30.5.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 133/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/773

z dnia 15 maja 2018 r.

w sprawie wymogów w zakresie projektu, budowy i działania oraz norm dotyczących badań dla wyposażenia morskiego i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/306

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/90/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie wyposażenia morskiego i uchylającą dyrektywę Rady 96/98/WE (1), w szczególności jej art. 35 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Komisja jest uprawniona do wskazywania, w drodze aktów wykonawczych, wymogów w zakresie projektu, budowy i działania oraz norm dotyczących badań dla wyposażenia morskiego objętych zakresem stosowania dyrektywy 2014/90/UE, jak również dat, od których normy dotyczące badań mają być stosowane. Wspomniane wymogi i normy są przewidziane w instrumentach międzynarodowych, o których mowa w tej dyrektywie.

(2)

Wykaz obowiązujących instrumentów międzynarodowych powinien być regularnie aktualizowany w celu uwzględnienia najnowszych zmian. Aby zapewnić wyczerpujący wykaz zawierający wszystkie produkty objęte zakresem dyrektywy 2014/90/UE, niniejsze rozporządzenie powinno uchylić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/306 (2).

(3)

Wyposażenie morskie niedawno poddane zharmonizowanym wymogom unijnym na podstawie dyrektywy 2014/90/UE powinno zostać wyraźnie ujęte jako nowe pozycje w kolumnie 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

(4)

Utrzymanie możliwości wprowadzania do obrotu i umieszczania na statkach unijnych w okresie przejściowym nowego elementu, który spełnia krajowe wymogi w zakresie homologacji typu w państwie członkowskim przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, jest rozsądne i proporcjonalne.

(5)

Aby ułatwić zharmonizowane, szybkie i proste wdrożenie dyrektywy 2014/90/UE, akty wykonawcze przyjmowane zgodnie z tą dyrektywą powinny mieć formę rozporządzeń wykonawczych.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Bezpiecznych Mórz i Zapobiegania Zanieczyszczeniom Morza przez Statki,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wymogi w zakresie projektu, budowy i działania oraz normy dotyczące badań dla wyposażenia morskiego przewidziane w instrumentach międzynarodowych, o których mowa w dyrektywie 2014/90/UE, mają zastosowanie do każdego elementu wyposażenia morskiego, jak określono w załączniku.

Artykuł 2

1.   Wyposażenie morskie wymienione jako „nowa pozycja dodana rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2017/306” w kolumnie 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia, które spełniało krajowe wymogi w zakresie homologacji typu obowiązujące przed dniem 16 marca 2017 r. w danym państwie członkowskim, może być nadal wprowadzane na rynek i umieszczane na statkach unijnych do dnia 16 marca 2020 r.

2.   Wyposażenie morskie wymienione jako „nowa pozycja dodana rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2018/773” w kolumnie 1 załącznika, które spełniało krajowe wymogi w zakresie homologacji typu obowiązujące przed dniem 19 czerwca 2018 r. w danym państwie członkowskim, może być nadal wprowadzane na rynek i umieszczane na statkach unijnych do dnia 19 czerwca 2021 r.

Artykuł 3

Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/306 traci moc.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 maja 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 146.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/306 z dnia 6 lutego 2017 r. określające wymogi w zakresie projektu, budowy i działania oraz normy badań dla wyposażenia morskiego (Dz.U. L 48 z 24.2.2017, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

Uwaga ogólna: Odniesienia do „prawideł SOLAS” dotyczą postanowień Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu ze zmianami.

Wykaz użytych skrótów

 

A.1, zmiana 1 dotycząca dokumentów zawierających normy inne niż wydane przez IMO.

 

A.2, zmiana 2 dotycząca dokumentów zawierających normy inne niż wydane przez IMO.

 

AC, sprostowanie zmieniające dotyczące dokumentów zawierających normy inne niż wydane przez IMO.

 

CAT, kategoria radarów określona w sekcji 1.3 IEC 62388 (2007)

 

Circ., cyrkularz.

 

COLREG, Międzynarodowe przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu.

 

COMSAR, Podkomitet IMO ds. Radiokomunikacji oraz Poszukiwań i Ratownictwa.

 

EN, norma europejska.

 

ETSI, Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych.

 

FSS, Międzynarodowy kodeks systemów bezpieczeństwa pożarowego.

 

FTP, Międzynarodowy kodeks stosowania procedur prób ogniowych.

 

HSC, Międzynarodowy kodeks bezpieczeństwa jednostek szybkich.

