7.8.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

LI 199/1


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2018/1100

z dnia 6 czerwca 2018 r.

zmieniające załącznik do rozporządzenia Rady (WE) nr 2271/96 zabezpieczającego przed skutkami eksterytorialnego stosowania ustawodawstwa przyjętego przez państwo trzecie oraz działaniami opartymi na nim lub z niego wynikającymi

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2271/96 z dnia 22 listopada 1996 r. zabezpieczające przed skutkami eksterytorialnego stosowania ustawodawstwa przyjętego przez państwo trzecie oraz działaniami opartymi na nim lub z niego wynikającymi (1), w szczególności jego art. 1 akapit drugi.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 2271/96 przeciwdziała skutkom eksterytorialnego stosowania przepisów ustawowych i wykonawczych oraz innych instrumentów prawnych przyjętych przez państwa trzecie, jak również opartych na nich lub wynikających z nich działaniom, jeżeli stosowanie takie ma wpływ na interesy osób fizycznych i prawnych w Unii, uczestniczących w handlu międzynarodowym lub w przepływie kapitału i związanej z tym działalności handlowej między Unią a państwami trzecimi.

(2)

W rozporządzeniu tym uznano, że poprzez ich eksterytorialne stosowanie takie instrumenty stanowią naruszenie prawa międzynarodowego.

(3)

Instrumenty przyjęte przez państwa trzecie, do których stosuje się rozporządzenie (WE) nr 2271/96, są wymienione w załączniku do tego rozporządzenia.

(4)

W dniu 8 maja 2018 r. Stany Zjednoczone zapowiedziały, iż nie będą już dalej odstępować od stosowania swoich krajowych środków ograniczających wobec Iranu. Niektóre z tych środków mają zastosowanie eksterytorialne i wywierają niekorzystny wpływ na interesy Unii oraz interesy osób fizycznych i prawnych korzystających z praw zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

(5)

Załącznik do tego rozporządzenia powinien zatem zostać zmieniony w celu uwzględnienia tych środków ograniczających.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2271/96 zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 czerwca 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 309 z 29.11.1996, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

PRZEPISY USTAWOWE, WYKONAWCZE I INNE INSTRUMENTY PRAWNE

Uwaga: Główne przepisy instrumentów zawartych w niniejszym załączniku podano wyłącznie w celach informacyjnych. Pełny przegląd przepisów i ich dokładną treść można znaleźć w odpowiednich instrumentach.

PAŃSTWO: STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI

AKTY

1.   „National Defense Authorization Act for Fiscal Year 1993”, tytuł XVII „Cuban Democracy Act of 1992”, sekcje 1704 i 1706

Wymagane zastosowanie się:

wymagania są ujednolicone w Tytule I „Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996”, zob. poniżej.

Możliwe szkody dla interesów UE:

zobowiązania są obecnie włączone do „Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996”, zob. poniżej.

2.   „Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996”

Tytuł I

Wymagane zastosowanie się:

zastosowanie się do gospodarczego i finansowego embargo USA wobec Kuby przez m.in. niedokonywanie wywozu do USA wszelkich towarów lub usług pochodzenia kubańskiego lub zawierających materiały lub towary pochodzące z Kuby bezpośrednio lub za pośrednictwem państw trzecich, niedokonywanie obrotu towarem, który jest lub był zlokalizowany na Kubie lub transportowany z Kuby lub przez Kubę, niedokonywanie powrotnego wywozu do USA cukru pochodzącego z Kuby bez powiadomienia eksportera przez właściwe władze krajowe lub przywozu do USA produktów cukrowniczych bez gwarancji, iż produkty te nie są produktami kubańskimi, zamrożenie mienia kubańskiego i niedokonywanie transakcji finansowych z Kubą.

Możliwe szkody dla interesów UE:

zakaz ładowania lub rozładowywania towarów z jednostek pływających w dowolnym miejscu w USA lub wchodzenia do portu USA; odmowa przywozu wszelkich towarów lub usług pochodzących z Kuby oraz przywozu do Kuby towarów lub usług pochodzących z USA, blokowanie finansowych transakcji z udziałem Kuby.

Tytuł III i tytuł IV:

Wymagane zastosowanie się:

zaprzestanie „obrotu” własnością, której właścicielami wcześniej były osoby z USA (w tym Kubańczycy, którzy uzyskali obywatelstwo amerykańskie), a która została wywłaszczona przez reżim kubański. (Obrót obejmuje: korzystanie, sprzedaż, przekazanie, kontrolę, zarządzanie i inne działania na rzecz danej osoby).

Możliwe szkody dla interesów UE:

prawne postępowania w USA oparte na powstałych zobowiązaniach, toczące się przeciwko obywatelom UE lub spółkom z UE biorącym udział w obrocie, prowadzące do orzeczeń/decyzji nakazujących zapłatę (wielokrotnych) odszkodowań na rzecz strony amerykańskiej. Odmowa wjazdu na teren USA osób zajmujących się obrotem, w tym małżonków, nieletnich dzieci i przedstawicieli tych osób.

