu.

Składniki:

Etanol (zawartość ustalona za pomocą chromatografii gazowej/detektora płomieniowo-jonizacyjnego): ponad 40 % w/w

Octan etylu: poniżej 25 % w/w

Mrówczan etylu: poniżej 2 % w/w

Propionian etylu: poniżej 4 % w/w

Maślan etylu: poniżej 1,5 % w/w

Octan metylu: poniżej 3,5 % w/w

Ekwiwalenty furanu (furan i 2-metylo-furan) wyrażone jako furan: poniżej 8 mg/l

Metanol i pochodne metanolu, wyrażone jako ekwiwalenty metanolu: poniżej 2 % w/w

Benzopiren: poniżej 1 μg/l

Benzo(a)antracen: poniżej 2 μg/l

Kwasy (wyrażone jako kwas octowy): poniżej 1,00 g/l

Wyłącznie w następujących napojach spirytusowych:

tuzemák i tuzemský, objętych zakresem rozporządzenia (WE) nr 110/2008, w przypadku wprowadzania do obrotu w opakowaniach końcowych przeznaczonych wyłącznie dla konsumentów końcowych, 3 800 mg/l.

1.

W przypadku odwołania do środka aromatyzującego destylat drzewny [nr FL: 21.001] w oznakowaniu napojów spirytusowych tuzemák i tuzemský stosuje się nazwę lub numer FL.

2.

Napojów spirytusowych tuzemák i tuzemský, do których dodano destylat drzewny [nr FL: 21.001], nie można używać do wytwarzania innych środków spożywczych.

3.

W uzupełnieniu wymogów ustanowionych w art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1334/2008, w przypadku wprowadzania do obrotu niniejszego środka aromatyzującego jako takiego, w oznakowaniu wskazuje się, że ten środek aromatyzujący może być używany wyłącznie do wyrobu napojów spirytusowych tuzemák i tuzemský.

Państwa członkowskie wymagają dodatkowego oznakowania informującego konsumentów o określonych rodzajach ryzyka związanego z obecnością destylatu drzewnego [FL nr 21.001] w napojach spirytusowych tuzemák i tuzemský.

 

EFSA”