 

IBC, Międzynarodowy kodeks budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem.

 

ICAO, Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.

 

IEC, Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna.

 

IGC, Międzynarodowy kodeks budowy i wyposażenia statków przewożących skroplone gazy luzem.

 

IMO, Międzynarodowa Organizacja Morska.

 

ISO, Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna.

 

ITU, Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny.

 

LSA, środki ratunkowe.

 

MARPOL, Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki.

 

MED, dyrektywa w sprawie wyposażenia morskiego.

 

MEPC, Komitet Ochrony Środowiska Morskiego.

 

MSC, Komitet Bezpieczeństwa Morskiego.

 

NOx, tlenki azotu.

 

Systemy O2/HC: systemy tlenowo-węglowodorowe.

 

SOLAS, Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu.

 

SOx, tlenki siarki.

 

Reg., prawidło.

 

Res., rezolucja.

Uwagi do całego załącznika

a)

ogólne: oprócz wskazanych norm dotyczących badań, o których mowa w niniejszym załączniku, badanie typu (homologacja typu) wymaga zgodności z odpowiednimi wymogami konwencji międzynarodowych oraz wymogami zawartymi w odpowiednich rezolucjach i cyrkularzach IMO. O takiej zgodności mówi się w modułach oceny zgodności w dyrektywie 2014/90/UE;

b)

kolumna 3: w przypadku gdy dwa zestawy norm dotyczących badań są oddzielone spójnikiem „lub”, każdy zestaw spełnia wszystkie wymagania badań zgodnie ze standardami wykonywania badań IMO; w związku z tym badanie według jednego zestawu norm jest wystarczające dla wykazania zgodności z wymogami odpowiednich instrumentów międzynarodowych. Natomiast w przypadku użycia innego separatora (np. przecinka) zastosowanie mają wszystkie wymienione pozycje;

c)

kolumna 6: w celu uwzględnienia ram czasowych budowy statków, w zależności od charakterystyki danego wyposażenia morskiego, mają zastosowanie następujące znaczenia wyrażenia „umieszczenia na statku” (wskazane w nawiasach po datach):

I

:

pierwsza instalacja urządzenia w warunkach gotowości do pracy na statku UE;

II

:

pierwsza instalacja urządzenia w warunkach gotowości do pracy lub zasztauowanie w warunkach gotowości do pracy na statku UE;

III

:

dostarczenie urządzenia do stoczni, jeśli odbyło się w okresie 30 miesięcy przed pierwszą jego instalacją w warunkach gotowości do pracy;

d)

jeżeli do jednego wpisu dotyczącego wyposażenia morskiego (np. MED/3.12) odnoszą się dwa wiersze, drugi (niżej położony) wiersz zawiera zaktualizowane wymogi instrumentów międzynarodowych w odniesieniu do danych zawartych w pierwszym (wyżej położonym) wierszu;

e)

w przypadkach, o których mowa w lit. d), jeżeli w kolumnach 5 i 6 nie podano daty, oznacza to, że nie nastąpiła zmiana norm dotyczących badań i poddane badaniu wyposażenie morskie jest zgodne z wymogami określonymi w (drugim) położonym niżej wierszu;

f)

jeżeli do jednego wpisu dotyczącego wyposażenia morskiego (np. MED/3.51a) odnoszą się trzy wiersze, to trzeci (najniżej położony) wiersz zawiera zaktualizowane wymogi instrumentów międzynarodowych w odniesieniu do danych zawartych w dwóch pierwszych (wyżej położonych) wierszach.

1.   Sprzęt ratowniczy

Kolumna 2: Stosuje się okólnik IMO MSC/ Circular 980, z wyjątkiem przypadków zastąpienia przez szczegółowe instrumenty, o których mowa w kolumnie 2.

Numer i nazwa pozycji

Prawidła SOLAS 74 ze zmianami oraz odpowiednie rezolucje i cyrkularze IMO

Normy dotyczące badań

Moduły oceny zgodności

Wprowadzenie do obrotu

Ostatnie umieszczenie na statku

1

2

3

4

5

6

MED/1.1

Koła ratunkowe

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70) ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.2a

Lampki pozycyjne do środków ratunkowych:

a)

do jednostek ratunkowych i łodzi ratowniczych,

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70) ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.2a

Lampki pozycyjne do środków ratunkowych:

a)

do jednostek ratunkowych i łodzi ratowniczych,

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70) ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.2b

Lampki pozycyjne do środków ratunkowych:

b)

do kół ratunkowych,

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70) ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.2c

