7.8.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 200/1


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/1091

z dnia 18 lipca 2018 r.

w sprawie zintegrowanych statystyk dotyczących gospodarstw rolnych oraz uchylenia rozporządzeń (WE) nr 1166/2008 i (UE) nr 1337/2011

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 338,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008 (2) ustanawia ramy dla europejskich statystyk dotyczących struktury gospodarstw rolnych do 2016 r. W rezultacie rozporządzenie to powinno zostać uchylone.

(2)

Program europejskich badań dotyczących struktury gospodarstw rolnych, które przeprowadzane były w Unii Europejskiej od 1966 r., powinien być kontynuowany w celu badania tendencji w zakresie struktury gospodarstw rolnych na szczeblu unijnym i zapewnienia statystycznej bazy wiedzy potrzebnej do opracowywania, wdrażania, monitorowania, oceny i przeglądu powiązanych polityk, w szczególności wspólnej polityki rolnej (WPR), w tym wskaźników rozwoju obszarów wiejskich, a także unijnych polityk w zakresie środowiska, łagodzenia zmiany klimatu i dostosowywania się do niej, użytkowania gruntów oraz niektórych celów zrównoważonego rozwoju. Taka baza wiedzy jest również niezbędna w celu oszacowania wpływu tych polityk na kobiety zatrudnione w gospodarstwach rolnych.

(3)

Zbieranie danych statystycznych, w szczególności dotyczących struktury gospodarstw rolnych, powinno mieć na celu m.in. udostępnianie aktualnych danych podczas procesu decyzyjnego z myślą o przyszłych reformach WPR.

(4)

Międzynarodowa ocena statystyk rolnych doprowadziła do opracowania przez Organizację ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) światowej Strategii na Rzecz Poprawy statystyk rolnych i Obszarów Wiejskich, która została zatwierdzona przez Komitet Statystyki Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNSC) w 2010 r. Europejskie statystyki rolne powinny, w miarę potrzeb, być tworzone zgodnie z zaleceniami światowej strategii na rzecz poprawy statystyk dotyczących rolnictwa i obszarów wiejskich, a także światowego programu FAO dotyczącego spisu rolnego w 2020 r.

(5)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 (3) przewiduje ramy w zakresie opracowywania, tworzenia i rozpowszechniania statystyki europejskiej w oparciu o wspólne zasady statystyczne. Określa ono kryteria jakości i powołuje się na potrzebę ograniczenia do minimum obciążenia respondentów badań oraz przyczyniania się do realizacji bardziej ogólnego celu, jakim jest zmniejszenie obciążenia administracyjnego.

(6)

Na kolejne dziesięciolecie powinien zostać ustanowiony program statystyczny, służący wielu różnym celom, w odniesieniu do gospodarstw rolnych, który stanowiłby ramy dla zharmonizowanych, porównywalnych i spójnych statystyk. Statystyki takie powinny być ukierunkowane na potrzeby w zakresie polityki.

(7)

Strategia dotycząca statystyk rolnych na rok 2020 i na okres późniejszy, ustanowiona przez Komitet ds. Europejskiego Systemu Statystycznego (Komitet ds. ESS) w listopadzie 2015 r., przewiduje przyjęcie dwóch rozporządzeń ramowych obejmujących wszystkie aspekty statystyk rolnych, z wyjątkiem rachunków gospodarczych dla rolnictwa. Niniejsze rozporządzenie jest jednym z tych rozporządzeń ramowych.

(8)

Do celów harmonizacji i porównywalności informacji dotyczących struktury gospodarstw rolnych oraz w celu zaspokojenia bieżących potrzeb organizacji jednolitego wspólnego rynku, a w szczególności sektorów owoców i wina, od roku 2023 rozporządzenie (UE) nr 1337/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady (4) powinno być połączone z informacjami strukturalnymi na poziomie gospodarstw rolnych i zastąpione niniejszym rozporządzeniem. Konieczne jest zatem uchylenie tego rozporządzenia.

(9)

Porównywalne statystyki dotyczące struktury gospodarstw rolnych pochodzące ze wszystkich państw członkowskich są istotne dla określenia stopnia rozwoju WPR. Dlatego też w odniesieniu do zmiennych należy tak dalece, jak to możliwe stosować standardowe klasyfikacje i wspólne definicje.

(10)

Zasoby danych statystycznych odnoszących się do gospodarstw rolnych umożliwiają ujęcie danych podstawowych i danych modułowych w tabeli przekrojowej, pozwalając tym samym na wyszukiwanie informacji w oparciu o zmienne, takie jak płeć czy wiek osoby kierującej gospodarstwem rolnym, struktura własności i wielkość gospodarstwa rolnego oraz podejmowanie działań w zakresie ochrony środowiska. Dezagregacja wyników będzie możliwa w przypadku kryteriów zawartych w danych podstawowych i w przypadku kryteriów łączonych.

(11)

Zbieranie informacji na temat roku urodzenia, roku zaklasyfikowania osoby jako osoby kierującej gospodarstwem rolnym i jej płci może być źródłem danych służących do opracowywania działań w zakresie wymiany pokoleń oraz aspektów związanych z płcią.

(12)

Spis gospodarstw rolnych w Unii powinien być przeprowadzany co najmniej co dziesięć lat, między innymi w celu uaktualnienia podstawowych rejestrów gospodarstw rolnych i pozostałych informacji wymaganych do warstwowania prób. Ostatni spis odbył się w latach 2009/2010.

(13)

Państwa członkowskie, w których okresy prac w terenie w związku z badaniem w roku referencyjnym 2020 pokrywają się z pracami przewidzianymi w ramach przeprowadzanego co dziesięć lat spisu ludności, powinny mieć możliwość przyspieszenia realizacji badania dotyczącego gospodarstw rolnych o rok w celu ograniczenia znacznych obciążeń związanych z przeprowadzeniem dwóch dużych działań zbierania danych jednocześnie.

(14)

Aby uniknąć niepotrzebnego obciążania gospodarstw rolnych i administracji krajowych, powinny zostać ustanowione progi. Aby przeprowadzić należytą analizę struktury europejskiego rolnictwa, statystykami należy objąć 98 % użytkowanej powierzchni użytków rolnych oraz zwierząt gospodarskich w gospodarstwach. Oznacza to, że w niektórych państwach członkowskich progi wymienione w niniejszym rozporządzeniu są zbyt wysokie. Gospodarstwa rolne znajdujące się poniżej tych progów są jednak tak małe, że zbieranie danych na próbie gospodarstw raz na dziesięć lat wystarczy do oszacowania ich struktury i wpływu na produkcję, powodując znaczne zmniejszenie kosztów i obciążeń, a jednocześnie w dalszym ciągu umożliwiając opracowywanie skutecznych działań politycznych w celu wspierania i zachowania małych podmiotów rolniczych.

(15)

Zintegrowanymi statystykami gospodarstw rolnych powinny być objęte obszary wykorzystywane do produkcji rolnej, w tym grunty wykorzystywane przez dwa lub więcej gospodarstw rolnych z uwagi na stosowanie wspólnych praw.

(16)

Konieczne jest uzyskanie informacji na temat przynależności gospodarstwa rolnego do grupy przedsiębiorstw, których poszczególne jednostki są kontrolowane przez jednostkę dominującą.

(17)

W celu zmniejszenia obciążenia respondentów krajowe urzędy statystyczne (KUS) oraz inne krajowe organy powinny mieć dostęp do danych administracyjnych w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do opracowywania, tworzenia i rozpowszechniania statystyk europejskich zgodnie z art. 17a rozporządzenia (WE) nr 223/2009.

(18)

Państwa członkowskie lub właściwe organy krajowe powinny dążyć do możliwie jak największego unowocześnienia sposobu zbierania danych statystycznych na temat gospodarstw rolnych. W tym kontekście należy wspierać wykorzystywanie rozwiązań cyfrowych.

(19)

Aby zapewnić elastyczność europejskiego systemu statystyk rolnych oraz uproszczenie i modernizację statystyk rolnych, zmienne, które mają być zbierane, powinny być przypisane do odrębnych grup (dane podstawowe i moduły) różniących się pod względem częstotliwości lub reprezentatywności, lub obydwu.

(20)

Obciążenia respondentów i koszty mogą zostać jeszcze obniżone dzięki wykorzystaniu danych z roku bezpośrednio poprzedzającego rok referencyjny lub następującego po roku referencyjnym. Miałoby to szczególne znaczenie dla tych kwestii, w których nie oczekuje się dużych zmian między jednym a drugim rokiem.

(21)

Do celów elastyczności i zmniejszenia obciążeń dla respondentów, KUS i innych organów krajowych państwa członkowskie powinny mieć możliwość wykorzystywania badań statystycznych, rejestrów administracyjnych oraz innych źródeł, metod lub innowacyjnych podejść, w tym opartych na zasadach naukowych i dobrze udokumentowanych metod takich jak imputacja, szacowanie i modelowanie.

