4.9.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 223/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/1212

z dnia 3 września 2018 r.

ustanawiające minimalne wymogi w celu wykonania przepisów dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do identyfikacji akcjonariuszy, przekazywania informacji i ułatwiania wykonywania praw akcjonariuszy

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym (1), w szczególności jej art. 3a ust. 8, 3b ust. 6 i 3c ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2007/36/WE uprawnia spółki giełdowe do identyfikowania swoich akcjonariuszy i wymaga od pośredników współpracy w tym procesie. Dyrektywa ta ma również na celu poprawę komunikacji między spółkami giełdowymi a ich akcjonariuszami, w szczególności poprawę przekazywania informacji w ramach łańcucha pośredników, i wymaga od pośredników ułatwienia wykonywania praw akcjonariuszy. Prawa te obejmują prawo do udziału w walnym zgromadzeniu i głosowania na nim oraz prawa finansowe, takie jak prawo do udziału w podziale zysku lub do uczestniczenia w innych zdarzeniach korporacyjnych inicjowanych przez emitenta lub osobę trzecią.

(2)

Niniejsze rozporządzenie ma na celu zapobiec rozbieżnościom we wdrażaniu przepisów dyrektywy 2007/36/WE mogącym doprowadzić do przyjęcia niezgodnych norm krajowych, a tym samym zwiększyć ryzyko i koszty operacji transgranicznych i zagrozić ich skuteczności i wydajności, czego skutkiem może być dodatkowe obciążenie pośredników. Stosowanie wspólnych formatów danych i struktur komunikatów podczas przekazywania informacji powinno umożliwić skuteczne i rzetelne przetwarzanie oraz interoperacyjność pośredników, emitenta i jego akcjonariuszy, zapewniając w ten sposób sprawne funkcjonowanie unijnych rynków kapitałowych w odniesieniu do akcji.

(3)

Zgodnie z zakresem uprawnień i zasadami proporcjonalności niniejsze rozporządzenie przewiduje jedynie minimalne wymogi. Pośredników i innych uczestników rynku zachęca się do dalszego samodzielnego regulowania tych formatów w zależności od potrzeb różnych rynków. Mogą oni również dążyć do dalszej standaryzacji komunikatów, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, oraz wszelkich innych rodzajów komunikatów niezbędnych do ułatwienia wykonywania praw akcjonariuszy, a także do przyjmowania nowych technologii, które mogłyby zwiększyć przejrzystość i zaufanie.

(4)

W celu ułatwienia wykonywania praw akcjonariuszy i zwiększenia efektywności tego procesu, szczególnie w wymiarze transgranicznym, należy zachęcać do stosowania nowoczesnych technologii w komunikacji między emitentami i udziałowcami oraz przez pośredników, w tym innych dostawców usług wykorzystywanych do tych procesów. Wszelka komunikacja między pośrednikami powinna w miarę możliwości odbywać się przy użyciu znormalizowanych i nadających się do przetwarzania automatycznego formatów, które są interoperacyjne między operatorami i które umożliwiają przetwarzanie bezpośrednie. Pośrednicy powinni jednak udostępniać akcjonariuszom, którzy nie są pośrednikami, informacje i sposoby reagowania z użyciem powszechnie dostępnych metod, które umożliwiają przetwarzanie bezpośrednie przez pośredników.

(5)

Należy ustanowić minimalne wymogi w odniesieniu do wniosku o ujawnienie informacji dotyczących akcjonariuszy oraz w odniesieniu do przekazywanej odpowiedzi, aby zapewnić jednolite, automatyczne i sprawne stosowanie prawa emitenta do posiadania informacji na temat swoich akcjonariuszy.

(6)

Bez uszczerbku dla zwołania walnego zgromadzenia, w celu zapewnienia przetwarzania bezpośredniego konieczne jest określenie minimalnych wymogów dotyczących rodzaju i formatu informacji w standardowym zawiadomieniu o zgromadzeniu, które w razie potrzeby ma być przekazane akcjonariuszom z wykorzystaniem łańcucha pośredników. Celem niniejszego rozporządzenia jest również ułatwienie przekazywania emitentowi przez akcjonariuszy instrukcji dotyczących głosowania elektronicznego.

(7)

Niniejsze rozporządzenie obejmuje różne modele posiadania akcji istniejące w państwach członkowskich, nie faworyzując żadnego z nich.

(8)

Prawo kraju, w którym mieści się statutowa siedziba emitenta, określa, z jakich konkretnych zobowiązań muszą się wywiązać pośrednicy, aby ułatwić akcjonariuszom korzystanie z ich praw. Obejmują one, w stosownych przypadkach, obowiązek potwierdzenia uprawnienia akcjonariusza do udziału w walnym zgromadzeniu oraz obowiązek przekazania emitentowi zawiadomienia o udziale. W tym celu należy określić minimalne rodzaje informacji, jakie mają być zawarte w takim zawiadomieniu o udziale.

(9)

Nadal konieczne jest ujednolicenie potwierdzenia uprawnienia do udziału w walnym zgromadzeniu, gdyż emitent może nie posiadać dokładnych informacji dotyczących pozycji uprawnionych lub mógł ich nie otrzymać w skuteczny sposób, w szczególności ze względu na komunikację transgraniczną. Potwierdzenia uprawnienia są przekazywane w różny sposób, np. drogą elektroniczną przez łańcuch pośredników lub bezpośrednio przez ostatniego pośrednika emitentowi, lub przez ostatniego pośrednika w formacie papierowym lub elektronicznym akcjonariuszowi lub klientowi, w zależności od modelu posiadania papierów wartościowych na danym rynku. Niniejsze rozporządzenie określa minimalne rodzaje informacji, jakie mają być zawarte w potwierdzeniach uprawnienia do udziału w walnym zgromadzeniu lub potwierdzeniach otrzymania głosów oraz zarejestrowania i policzenia głosów.

(10)

Szybkie przetwarzanie przekazywanych informacji w ramach łańcucha pośredników, zwłaszcza gdy składa się on z depozytariuszy lub innych podmiotów na wielu poziomach, oraz w przypadku wykorzystywania rachunków klienta grupowego, ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, aby informacje docierały do akcjonariuszy transgranicznych i aby umożliwić im reakcję w rozsądnych ramach czasowych i w terminach określonych dla zdarzeń korporacyjnych przez emitentów i pośredników. W celu ochrony i wyważenia uzasadnionych interesów akcjonariuszy oraz emitentów i pośredników istotne jest określenie terminów, których należy przestrzegać przy przekazywaniu informacji o zdarzeniach korporacyjnych i działaniach akcjonariuszy.

(11)

Ponieważ dobrowolne normy rynkowe dotyczące obsługi operacji korporacyjnych, w tym zdarzeń korporacyjnych o charakterze finansowym, takich jak podział zysku i reorganizacje przedsiębiorstwa mające wpływ na akcje bazowe, są w większości stosowane, niniejsze rozporządzenie ustanawia jedynie kluczowe elementy i zasady, których należy przestrzegać w ramach tych procesów.

(12)

Istotne jest, aby generowane były wiarygodne dane, a przekazywanie danych poufnych odbywało się w sposób bezpieczny. Pośrednicy, emitenci i usługodawcy emitentów powinni posiadać odpowiednie procedury zapewniające w szczególności integralność i bezpieczeństwo tych procesów, które obejmują dane osobowe do celów określonych w dyrektywie 2007/36/WE.

