13.8.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 204/33


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/1121

z dnia 10 sierpnia 2018 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1518 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz biodiesla pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej (1),

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1518 z dnia 14 września 2015 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz biodiesla pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009 (2), w szczególności jego art. 1 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

A.   OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI

(1)

Rozporządzeniem Rady (WE) nr 599/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. (3) Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz biodiesla pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki („USA”).

(2)

Podczas pierwotnego dochodzenia zgłosiła się duża liczba producentów eksportujących z USA. W związku z tym Komisja wybrała próbę producentów eksportujących z USA, którzy mieli być objęci dochodzeniem.

(3)

Rada nałożyła na przedsiębiorstwa objęte próbą indywidualne stawki cła na przywóz biodiesla pochodzącego z USA w wysokości od 0 do 198 EUR za tonę netto, a na pozostałe przedsiębiorstwa współpracujące nieobjęte próbą – średnią ważoną stawkę cła w wysokości 115,6 EUR za tonę netto. Ponadto na przywóz biodiesla ze wszystkich innych przedsiębiorstw z USA nałożono stawkę cła w wysokości 172,2 EUR za tonę netto.

(4)

W następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009, środki pierwotne zostały przedłużone na okres pięciu lat rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2015/1518.

(5)

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/1598 (4) zmieniono rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/1518 w celu włączenia art. 1 ust. 6, umożliwiającego producentom eksportującym składanie wniosku o nowe traktowanie.

(6)

Art. 1 ust. 6 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/1518 stanowi, że Komisja może zmienić załącznik I w celu przypisania cła stosowanego względem producentów współpracujących nieobjętych próbą, mianowicie 115,6 EUR za tonę netto, jeżeli jakikolwiek podmiot ze Stanów Zjednoczonych Ameryki przedstawi Komisji wystarczające dowody potwierdzające, że:

a)

nie dokonał wywozu biodiesla pochodzącego z USA w okresie objętym dochodzeniem (1 kwietnia 2007 r. – 31 marca 2008 r.);

b)

nie jest powiązany z żadnym eksporterem ani producentem podlegającym środkom wprowadzonym na mocy tego rozporządzenia; oraz

c)

faktycznie dokonał wywozu towarów objętych postępowaniem albo stał się stroną nieodwołalnego zobowiązania umownego do wywozu znaczącej ilości do Unii po okresie objętym dochodzeniem.

B.   WNIOSKI O PRZYZNANIE STATUSU PODMIOTU TRAKTOWANEGO JAKO NOWY PRODUCENT EKSPORTUJĄCY

(7)

Po opublikowaniu rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/1518 amerykańskie przedsiębiorstwo Organic Technologies („wnioskodawca”) zgłosiło się, twierdząc, że spełnia wszystkie trzy kryteria wymienione w motywie (6) i że powinno uzyskać status podmiotu traktowanego jako nowy producent eksportujący. W odpowiedzi na kwestionariusz Komisji wnioskodawca przedstawił informacje i dowody potwierdzające. Po wstępnej analizie odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu Komisja wysłała do wnioskodawcy pismo z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji. Wnioskodawca udzielił odpowiedzi.

(8)

Odnośnie do kryterium a) wnioskodawca twierdził, że było ono spełnione w okresie objętym pierwotnym dochodzeniem. Twierdził również, że rozpoczął produkcję biodiesla w 2009 r., tj. po okresie objętym pierwotnym dochodzeniem. Komisja zweryfikowała dostarczone przez wnioskodawcę księgi sprzedaży. Wnioskodawca wykazał rozpoczęcie produkcji biodiesla w 2009 r., a dokonanie pierwszej sprzedaży poza USA miało miejsce dopiero w 2016 r. W związku z tym Komisja uznała, że wnioskodawca nie prowadził wywozu biodiesla do Unii w okresie objętym pierwotnym dochodzeniem. W związku z tym wnioskodawca spełnia kryterium a).

(9)

Odnośnie do kryterium b), mianowicie braku powiązania wnioskodawcy z jakimkolwiek eksporterem lub producentem podlegającym środkom antydumpingowym wprowadzonym rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2015/1518, Komisja ustaliła na podstawie dokumentów przedłożonych przez wnioskodawcę, że ten nie posiada żadnych przedsiębiorstw powiązanych podlegających takim środkom. W związku z tym wnioskodawca spełnia kryterium b).

(10)

Odnośnie do kryterium c) Komisja ustaliła również, że wnioskodawca stał się stroną nieodwołalnego zobowiązania umownego dotyczącego wywozu do Unii w 2018 r. znaczącej ilości produktu objętego postępowaniem. W tym względzie wnioskodawca dostarczył umowę sprzedaży dotyczącą dostawy produktu objętego postępowaniem w 2018 r., co zostało uznane za spełnienie kryterium. W związku z tym wnioskodawca spełnia kryterium c).

(11)

Komisja stwierdziła zatem, że wnioskodawca spełnia trzy kryteria konieczne, aby można go było uznać za nowego producenta eksportującego. W związku z tym jego nazwa powinna zostać dodana do wykazu współpracujących przedsiębiorstw nieobjętych próbą wymienionych w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/1518.

(12)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1518.

(13)

Komisja poinformowała wnioskodawcę i przemysł unijny o tych ustaleniach oraz dała możliwość przedstawienia uwag. Komisja nie otrzymała żadnych uwag.

(14)

Niniejsze rozporządzenie jest zgodne z opinią komitetu ustanowionego art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/1036,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1518 do wykazu producentów eksportujących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki dodaje się następujące przedsiębiorstwo:

Nazwa przedsiębiorstwa

Miejscowość

Dodatkowy kod TARIC

„Organic Technologies

Coshocton (Ohio)

C482 ”

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 sierpnia 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 176 z 30.6.2016, s. 21.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1518 z dnia 14 września 2015 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz biodiesla pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009 (Dz.U. L 239 z 15.9.2015, s. 69).

(3)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 599/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz biodiesla pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (Dz.U. L 179 z 10.7.2009, s. 26).

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1598 z dnia 22 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1518 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz biodiesla pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009 (Dz.U. L 245 z 23.9.2017, s. 1).