Lampki pozycyjne do środków ratunkowych:

c)

do pasów ratunkowych

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70) ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.3

Samoczynnie aktywowane sygnały dymne kół ratunkowych

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70) ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.4

Pasy ratunkowe

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70) ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.922,

IMO MSC.1/Circ.1304,

IMO MSC.1/Circ.1470,

MED/1.5a

Kombinezony ratunkowe i kombinezony ochronne, przeznaczone do noszenia RAZEM Z pasem ratunkowym

a)

kombinezony ratunkowe nieocieplone,

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70) ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.5b

Kombinezony ratunkowe i kombinezony ochronne, przeznaczone do noszenia RAZEM Z pasem ratunkowym

b)

kombinezony ratunkowe ocieplone,

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70) ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.5c

Kombinezony ratunkowe i kombinezony ochronne, przeznaczone do noszenia RAZEM Z pasem ratunkowym

c)

kombinezony ochronne

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70) ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.6 a

Kombinezony ratunkowe i kombinezony ochronne, przeznaczone do noszenia BEZ pasa ratunkowego

a)

kombinezony ratunkowe nieocieplone,

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70) ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.6b

Kombinezony ratunkowe i kombinezony ochronne, przeznaczone do noszenia BEZ pasa ratunkowego

b)

kombinezony ratunkowe ocieplone

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70) ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.6c

Kombinezony ratunkowe i kombinezony ochronne, przeznaczone do noszenia BEZ pasa ratunkowego

c)

kombinezony ochronne.

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70) ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.7

Środki ochrony cieplnej

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70) ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.8

Rakiety spadochronowe (środki pirotechniczne)

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70) ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/6,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) III,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.9

Pochodnie ręczne (środki pirotechniczne)

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70) ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) III,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.10

Pławki dymne (środki pirotechniczne)

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70) ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) III.

MED/1.11

Wyrzutnie linki ratunkowej

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70) ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/18,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VII,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.12

Pneumatyczne tratwy ratunkowe

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), ze zmianami.

Oraz w przypadku wydłużonego okresu eksploatacji:

IMO MSC.1/Circ.1328,

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/13,

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC.1/Circ.1328,

MED/1.13

Sztywne tratwy ratunkowe

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70) ze zmianami,

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.811.

MED/1.13

Sztywne tratwy ratunkowe

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70) ze zmianami,

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.14

Samoprostujące tratwy ratunkowe

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70) ze zmianami.

Oraz w przypadku wydłużonego okresu eksploatacji:

IMO MSC.1/Circ.1328,

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.809,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC.1/Circ.1328,

MED/1.15

Namiotowe dwustronne tratwy ratunkowe

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70) ze zmianami.

Oraz w przypadku wydłużonego okresu eksploatacji:

IMO MSC.1/Circ.1328,

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.809,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC.1/Circ.1328,

MED/1.16

Urządzenia do swobodnego zwalniania tratw ratunkowych (zwalniaki hydrostatyczne)

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70) ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/13,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.811.

MED/1.17 a

Łodzie ratunkowe:

a)

łodzie ratunkowe wodowane z użyciem żurawika:

częściowo zamknięte,

całkowicie zamknięte.

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70) ze zmianami,

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1423.

MED/1.17b

Łodzie ratunkowe:

b)

zrzutowe łodzie ratunkowe.

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70) ze zmianami,

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1423.

MED/1.17b

Łodzie ratunkowe:

b)

zrzutowe łodzie ratunkowe.

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70) ze zmianami,

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1423.

MED/1.18

Sztywne łodzie ratownicze

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70) ze zmianami,

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.19

Pneumatyczne łodzie ratownicze

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70) ze zmianami,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.20 a

Szybkie łodzie ratownicze:

a)

pneumatyczne,

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4.

IMO Res.MSC.81(70) ze zmianami,

IMO MSC/Circ.1006,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094.

MED/1.20a

Szybkie łodzie ratownicze:

a)

pneumatyczne,

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4.

IMO Res.MSC.81(70) ze zmianami,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094.

MED/1.20b

Szybkie łodzie ratownicze:

b)

sztywne,

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4.

IMO Res.MSC.81(70) ze zmianami,

IMO MSC/Circ.1006,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094.

MED/1.20b

Szybkie łodzie ratownicze:

b)

sztywne,

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4.

IMO Res.MSC.81(70) ze zmianami,

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094.

MED/1.20c

Szybkie łodzie ratownicze:

c)

łodzie typu RIB (twarde łodzie pneumatyczne).