(13)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Europejskiego Komitetu Papierów Wartościowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1)

„emitent” oznacza spółkę, która posiada statutową siedzibę w państwie członkowskim i której akcje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym znajdującym się lub funkcjonującym w państwie członkowskim, lub osobę trzecią wyznaczoną przez taką spółkę do wykonywania zadań określonych w niniejszym rozporządzeniu;

2)

„centralny depozyt papierów wartościowych emitenta” oznacza centralny depozyt papierów wartościowych, który świadczy usługi podstawowe określone w sekcji A pkt 1 lub 2 załącznika do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 (2) w odniesieniu do akcji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym;

3)

„zdarzenie korporacyjne” oznacza działanie zainicjowane przez emitenta lub osobę trzecią, takie jak podział zysku lub walne zgromadzenie, które wiąże się z wykonywaniem praw wynikających z akcji i które może, lecz nie musi wpływać na akcje bazowe;

4)

„pośrednik” oznacza osobę określoną w art. 2 lit. d) dyrektywy 2007/36/WE oraz pośrednika z państwa trzeciego w rozumieniu art. 3e dyrektywy 2007/36/WE;

5)

„działanie akcjonariusza” oznacza reakcję, wydanie instrukcji lub inne działanie ze strony akcjonariusza lub osoby trzeciej wyznaczonej przez akcjonariusza, w zależności od przypadku zgodnie z obowiązującym prawem, do celów wykonania praw akcjonariusza wynikających z akcji podczas zdarzenia korporacyjnego;

6)

„ostatni pośrednik” oznacza każdego pośrednika, który prowadzi rachunki papierów wartościowych dla akcjonariusza w łańcuchu pośredników;

7)

„dzień ustalenia praw (record date)” oznacza ustalony przez emitenta dzień, w którym określa się prawa wynikające z akcji – w tym prawo do udziału w walnym zgromadzeniu i głosowania na nim – jak również tożsamość akcjonariusza, w oparciu o ustalone pozycje zapisane na kontach centralnego depozytu papierów wartościowych emitenta lub innego pierwszego pośrednika w formie zapisu księgowego na koniec dnia sesyjnego;

8)

„pozycja uprawniona” oznacza stan akcji na „dzień ustalenia praw”; do pozycji tej przypisane są prawa wynikające z akcji, w tym prawo do udziału w walnym zgromadzeniu i głosowania na nim;

9)

„pierwszy pośrednik” oznacza „centralny depozyt papierów wartościowych emitenta” lub innego wyznaczonego przez emitenta pośrednika, który prowadzi rejestr akcji emitenta w formie zapisu księgowego na najwyższym poziomie ewidencji w odniesieniu do akcji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, lub przechowuje te akcje na najwyższym poziomie ewidencji w imieniu akcjonariuszy emitenta. Pierwszy pośrednik może również działać jako ostatni pośrednik;

10)

„dzień płatności” oznacza dzień, w którym płatność wpływów wynikających ze zdarzenia korporacyjnego, w stosownych przypadkach, jest należna akcjonariuszowi;

11)

„okres wyboru” oznacza okres, w którym akcjonariusz może dokonać wyboru spośród opcji dostępnych w ramach zdarzenia korporacyjnego;

12)

„ostatni dzień gwarantujący udział w prawach” oznacza ostatni dzień zakupu lub przeniesienia akcji z przypisanym prawem do uczestniczenia w zdarzeniu korporacyjnym, z wyłączeniem prawa do udziału w walnym zgromadzeniu;

13)

„końcowy termin ochrony kupującego (buyer protection deadline)” oznacza ostatni dzień i godzinę, do kiedy kupujący, który nie otrzymał jeszcze akcji bazowej wynikającej ze zdarzenia korporacyjnego obejmującego opcje dla akcjonariusza, musi przekazać sprzedającemu instrukcje dotyczące wyboru spośród tych opcji;

14)

„termin emitenta” oznacza ostatni dzień i godzinę, określone przez emitenta, do kiedy można powiadomić emitenta, osobę trzecią wyznaczoną przez emitenta lub centralny depozyt papierów wartościowych emitenta o działaniach akcjonariusza dotyczących zdarzenia korporacyjnego i w kontekście zdarzenia korporacyjnego zainicjowanego przez osobę trzecią; ma on zastosowanie do każdego terminu powiadomienia osoby trzeciej lub osoby trzeciej wyznaczonej przez taką osobę trzecią o działaniach akcjonariusza dotyczących zainicjowanego przez nią zdarzenia korporacyjnego;

15)

„pierwszy dzień bez praw wynikających z akcji (ex date)” oznacza datę, od której akcje są przedmiotem obrotu bez praw wynikających z akcji, w tym prawa do udziału w walnym zgromadzeniu i głosowania na nim;

16)

„ISIN” oznacza międzynarodowy kod identyfikujący papier wartościowy nadawany papierom wartościowym, zdefiniowany w normie ISO 6166 lub z wykorzystaniem zgodnych z tą normą metod;

17)

„LEI” oznacza identyfikator podmiotu prawnego ISO 17442, o którym mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 1247/2012 (3).

Artykuł 2

Znormalizowane formaty, interoperacyjność i język

1.   Informacje, o których mowa w art. 3–8 niniejszego rozporządzenia, są przekazywane przez pośredników zgodnie ze znormalizowanymi formatami określonymi w załączniku, obejmują minimalne rodzaje informacji oraz są zgodne z wymogami określonymi w załączniku.

2.   Format informacji przekazywanych przez emitentów pośrednikom oraz przekazywanych akcjonariuszom w ramach łańcucha pośredników umożliwia ich przetwarzanie zgodnie z ust. 3.

Emitent udostępnia informacje w języku, w którym publikuje swoje informacje finansowe zgodnie z dyrektywą 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (4), oraz, chyba że nie ma to uzasadnienia ze względu na bazę akcjonariuszy emitenta, również w języku zwyczajowo używanym w sferze finansów międzynarodowych.

3.   Przekazywanie informacji między pośrednikami odbywa się przy użyciu formatów elektronicznych i nadających się do przetwarzania automatycznego, co umożliwia interoperacyjność i przetwarzanie bezpośrednie, oraz zgodnych z międzynarodowymi normami branżowymi, takimi jak ISO lub metodami zgodnymi z ISO.

4.   Pośrednicy umożliwiają akcjonariuszom, którzy nie są pośrednikami, dostęp do wszystkich informacji i sposobów działania za pomocą ogólnie dostępnych narzędzi i instrumentów, chyba że akcjonariusz postanowi inaczej. Pośrednicy zapewniają, aby takie narzędzia i instrumenty umożliwiały obsługę przez pośrednika działań akcjonariuszy zgodnie z ust. 3.

Artykuł 3

Wniosek o ujawnienie informacji dotyczących tożsamości akcjonariuszy oraz odpowiedź

1.   Minimalne wymogi w zakresie formatu wniosku o ujawnienie informacji dotyczących tożsamości akcjonariuszy zgodnie z art. 3a ust. 1 dyrektywy 2007/36/WE są określone w tabeli 1 załącznika.

2.   Minimalne wymogi w zakresie formatu odpowiedzi pośrednika na wniosek, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, są określone w tabeli 2 załącznika.

3.   Minimalne wymogi, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się również, w niezbędnym zakresie, do wszelkich przypadków aktualizacji i anulowania takich wniosków lub odpowiedzi.

Artykuł 4

Przekazywanie zawiadomienia o walnym zgromadzeniu

1.   Minimalne wymogi dotyczące rodzajów i formatu informacji przekazywanych zgodnie z art. 3b ust. 1, 2, 3 i 5 dyrektywy 2007/36/WE w odniesieniu do zwołania walnego zgromadzenia są określone w tabeli 3 załącznika.

2.   Wymogi, o których mowa w ust. 1, stosuje się również, w niezbędnym zakresie, do wszelkich przypadków aktualizacji i anulowania takich zawiadomień o walnym zgromadzeniu.