(22)

Zbieranie informacji na temat składników odżywczych i wody oraz metod produkcji rolnej stosowanych w gospodarstwach rolnych powinno zostać ulepszone, aby dostarczyć dodatkowe dane statystyczne umożliwiające opracowanie polityki rolno-środowiskowej oraz poprawę jakości wskaźników rolno-środowiskowych.

(23)

Do celów geokodowania gospodarstw rolnych należy wykorzystywać temat jednostek statystycznych zgodnie z załącznikiem III do dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (5).

(24)

Komisja ma obowiązek przestrzegać poufności danych przekazywanych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 223/2009. Należy zapewnić niezbędną ochronę poufności danych, między innymi poprzez ograniczenie parametrów dotyczących położenia do analizy przestrzennej i odpowiednie agregowanie danych przy publikacji statystyk. Dlatego należy opracować zharmonizowane podejście do ochrony poufności i jakości dotyczące rozpowszechniania danych, a jednocześnie dokładać starań, by dostęp internetowy do oficjalnych statystyk był łatwy i przyjazny dla użytkownika.

(25)

Każde przetwarzanie danych osobowych na mocy niniejszego rozporządzenia podlega przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (6) oraz przepisom przyjętym zgodnie z tym rozporządzeniem lub przepisom rozporządzenia (WE) nr 45/2001 (7), stosownie do przypadku.

(26)

Rozporządzeniem (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (8) ustanowiono klasyfikację statystyczną działalności gospodarczej w Unii, do której odwołano się w niniejszym rozporządzeniu w celu określenia odpowiednich populacji gospodarstw rolnych.

(27)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (9) należy określić jednostki terytorialne zgodnie z nomenklaturą jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NUTS).

(28)

Przez kilka lat zarówno od państw członkowskich, jak i od Unii powinno być wymagane finansowanie na potrzeby prowadzenia zbierania danych. Należy zatem przewidzieć unijną dotację na wsparcie tego programu w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 (10).

(29)

Niniejsze rozporządzenie ustanawia kopertę finansową na cały okres trwania stosownych wieloletnich ram finansowych (WRF) mających stanowić główną kwotę odniesienia, w rozumieniu pkt 17 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie współpracy w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (11) dla Parlamentu Europejskiego i Rady podczas corocznej procedury budżetowej. Niniejsze rozporządzenie zawiera przepis dotyczący ustalania budżetu na dalsze zbieranie danych w ramach kolejnych WRF.

(30)

W okresie po 2020 r. powinno się dokonać przeglądu aspektów ekonomicznych niniejszego rozporządzenia z uwzględnieniem nowych WRF oraz innych istotnych zmian w instrumentach Unii. Na podstawie tego przeglądu Komisja powinna rozważyć zaproponowanie stosownych zmian do niniejszego rozporządzenia.

(31)

Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, a mianowicie systematyczne tworzenie europejskich statystyk dotyczących gospodarstw rolnych w Unii, nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast ze względu na wymóg spójności i porównywalności możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z określoną w tym artykule zasadą proporcjonalności niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

(32)

Rozporządzenie (WE) nr 223/2009 stanowi ramy odniesienia dla statystyk europejskich i zobowiązuje państwa członkowskie do przestrzegania zasad statystycznych i kryteriów jakościowych określonych w jego przepisach. Sprawozdania dotyczące jakości są niezbędne do oceny, poprawy i informowania o jakości statystyk europejskich. Komitet ds. ESS zatwierdził standard Europejskiego Systemu Statystycznego (ESS) odnoszący się do sprawozdań dotyczących jakości, zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 223/2009. Ten standard ESS powinien przyczynić się do harmonizacji sprawozdawczości dotyczącej jakości na podstawie niniejszego rozporządzenia.

(33)

Zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami przeprowadzono ocenę skutków, aby program statystyczny ustanowiony niniejszym rozporządzeniem skoncentrować na potrzebie efektywności w osiąganiu określonych celów oraz aby uwzględnić ograniczenia budżetowe już na etapie opracowywania programu.

(34)

W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonania niniejszego rozporządzenia należy przyznać Komisji uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do określania opisów zmiennych wymienionych w niniejszym rozporządzeniu i elementów technicznych danych, które należy przekazywać, określających opisy zmiennych i inne formy zbierania danych w trybie ad hoc zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, a także do określania formy i treści sprawozdań dotyczących jakości. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 (12). Korzystając z tego uprawnienia, Komisja powinna uwzględnić takie aspekty, jak koszty i obciążenia administracyjne dla gospodarstw rolnych i państw członkowskich.

(35)

W celu uwzględnienia pojawiających się potrzeb w zakresie danych, wynikających głównie ze zmian zachodzących w rolnictwie, zmian w aktach prawnych i zmian priorytetów politycznych należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) w odniesieniu do zmiany tematów szczegółowych określonych w niniejszym rozporządzeniu oraz uzupełnienia odpowiednich danych modułowych poprzez uściślenie informacji, które mają być dostarczone w trybie ad hoc zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. W celu zapewnienia zgodności i ułatwienia korzystania z innych źródeł danych należy zgodnie z art. 290 TFUE przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów dotyczących zmiennych określonych w niniejszym rozporządzeniu. Wykonując to uprawnienie, Komisja powinna uwzględnić takie aspekty, jak koszty i obciążenia administracyjne dla gospodarstw rolnych i państw członkowskich. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami ustanowionymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa (13). W szczególności, aby zapewnić udział Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych na równych zasadach, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji powinni mieć możliwość systematycznego brania udziału w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

(36)

Skonsultowano się z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, który wydał opinię w dniu 20 listopada 2017 r. (14).

(37)

Skonsultowano się z Komitetem ds. ESS,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustanawia ramy statystyk europejskich na poziomie gospodarstw rolnych i przewiduje łączenie informacji o strukturze z informacjami na temat metod produkcji, środków dotyczących rozwoju obszarów wiejskich, aspektów rolno-środowiskowych oraz z innymi powiązanymi informacjami.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a)

„gospodarstwo rolne” oznacza oddzielną jednostkę, zarówno pod względem technicznym, jak i ekonomicznym, która posiada własne kierownictwo i która prowadzi działalność gospodarczą w rolnictwie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1893/2006, należącą w ramach działalności podstawowej lub drugorzędnej do klasy A.01.1, A.01.2, A.01.3, A.01.4, A.01.5 lub do klasy A.01.6 w zakresie „utrzymywania gruntów w dobrej kulturze rolnej zgodnej z wymogami ochrony środowiska” na obszarze gospodarczym Unii. W odniesieniu do działalności w ramach klasy A.01.49 definicja obejmuje jedynie działalność „chów i hodowla pozostałych zwierząt, włącznie z częściowo oswojonymi:” (z wyjątkiem hodowli owadów) oraz „chów i hodowla pszczół oraz produkcja miodu i wosku pszczelego”;

b)

„jednostka rolnicza wspólnoty gruntowej” oznacza jednostkę gruntu, do którego mają zastosowanie wspólne prawa własności i który jest wykorzystywany przez co najmniej dwa gospodarstwa rolne do produkcji rolnej, ale nie jest rozdzielony między nie;

c)

„region” oznacza jednostkę terytorialną w nomenklaturze jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NUTS), określoną zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003;

d)

„sztuka duża” oznacza standardową jednostkę miary umożliwiającą sumowanie poszczególnych kategorii zwierząt gospodarskich do celów porównawczych; współczynniki służące określaniu sztuk dużych poszczególnych kategorii wymienione są w załączniku I;

e)

„powierzchnia użytkowanych użytków rolnych” lub „UAA” oznacza powierzchnię gruntów wykorzystywanych do celów rolniczych, z uwzględnieniem gruntów ornych, trwałych użytków zielonych, upraw trwałych i pozostałych użytkowanych użytków rolnych;

f)

„rok referencyjny” oznacza rok kalendarzowy, do którego odnoszą się okresy referencyjne;

g)

„ogród przydomowy” oznacza grunty wykorzystywane do produkcji żywności przeznaczonej do konsumpcji własnej;

h)

„moduł” oznacza co najmniej jeden zestaw uporządkowanych danych, tak aby opisywał wybrany temat;

i)

„temat” oznacza treść informacji zbieranych w odniesieniu do jednostek statystycznych, przy czym każdy temat obejmuje pewną liczbę tematów szczegółowych;

j)

„temat szczegółowy” oznacza szczegółową treść informacji zbieranych w odniesieniu do jednostek statystycznych powiązanych z tematem szczegółowym, przy czym każdy temat szczegółowy obejmuje pewną liczbę zmiennych;

k)

„zmienna” oznacza cechę obserwowanej jednostki, która może obejmować więcej niż jeden zbiór wartości.

Artykuł 3

Zakres

1.   Dane wymagane na podstawie niniejszego rozporządzenia obejmują 98 % powierzchni użytkowanych użytków rolnych (z wyłączeniem ogrodów przydomowych) oraz 98 % sztuk dużych w każdym państwie członkowskim.