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4.

IMO Res.MSC.81(70) ze zmianami,

IMO MSC/Circ.1006,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094.

MED/1.21

Urządzenia do wodowania z użyciem talii (żurawiki)

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70) ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/33,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.23

Urządzenia do wodowania zrzutowych łodzi ratunkowych

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70) ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/33,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.24

Urządzenia do wodowania tratw ratunkowych

(żurawiki)

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70) ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/12,

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.25

Urządzenia do wodowania szybkich łodzi ratowniczych

(żurawiki)

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4.

IMO Res.MSC.81(70) ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI.

MED/1.26a

Zwalniaki do wodowania:

a)

łodzi ratunkowych i ratowniczych (wodowanych przez swobodny spadek lub z użyciem talii),

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70) ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1419.

MED/1.26a

Zwalniaki do wodowania:

a)

łodzi ratunkowych i ratowniczych (wodowanych przez swobodny spadek lub z użyciem talii),

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70) ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1419.

MED/1.26b

Zwalniaki do wodowania:

b)

tratw ratunkowych (wodowanych przez swobodny spadek lub z użyciem talii),

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70) ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1419.

MED/1.26b

Zwalniaki do wodowania:

b)

tratw ratunkowych (wodowanych przez swobodny spadek lub z użyciem talii),

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70) ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

MED/1.26c

Zwalniaki do wodowania:

c)

zrzutowych łodzi ratunkowych.

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70) ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1419.

MED/1.26c

Zwalniaki do wodowania:

c)

zrzutowych łodzi ratunkowych.

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70) ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.27

Morskie systemy ewakuacji

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70) ze zmianami.

B+D

B+F

G

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/15,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.28

Środki ratownicze

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

IMO Res.MSC.81(70) ze zmianami,

IMO MSC/Circ.810.

B+D

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI.

MED/1.29

Drabinki do wsiadania

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. III/11,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70) ze zmianami,

ISO 5489:2008.

B+D

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/11,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code),

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code),

IMO MSC.1/Circ.1285.

MED/1.29

Drabinki do wsiadania

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. III/11,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70) ze zmianami,

ISO 5489:2008.

B+D

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/11,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code),

IMO MSC.1/Circ.1285.

MED/1.30

Materiały odblaskowe

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. A.658(16).

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

Pozycja MED/1.31, Radiotelefon VHF do łączności dwukierunkowej dla jednostek ratowniczych – przeniesiona do pozycji MED/5.17 i MED/5.18.

Pozycja MED/1.32, Transponder radarowy 9 GHz (SART) – przeniesiona do pozycji MED/4.18.

MED/1.33

Reflektor radarowy do łodzi ratunkowych i ratowniczych

(pasywny)

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

EN ISO 8729:1998,

EN 60945 (2002) łącznie z IEC 60945 Corr. 1 (2008),

lub

EN ISO 8729:1998,

IEC 60945 (2002) łącznie z IEC 60945 Corr. 1 (2008),

lub

ISO 8729-1:2010,

EN 60945 (2002) łącznie z IEC 60945 Corr. 1 (2008),

lub

ISO 8729-1:2010,

IEC 60945 (2002) łącznie z IEC 60945 Corr. 1 (2008).

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.A.384(X),

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.164(78).

MED/1.36

Silniki napędowe łodzi ratunkowych i ratowniczych

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70) ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V.

MED/1.37

Jednostka napędowa łodzi ratowniczej - silnik zaburtowy

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70) ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V.

MED/1.38

Reflektory poszukiwawcze do łodzi ratunkowych i ratowniczych

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70) ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.39

Otwarte dwustronne tratwy ratunkowe

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) załącznik 10,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) załącznik 11,

Oraz w przypadku wydłużonego okresu eksploatacji:

IMO MSC.1/Circ.1328,

B+D

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) załącznik 10,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) załącznik 11,

IMO MSC.1/Circ.1328,

Pozycja MED/1.40, Mechanicznie sterowany podnośnik – przeniesiona do pozycji MED/4.48.

MED/1.41a

Wciągarki do łodzi ratunkowych i łodzi ratowniczych:

a)

do łodzi ratunkowych wodowanych z użyciem żurawika,

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70) ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/17,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/24,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.41a

Wciągarki do łodzi ratunkowych i łodzi ratowniczych:

a)

do łodzi ratunkowych wodowanych z użyciem żurawika

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70) ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/24,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.41b

Wciągarki do łodzi ratunkowych i łodzi ratowniczych:

b)

do zrzutowych łodzi ratunkowych,

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70) ze zmianami.