Artykuł 5

Potwierdzenie uprawnienia do wykonywania praw akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu

1.   W celu ułatwienia wykonywania przez akcjonariuszy ich praw na walnym zgromadzeniu, w tym prawa do udziału i głosowania, zgodnie z art. 3c ust. 1 dyrektywy 2007/36/WE, ostatni pośrednik, na wniosek, potwierdza akcjonariuszowi lub osobie trzeciej wyznaczonej przez akcjonariusza pozycję uprawnioną ujętą w jego ewidencji. Jeżeli łańcuch pośredników obejmuje więcej niż jednego pośrednika, ostatni pośrednik zapewnia uzgodnienie pozycji uprawnionych w jego ewidencji z pozycjami pierwszego pośrednika.

Jeżeli pozycja uprawniona jest znana emitentowi lub pierwszemu pośrednikowi, w zależności od okoliczności, lub zostanie im przekazana, takie potwierdzenie przez ostatniego pośrednika nie jest wymagane.

2.   Minimalne rodzaje informacji i elementy danych, które obejmuje potwierdzenie uprawnienia, w zależności od rodzaju przekazania, są określone w tabeli 4 załącznika.

3.   Minimalne rodzaje informacji i elementy danych, o których mowa w akapicie drugim, stosuje się również, w niezbędnym zakresie, do wszelkich przypadków aktualizacji i anulowania potwierdzeń uprawnień.

Artykuł 6

Zawiadomienie o udziale akcjonariusza w walnym zgromadzeniu

1.   W celu ułatwienia wykonywania przez akcjonariuszy ich praw na walnym zgromadzeniu, w tym prawa do udziału i głosowania, zgodnie z art. 3c ust. 1 dyrektywy 2007/36/WE, pośrednicy przekazują emitentowi, jeśli emitent tego wymaga i na wniosek akcjonariusza, zawiadomienie o udziale w celu umożliwienia akcjonariuszowi wykonania praw samodzielnie lub w celu umożliwienia mu wyznaczenia osoby trzeciej do wykonania tych praw na podstawie wyraźnego upoważnienia i zgodnie z instrukcjami akcjonariusza oraz na jego rzecz.

2.   W przypadku gdy zawiadomienie o udziale zawiera odniesienie do głosowania, ostatni pośrednik zapewnia, aby informacje dotyczące liczby akcji, w związku z którymi wykonywane jest prawo głosu, były zgodne z pozycją uprawnioną. W przypadku gdy zawiadomienie jest przekazywane pomiędzy pośrednikami przed dniem ustalenia praw (record date), ostatni pośrednik aktualizuje w razie konieczności zawiadomienie w celu ujednolicenia informacji.

3.   Minimalne rodzaje informacji i elementy danych, które obejmuje zawiadomienie o udziale akcjonariusza w walnym zgromadzeniu, są określone w tabeli 5 załącznika.

Minimalne rodzaje informacji i elementy danych, o których mowa w akapicie pierwszym, stosuje się również, w niezbędnym zakresie, do komunikatów dotyczących wszelkich przypadków aktualizacji i anulowania zawiadomień o udziale.

Artykuł 7

Format potwierdzenia otrzymania, zarejestrowania i policzenia głosów

1.   Minimalne rodzaje informacji i elementy danych, które zawiera potwierdzenie otrzymania głosów oddanych drogą elektroniczną, jak przewidziano w art. 3c ust. 2 akapit pierwszy dyrektywy 2007/36/WE, są określone w tabeli 6 załącznika.

2.   Minimalne rodzaje informacji i elementy danych, które zawiera potwierdzenie zarejestrowania i policzenia głosów przez emitenta, wydane akcjonariuszowi lub osobie trzeciej wyznaczonej przez akcjonariusza, jak przewidziano w art. 3c ust. 2 akapit drugi dyrektywy 2007/36/WE, są określone w tabeli 7 załącznika.

Artykuł 8

Przekazywanie informacji dotyczących zdarzeń korporacyjnych innych niż walne zgromadzenia

1.   Informacje przekazywane przez emitenta pierwszemu pośrednikowi lub innym pośrednikom, jak również zawiadomienia przekazywane w ramach łańcucha pośredników obejmują wszystkie kluczowe informacje dotyczące zdarzenia korporacyjnego innego niż walne zgromadzenie, które są konieczne, aby pośrednik mógł wykonać swoje zobowiązania wobec akcjonariusza wynikające z dyrektywy 2007/36/WE lub aby akcjonariusz mógł wykonać swoje prawa akcjonariusza.

2.   W odniesieniu do kolejności przekazywania, dat i terminów w kontekście zdarzenia korporacyjnego zastosowanie mają następujące minimalne wymogi:

a)

emitent udostępnia pierwszemu pośrednikowi oraz, w niezbędnym zakresie, pozostałym pośrednikom informacje dotyczące zdarzenia korporacyjnego z odpowiednim wyprzedzeniem, aby umożliwić uczestnikom rynku reakcję na te informacje i ich przekazanie, a także aby umożliwić odpowiednie przetworzenie transakcji w toku lub operacji „market claim” (realokacji świadczenia emitenta wobec akcjonariuszy) przed upływem właściwych terminów lub rozpoczęciem okresu wyboru, w zależności od przypadku;

b)

dzień płatności ustala się jak najbliżej dnia ustalenia praw, terminu emitenta lub terminu wyznaczonego przez osobę trzecią inicjującą zdarzenie korporacyjne, w zależności od przypadku, tak aby umożliwić jak najszybsze zrealizowanie płatności na rzecz akcjonariuszy;

c)

w przypadku zdarzeń korporacyjnych, które obejmują opcje dla akcjonariusza, okres wyboru powinien być na tyle długi, aby akcjonariuszom i pośrednikom dać rozsądny czas na reakcję;

d)

w przypadku zdarzeń korporacyjnych, które obejmują opcje dla akcjonariusza, ostatni dzień gwarantujący udział w prawach i końcowy termin ochrony kupującego (buyer protection deadline), w takiej kolejności, powinny poprzedzać termin emitenta, aby umożliwić odpowiednie rozpatrzenie roszczeń kupującego przed zamknięciem okresu wyboru;

e)

w przypadku zdarzeń korporacyjnych, które są warunkowe, emitent przekazuje pierwszemu pośrednikowi informacje dotyczące wyniku zdarzenia korporacyjnego tak szybko, jak to możliwe po terminie emitenta i przed dokonaniem jakiejkolwiek płatności w ramach zdarzenia korporacyjnego.

3.   Po dniu płatności wynikającej ze zdarzenia korporacyjnego pierwszy pośrednik lub – w przypadku większej liczby pośredników w łańcuchu – wszyscy pośrednicy przekazują po kolei informacje dotyczące podjętych działań lub transakcji zrealizowanych przez pośrednika na rachunek akcjonariusza. Informacje przekazywane przez pośrednika zawierają co najmniej wyniki oparte na działaniu akcjonariusza związanym ze zdarzeniem korporacyjnym obejmującym opcje, pozycje uprawnione lub rozliczone, wszelkie otrzymane wpływy, a także wyniki dotyczące wszelkich operacji „market claim”, w zakresie mającym znaczenie dla akcjonariusza.

4.   Minimalne rodzaje informacji i elementy danych przekazywanych, w zakresie dotyczącym operacji korporacyjnej, zgodnie z art. 3b ust. 1, 2, 3 i 5 dyrektywy 2007/36/WE w odniesieniu do zdarzeń korporacyjnych innych niż walne zgromadzenia są określone w tabeli 8 załącznika.

Wymogi, o których mowa w akapicie pierwszym, stosuje się również, w niezbędnym zakresie, do wszelkich przypadków anulowania lub aktualizacji takich zawiadomień.

Artykuł 9

Terminy obowiązujące emitentów i pośredników podczas zdarzeń korporacyjnych i procedur identyfikacji akcjonariuszy

1.   Emitent, który inicjuje zdarzenie korporacyjne, przekazuje pośrednikom informacje dotyczące zdarzenia korporacyjnego w odpowiednim czasie, nie później niż w tym samym dniu roboczym, w którym ogłasza zdarzenie korporacyjne zgodnie z obowiązującym prawem.