2.   Aby spełnić te wymogi, państwa członkowskie dostarczają danych reprezentatywnych dla gospodarstw rolnych i jednostek rolniczych wspólnot gruntowych, które spełniają co najmniej jeden z progów fizycznych określonych w załączniku II w odniesieniu do powierzchni użytków rolnych lub liczby sztuk dużych.

3.   W drodze wyjątku, jeżeli operat określony w ust. 2 stanowi ponad 98 % krajowej produkcji rolnej, mierzonej standardową produkcją zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 1198/2014 (15), państwa członkowskie mogą, pod warunkiem uzyskania wcześniejszej zgody od Komisji (Eurostatu), ustalić wyższe progi fizyczne lub odpowiadające im progi ekonomiczne w celu zmniejszenia operatu, pod warunkiem że objęto 98 % całkowitej wykorzystywanej powierzchni użytków rolnych (z wyłączeniem ogrodów przydomowych) oraz 98 % sztuk dużych w danym państwie członkowskim.

4.   Jeżeli operat określony w ust. 2 niniejszego artykułu nie stanowi 98 % użytkowanych użytków rolnych i 98 % sztuk dużych, państwa członkowskie rozszerzają operat zgodnie z art. 6 przez ustanowienie progów niższych niż te określone w ust. 2 niniejszego artykułu, przez określenie dodatkowych progów bądź poprzez zastosowanie obydwu tych metod.

Artykuł 4

Źródła danych i metody

1.   W celu uzyskania danych, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, państwa członkowskie wykorzystują jedno z następujących źródeł lub metod lub większą ich liczbę, pod warunkiem że uzyskane informacje pozwolą na tworzenie statystyk spełniających wymogi jakościowe określone w art. 11:

a)

badania statystyczne;

b)

administracyjne źródła danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu;

c)

inne źródła, metody lub innowacyjne podejścia.

2.   Państwa członkowskie mogą wykorzystywać informacje pochodzące ze zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli (IACS) ustanowionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 (16), z systemu identyfikacji i rejestracji bydła ustanowionego rozporządzeniem (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (17), z systemu identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz ustanowionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 21/2004 (18), z rejestru winnic utworzonego na podstawie art. 145 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady (19) i z rejestru gospodarstw ekologicznych ustanowionego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 (20). Państwa członkowskie mogą również korzystać ze źródeł administracyjnych związanych z określonymi działaniami dotyczącymi rozwoju obszarów wiejskich.

3.   Państwa członkowskie, które postanowią skorzystać z wymienionych w ust. 1 lit. c) źródeł, metod lub podejść innowacyjnych, informują Komisję (Eurostat) w ciągu roku poprzedzającego rok referencyjny i przekazują jej szczegółowe informacje dotyczące jakości danych uzyskanych z danego źródła, dzięki danej metodzie lub innowacyjnemu podejściu oraz o metodach zbierania danych, które będą stosowane.

4.   Organy krajowe odpowiedzialne za wypełnienie wymogów niniejszego rozporządzenia mają prawo do szybkiego i bezpłatnego dostępu do danych i korzystania z nich, w tym z indywidualnych danych dotyczących gospodarstw rolnych oraz danych osobowych ich użytkowników zawartych w aktach administracyjnych zgromadzonych na terytorium ich kraju zgodnie z art. 17a rozporządzenia (WE) nr 223/2009. Organy krajowe i właściciele rejestrów administracyjnych ustanawiają niezbędne mechanizmy współpracy.

Artykuł 5

Podstawowe dane strukturalne

1.   Państwa członkowskie zbierają i udostępniają podstawowe dane strukturalne („dane podstawowe”) dotyczące gospodarstw rolnych, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3, dla lat referencyjnych 2020, 2023 i 2026, zgodnie z wykazem w załączniku III. Zbieranie danych podstawowych za rok referencyjny 2020 przeprowadza się w formie spisu.

2.   Zbieranie danych podstawowych dla lat referencyjnych 2023 i 2026 może być przeprowadzone na próbach. W takim przypadku państwa członkowskie zapewniają, aby ważone wyniki były statystycznie reprezentatywne dla gospodarstw rolnych w każdym regionie oraz spełniały wymogi dotyczące dokładności określone w załączniku V.

3.   Jeżeli zmienna wymieniona w załączniku III ma w danym państwie członkowskim niską lub zerową wartość, może ona być wyłączona z procesu zbierania danych w tym państwie pod warunkiem dostarczenia Komisji (Eurostatowi) w roku kalendarzowym poprzedzającym rok referencyjny informacji należycie uzasadniającej jej wyłączenie.

4.   Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów wykonawczych określających opisy zmiennych wymienionych w załączniku III.

Te akty wykonawcze zostaną przyjęte zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 17 ust. 2, nie później niż do dnia 28 lutego 2019 r. dla roku referencyjnego 2020, nie później niż w dniu 31 grudnia 2021 r. dla roku referencyjnego 2023 i nie później niż w dniu 31 grudnia 2024 r. dla roku referencyjnego 2026.

5.   Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 16, dotyczących zmiany zmiennych wymienionych w załączniku III, w przypadku gdy jest to konieczne do celów harmonizacji ze źródłami danych określonymi w art. 4 ust. 2, dla lat 2023 i 2026. Wykonując to uprawnienie, Komisja zapewnia, aby takie akty delegowane zastępowały jedynie te ze zmiennych wymienionych w załączniku III, które nie mogą już być wyprowadzone z określonych źródeł danych. W przypadku zastąpienia Komisja zapewnia, by nowe zmienne mogły zostać wyprowadzone ze źródeł danych określonych w art. 4 ust. 2. Zapewnia ona również, by takie akty delegowane były należycie uzasadnione i nie stwarzały znacznych dodatkowych obciążeń lub kosztów dla państw członkowskich lub dla respondentów.

6.   Akty delegowane, o których mowa, przyjmowane są do dnia 30 września 2021 r. dla roku referencyjnego 2023 i do dnia 30 września 2024 r. dla roku referencyjnego 2026.

Artykuł 6

Rozszerzenie zakresu operatu

1.   Państwa członkowskie, które rozszerzają zakres operatu zgodnie z art. 3 ust. 4, przekazują podstawowe dane dotyczące gospodarstw rolnych zawartych w tym rozszerzeniu zakresu operatu dla roku referencyjnego 2020, obejmujące informacje określone w załączniku III.

2.   Zbieranie danych dotyczących gospodarstw rolnych w ramach rozszerzenia zakresu operatu może się odbywać na podstawie prób. W takim przypadku państwa członkowskie zapewniają, aby ważone wyniki były statystycznie reprezentatywne dla gospodarstw rolnych w każdym regionie oraz spełniały wymogi dotyczące dokładności określone w załączniku V.

Artykuł 7

Dane modułowe

1.   Państwa członkowskie zbierają i udostępniają moduły dotyczące tematów i tematów szczegółowych wymienionych w załączniku IV w odniesieniu do następnych lat referencyjnych:

a)

moduł „Siła robocza i inna działalność zarobkowa” dla lat 2020, 2023 i 2026;

b)

moduł „Rozwój obszarów wiejskich” dla lat 2020, 2023 i 2026;

c)

moduł „Budynki inwentarskie i gospodarowanie nawozami naturalnymi” na lata 2020 i 2026;

d)

moduł „Nawadnianie” dla roku 2023;

e)

moduł „Praktyki gospodarowania glebami” dla roku 2023;

f)

moduł „Maszyny i urządzenia” dla roku 2023;

g)

moduł „Sady” dla roku 2023;

h)

moduł „Winnice” dla roku 2026.

2.   Zakres tych zbiorów danych obejmuje gospodarstwa rolne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3.

3.   Zbieranie danych w ramach modułów może zostać przeprowadzone na próbach gospodarstw rolnych. W takim przypadku państwa członkowskie zapewniają, aby ważone wyniki były statystycznie reprezentatywne dla gospodarstw rolnych w każdym regionie oraz spełniały wymogi dotyczące dokładności określone w załączniku V.

4.   Badania modułowe przeprowadzane są na podpróbie gospodarstw rolnych, dla których zbierane są dane podstawowe. Badania modułowe odzwierciedlają sytuację w roku referencyjnym, ale mogą opierać się na roku bezpośrednio poprzedzającym rok odniesienia lub bezpośrednio następującym po roku odniesienia w przypadku modułów, o których mowa w ust. 1 lit. f), g) oraz h) niniejszego artykułu. W każdym przypadku do każdego zapisu dostarczającego informacji na temat modułów dołączane są dane podstawowe wymienione w załączniku III.

5.   Państwa członkowskie posiadające co najmniej 1 000 hektarów każdej z poszczególnych kategorii upraw, o których mowa w wykazie tematów szczegółowych dla modułu „Sady” w załączniku IV, które produkują wyłącznie lub głównie na rynek, realizują moduł „Sady” w odniesieniu do danej kategorii upraw.

6.   Państwa członkowskie posiadające co najmniej 1 000 hektarów winnic obsadzonych winoroślą z winogronami na wino, które produkują wyłącznie lub głównie na rynek, realizują moduł „Winnice”.