Odniesienie do kodu HSC: ponieważ jednostki szybkie nie przewożą zrzutowych łodzi ratunkowych

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/17,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/24,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.41b

Wciągarki do łodzi ratunkowych i łodzi ratowniczych:

b)

do zrzutowych łodzi ratunkowych

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70) ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/24,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI.

MED/1.41c

Wciągarki do łodzi ratunkowych i łodzi ratowniczych:

c)

do tratw ratunkowych

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70) ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/17,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/24,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.41d

Wciągarki do łodzi ratunkowych i łodzi ratowniczych:

d)

do łodzi ratowniczych,

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70) ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/17,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/24,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.41d

Wciągarki do łodzi ratunkowych i łodzi ratowniczych:

d)

do łodzi ratowniczych

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70) ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/17,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.41e

Wciągarki do łodzi ratunkowych i łodzi ratowniczych:

e)

do szybkich łodzi ratowniczych.

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70) ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/17,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/24,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.41e

Wciągarki do łodzi ratunkowych i łodzi ratowniczych:

e)

do szybkich łodzi ratowniczych.

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70) ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/17,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

Pozycja MED/1.42, Drabinka pilotowa – przeniesiona do pozycji MED/4.49.

MED/1.43

Sztywne/pneumatyczne łodzie ratownicze

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70) ze zmianami,

IMO MSC/Circ.1006,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

2.   Zapobieganie zanieczyszczaniu morza

Numer i nazwa pozycji

Prawidła MARPOL 73/78 ze zmianami oraz odpowiednie rezolucje i cyrkularze IMO

Normy dotyczące badań

Moduły oceny zgodności

Wprowadzenie do obrotu

Ostatnie umieszczenie na statku

1

2

3

4

5

6

MED/2.1

Odolejacz (filtracyjne urządzenie odolejające zapewniające, że zawartość oleju w oczyszczonej wodzie na wylocie nie przekracza 15 ppm)

Wymagania dotyczące homologacji typu

MARPOL 73/78 załącznik I, Reg. 14.

IMO Res.MEPC.107(49),

IMO MEPC.1/Circ. 643.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

MARPOL 73/78 załącznik I, Reg. 14.

IMO MEPC.1/Circ. 643.

MED/2.1

Odolejacz (filtracyjne urządzenie odolejające zapewniające, że zawartość oleju w oczyszczonej wodzie na wylocie nie przekracza 15 ppm)

Wymagania dotyczące homologacji typu

MARPOL 73/78 załącznik I, Reg. 14.

IMO Res.MEPC.107(49) ze zmianami,

IMO MEPC.1/Circ. 643.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

MARPOL 73/78 załącznik I, Reg. 14.

IMO MEPC.1/Circ. 643.

MED/2.2

Wykrywacz rozdziału faz olej/woda

Wymagania dotyczące homologacji typu

MARPOL 73/78 załącznik I, Reg. 32.

IMO Res.MEPC.5(XIII).

B+D

B+E

B+F

 

 

MED/2.3

Miernik zawartości oleju

Wymagania dotyczące homologacji typu

MARPOL 73/78 załącznik I, Reg. 14.

IMO Res.MEPC.107(49),

IMO MEPC.1/Circ. 643.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

MARPOL 73/78 załącznik I, Reg. 14.

IMO MEPC.1/Circ. 643.

MED/2.3

Miernik zawartości oleju

Wymagania dotyczące homologacji typu

MARPOL 73/78 załącznik I, Reg. 14.

IMO Res.MEPC.107(49) ze zmianami,

IMO MEPC.1/Circ. 643.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

MARPOL 73/78 załącznik I, Reg. 14.

IMO MEPC.1/Circ. 643.

MED/2.5

System kontrolno-pomiarowy zrzutu oleju do zbiornikowca olejowego

Wymagania dotyczące homologacji typu

MARPOL 73/78 załącznik I, Reg. 31,

IMO MEPC.1/Circ.761 Rev.1,

IMO MEPC.1/Circ.858.

IMO Res. MEPC.108(49) ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

MARPOL 73/78 załącznik I, Reg. 31.

MED/2.5

System kontrolno-pomiarowy zrzutu oleju do zbiornikowca olejowego

Wymagania dotyczące homologacji typu

MARPOL 73/78 załącznik I, Reg. 31,

IMO MEPC.1/Circ.858.