2.   W przypadku gdy pośrednik przetwarza i przekazuje informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, zapewnia on, w stosownych przypadkach, aby akcjonariusze mieli wystarczająco dużo czasu na ustosunkowanie się do otrzymanych informacji w celu dotrzymania terminu emitenta lub dnia ustalenia praw (record date).

Pierwszy pośrednik i każdy inny pośrednik otrzymujący informacje dotyczące zdarzenia korporacyjnego przekazują takie informacje kolejnemu pośrednikowi w łańcuchu niezwłocznie i nie później niż do końca tego samego dnia roboczego, w którym je otrzymali. W przypadku gdy pośrednik otrzymuje informacje po godz. 16.00 swego dnia roboczego, przekazuje on je niezwłocznie i nie później niż do godz. 10.00 następnego dnia roboczego.

Jeżeli po pierwszym przekazaniu informacji zmienia się pozycja przedmiotowych akcji, pierwszy pośrednik i każdy inny pośrednik w łańcuchu dodatkowo przekazują te informacje nowym akcjonariuszom widniejącym w jego ewidencji zgodnie z pozycją na koniec dnia dla każdego dnia roboczego, do dnia ustalenia praw.

3.   Ostatni pośrednik przekazuje akcjonariuszowi informacje dotyczące zdarzenia korporacyjnego niezwłocznie i nie później niż do końca tego samego dnia roboczego, w którym otrzymał informacje. W przypadku gdy pośrednik otrzymuje informacje po godz. 16.00 swego dnia roboczego, przekazuje on je niezwłocznie i nie później niż do godz. 10.00 następnego dnia roboczego. Ponadto potwierdza on uprawnienie akcjonariusza do udziału w zdarzeniu korporacyjnym bez zbędnej zwłoki i w terminie umożliwiającym dotrzymanie terminu emitenta lub dnia ustalenia praw (record date), zależnie od przypadku.

4.   Każdy pośrednik przekazuje emitentowi wszelkie informacje dotyczące działania akcjonariusza niezwłocznie po otrzymaniu informacji, stosując procedurę umożliwiającą dotrzymanie terminu emitenta lub dnia ustalenia praw.

Wszelkie dodatkowe wymagane przez emitenta zgodnie z mającym zastosowanie prawem informacje związane z działaniem akcjonariuszy, które nie mogą być przetwarzane automatycznie lub bezpośrednio zgodnie z art. 2 ust. 3, są przekazywane przez pośrednika niezwłocznie i w terminie umożliwiającym dotrzymanie terminu emitenta lub dnia ustalenia praw (record date).

Wyznaczony przez ostatniego pośrednika termin wymagający działania akcjonariusza nie może przypadać wcześniej niż na trzy dni robocze przed terminem emitenta lub dniem ustalenia praw (record date). Ostatni pośrednik może ostrzec akcjonariusza co do ryzyka związanego ze zmianami pozycji akcji w terminie bliskim dnia ustalenia praw (record date).

5.   Potwierdzenie otrzymania głosów oddanych drogą elektroniczną, jak przewidziano w art. 7 ust. 1, przekazuje się osobie, która oddała głos, niezwłocznie po głosowaniu.

Emitent przekazuje potwierdzenie zarejestrowania i policzenia głosów, jak przewidziano w art. 7 ust. 2, w odpowiednim czasie i nie później niż 15 dni od wniosku lub walnego zgromadzenia, w zależności od tego, co nastąpi później, chyba że informacje te są już dostępne.

6.   Wniosek o ujawnienie tożsamości akcjonariuszy złożony przez emitenta lub osobę trzecią wyznaczoną przez emitenta jest przekazywany przez pośredników, zgodnie z zakresem wniosku, do następnego pośrednika w łańcuchu niezwłocznie i nie później niż do końca tego samego dnia roboczego, w którym otrzymano wniosek. W przypadku gdy pośrednik otrzymuje wniosek po godz. 16.00 swego dnia roboczego, przekazuje on informacje niezwłocznie i nie później niż do godz. 10.00 następnego dnia roboczego.

Odpowiedź na wniosek o ujawnienie tożsamości akcjonariuszy jest udzielana i przekazywana przez każdego pośrednika adresatowi określonemu we wniosku niezwłocznie i nie później niż w ciągu dnia roboczego następującego bezpośrednio po dniu ustalenia praw (record date) lub po dniu otrzymania wniosku przez pośrednika udzielającego odpowiedzi, w zależności od tego, co nastąpi później.

Termin, o którym mowa w akapicie drugim, nie ma zastosowania do odpowiedzi na wnioski lub części wniosków, zależnie od przypadku, które nie mogą być przetwarzane automatycznie lub bezpośrednio zgodnie z art. 2 ust. 3. Nie ma on również zastosowania do odpowiedzi na wnioski, które wpłynęły do pośrednika później niż siedem dni roboczych po dniu ustalenia praw (record date). W takich przypadkach odpowiedź jest udzielana i przekazywana przez pośrednika niezwłocznie, a w każdym razie przed terminem emitenta.

7.   Terminy, o których mowa w ust. 1–6, mają zastosowanie, w niezbędnym zakresie, do wszelkich przypadków anulowania lub aktualizacji odpowiednich informacji.

8.   Pośrednik oznacza czas wszystkich przekazów, o których mowa w niniejszym artykule.

Artykuł 10

Minimalne wymogi w zakresie bezpieczeństwa

1.   Przekazując informacje pośrednikom, akcjonariuszom lub wyznaczonym przez akcjonariuszy osobom trzecim zgodnie z art. 3a, 3b i 3c dyrektywy 2007/36/WE, emitent i pośrednik wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa, integralności i uwierzytelnienia informacji pochodzących od emitenta lub strony trzeciej inicjujących zdarzenie korporacyjne. Pośrednicy wdrażają takie środki również w odniesieniu do przekazywania informacji emitentowi lub osobie trzeciej wyznaczonej przez emitenta.

2.   Pośrednik, który otrzymuje od emitenta lub osoby trzeciej wyznaczonej przez emitenta wniosek o ujawnienie tożsamości akcjonariuszy lub inny komunikat, o którym mowa w niniejszym rozporządzeniu, do przekazania w ramach łańcucha pośredników lub akcjonariuszom, sprawdza, czy przekazywany wniosek lub komunikat pochodzi od emitenta.

Artykuł 11

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 3 września 2020 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 września 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 184 z 14.7.2007, s. 17.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych, zmieniające dyrektywy 98/26/WE i 2014/65/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 236/2012 (Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 1).

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1247/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i częstotliwości dokonywania zgłoszeń dotyczących transakcji do repozytoriów transakcji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz.U. L 352 z 21.12.2012, s. 20).

(4)  Dyrektywa 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE (Dz.U. L 390 z 31.12.2004, s. 38).


ZAŁĄCZNIK

Tabela 1

Wniosek o ujawnienie informacji dotyczących tożsamości akcjonariuszy

Rodzaj informacji

Opis

Format

Autor danych

A.   Szczegóły dotyczące wniosku (dla każdego kodu ISIN należy złożyć odrębny wniosek)

1.

Niepowtarzalny identyfikator wniosku

Niepowtarzalny numer identyfikujący każdy wniosek o ujawnienie

[24 znaki alfanumeryczne]

Emitent lub wyznaczona przez niego osoba trzecia

2.

Rodzaj wniosku

Rodzaj wniosku (wniosek o ujawnienie tożsamości akcjonariuszy)

[4 znaki alfanumeryczne]

Emitent lub wyznaczona przez niego osoba trzecia

3.

Zakres wniosku

Określenie, czy wniosek ma zostać przekazany innym pośrednikom w łańcuchu, którzy mają na niego odpowiedzieć. Jeżeli nie, pole należy pozostawić niewypełnione.