7.   Państwa członkowskie posiadające mniej niż 2 % nawadnianych obszarów użytkowanych użytków rolnych i nieposiadające regionów na poziomie NUTS 2, w których jest co najmniej 5 % nawadnianych użytkowanych użytków rolnych, są zwolnione z realizacji modułu „Nawadnianie”.

8.   Państwa członkowskie informują Komisję (Eurostat) o przypadkach, o których mowa w ust. 5, 6 i 7, do końca czerwca roku poprzedzającego dany rok referencyjny.

9.   Jeżeli jakaś zmienna ma w danym państwie członkowskim niską lub zerową wartość, może ona być wyłączona z procesu zbierania danych pod warunkiem dostarczenia Komisji (Eurostatowi) w roku kalendarzowym poprzedzającym rok referencyjny informacji należycie uzasadniającej jej wyłączenie.

Artykuł 8

Specyfikacja techniczna dotycząca danych modułowych

1.   Komisja może przyjmować akty wykonawcze określające następujące elementy techniczne danych, które mają być dostarczane w ramach każdego modułu, oraz odnośne tematy i tematy szczegółowe wymienione w załączniku IV:

a)

wykaz zmiennych;

b)

opisy zmiennych.

Wspomniane akty wykonawcze przyjmowane są zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 17 ust. 2, nie później niż do dnia 28 lutego 2019 r. dla roku referencyjnego 2020, nie później niż w dniu 31 grudnia 2021 r. dla roku referencyjnego 2023 i nie później niż w dniu 31 grudnia 2024 r. dla roku referencyjnego 2026.

2.   Przy przyjmowaniu aktów wykonawczych określających wykaz zmiennych zgodnie z ust. 1 Komisja zapewnia, by łączna liczba zmiennych podstawowych i zmiennych dla modułów nie przekraczała 300 zmiennych w 2020 r., 470 zmiennych w 2023 r. i 350 w 2026 r.

3.   W odniesieniu do lat 2023 i 2026 Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 16, dotyczących zmiany tematów szczegółowych wymienionych w załączniku IV. Wykonując to uprawnienie, Komisja zapewnia, aby takie akty delegowane nie zwiększały znacznie obciążenia związanego z liczbą zmiennych. Komisja zapewnia w szczególności, aby akty delegowane nie prowadziły do zwiększenia liczby zmiennych, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, oraz by za pomocą aktów delegowanych dla każdego modułu zmieniano nie więcej niż 20 % tematów szczegółowych wymienionych w załączniku IV. Jeśli jednak te 20 % stanowi mniej niż jeden temat szczegółowy, to jeden temat szczegółowy może mimo wszystko zostać zmieniony.

4.   Akty delegowane, o których mowa, przyjmowane są do dnia 30 września 2021 r. dla roku referencyjnego 2023 i do dnia 30 września 2024 r. dla roku referencyjnego 2026.

5.   Akty wykonawcze, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz akty delegowane, o których mowa w ust. 3, nie wiążą się z nałożeniem znacznych dodatkowych kosztów, których wynikiem jest nieproporcjonalne i nieuzasadnione obciążenie gospodarstw rolnych i państw członkowskich.

Artykuł 9

Dane zbierane w trybie ad hoc

1.   Komisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 16 aktów delegowanych uzupełniających dane modułowe określone w załączniku IV, jeżeli zbieranie dodatkowych informacji uzna się za niezbędne. Te akty delegowane określają:

a)

tematy i tematy szczegółowe, które należy podawać w module ad hoc, oraz przyczyny takich dodatkowych potrzeb statystycznych;

b)

rok referencyjny.

2.   Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w ust. 1, począwszy od roku referencyjnego 2023 i co trzy lata. Komisja nie proponuje modułów ad hoc dla lat referencyjnych, w czasie których zbieranie danych odbywa się w formie spisu.

3.   Komisja może przyjąć akty wykonawcze dla zapewnienia:

a)

wykazu zmiennych nieprzekraczającego 20 zmiennych, które mają być przekazane Komisji (Eurostatowi), oraz odpowiednich jednostek miary;

b)

opisów zmiennych;

c)

wymogów dotyczących dokładności;

d)

okresów odniesienia;

e)

terminów przekazywania danych.

Te akty wykonawcze przyjmowane są zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 17 ust. 2, nie później niż w terminie 12 miesięcy przed rozpoczęciem roku referencyjnego.

4.   Akty delegowane, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, i akty wykonawcze, o których mowa w ust. 3 niniejszego artykułu, nie wiążą się z nałożeniem znacznych dodatkowych kosztów, których wynikiem jest nieproporcjonalne i nieuzasadnione obciążenie gospodarstw rolnych i państw członkowskich.

Artykuł 10

Okres odniesienia

Zebrane informacje muszą odnosić się do jednego roku referencyjnego, który jest wspólny dla wszystkich państw członkowskich i odnosi się do sytuacji mającej miejsce w określonych ramach czasowych lub terminie:

a)

dla zmiennych dotyczących użytkowania gruntów użytkowanie gruntu odnosi się do roku referencyjnego. W przypadku kolejnych upraw na tym samym gruncie użytkowanie gruntów odnosi się do plonów, które są zbierane w roku odniesienia, niezależnie od tego, kiedy rośliny są wysiewane;

b)

dla zmiennych dotyczących nawadniania i praktyk gospodarowania glebą okresem odniesienia jest okres 12 miesięcy kończący się w danym roku referencyjnym, określany przez każde państwo członkowskie w celu objęcia nim powiązanych cyklów produkcji;

c)

dla zmiennych dotyczących zwierząt gospodarskich, budynków inwentarskich i gospodarowania nawozami naturalnymi każde państwo członkowskie ustala wspólny dzień odniesienia w roku referencyjnym. Zmienne dotyczące gospodarowania nawozami naturalnymi odnoszą się do okresu 12 miesięcy, obejmującego tę datę;

d)

dla zmiennych dotyczących siły roboczej każde państwo członkowskie ustala trwający 12 miesięcy okres referencyjny kończący się w dniu odniesienia w roku referencyjnym;

e)

dla zmiennych dotyczących działań związanych z rozwojem obszarów wiejskich realizowanych w poszczególnych gospodarstwach rolnych okresem odniesienia jest okres trzech lat kończący się dnia 31 grudnia w roku referencyjnym;

f)

dla wszystkich innych zmiennych każde państwo członkowskie ustala wspólny dzień odniesienia w roku referencyjnym.

Artykuł 11

Jakość

1.   Państwa członkowskie podejmują niezbędne działania, by zapewnić jakość przekazywanych danych i metadanych.

2.   Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się kryteria jakości określone w art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 223/2009.

3.   Komisja (Eurostat) ocenia jakość przekazanych danych i metadanych.

4.   W tym celu za każdy rok referencyjny objęty niniejszym rozporządzeniem państwa członkowskie przekazują Komisji (Eurostatowi) raport dotyczący jakości opisujący proces tworzenia statystyk, a w szczególności:

a)

metadane opisujące zastosowaną metodologię i sposób wywiązania się ze specyfikacji technicznych poprzez odniesienie do specyfikacji ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu;

b)

informacje na temat zgodności z minimalnymi wymogami dotyczącymi zastosowanych operatów losowania, w tym w zakresie ich opracowywania i aktualizacji, jak określono w niniejszym rozporządzeniu.

Komisja może przyjmować akty wykonawcze określające formę i treść raportów dotyczących jakości. Wspomniane akty wykonawcze przyjmowane są zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 17 ust. 2, i nie stwarzają znacznych dodatkowych obciążeń lub kosztów dla państw członkowskich.

5.   Państwa członkowskie niezwłocznie informują Komisję (Eurostat) o wszelkich istotnych informacjach lub zmianach dotyczących wykonania niniejszego rozporządzenia, które mogłyby mieć wpływ na jakość przekazywanych danych.

6.   Na wniosek Komisji (Eurostatu) państwa członkowskie dostarczają dodatkowych wyjaśnień niezbędnych do oceny jakości informacji statystycznych.

Artykuł 12

Przekazywanie danych i metadanych oraz terminy

1.   Za rok referencyjny 2020 państwa członkowskie przekazują Komisji (Eurostatowi) zatwierdzone dane podstawowe, dane modułowe i raport dotyczący jakości w terminie 15 miesięcy od zakończenia roku referencyjnego.

2.   Za lata referencyjne 2023 i 2026 państwa członkowskie przekazują Komisji (Eurostatowi) zatwierdzone dane podstawowe, dane modułowe i raport dotyczący jakości w terminie 12 miesięcy od zakończenia roku referencyjnego.

3.   Dane przekazywane Komisji (Eurostatowi) powinny być na poziomie pojedynczych gospodarstw rolnych. Dane modułowe i dane zbierane w trybie ad hoc muszą być powiązane z danymi podstawowymi wymienionymi w załączniku III na poziomie pojedynczego gospodarstwa rolnego z tego samego roku referencyjnego. Dostarczane dane obejmują współczynniki ekstrapolacji i informacje dotyczące warstwowania.

