26.7.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 189/9


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/1049

z dnia 25 lipca 2018 r.

zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (1), w szczególności jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których – na warunkach określonych w rozporządzeniu (WE) nr 396/2005 – stosuje się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów („NDP”) określone tym rozporządzeniem, są wymienione w załączniku I do tego rozporządzenia.

(2)

Rozporządzeniem Komisji (UE) 2018/62 (2) zastąpiono załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(3)

Rozporządzeniem (UE) 2018/62 między innymi dodano towar „liście rzodkwi” w załączniku I część B i powiązano go z towarem „jarmuż” w części A tego załącznika. W związku z tym NDP dla jarmużu mają również zastosowanie do liści rzodkwi.

(4)

Nowe informacje wskazują, że NDP dla jarmużu mogą nie być we wszystkich przypadkach właściwe dla liści rzodkwi oraz że określenie odpowiednich poziomów NDP wymaga szczegółowych badań pozostałości na liściach rzodkwi.

(5)

Aby umożliwić zebranie niezbędnych danych, należy zatem przewidzieć okres przejściowy przed rozpoczęciem stosowania NDP dla jarmużu do towaru „liście rzodkwi”. W tym celu w części B załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 należy dodać nowy przypis 3 powiązany z towarem „liście rzodkwi”.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(7)

Aby zmiany, które wprowadzono rozporządzeniem (UE) 2018/62 w przypadku liści rzodkwi, nie spowodowały nieuzasadnionych zakłóceń w handlu oraz aby umożliwić wprowadzanie do obrotu produktów, których zbiory zaczynają się wiosną 2018 r., niniejsze rozporządzenie należy stosować od dnia 1 kwietnia 2018 r.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W części B załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 dodaje się przypis 3, powiązany z pozycją „liście rzodkwi”, w brzmieniu:

„(3)

NDP stosuje się do liści rzodkwi od dnia 1 stycznia 2022 r.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 kwietnia 2018 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 lipca 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/62 z dnia 17 stycznia 2018 r. zastępujące załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 18 z 23.1.2018, s. 1).