[Pole opcjonalne. W stosownych przypadkach wpisać: TAK]

Emitent lub wyznaczona przez niego osoba trzecia

4.

Kod ISIN

Definicja

[12 znaków alfanumerycznych]

Emitent

5.

Dzień ustalenia praw (record date)

Definicja

[Data (RRRRMMDD)]

Emitent

6.

Termin emitenta

Definicja. Termin emitenta wyznacza się zgodnie z art. 9 niniejszego rozporządzenia.

[Data (RRRRMMDD); czas UTC (uniwersalny czas koordynowany)]

Emitent

7.

Liczba progowa ograniczająca wniosek

W stosownych przypadkach. Próg wyrażony jako bezwzględna liczba akcji.

[Pole opcjonalne. W stosownych przypadkach wpisać:

15 znaków numerycznych]

Emitent

8.

Początkowa data posiadania akcji

W stosownych przypadkach. Jeżeli emitent zdecyduje się włączyć do swojego wniosku początkową datę posiadania akcji, wskazuje on we wniosku, w jaki sposób należy ustalić tę datę.

Taka prośba może mieć wpływ na przetwarzanie bezpośrednie wniosku.

[Pole opcjonalne. W stosownych przypadkach wpisać: TAK]

Emitent

B.   Szczegóły dotyczące odbiorcy, któremu należy przesłać odpowiedź

1.

Niepowtarzalny identyfikator odbiorcy odpowiedzi

Niepowtarzalny krajowy numer rejestracyjny poprzedzony kodem kraju odnoszącym się do państwa, w którym znajduje się siedziba statutowa odbiorcy, lub LEI emitenta lub osoby trzeciej wyznaczonej przez emitenta, centralnego depozytu papierów wartościowych emitenta, innego pośrednika lub usługodawcy, w zależności od przypadku, któremu pośrednik przekazuje odpowiedź.

[20 znaków alfanumerycznych

Kod państwa ma postać kodu dwuliterowego, zgodnie z normą ISO 3166-1 alfa-2, lub z wykorzystaniem zgodnych z tą normą metod]

Emitent

2.

Nazwa/nazwisko odbiorcy odpowiedzi

 

[140 znaków alfanumerycznych.]

Emitent

3.

Adres odbiorcy odpowiedzi

Adres BIC, zabezpieczony lub certyfikowany adres e-mail, adres URL bezpiecznego portalu internetowego lub inne dane adresowe zapewniające odbiór i bezpieczeństwo przekazania

[pole alfanumeryczne]

Emitent


Tabela 2

Odpowiedź na wniosek o ujawnienie informacji dotyczących tożsamości akcjonariuszy

Rodzaj informacji

Opis

Format

Autor danych

A.   Szczegóły dotyczące pierwotnego wniosku emitenta

1.

Niepowtarzalny identyfikator wniosku

Zob. tabela 1, pole A.1

[24 znaki alfanumeryczne]

Emitent lub wyznaczona przez niego osoba trzecia

2.

Niepowtarzalny identyfikator odpowiedzi

Niepowtarzalny numer identyfikacyjny każdej odpowiedzi.

[24 znaki alfanumeryczne]

Pośrednik udzielający odpowiedzi

3.

Rodzaj wniosku

Zob. tabela 1, pole A.2

[4 znaki alfanumeryczne]

Emitent lub wyznaczona przez niego osoba trzecia

4.

Kod ISIN

Zob. tabela 1, pole A.4

[12 znaków alfanumerycznych]

Emitent

5.

Dzień ustalenia praw (record date)

Zob. tabela 1, pole A.5

[Data (RRRRMMDD)]

Emitent

B.   Informacje dotyczące akcji pośrednika udzielającego odpowiedzi

1.

Niepowtarzalny identyfikator pośrednika udzielającego odpowiedzi

Niepowtarzalny krajowy numer rejestracyjny poprzedzony kodem kraju odnoszącym się do państwa, w którym znajduje się jego siedziba statutowa, lub LEI

[20 znaków alfanumerycznych

Kod państwa ma postać określoną w tabeli 1, w polu B.1]

Pośrednik udzielający odpowiedzi

2.

Nazwa pośrednika udzielającego odpowiedzi

 

[140 znaków alfanumerycznych]

Pośrednik udzielający odpowiedzi

3.

Łączna liczba akcji posiadanych przez pośrednika udzielającego odpowiedzi

Całkowita liczba równa się sumie liczb podanych w polach B.4 i B.5

[15 znaków numerycznych, w stosownych przypadkach z separatorem dziesiętnym]

Pośrednik udzielający odpowiedzi

4.

Liczba akcji posiadanych na własnym rachunku przez pośrednika udzielającego odpowiedzi

 

[15 znaków numerycznych, w stosownych przypadkach z separatorem dziesiętnym]

Pośrednik udzielający odpowiedzi

5.

Liczba akcji posiadanych przez pośrednika udzielającego odpowiedzi na rachunku innej osoby

 

[15 znaków numerycznych, w stosownych przypadkach z separatorem dziesiętnym]

Pośrednik udzielający odpowiedzi

6.

Niepowtarzalny identyfikator podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych

LEI podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, tj. pośrednika działającego na wyższym poziomie łańcucha, prowadzącego rachunek papierów wartościowych pośrednika udzielającego odpowiedzi

[20 znaków alfanumerycznych]

Pośrednik udzielający odpowiedzi

7.

Numer rachunku papierów wartościowych

Numer rachunku papierów wartościowych pośrednika udzielającego odpowiedzi, prowadzonego przez pośrednika działającego na wyższym poziomie łańcucha

[20 znaków alfanumerycznych]

Pośrednik udzielający odpowiedzi

C.   Informacje będące w posiadaniu pośrednika udzielającego odpowiedzi dotyczące tożsamości akcjonariuszy (powtarzający się fragment, należy wypełnić oddzielnie w odniesieniu do każdego akcjonariusza znanego pośrednikowi udzielającemu odpowiedzi, w tym, w stosownych przypadkach, w odniesieniu do pozycji na rachunku własnym posiadanym przez pośrednika udzielającego odpowiedzi)

1 a).

Niepowtarzalny identyfikator akcjonariusza, jeśli jest on osobą prawną

1)

Niepowtarzalny krajowy numer rejestracyjny poprzedzony kodem kraju odnoszącym się do jego kraju rejestracji lub LEI, lub

[20 znaków alfanumerycznych]

Pośrednik udzielający odpowiedzi

2)

jeżeli nie jest dostępny ani LEI, ani numer rejestracyjny, kod identyfikacyjny jednostki (BIC) poprzedzony kodem kraju odnoszącym się do jego kraju rejestracji, LUB

[11 znaków alfanumerycznych]

3)

kod klienta, który jednoznacznie identyfikuje każdy podmiot prawny lub strukturę prawną w każdej jurysdykcji, poprzedzony kodem kraju odnoszącym się do jego kraju rejestracji

[50 znaków alfanumerycznych

Kod państwa ma postać określoną w tabeli 1, w polu B.1

1 b).

Niepowtarzalny identyfikator akcjonariusza, jeśli jest on osobą fizyczną

Krajowy identyfikator w rozumieniu art. 6 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/590 (*1)

[35 znaków alfanumerycznych]

Pośrednik udzielający odpowiedzi

2 a)

Nazwa akcjonariusza, jeśli jest on osobą prawną

 

[140 znaków alfanumerycznych]

Pośrednik udzielający odpowiedzi

2 b)

Imię i nazwisko akcjonariusza, jeśli jest on osobą fizyczną

1)

Imię (imiona) akcjonariusza W przypadku więcej niż jednego imienia wszystkie imiona należy oddzielić przecinkiem

[140 znaków alfanumerycznych]

Pośrednik udzielający odpowiedzi

2)

Nazwisko (nazwiska) akcjonariusza W przypadku więcej niż jednego nazwiska wszystkie nazwiska należy oddzielić przecinkiem

[140 znaków alfanumerycznych]

Pośrednik udzielający odpowiedzi

3.