4.   Państwa członkowskie przekazują dane i metadane przy użyciu formatu technicznego określonego przez Komisję (Eurostat). Dane i metadane przekazuje się Eurostatowi przy wykorzystaniu usług pojedynczego punktu wprowadzania danych.

Artykuł 13

Wkład Unii

1.   W celu wykonania niniejszego rozporządzenia Unia przyznaje dotacje krajowym urzędom statystycznym i innym organom krajowym, o których mowa w art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 223/2009, przeznaczone na:

a)

opracowywanie lub wdrażanie wymogów dotyczących danych lub jedno i drugie;

b)

opracowanie metod modernizacji systemów statystycznych zmierzających do wyższej jakości lub niższych kosztów i zmniejszenia obciążeń administracyjnych związanych z tworzeniem zintegrowanych statystyk gospodarstw rolnych dzięki wykorzystaniu źródeł i metod, o których mowa w art. 4.

2.   Państwa członkowskie otrzymują dotacje z Unii na pokrycie kosztów zbierania danych określonych w artykułach 5, 6 i 7 w ramach koperty finansowej określonej w art. 14.

3.   Wkład finansowy Unii, o którym mowa w ust. 2, nie może przekroczyć 75 % kosztów kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem kwot maksymalnych określonych w ust. 4 i 5.

4.   W odniesieniu do łącznych kosztów danych podstawowych i danych modułowych zbieranych w roku 2020 wkład finansowy Unii ograniczony jest do kwot maksymalnych wymienionych poniżej:

a)

po 50 000 EUR dla Luksemburga i Malty;

b)

po 1 000 000 EUR dla Austrii, Chorwacji Irlandii i Litwy;

c)

po 2 000 000 EUR dla Bułgarii, Niemiec, Węgier, Portugalii i Zjednoczonego Królestwa;

d)

po 3 000 000 EUR dla Grecji, Hiszpanii i Francji;

e)

po 4 000 000 EUR dla Włoch, Polski i Rumunii;

f)

po 300 000 EUR dla wszystkich pozostałych państw członkowskich.

5.   Z zastrzeżeniem postanowień przewidzianych w WRF na okres po roku 2020 kwoty maksymalne na zbieranie danych podstawowych i danych modułowych w latach 2023 i 2026 określone w ust. 4 zmniejszone są o 50 %.

6.   Do celów zbierania danych w trybie ad hoc, o których mowa w art. 9, Unia udziela dotacji krajowym urzędom statystycznym i innym organom krajowym, o których mowa w art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 223/2009, na pokrycie kosztów zbierania danych ad hoc. Wspomniany wyżej wkład finansowy Unii nie przekracza 90 % kosztów kwalifikowalnych.

7.   Wkład finansowy Unii na dotacje, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, realizowany jest z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 1306/2013.

Artykuł 14

Koperta finansowa

1.   Pula środków finansowych Unii na realizację programu zbierania danych dla roku referencyjnego 2020 na lata 2018–2020, obejmująca środki niezbędne do zarządzania, utrzymywania i rozwoju systemów baz danych wykorzystywanych w Komisji do przetwarzania danych dostarczonych przez państwa członkowskie zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, wynosi 40 000 000 EUR i jest ujęta w WRF na lata 2014–2020.

2.   Po wejściu w życie WRF po 2020 r. kwota na okres po roku 2020 zostanie ustalona na wniosek Komisji przez Parlament Europejski i Radę.

Artykuł 15

Ochrona interesów finansowych Unii

1.   Komisja przyjmuje odpowiednie środki zapewniające, w trakcie realizacji działań finansowanych na podstawie niniejszego rozporządzenia, ochronę interesów finansowych Unii poprzez stosowanie środków zapobiegania nadużyciom finansowym, korupcji i innym bezprawnym działaniom, poprzez spójne i skuteczne kontrole oraz, w razie wykrycia nieprawidłowości, poprzez odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych oraz, w stosownych przypadkach, poprzez skuteczne, proporcjonalne i odstraszające kary administracyjne i finansowe.

2.   Komisja lub jej przedstawiciele oraz Trybunał Obrachunkowy są uprawnieni do przeprowadzania audytów, na podstawie dokumentacji oraz w formie kontroli na miejscu, wobec wszystkich beneficjentów dotacji, wykonawców, podwykonawców i stron trzecich, którzy bezpośrednio lub pośrednio otrzymali w ramach programu unijne środki.

3.   Zgodnie z przepisami i procedurami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 (21) i w rozporządzeniu Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 (22) Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) może prowadzić dochodzenia, w tym kontrole i inspekcje na miejscu, w stosunku do podmiotów gospodarczych, których bezpośrednio lub pośrednio dotyczy takie finansowanie, w celu ustalenia, czy w związku z umową o udzielenie dotacji, decyzją o udzieleniu dotacji lub zamówieniem finansowanym pośrednio lub bezpośrednio na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia doszło do oszustwa, korupcji lub dowolnego innego nielegalnego działania ze skutkiem dla interesów finansowych Unii.

4.   W umowach o współpracy z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi, umowach o udzielenie dotacji i decyzjach o udzieleniu dotacji wynikających z wdrożenia niniejszego rozporządzenia wyraźnie upoważnia się Komisję, Trybunał Obrachunkowy i OLAF do prowadzenia takich audytów, kontroli i inspekcji na miejscu.

5.   W przypadku gdy realizację działania zlecono na zewnątrz lub podzlecono w całości lub w części lub gdy realizacja działania wymaga udzielenia zamówienia publicznego lub udzielenia wsparcia finansowanego osobie trzeciej, w zamówieniu, umowie o udzielenie dotacji lub decyzji o udzieleniu dotacji przewiduje się zobowiązanie wykonawcy lub beneficjenta do uzyskania wyraźnej akceptacji wspomnianych uprawnień Komisji, Trybunału Obrachunkowego i OLAF od każdej zaangażowanej osoby trzeciej.

6.   Ust. 4 i 5 stosuje się, nie naruszając przepisów ustępów 1, 2 i 3.

Artykuł 16

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1.   Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2.   Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 5 ust. 6, art. 8 ust. 3 i art. 9 ust. 1, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia 27 sierpnia 2018 r. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

3.   Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 5 ust. 6, art. 8. ust. 3 oraz art. 9 ust. 1 może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

4.   Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa.

5.   Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

6.   Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 5 ust. 6, art. 8 ust. 3 oraz art. 9 ust. 1 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Artykuł 17

Procedura komitetowa

1.   Komisję wspomaga Komitet ds. ESS ustanowiony w rozporządzeniu (WE) nr 223/2009. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

Artykuł 18

Sprawozdanie Komisji

Do dnia 31 grudnia 2024 r. Komisja, po konsultacji z Komitetem ds. ESS, przedłoży Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wykonania i realizacji celów niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 19

Odstępstwa

W drodze odstępstwa od art. 5, art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1 lit. a), b) i c), art. 8 ust. 2, art. 12 ust. 1, art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 oraz załącznika V, w razie potrzeby w przypadku Grecji i Portugalii odniesienia do roku 2020 zastępuje się odniesieniami do roku 2019.

Artykuł 20

Uchylenie

1.   Rozporządzenie (UE) nr 1337/2011 traci moc z dniem 1 stycznia 2022 r.

2.   Rozporządzenie (WE) nr 1166/2008 traci moc z dniem 1 stycznia 2019 r.

3.   Odesłania do uchylonych rozporządzeń traktuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 21

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 lipca 2018 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

A. TAJANI

Przewodniczący

W imieniu Rady

J. BOGNER-STRAUSS

Przewodnicząca


(1)  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 3 lipca 2018 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 16 lipca 2018 r.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 (Dz.U. L 321 z 1.12.2008, s. 14).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1337/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie statystyk europejskich dotyczących upraw trwałych oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 357/79 i dyrektywę 2001/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 347 z 30.12.2011, s. 7).

(5)  Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (Dz.U. L 108 z 25.4.2007, s. 1).

(6)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

(7)  Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).

(8)  Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Dz.U. L 393 z 30.12.2006, s. 1).

(9)  Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 154 z 21.6.2003, s. 1).

(10)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549).

(11)  Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(12)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące mechanizmów kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).

(13)  Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

(14)  Dz.U. C 14 z 16.1.2018, s. 6.

(15)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1198/2014 z dnia 1 sierpnia 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1217/2009 ustanawiające sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i działalności gospodarczej gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej (Dz.U. L 321 z 7.11.2014, s. 2).

(16)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 608).

(17)  Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. ustanawiające system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczące etykietowania mięsa wołowego i produktów z mięsa wołowego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97 (Dz.U. L 204 z 11.8.2000, s. 1).

(18)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 z dnia 17 grudnia 2003 r. ustanawiające system identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 i dyrektywy 92/102/EWG i 64/432/EWG (Dz.U. L 5 z 9.1.2004, s. 8).

(19)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671).

(20)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz.U. L 189 z 20.7.2007, s. 1).