3.   „Iran Sanctions Act of 1996”

Wymagane zastosowanie się:

 

zakaz świadomego:

(i)

inwestowania w Iranie kwot wynoszących co najmniej 20 mln USD w okresie 12 miesięcy, które to inwestycje przyczyniają się bezpośrednio i w znaczącym stopniu do podniesienia zdolności Iranu w zakresie zagospodarowania własnych zasobów ropy naftowej;

(ii)

dostarczania do Iranu towarów, usług lub innych rodzajów wsparcia o wartości 1 mln USD lub większej lub o łącznej wartości 5 mln USD lub większej w okresie 12 miesięcy, które mogłyby bezpośrednio i w znacznym stopniu ułatwić utrzymanie lub rozwój irańskiej krajowej produkcji produktów rafinacji ropy naftowej lub zdolności Iranu w zakresie zagospodarowania zasobów ropy naftowej zlokalizowanych w Iranie;

(iii)

dostarczania do Iranu towarów, usług lub innych rodzajów wsparcia o wartości 250 000 USD lub większej lub o łącznej wartości 1 mln USD lub większej w okresie 12 miesięcy, które mogłyby bezpośrednio i w znacznym stopniu przyczynić się do utrzymania lub rozwoju irańskiej krajowej produkcji produktów petrochemicznych;

(iv)

dostarczania Iranowi a) produktów rafinacji ropy naftowej lub b) towarów, usług i innych rodzajów wsparcia, które mogłyby bezpośrednio i w znacznym stopniu przyczynić się do podniesienia zdolności Iranu do przywozu produktów rafinacji ropy naftowej, o wartości 1 mln USD lub większej lub o łącznej wartości 5 mln USD lub większej w okresie 12 miesięcy;

(v)

udziału w spółkach joint venture na rzecz zagospodarowania zasobów ropy naftowej poza Iranem ustanowionych w dniu lub po dniu 1 stycznia 2002 r., w których Iran lub jego rząd ma szczególne interesy;

(vi)

zaangażowania w transport ropy naftowej z Iranu lub ukrywania irańskiego pochodzenia towarów składających się z ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej;

 

Możliwe szkody dla interesów UE:

środki mające na celu ograniczenie przywozu do USA oraz zamówień do USA, zakaz wyznaczania jako głównego dealera lub depozytariusza środków finansowych rządu USA, odmowa dostępu do pożyczek od instytucji finansowych USA lub transferów za pośrednictwem takich instytucji, zakaz dokonywania transakcji w walucie obcej podlegających jurysdykcji USA, ograniczenia wywozowe wprowadzone przez USA, zakaz dokonywania transakcji dotyczących nieruchomości podlegających jurysdykcji USA lub odmowa pomocy ze strony EXIM-Banku, ograniczenia dla jednostek pływających dotyczące wyładunku i portu zawinięcia.

4.   „Iran Freedom and Counter-Proliferation Act of 2012”

Wymagane zastosowanie się:

 

zakaz świadomego:

(i)

dostarczania znacznego wsparcia, w tym przez ułatwianie istotnych transakcji finansowych, lub dostarczania dóbr lub usług na rzecz lub w imieniu niektórych osób działających w sektorze portów, energii, żeglugi lub stoczniowym w Iranie, lub na rzecz jakiekolwiek osoby z Iranu wskazanej w wykazie specjalnie wyznaczonych obywateli i osób objętych blokadą;

(ii)

handlu z Iranem istotnymi towarami i usługami wykorzystywanymi w związku z sektorem energii, żeglugi lub stoczniowym w Iranie;

(iii)

zakupu ropy naftowej i produktów naftowych pochodzących z Iranu i dokonywania transakcji finansowych powiązanych z tymi zakupami, w określonych okolicznościach;

(iv)

dokonywania lub ułatwienia dokonywania transakcji w handlu gazem ziemnym z lub do Iranu (ma zastosowanie do zagranicznych instytucji finansowych);

(v)

handlu z Iranem metalami szlachetnymi, grafitem, surowymi lub częściowo wykończonymi metalami lub oprogramowaniem, które mogą być stosowane w konkretnych sektorach lub wiązać się z zaangażowaniem określonych osób; lub ułatwiania znaczących transakcji finansowych w związku z takim handlem;

(vi)

świadczenia usług gwarantowania, ubezpieczenia i reasekuracji związanych z konkretnymi działaniami, w tym, ale nie wyłącznie, określonymi w ppkt (i) i (ii) powyżej, lub na rzecz określonych kategorii osób;

Zastosowanie mają pewne wyjątki w zależności od charakteru wymiany handlowej lub transakcji oraz poziomu stosowanej należytej staranności.