Ulica, numer

 

[140 znaków alfanumerycznych]

Pośrednik udzielający odpowiedzi

4.

Kod pocztowy

 

[10 znaków alfanumerycznych]

Pośrednik udzielający odpowiedzi

5.

Miejscowość

 

[35 znaków alfanumerycznych]

Pośrednik udzielający odpowiedzi

6.

Państwo

Kod państwa

[2-literowy kod państwa ma postać określoną w tabeli 1, w polu B.1]

Pośrednik udzielający odpowiedzi

7.

Kod pocztowy lub skrytka pocztowa

 

[10 znaków alfanumerycznych]

Pośrednik udzielający odpowiedzi

8.

Numer skrytki pocztowej

 

[10 znaków alfanumerycznych]

Pośrednik udzielający odpowiedzi

9.

Adres e-mail

Adres e-mail. Jeśli nie jest dostępny, pole należy zostawić puste

[255 znaków alfanumerycznych]

Pośrednik udzielający odpowiedzi

Powtarzający się fragment (powtórzyć dla różnych rodzajów posiadania akcji lub dat posiadania akcji)

10.

Rodzaj posiadania akcji

Wskazanie rodzaju posiadania akcji.

Wybierz: O = posiadanie akcji we własnym imieniu; N = występowanie w roli okaziciela; B = posiadanie akcji na okaziciela jako właściciel prawny; U = nieznany

[1 znak alfanumeryczny]

Pośrednik udzielający odpowiedzi

11.

Liczba akcji posiadanych przez akcjonariusza na rachunku papierów wartościowych pośrednika udzielającego odpowiedzi

Liczba posiadanych przez akcjonariusza akcji, które zgłasza pośrednik udzielający odpowiedzi

[15 znaków numerycznych, w stosownych przypadkach z separatorem dziesiętnym]

Pośrednik udzielający odpowiedzi

12.

Początkowa data posiadania akcji

W stosownych przypadkach

[Data (RRRRMMDD)]

Pośrednik udzielający odpowiedzi

13.

Nazwa/imię i nazwisko osoby trzeciej wyznaczonej przez akcjonariusza

W stosownych przypadkach w polu tym określa się osobę trzecią uprawnioną do podejmowania decyzji inwestycyjnych w imieniu akcjonariusza

[Pole opcjonalne.

W stosownych przypadkach format pól C.2 a) lub C.2 b) powyżej]

Pośrednik udzielający odpowiedzi

14.

Niepowtarzalny identyfikator osoby trzeciej wyznaczonej przez akcjonariusza

W stosownych przypadkach w polu tym określa się osobę trzecią uprawnioną do podejmowania decyzji inwestycyjnych w imieniu akcjonariusza

[Pola opcjonalne.

W stosownych przypadkach wpisać niepowtarzalny identyfikator w formacie pól C.1 a) lub C.1 b) powyżej]

Pośrednik udzielający odpowiedzi


Tabela 3

Zawiadomienie o walnym zgromadzeniu

Zgodnie z art. 3b ust. 1 lit. b) i art. 3b ust. 2 dyrektywy 2007/36/WE, jeżeli informacje określone w tej tabeli dotyczące zwołania walnego zgromadzenia są dostępne dla akcjonariuszy na stronie internetowej emitenta, sporządzane przez emitenta i przekazywane przez pośredników zawiadomienie o walnym zgromadzeniu powinno zawierać jedynie fragmenty A, B i C, w tym link URL do strony internetowej, na której można znaleźć te informacje.


Rodzaj informacji

Opis

Format

Autor danych

A.   Szczegóły dotyczące komunikatu

1.

Niepowtarzalny identyfikator zdarzenia

Niepowtarzalny numer

[pole alfanumeryczne]

Emitent lub wyznaczona przez niego osoba trzecia

2.

Rodzaj komunikatu

Rodzaj komunikatu (np. zawiadomienie o walnym zgromadzeniu, anulowanie lub aktualizacja)

[4 znaki alfanumeryczne]

Emitent lub wyznaczona przez niego osoba trzecia

B.   Szczegóły dotyczące emitenta

1.

Kod ISIN

Definicja Kod ISIN akcji, której dotyczy zawiadomienie.

Powtarzające się pole: w przypadku wielu klas podać wszystkie kody ISIN

[12 znaków alfanumerycznych]

Emitent

2.

Nazwa emitenta

 

[140 znaków alfanumerycznych]

Emitent

C.   Szczegóły dotyczące walnego zgromadzenia

1.

Data walnego zgromadzenia

 

[Data (RRRRMMDD)]

Emitent

2.

Godzina walnego zgromadzenia

Określenie czasu rozpoczęcia walnego zgromadzenia z uwzględnieniem właściwych stref czasowych

[czas UTC (uniwersalny czas koordynowany)]

Emitent

3.

Rodzaj walnego zgromadzenia

Określenie rodzaju walnego zgromadzenia

[4 znaki alfanumeryczne]

Emitent

4.

Lokalizacja walnego zgromadzenia

Określenie adresu obiektu, w którym odbywa się walne zgromadzenie, w tym, w stosownych przypadkach, adres URL wirtualnego obiektu.

W przypadku kilku obiektów lokalizację określa się dla każdego obiektu.

[255 znaków alfanumerycznych]

Emitent

5.

Dzień ustalenia praw (record date)

Definicja

[Data (RRRRMMDD)]

Emitent

6.

Ujednolicony format adresowania zasobów, URL (Uniform Resource Locator)

Link URL do strony internetowej, na której można znaleźć wszystkie informacje, które muszą być udostępnione akcjonariuszom przed walnym zgromadzeniem, w tym procedury udziału i głosowania oraz wykonywanie innych praw akcjonariuszy, takich jak wprowadzanie punktów do porządku obrad.

[255 znaków alfanumerycznych]

Emitent

D.   Udział w walnym zgromadzeniu (powtarzający się fragment; należy powtórzyć dla każdej z dostępnych alternatywnych metod udziału)

1.

Metoda udziału danego akcjonariusza

Metoda udziału, taka jak: VI = udział wirtualny; PH = udział osobiście; PX = udział przez pełnomocnictwo; EV = głosowanie korespondencyjne.

Wszelkie inne dostępne metody należy również wskazać w sposób znormalizowany.

[2 znaki alfanumeryczne]

Emitent

2.

Termin emitenta w odniesieniu do powiadomienia o udziale

Ostatni dzień i godzina, do kiedy akcjonariusz może powiadomić emitenta o swoim udziale.

[Data (RRRRMMDD); czas UTC (uniwersalny czas koordynowany)]

Emitent

3.

Termin emitenta w odniesieniu do głosowania

Ostatni dzień i godzina, do kiedy akcjonariusz może przekazać emitentowi głosy zgodnie z metodą udziału, w odpowiednim zakresie.

[Data (RRRRMMDD); czas UTC (uniwersalny czas koordynowany)]

Emitent

E.   Porządek obrad – (powtarzający się fragment; należy określić dla każdego punktu porządku obrad)

1.

Niepowtarzalny identyfikator punktu porządku obrad

Niepowtarzalny numer

[4 znaki alfanumeryczne]

Emitent

2.

Tytuł punktu porządku obrad

Tytuł lub krótki opis porządku obrad

[100 znaków alfanumerycznych]

Emitent

3.

Ujednolicony format adresowania zasobów (URL) materiałów

W stosownych przypadkach. Specjalny adres URL danej pozycji porządku obrad.

W przypadku braku materiałów pole należy zostawić puste.

[W przypadku wypełniania pola: 255 znaków alfanumerycznych]

Emitent

4.