(21)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 1).

(22)  Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 z 15.11.1996, s. 2).


ZAŁĄCZNIK I

Współczynniki dotyczące sztuk dużych

Rodzaj zwierzęcia

Charakterystyka zwierzęcia

Współczynnik

Bydło

Poniżej 1 roku

0,400

Rok do poniżej 2 lat

0,700

Byki, dwuletnie i starsze

1,000

Jałówki, dwuletnie i starsze

0,800

Krowy mleczne

1,000

Krowy niemleczne

0,800

Owce i kozy

0,100

Trzoda chlewna

Prosięta o żywej wadze poniżej 20 kg,

0,027

Lochy do dalszego chowu o żywej wadze 50 kg i powyżej

0,500

Pozostała trzoda chlewna

0,300

Drób

Brojlery

0,007

Kury nioski

0,014

Pozostały drób

 

Indyki

0,030

Kaczki

0,010

Gęsi

0,020

Strusie

0,350

Inny drób, ptactwo gdzie indziej niesklasyfikowane

0,001

Króliki, samice hodowlane

0,020


ZAŁĄCZNIK II

Wykaz progów fizycznych  (1)

Pozycja

Próg

Użytkowane użytki rolne (UAA)

5 ha

Grunty orne

2 ha

Ziemniaki

0,5 ha

Świeże warzywa i truskawki

0,5 ha

Rośliny aromatyczne oraz o zastosowaniu medycznym i kulinarnym, kwiaty i rośliny ozdobne, uprawa roślin na nasiona i sadzonki, szkółki

0,2 ha

Drzewa owocowe, rośliny jagodowe, orzechy, drzewa owoców cytrusowych, pozostałe uprawy trwałe z wyjątkiem szkółek, winnic i drzew oliwnych

0,3 ha

Winnice

0,1 ha

Drzewa oliwne

0,3 ha

Szklarnie

100 m2

Uprawy grzybów

100 m2

Zwierzęta gospodarskie

1,7 sztuk dużych


(1)  Progi mają zastosowanie do wymienionych pozycji.


ZAŁĄCZNIK III

Podstawowe dane strukturalne: zmienne

Zmienne ogólne

Jednostki/Kategorie

Informacje statystyczne

 

Identyfikator gospodarstwa rolnego

kod identyfikacyjny gospodarstwa rolnego

Położenie gospodarstwa rolnego

 

Położenie geograficzne

Kod komórki siatki jednostek statystycznych INSPIRE do użytku ogólnoeuropejskiego.

Region NUTS 3

kod NUTS 3

Gospodarstwo rolne obejmuje obszary wyznaczone jako obszary o ograniczeniach naturalnych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1305/2013.

L/M/O/N (1)

Status prawny gospodarstwa rolnego

 

Odpowiedzialność prawną i ekonomiczną za gospodarstwo rolne ponosi:

 

Osoba fizyczna, która jest wyłącznym użytkownikiem, w przypadku gdy gospodarstwo rolne jest niezależne

tak/nie

Jeśli tak, czy użytkownik jest także kierującym gospodarstwem rolnym?

tak/nie

Jeśli nie, to czy kierujący jest członkiem rodziny użytkownika?

tak/nie

Jeśli tak, to czy kierujący jest współmałżonkiem użytkownika?

tak/nie

Współwłasność

tak/nie

Co najmniej dwie osoby fizyczne będące partnerami, gdy gospodarstwo rolne jest gospodarstwem grupowym

tak/nie

Osoba prawna

tak/nie

Jeśli tak, czy gospodarstwo rolne jest częścią grupy przedsiębiorstw?

tak/nie

Czy gospodarstwo rolne jest jednostką rolniczą wspólnoty gruntowej?

tak/nie

Użytkownik jest beneficjentem wsparcia UE z tytułu użytkowania gruntów lub utrzymywania zwierząt a zatem jest objęty IACS

tak/nie

 

Użytkownik jest młodym rolnikiem lub nowym podmiotom w sektorze rolnictwa, który otrzymał wsparcie finansowe na ten cel w ramach WPR w poprzednich trzech latach

tak/nie

Kierujący gospodarstwem rolnym

 

Rok urodzenia

rok

Płeć

mężczyzna/kobieta

Praca w gospodarstwie rolnym (bez prac domowych)

przedziały rocznej jednostki pracy (AWU) (2)

 

Rok zaklasyfikowania jako kierującego gospodarstwem rolnym

rok

Poziom wykształcenia rolniczego osoby kierującej gospodarstwem rolnym

kody wykształcenia

Kształcenie zawodowe podjęte w ciągu ostatnich 12 miesięcy

tak/nie

Tytuł prawny do użytkowanych użytków rolnych (w odniesieniu do użytkownika)

 

Rolnictwo na gruntach własnych

ha

Rolnictwo na gruntach dzierżawionych

ha

Wspólna uprawa lub inne rodzaje własności

ha

Wspólnota gruntowa

ha

Rolnictwo ekologiczne

tak/nie

Całkowita wykorzystywana powierzchnia użytków rolnych gospodarstwa rolnego, na której stosuje się ekologiczne metody produkcji certyfikowane zgodnie z zasadami krajowymi lub Unii Europejskiej

ha

Całkowita wykorzystywana powierzchnia użytków rolnych gospodarstwa rolnego, która jest w trakcie przestawiania na ekologiczne metody produkcji, które będą certyfikowane zgodnie z zasadami krajowymi lub Unii Europejskiej

ha

 

Uczestnictwo w innych systemach certyfikacji środowiskowej

tak/nie


Zmienne dotyczące gruntów

Całkowita powierzchnia główna

w tym rolnictwo ekologiczne – certyfikowane lub w trakcie konwersji

Powierzchnia użytkowanych użytków rolnych

ha

ha

Grunty orne

ha

ha

Zboża na ziarno (w tym materiał siewny)

ha

ha

Pszenica zwyczajna i orkisz

ha

ha

Pszenica durum

ha

ha

Żyto i mieszanki zbożowe ozime (mieszanki żyta z pszenicą)

ha

 

Jęczmień

ha

 

Owies i mieszanki zbożowe jare (mieszanki zbożowe inne niż mieszanki żyta z pszenicą)

ha

 

Kukurydza na ziarno i mieszanka ziarnowo-kolbowa

ha

 

Pszenżyto

ha

 

Sorgo

ha

 

Inne zboża gdzie indziej nie wymienione (g.i.n.)(gryka, proso, mozga kanaryjska itd.)

ha

 

Ryż

ha

 

Uprawy strączkowe i białkowe na ziarno (łącznie z materiałem siewnym i mieszankami zbóż oraz nasion roślin strączkowych)

ha

ha

Groch polny, fasola i łubin słodki

ha

 

Uprawy okopowe

ha

ha

Ziemniaki (włącznie z uprawami ziemniaków na sadzeniaki)

ha

ha

Buraki cukrowe (z wyjątkiem upraw nasiennych)

ha

ha

Inne uprawy okopowe g.i.n.

ha

 

Rośliny przemysłowe

ha

ha

Rośliny oleiste

ha

ha

Rzepak i rzepik na ziarno

ha

 

Słonecznik na ziarno

ha

 

Soja

ha

ha

Len oleisty (siemię lniane)

ha

 

Inne uprawy roślin oleistych g.i.n.

ha

 

Rośliny włókniste

ha

 

Len włóknisty

ha

 

Konopie

ha

 

Bawełna

ha

 

Inne uprawy roślin włóknistych g.i.n.

ha

 

Tytoń

ha

 

Chmiel

ha

 

Rośliny aromatyczne i o zastosowaniu medycznym i kulinarnym

ha

 

Uprawy energetyczne g.i.n.

ha

 

Inne rośliny przemysłowe g.i.n.

ha

 

Uprawy pastewne na zielonkę na gruntach ornych

ha

ha

Trawy polowe i pastwiska polowe

ha

ha

Rośliny motylkowe na zielonkę

ha

ha

Kukurydza na zielonkę

ha

 

Inne zboża na zielonkę (z wyłączeniem kukurydzy na zielonkę)

ha

 

Inne uprawy pastewne na zielonkę na gruntach ornych g.i.n.

ha

 

Świeże warzywa (włączając melony) i truskawki

ha

ha

Świeże warzywa (włączając melony) i truskawki uprawiane w płodozmianie z uprawami ogrodniczymi (ogrodnictwo towarowe)

ha

 

Świeże warzywa (włączając melony) i truskawki uprawiane w płodozmianie z uprawami nieogrodniczymi (otwarte pole)

ha

 

Kwiaty i rośliny ozdobne (z wyłączeniem szkółek)

ha

 

Uprawa roślin na nasiona i sadzonki

ha

ha

Inne uprawy na gruntach ornych g.i.n.

ha

 

Grunty ugorowane

ha

 

Trwałe użytki zielone

ha

ha

Pastwiska i łąki, z wyjątkiem terenów ekstensywnego wypasu

ha

ha

Tereny ekstensywnego wypasu

ha

ha

Trwałe użytki zielone niewykorzystywane już do produkcji i kwalifikujące się do dopłat

ha

 