 

Możliwe szkody dla interesów UE:

środki mające na celu ograniczenie przywozu do USA oraz zamówień do USA, zakaz wyznaczania jako głównego dealera lub depozytariusza środków finansowych rządu USA, odmowa dostępu do pożyczek od instytucji finansowych USA lub transferów za pośrednictwem takich instytucji, zakaz dokonywania transakcji w walucie obcej podlegających jurysdykcji USA, ograniczenia wywozowe wprowadzone przez USA, zakaz dokonywania transakcji dotyczących nieruchomości podlegających jurysdykcji USA lub odmowa pomocy ze strony EXIM-Banku, ograniczenia i zakazy otwierania i obsługi rachunków w bankach korespondentach w USA.

5.   „National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2012”

Wymagane zastosowanie się:

 

zakaz świadomego dokonywania lub ułatwiania wszelkich znaczących transakcji finansowych z Bankiem Centralnym Iranu lub inną wskazaną irańską instytucją finansową (ma zastosowanie do zagranicznych instytucji finansowych).

 

Wyjątki dotyczą transakcji dotyczących żywności i produktów leczniczych oraz transakcji dotyczących ropy naftowej w określonych okolicznościach.

Możliwe szkody dla interesów UE:

sankcje cywilne i karne; zakazy i ograniczenia dotyczące otwierania i obsługi rachunków w bankach korespondentach w USA.

6.   „Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012”

Wymagane zastosowanie się:

 

zakaz świadomego:

(i)

świadczenia usług gwarantowania, ubezpieczenia i reasekuracji na rzecz pewnych irańskich osób;

(ii)

ułatwiania emisji instrumentów długu państwowego Iranu lub zadłużenia podmiotów kontrolowanych przez Iran;

(iii)

uczestnictwa w jakiejkolwiek transakcji, bezpośrednio lub pośrednio, z rządem Iranu lub jakąkolwiek osobą podlegającą jurysdykcji rządu Iranu objętą zakazem określonym w prawie USA (ma zastosowanie do zagranicznych spółek zależnych posiadanych lub kontrolowanych przez osoby z USA);

(iv)

świadczenia specjalistycznych usług w zakresie komunikatów finansowych, lub umożliwiania lub ułatwiania bezpośredniego lub pośredniego dostępu do takich usług w zakresie komunikatów finansowych na rzecz Banku Centralnego Iranu lub instytucji finansowej, której interesy we własności są zablokowane w związku z działaniami Iranu w zakresie proliferacji.

W odniesieniu do ppkt (i) istnieją wyjątki dotyczące pomocy humanitarnej, dostaw żywności i produktów leczniczych, oraz w zależności od stopnia stosowanej należytej staranności.

 

Możliwe szkody dla interesów UE:

środki mające na celu ograniczenie przywozu do USA oraz zamówień do USA, zakaz wyznaczania jako głównego dealera lub depozytariusza środków finansowych rządu USA, odmowa dostępu do pożyczek od instytucji finansowych USA lub transferów za pośrednictwem takich instytucji, zakaz dokonywania transakcji w walucie obcej podlegających jurysdykcji USA, ograniczenia wywozowe wprowadzone przez USA, zakaz dokonywania transakcji dotyczących nieruchomości podlegających jurysdykcji USA lub odmowa pomocy ze strony EXIM-Banku, ograniczenia i zakazy otwierania i obsługi rachunków w bankach korespondentach w USA.

ROZPORZĄDZENIA

„Iranian Transactions and Sanctions Regulations”

Wymagane zastosowanie się:

 

niedokonywanie powrotnego wywozu towarów, technologii lub usług, które a) zostały wywiezione z USA i b) są objęte zasadami kontroli wywozu w USA, jeżeli taki wywóz odbywa się przy założeniu istnienia wiedzy lub podstaw, by sądzić, że wywóz ten jest konkretnie przeznaczony dla Iranu lub jego rządu.

 

Towary znacząco przetworzone w produkt zagraniczny poza USA oraz towary włączone w taki produkt i reprezentujące mnie niż 10 % jego wartości nie są objęte zakazem.

Możliwe szkody dla interesów UE:

 

nałożenie kar na gruncie prawa cywilnego, grzywny i pozbawienie wolności.

 

►C1 1. 31 CFR ◄ (Code of Federal Regulations) Ch. V (7-1-95 edition) Part 515 — Cuban Assets Control Regulations, subpart B (Prohibitions), E (Licenses, Authorizations and Statements of Licensing Policy) and G (Penalties)

Wymagane zastosowanie się:

zakazy są ujednolicone w Tytule I „Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996”, zob. wyżej. Ponadto wymaga uzyskania licencji lub upoważnień w zakresie działalności gospodarczej dotyczącej Kuby.

Możliwe szkody dla interesów UE:

kary, konfiskata, pozbawienie wolności w przypadku naruszeń.