Głosowanie

W stosownych przypadkach. Wskazanie, czy dany punkt porządku obrad jest przedmiotem głosowania wiążącego (BV), czy też głosowania doradczego (AV).

Jeżeli punkt porządku obrad nie jest przedmiotem głosowania, pole należy zostawić puste.

[W przypadku wypełniania pola: 2 znaki alfanumeryczne]

Emitent

5.

Alternatywne opcje głosowania

W stosownych przypadkach. Określenie wszystkich dostępnych dla akcjonariusza opcji głosowania w odniesieniu do danego punktu porządku obrad, takich jak głosowanie „za” (VF); głosowanie „przeciw” (VA); wstrzymanie się od głosu (AB); oddanie głosu pustego (BL) lub inne (OT).

Jeżeli punkt porządku obrad nie jest przedmiotem głosowania, pole należy zostawić puste.

[W przypadku wypełniania pola: 2 znaki alfanumeryczne]

Emitent

F.   Szczegóły dotyczące terminów związanych z wykonywaniem innych praw akcjonariuszy (powtarzający się fragment; należy określić dla każdego terminu)

1.

Przedmiot terminu

Określenie praw akcjonariusza, których dotyczy termin (jak na przykład przedkładanie projektów rezolucji lub wprowadzanie punktów do porządku obrad)

[100 znaków alfanumerycznych]

Emitent

2.

Właściwy termin emitenta

Określenie terminu związanego z wykonaniem praw akcjonariusza określonych w powyższym polu

[Data (RRRRMMDD); czas UTC (uniwersalny czas koordynowany)]

Emitent


Tabela 4

Potwierdzenie uprawnienia

Rodzaj informacji

Opis

Format

Autor danych

A.   Szczegóły dotyczące walnego zgromadzenia i komunikatu

1.

Niepowtarzalny identyfikator potwierdzenia

Niepowtarzalny numer

[12 znaków alfanumerycznych]

Ostatni pośrednik

2.

Nazwa emitenta

 

[140 znaków alfanumerycznych]

Emitent

3.

Niepowtarzalny identyfikator zdarzenia

Niepowtarzalny identyfikator walnego zgromadzenia ustalony przez emitenta lub wyznaczoną przez niego osobę trzecią

[4 znaki alfanumeryczne]

Emitent lub wyznaczona przez niego osoba trzecia

4.

Rodzaj komunikatu

Rodzaj komunikatu (potwierdzenie uprawnienia)

[4 znaki alfanumeryczne]

Ostatni pośrednik

5.

Kod ISIN

Definicja

[12 znaków alfanumerycznych]

Emitent

B.   Szczegóły dotyczące pozycji uprawnionej wynikającej z akcji (powtarzający się fragment; wypełnić w odniesieniu do każdego rachunku papierów wartościowych akcjonariusza)

1.

Dzień ustalenia praw (record date)

Definicja

[Data (RRRRMMDD)]

Emitent

2.

Pozycja uprawniona

Definicja

[24 znaki numeryczne]

Ostatni pośrednik

3.

Numer rachunku papierów wartościowych

 

[20 znaków alfanumerycznych]

Ostatni pośrednik

4.

Nazwa/imię i nazwisko posiadacza rachunku

 

[140 znaków alfanumerycznych Format tabeli 2, pole C.2 a) lub C.2 b)]

Ostatni pośrednik

C.   Szczegóły dotyczące akcjonariusza, w zależności od przypadku – osoby prawnej lub fizycznej

1.

Nazwa/imię i nazwisko akcjonariusza

W przypadku osób fizycznych lub prawnych

[Format tabeli 2, pole C.2 a) lub C.2 b)]

Ostatni pośrednik

2.

Niepowtarzalny identyfikator akcjonariusza

W przypadku osób fizycznych lub prawnych

[Format tabeli 2, pole C.1 a) lub C.1 b)]

Ostatni pośrednik

3.

Nazwa pełnomocnika lub innej osoby trzeciej wyznaczonej przez akcjonariusza

W stosownych przypadkach

[Format tabeli 2, pole C.2 a) lub C.2 b)]

Ostatni pośrednik

4.

Niepowtarzalny identyfikator pełnomocnika lub innej osoby trzeciej wyznaczonej przez akcjonariusza

W stosownych przypadkach

[Format tabeli 2, pole C.1 a) lub C.1 b)]

Ostatni pośrednik


Tabela 5

Zawiadomienie o udziale

Rodzaj informacji

Opis

Format

Autor danych

A.   Szczegóły dotyczące zawiadomienia

1.

Niepowtarzalny identyfikator zawiadomienia o uczestnictwie

Niepowtarzalny identyfikator

[pole alfanumeryczne]

Ostatni pośrednik

2.

Rodzaj komunikatu

Określenie rodzaju informacji

[4 znaki alfanumeryczne]

Ostatni pośrednik

3.

Niepowtarzalny identyfikator zdarzenia

Niepowtarzalny identyfikator walnego zgromadzenia ustalony przez emitenta lub wyznaczoną przez niego osobę trzecią

[4 znaki alfanumeryczne]

Emitent lub wyznaczona przez niego osoba trzecia

4.

ISIN

Definicja

[12 znaków alfanumerycznych]

Emitent

B.   Uczestnictwo należy określić dla każdej metody uczestnictwa

1.

Metoda uczestnictwa

Określenie metody uczestnictwa akcjonariusza w odpowiednim zakresie.

W przypadku stosowania kilku metod należy określić każdą z metod zgodną z dostępnymi opcjami podanymi w tabeli 3, sekcja D, tj. udział osobiście, udział przez pełnomocnictwo lub głosowanie elektroniczne.

 

Ostatni pośrednik lub akcjonariusz, zależnie od przypadku

2.

Nazwa/imię i nazwisko akcjonariusza

 

[Format tabeli 2, pole C.2 a) lub C.2 b)]

Ostatni pośrednik lub akcjonariusz

3.a)

Niepowtarzalny identyfikator akcjonariusza, jeśli jest on osobą prawną

Zob. tabela 2, pole C, 1 a)

[Format tabela 2, pole C, 1 a)]

Ostatni pośrednik lub akcjonariusz

3 b).

Niepowtarzalny identyfikator akcjonariusza, jeśli jest on osobą fizyczną

Zob. tabela 2, pole C, 1 b)

Format tabela 2, pole C, 1 b)]

Ostatni pośrednik lub akcjonariusz

4.

Nazwa pełnomocnika lub innej osoby trzeciej wyznaczonej przez akcjonariusza

W stosownych przypadkach

[Opcjonalnie. W przypadku wypełniania pola: Format tabeli 2, pole C.2 a) lub C.2 b)]

Ostatni pośrednik lub akcjonariusz

5.

Niepowtarzalny identyfikator pełnomocnika lub innej osoby trzeciej wyznaczonej przez akcjonariusza

W stosownych przypadkach

[Opcjonalnie. W przypadku wypełniania pola: Format tabeli 2, pole C.1 a) lub C.1 b)]

Ostatni pośrednik lub akcjonariusz

C.   Głosy, jeśli ma to zastosowanie (powtarzający się fragment; należy określić dla każdego punktu porządku obrad)

1.

Punkt porządku obrad

Niepowtarzalny identyfikator punktu porządku obrad, tabela 3

[Format tabeli 3, pole E.1]

 

Powtarzający się fragment, należy wypełnić dla każdej pozycji głosowania

2.

Pozycja głosowania

Wskazanie pozycji głosowania

[Format tabeli 3, pole E.5]

Ostatni pośrednik lub akcjonariusz

3.

Liczba akcji, w związku z którymi wykonywane jest prawo głosu

Liczba akcji, w związku z którymi wykonano prawo głosu dla danego punktu porządku obrad, w odniesieniu do każdej pozycji głosowania.