Uprawy trwałe (w tym młode i tymczasowo wyłączone plantacje, z wyłączeniem obszarów produkujących wyłącznie na własne potrzeby)

ha

ha

Drzewa owocowe, rośliny jagodowe i orzechy (z wyłączeniem owoców cytrusowych, winogron i truskawek)

ha

ha

Owoce ziarnkowe

ha

 

Owoce pestkowe

ha

 

Owoce rosnące w strefach klimatu subtropikalnego i tropikalnego

ha

 

Owoce jagodowe (z wyłączeniem truskawek)

ha

 

Orzechy

ha

 

Owoce cytrusowe

ha

ha

Winogrona

ha

 

Winogrona na wino

ha

ha

Winogrona na wina o chronionej nazwie pochodzenia (ChNP)

ha

 

Winogrona na wina o chronionym oznaczeniu geograficznym (ChOG)

ha

 

Winogrona na inne wina g.i.n. (bez ChNP/ChOG)

ha

 

Winogrona stołowe

ha

 

Winogrona na rodzynki

ha

 

Oliwki

ha

ha

Szkółki

ha

 

Inne trwałe plantacje w tym inne uprawy trwałe do spożycia przez ludzi

ha

 

Choinki bożonarodzeniowe

ha

 

Ogrody przydomowe

ha

 

Inne grunty

ha

 

Nieużytkowane użytki rolne

ha

 

Lasy i grunty leśne

ha

 

Zagajniki o krótkiej rotacji

ha

 

Pozostałe grunty (grunty zajęte pod budynki, podwórza gospodarstw, trakty, stawy i inne obszary niezwiązane z produkcją)

ha

 

Szczególne obszary gospodarstw rolnych

 

 

Uprawy grzybów

ha

 

Powierzchnia użytków rolnych uprawiana pod szkłem lub wysokimi dostępnymi osłonami

ha

 

Warzywa, w tym melony i truskawki uprawiane pod szkłem lub wysokimi (dostępnymi) osłonami

ha

ha

Kwiaty i rośliny ozdobne (z wyłączeniem szkółek) uprawiane pod szkłem lub wysokimi dostępnymi osłonami.

ha

 

Pozostałe uprawy na gruntach ornych pod szkłem lub wysokimi dostępnymi osłonami

ha

 

Uprawy trwałe pod szkłem lub wysokimi dostępnymi osłonami

ha

 

Inne użytkowane użytki rolne pod szkłem lub wysokimi dostępnymi osłonami g.i.n.

ha

 

Nawadnianie uprawianych gruntów nieosłoniętych

 

 

Całkowita powierzchnia, która może być nawadniana

ha

 


Zmienne dotyczące zwierząt gospodarskich

Łączna liczba zwierząt

w tym rolnictwo ekologiczne – certyfikowane lub w trakcie konwersji

Bydło

 

sztuk

Bydło w wieku poniżej 1 roku:

sztuk

 

Bydło w wieku od roku do poniżej 2 lat

sztuk

 

Byczki w wieku od roku do poniżej 2 lat

sztuk

 

Jałówki w wieku od roku do poniżej 2 lat

sztuk

 

Byki w wieku dwóch lat i powyżej

sztuk

 

Samice bydła w wieku dwóch lat i powyżej

sztuk

 

Jałówki w wieku dwóch lat i powyżej

sztuk

 

Krowy

sztuk

 

Krowy mleczne

sztuk

sztuk

Krowy niemleczne

sztuk

sztuk

Bawolice

sztuk

tak/nie

Owce i kozy

 

 

Owce (w każdym wieku)

sztuk

sztuk

Maciorki do dalszego chowu

sztuk

 

Pozostałe owce

sztuk

 

Kozy (w każdym wieku)

sztuk

sztuk

Samice do dalszego chowu

sztuk

 

Pozostałe kozy

sztuk

 

Trzoda chlewna

 

sztuk

Prosięta o żywej wadze poniżej 20 kg,

sztuk

 

Lochy do dalszego chowu o żywej wadze 50 kg i powyżej

sztuk

 

Pozostała trzoda chlewna

sztuk

 

Drób

 

sztuk

Brojlery

sztuk

sztuk

Kury nioski

sztuk

sztuk

Pozostały drób

sztuk

 

Indyki

sztuk

 

Kaczki

sztuk

 

Gęsi

sztuk

 

Strusie

sztuk

 

Inny drób, ptactwo gdzie indziej niesklasyfikowane

sztuk

 

Króliki

 

 

Samice hodowlane

sztuk

 

Pszczoły

uli

 

Jeleniowate

tak/nie

 

Zwierzęta futerkowe

tak/nie

 

Zwierzęta gospodarskie g.i.n.

tak/nie

 


(1)  L — obszary inne niż obszary górskie, charakteryzujące się znaczącymi ograniczeniami naturalnymi; M — obszar górski o niekorzystnych warunkach gospodarowania; O — inne obszary charakteryzujące się szczególnymi ograniczeniami; N — obszar normalny (niebędący ONW). Klasyfikacja ta może być zmieniona w przyszłości ze względu na zmiany we wspólnej polityce rolnej.

(2)  Drugi przedział procentowy rocznych jednostek pracy (AWU): (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100)


ZAŁĄCZNIK IV

Zagadnienia i zagadnienia szczegółowe danych modułowych

Moduł

Temat

Tematy szczegółowe

Siła robocza i inna działalność zarobkowa:

Zarządzanie gospodarstwem rolnym

Użytkownik

Nakład pracy

Równowaga płci

Środki bezpieczeństwa, w tym plan bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych

Rodzinna siła robocza

Nakład pracy

Liczba zaangażowanych osób

Równowaga płci

Nierodzinna siła robocza

Nakład pracy

Liczba zatrudnionych osób

Równowaga płci

Dorywcza siła robocza zatrudniona w gospodarstwie

Nakład pracy pracowników kontraktowych

 

Działalność gospodarcza inna niż rolnicza bezpośrednio związana z gospodarstwem rolnym

Rodzaje działalności

Znaczenie dla gospodarstwa rolnego

Nakład pracy

 

Inna działalność gospodarcza nie związana bezpośrednio z gospodarstwem

Nakład pracy

Rozwój obszarów wiejskich

Gospodarstwa rolne wspierane w ramach środków rozwoju obszarów wiejskich

Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i zastępstw w gospodarstwie

Rozwój gospodarstw rolnych i działalności gospodarczej

Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Inwestycje w środki trwałe

Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych

Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów

Płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne

Rolnictwo ekologiczne

Płatności związane z obszarami Natura 2000 oraz z ramową dyrektywą wodną

Płatności z tytułu obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami

Dobrostan zwierząt

Zarządzanie ryzykiem

Budynki inwentarskie i gospodarowanie nawozami naturalnymi

Budynki inwentarskie

Budynki dla bydła

Budynki dla świń

Budynki dla kur niosek

Wykorzystanie składników odżywczych i nawozów naturalnych w gospodarstwie

Nawożone użytki rolne

Nawozy naturalne wywożone z gospodarstwa rolnego i przywożone do gospodarstwa

Nawozy organiczne, inne niż nawozy naturalne

Techniki aplikacji nawozów naturalnych

Czas przykrycia glebą w zależności od techniki aplikacji

Obiekty przeznaczone do przechowywania nawozów naturalnych

Obiekty do przechowywania nawozów naturalnych i ich pojemność

Nawadnianie

Praktyki nawadniania

Powierzchnia, która może być nawadniania

Metody nawadniania

Źródła wody do nawadniania

Parametry techniczne urządzeń do nawadniania

Uprawy nawadniane przez okres 12 miesięcy

Zboża na ziarno

Uprawy strączkowe i białkowe na ziarno

Uprawy okopowe

Rośliny przemysłowe

Uprawy pastewne na zielonkę z gruntów ornych

Pozostałe uprawy na gruntach ornych

Trwałe użytki zielone

Uprawy trwałe

Praktyki w zakresie gospodarowania glebą

Metody użytkowania gleby na gruntach nieosłoniętych

Metody uprawy

Pokrywa gleby na gruntach ornych

Płodozmian na gruntach ornych

Obszar proekologiczny

Maszyny i urządzenia

Maszyny

Usługi internetowe

Podstawowe maszyny

Stosowanie rolnictwa precyzyjnego

Maszyny wykorzystywane w chowie zwierząt

Magazynowanie produktów rolnych

Urządzenia

Urządzenia stosowane do produkcji energii odnawialnej w gospodarstwach rolnych

Sady

Owoce ziarnkowe

Jabłka: Powierzchnia według klas wiekowych

Jabłka: Powierzchnia według zagęszczenia plantacji

Gruszki: Powierzchnia według klas wiekowych

Gruszki: Powierzchnia według zagęszczenia plantacji

Owoce pestkowe

Brzoskwinie: Powierzchnia według klas wiekowych

Brzoskwinie: Powierzchnia według zagęszczenia plantacji

Nektaryny: Powierzchnia według klas wiekowych

Nektaryny: Powierzchnia według zagęszczenia plantacji

Morele Powierzchnia według klas wiekowych

Morele Powierzchnia według zagęszczenia plantacji

Owoce cytrusowe

Pomarańcze: Powierzchnia według klas wiekowych

Pomarańcze: Powierzchnia według zagęszczenia plantacji

Małe owoce cytrusowe: Powierzchnia według klas wiekowych

Małe owoce cytrusowe: Powierzchnia według zagęszczenia plantacji

Cytryny: Powierzchnia według klas wiekowych

Cytryny: Powierzchnia według zagęszczenia plantacji

Oliwki

Powierzchnia według klas wiekowych

 

Powierzchnia według zagęszczenia plantacji

Winogrona stołowe i rodzynki

Winogrona stołowe: Powierzchnia według klas wiekowych

 

Winogrona stołowe: Powierzchnia według zagęszczenia winorośli

 

Winogrona na rodzynki: Powierzchnia według klas wiekowych

 

Winogrona na rodzynki: Powierzchnia według zagęszczenia winorośli

Winnice

Winogrona na wino

Obszar i wiek

 

Odmiany winogron

Liczba odmian

 

 

Kod i obszar


ZAŁĄCZNIK V

Wymogi dokładności

Dane podstawowe (w latach 2023 i 2026) i dane modułowe są statystycznie reprezentatywne dla populacji gospodarstw uznanej za odpowiednią zgodnie z definicją podaną w poniższej tabeli wymogów dotyczących dokładności, na poziomie regionów NUTS 2 i pod względem wielkości i rodzaju gospodarstw rolnych, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1217/2009 (1), rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 1198/2014 oraz rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/220 (2).

Wymagania dotyczące dokładności odnoszą się do zmiennych podanych w poniższej tabeli.

Dane zbierane w ramach rozszerzonego zakresu operatu w 2020 r. są statystycznie reprezentatywne dla odpowiedniej populacji na poziomie regionów NUTS 2, tak jak to określono w poniższej tabeli wymogów dotyczących dokładności.

Ponadto określone w tabeli wymogi dotyczące dokładności mają zastosowanie do wszystkich regionów NUTS 2 obejmujących co najmniej:

5 000 gospodarstw rolnych w danej populacji w modułach „Sady” i „Winnice”,

10 000 gospodarstw rolnych w danej populacji w odniesieniu do danych podstawowych, wszystkich innych modułów i danych zbieranych w ramach rozszerzonego zakresu operatu.

Dla regionów NUTS 2 z mniejszą ilością gospodarstw rolnych określone w tabeli wymogi dotyczące dokładności mają zastosowanie do wszystkich odpowiednich regionów NUTS 1 obejmujących co najmniej:

500 gospodarstw rolnych w danej populacji w modułach „Sady” i „Winnice”,

1 000 gospodarstw rolnych w danej populacji w odniesieniu do podstawowych danych, dla wszystkich innych modułów i danych zbieranych w ramach rozszerzonego zakresu operatu.

Dla zmiennych w modułach „Sady” i „Winnice”, dla których nie ma obowiązujących wymogów dotyczących dokładności dla żadnego z regionów NUTS 2 i NUTS 1, wymagana jest na poziomie krajowym precyzja wynosząca maksymalnie 5 % w odniesieniu do względnego błędu standardowego.

Dla wszystkich zmiennych w pozostałych modułach, dla których nie ma obowiązujących wymogów dotyczących dokładności dla żadnego z regionów NUTS 2 i NUTS 1, wymagana jest na poziomie krajowym precyzja wynosząca maksymalnie 7,5 % w odniesieniu do względnego błędu standardowego.

Tabela wymogów dotyczących dokładności

Populacja

Zmienne, w stosunku do których mają zastosowanie wymogi dokładności

Występowanie w danej populacji

Względny błąd standardowy

Podstawowe dane w latach 2023 i 2026 oraz

dane modułowe dotyczące siły roboczej i innej działalności zarobkowej,

Zgodnie z definicją zawartą w art. 5 odniesieniu do danych podstawowych i w art. 7 w odniesieniu do modułu „Siła robocza i inna działalność zarobkowa”.

Zmienne dotyczące gruntów

Zboża na ziarno (w tym materiał siewny)

Rośliny oleiste

Uprawy pastewne na zielonkę z gruntów ornych

Świeże warzywa, (w tym melony), truskawki, kwiaty i rośliny ozdobne (z wyłączeniem szkółek)

Trwałe użytki zielone z wyjątkiem terenów ekstensywnego wypasu

Drzewa i krzewy owocowe oraz rośliny jagodowe, orzechy i owoce cytrusowe (z wyłączeniem winogron i truskawek)

Winogrona

Oliwki

7,5 % lub więcej powierzchni użytkowanych użytków rolnych w regionie

< 5 %

Zmienne dotyczące zwierząt gospodarskich

Krowy mleczne

Krowy niemleczne

Pozostałe bydło (bydło w wieku poniżej 1 roku, bydło w wieku od roku do poniżej 2 lat, byki w wieku dwóch lat i powyżej, jałówki w wieku 2 lat i powyżej)

Lochy do dalszego chowu o żywej wadze 50 kg i powyżej

Prosięta o żywej wadze poniżej 20 kg i pozostała trzoda chlewna

Owce i kozy

Drób

7,5 % lub więcej sztuk dużych w regionie oraz 5 % lub więcej danej zmiennej w kraju

< 5 %

Dane podstawowe dla rozszerzonego zakresu operatu w 2020 r.

Określone w art. 6

Zmienne dotyczące gruntów

Grunty orne

Trwałe użytki zielone z wyjątkiem terenów ekstensywnego wypasu

Uprawy trwałe

7,5 % lub więcej powierzchni użytkowanych użytków rolnych w regionie

< 7,5 %

Zmienne dotyczące zwierząt gospodarskich

Ogółem sztuk dużych

5 % lub więcej danej zmiennej w kraju

< 7,5 %

Moduł „Rozwój obszarów wiejskich” oraz

moduł „Maszyny i urządzenia”

Określone w art. 7

Zmienne dotyczące gruntów jak dla modułu „Siła robocza i inna działalność zarobkowa”

7,5 % lub więcej powierzchni użytkowanych użytków rolnych w regionie

< 7,5 %

Zmienne dotyczące zwierząt gospodarskich jak dla modułu „Siła robocza i inna działalność zarobkowa”

7,5 % lub więcej sztuk dużych w regionie oraz 5 % lub więcej danej zmiennej w kraju

< 7,5 %

Moduł „Budynki inwentarskie oraz gospodarowanie nawozami naturalnymi”

Podzbiór populacji gospodarstw rolnych określonych w art. 7 z przynajmniej jedną z następujących kategorii: bydło, świnie, owce, kozy, drób

Zmienne dotyczące zwierząt gospodarskich jak dla modułu „Siła robocza i inna działalność zarobkowa”

7,5 % lub więcej sztuk dużych w regionie oraz 5 % lub więcej danej zmiennej w kraju

< 7,5 %

Moduł „Nawadnianie”

Podzbiór populacji gospodarstw rolnych określonych w art. 7 z obszarem nawadnianym

Zmienne dotyczące gruntów

Całkowita powierzchnia, która może być nawadniana

7,5 % lub więcej powierzchni użytkowanych użytków rolnych w regionie

< 7,5 %

Moduł „Praktyki gospodarowania glebami”

Podzbiór populacji gospodarstw rolnych określonych w art. 7 z gruntami ornymi

Zmienne dotyczące gruntów

Grunty orne

7,5 % lub więcej powierzchni użytkowanych użytków rolnych w regionie

< 7,5 %

Moduł „Sady”

Podzbiór populacji gospodarstw rolnych określonych w art. 7 z którąkolwiek z poszczególnych zmiennych dotyczących sadu, która osiąga próg określony w art. 7 ust. 5

Zmienne dotyczące sadów

Zmienne dotyczące sadów dla jabłek, gruszek, moreli, brzoskwiń, nektaryn, pomarańczy, małych owoców cytrusowych, cytryn, oliwek, winogron stołowych, winogron na rodzynki, które osiągają próg określony w art. 7 ust. 5

5 % lub więcej powierzchni użytkowanych użytków rolnych w regionie

< 7,5 %

Moduł „Winnice”

Podzbiór populacji gospodarstw rolnych określonych w art. 7 z winogronami na wino

Zmienne dotyczące winnic

Winogrona na wino

5 % lub więcej powierzchni użytkowanych użytków rolnych w regionie

< 7,5 %


(1)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1217/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiające sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i działalności gospodarczej gospodarstw rolnych we Wspólnocie Europejskiej (Dz.U. L 328 z 15.12.2009, s. 27).

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/220 z dnia 3 lutego 2015 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1217/2009 ustanawiającego sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i działalności gospodarczej gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej (Dz.U. L 46 z 19.2.2015, s. 1).