Jeżeli pozycja głosowania ma zastosowanie do wszystkich akcji, pole należy zostawić puste.

[W przypadku wypełniania pola: 15 znaków numerycznych, w stosownych przypadkach z separatorem dziesiętnym]

Ostatni pośrednik lub akcjonariusz


Tabela 6

Otrzymanie głosów

Rodzaj informacji

Opis

Format

Autor danych

1.

Niepowtarzalny identyfikator potwierdzenia otrzymania

Niepowtarzalny numer

[12 znaków alfanumerycznych]

Pośrednik lub osoba potwierdzająca

2.

Rodzaj komunikatu

Określenie rodzaju potwierdzenia

[4 znaki alfanumeryczne]

Pośrednik

3.

Niepowtarzalny identyfikator zdarzenia

Niepowtarzalny identyfikator zdarzenia - walnego zgromadzenia

[12 znaków alfanumerycznych]

Emitent/pośrednik

4.

Kod ISIN

Definicja

[12 znaków alfanumerycznych]

Emitent

5.

Data walnego zgromadzenia

 

[Data (RRRRMMDD)]

Emitent

6.

Nazwa emitenta

 

[140 znaków alfanumerycznych]

Emitent

7.

Nazwa strony potwierdzającej

 

[140 znaków alfanumerycznych Format tabeli 2, pole C.2 a) lub C.2 b)]

Strona dostarczająca potwierdzenie otrzymania

8.

Imię i nazwisko osoby oddającej głos

 

[140 znaków alfanumerycznych Format tabeli 2, pole C.2 a) lub C.2 b)]

Strona potwierdzająca

9.

Nazwa/imię i nazwisko akcjonariusza

 

[Pole opcjonalne. W stosownych przypadkach wpisać:

[140 znaków alfanumerycznych Format tabeli 2, pole C.2 a) lub C.2 b)]

Pośrednik lub osoba potwierdzająca


Tabela 7

Potwierdzenie zarejestrowania i policzenia głosów

Rodzaj informacji

Opis

Format

Autor danych

1.

Niepowtarzalny identyfikator potwierdzenia

Niepowtarzalny numer

[12 znaków alfanumerycznych]

Emitent/pośrednik

2.

Rodzaj komunikatu

Określenie rodzaju potwierdzenia

[4 znaki alfanumeryczne]

Emitent/pośrednik

3.

Niepowtarzalny identyfikator zdarzenia

Niepowtarzalny identyfikator zdarzenia walnego zgromadzenia

[12 znaków alfanumerycznych]

Emitent/pośrednik

4.

Kod ISIN

Definicja

[12 znaków alfanumerycznych]

Emitent

5.

Data walnego zgromadzenia

 

[Data (RRRRMMDD)]

Emitent

6.

Nazwa emitenta

 

[140 znaków alfanumerycznych]

Emitent

7.

Nazwa/imię i nazwisko akcjonariusza

[pole opcjonalne, jeżeli nazwa/imię i nazwisko akcjonariusza są podane.]

[140 znaków alfanumerycznych. Format tabeli 2, pole C.2 a) lub C.2 b)]

Emitent

8.

Nazwa/imię i nazwisko osoby trzeciej wyznaczonej przez akcjonariusza

[pole opcjonalne, jeżeli nazwa/nazwisko osoby trzeciej wyznaczonej przez akcjonariusza jest podane.]

[140 znaków alfanumerycznych Format tabeli 2, pole C.2 a) lub C.2 b)]

 

9.

Sposób

Określenie sposobu, w jaki emitent otrzymał zarejestrowane i policzone głosy, niezależnie od tego, czy miało to miejsce przed walnym zgromadzeniem, czy podczas niego.

[70 znaków alfanumerycznych]

Emitent

10.

Data i godzina otrzymania

[pole opcjonalne, do wypełnienia jedynie w przypadku, gdy głosy zostały oddane przed walnym zgromadzeniem]. Data i, jeśli to możliwe, godzina otrzymania głosów, które zostały zarejestrowane i policzone.

[Data (RRRRMMDD); czas UTC (uniwersalny czas koordynowany)]

Emitent

11.

Niepowtarzalny identyfikator głosów

Jeżeli dostępny, niepowtarzalny identyfikator komunikatu zawierającego głosy zarejestrowane i policzone przez emitenta.

[12 znaków alfanumerycznych]

Akcjonariusz lub osoba trzecia wyznaczona przez akcjonariusza


Tabela 8

Zawiadomienia o zdarzeniach korporacyjnych innych niż walne zgromadzenia

Zgodnie z art. 3b ust. 1 lit. b) i art. 3b ust. 2 dyrektywy 2007/36/WE, w przypadku gdy emitent udostępnia akcjonariuszom na swojej stronie internetowej informacje dotyczące zdarzeń korporacyjnych – innych niż walne zgromadzenia – obejmujące informacje i elementy danych zawarte w poniższej tabeli, w zakresie, w jakim dotyczy to zdarzenia korporacyjnego, zawiadomienie o zdarzeniach korporacyjnych powinno zawierać wyłącznie blok A oraz link do strony internetowej, na której można znaleźć te informacje.


Rodzaj informacji

Opis

Format

Autor danych

A.   Szczegóły dotyczące zdarzenia korporacyjnego

1.

Niepowtarzalny identyfikator zdarzenia korporacyjnego

Niepowtarzalny numer

[12 znaków alfanumerycznych]

Emitent lub wyznaczona przez niego osoba trzecia

2.

Rodzaj zdarzenia korporacyjnego

Określenie rodzaju zdarzenia korporacyjnego, np. podział zysku, reorganizacja akcji emitenta

[42 znaki alfanumeryczne]

Emitent lub wyznaczona przez niego osoba trzecia

3.

ISIN

Definicja. Kod ISIN instrumentu bazowego

[12 znaków alfanumerycznych]

Emitent

4.

ISIN

W stosownych przypadkach kod ISIN tymczasowej akcji lub tymczasowego papieru wartościowego

[12 znaków alfanumerycznych]

Emitent

5.

URL

Link URL do strony internetowej, na której akcjonariusze mogą znaleźć wszystkie informacje dotyczące zdarzenia korporacyjnego

[255 znaków alfanumerycznych]

Emitent

B.   Kluczowe daty mające zastosowanie do zdarzenia korporacyjnego (uwzględnić tylko w odniesieniu do danego zdarzenia korporacyjnego)

1.

Ostatni dzień gwarantujący udział w prawach

Definicja

[Data (RRRRMMDD)]

Pierwszy pośrednik

2.

Pierwszy dzień bez prawa do dywidendy (ex date)

Definicja

[Data (RRRRMMDD)]

Pierwszy pośrednik

3.

Dzień ustalenia praw (record date)

Definicja

[Data (RRRRMMDD)]

Emitent

4.

Początek okresu wyboru

Definicja

[Data (RRRRMMDD)]

Emitent

5.

Ostatni dzień okresu wyboru

Definicja

[Data (RRRRMMDD)]

Emitent

6.

Termin emitenta

Definicja

[Data (RRRRMMDD); czas UTC (uniwersalny czas koordynowany)]

Emitent

7.

Dzień płatności

Definicja

[Data (RRRRMMDD)]

Emitent

8.

Końcowy termin ochrony kupującego (buyer protection deadline)

Definicja

[Data (RRRRMMDD)]

Pośrednik

C.   Szczegóły dotyczące wyborów, w których może uczestniczyć akcjonariusz (powtarzający się fragment; w stosownych przypadkach wypełnić w odniesieniu do każdego kodu ISIN)

1.

Alternatywne opcje dla akcjonariusza

Opis opcji

[100 znaków alfanumerycznych]

Emitent


(*1)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/590 z dnia 28 lipca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących zgłaszania transakcji właściwym organom (Dz.U. L 87 z 31.3.2017, s. 449).