IMO Res. MEPC.108(49) ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

MARPOL 73/78 załącznik I, Reg. 31.

MED/2.6

Systemy oczyszczania ścieków fekalnych

Wymagania dotyczące homologacji typu

MARPOL 73/78 załącznik IV, Reg. 9.

IMO Res.MEPC.227(64).

B+D

B+E

B+F

 

1.1.2018 r.

(III)

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

MARPOL 73/78 załącznik IV, Reg. 9.

MED/2.6

Systemy oczyszczania ścieków fekalnych

Wymagania dotyczące homologacji typu

MARPOL 73/78 załącznik IV, Reg. 9.

IMO Res.MEPC.227(64) ze zmianami.

a)

z uwzględnieniem sekcji 4.2 (do użytku na statkach pasażerskich we wszystkich obszarach, w tym w obszarze specjalnym zgodnie z załącznikiem IV do konwencji MARPOL),

b)

bez uwzględnienia sekcji 4.2 (do użytku na statkach innych niż statki pasażerskie we wszystkich obszarach i na statkach pasażerskich poza obszarami specjalnymi zgodnie z załącznikiem IV do konwencji MARPOL).

B+D

B+E

B+F

G

16.3.2017

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

MARPOL 73/78 załącznik IV, Reg. 9.

MED /2.7

Spalarki okrętowe

Wymagania dotyczące homologacji typu

MARPOL 73/78 załącznik VI, Reg. 16.

IMO Res.MEPC.76(40)

B+D

B+E

B+F

G

 

1.1.2018 r.

(III)

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

MARPOL 73/78 załącznik VI, Reg. 16.

IMO MEPC.1/Circ.793.

MED/2.7

Spalarki okrętowe

(Spalarki o zdolności powyżej 1 500 kW do maksymalnie 4 000 kW)

Wymagania dotyczące homologacji typu

MARPOL 73/78 załącznik VI, Reg. 16.

IMO Res. MEPC.244(66).

B+D

B+E

B+F

G

16.3.2017

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

MARPOL 73/78 załącznik VI, Reg. 16.

MED/2.8

Pokładowy analizator NOx wg Kodeksu technicznego NOx z 2008 r. (NOx Technical Code 2008)

Wymagania dotyczące homologacji typu

IMO Res. MEPC.176(58) – (Zmieniona konwencja MARPOL załącznik VI, Reg. 13).

IMO Res. MEPC.177(58) – (NOx Technical code 2008) ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

IMO Res. MEPC.176(58) – (Zmieniona konwencja MARPOL załącznik VI, Reg. 13).

IMO Res. MEPC.177(58) – (NOx Technical code 2008),

IMO Res.MEPC.198(62),

IMO MEPC.1/Circ. 638.

MED/2.8

Pokładowy analizator NOx wg Kodeksu technicznego NOx z 2008 r. (NOx Technical Code 2008)

Wymagania dotyczące homologacji typu

IMO Res. MEPC.176(58) – (Zmieniona konwencja MARPOL załącznik VI, Reg. 13).

IMO Res. MEPC.177(58) – (NOx Technical code 2008) ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

IMO Res. MEPC.176(58) – (Zmieniona konwencja MARPOL załącznik VI, Reg. 13).

IMO Res. MEPC.177(58) – (NOx Technical code 2008),

IMO Res.MEPC.198(62),

IMO MEPC.1/Circ. 638.

MED/2.10

Pokładowe systemy oczyszczania spalin

Wymagania dotyczące homologacji typu

IMO Res. MEPC.176(58) – (Zmieniona konwencja MARPOL załącznik VI, Reg. 4),

IMO Res. MEPC.184(59).

IMO Res.MEPC.184(59).

B+D

B+E

B+F

G

 

15.5.2018 r.

(III)

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

IMO Res. MEPC.176(58) – (Zmieniona konwencja MARPOL załącznik VI, Reg. 4),

MED/2.10

Pokładowe systemy oczyszczania spalin

Wymagania dotyczące homologacji typu

IMO Res. MEPC.176(58) – (Zmieniona konwencja MARPOL załącznik VI, Reg. 4),

IMO Res.MEPC.259(68).

IMO Res.MEPC.259(68).

System A

B+F

G

19.6.2018

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

IMO Res. MEPC.176(58) – (Zmieniona konwencja MARPOL załącznik VI, Reg. 4).

System B

G

3.   Środki ochrony przeciwpożarowej

Numer i nazwa pozycji

Prawidło SOLAS 74 ze zmianami oraz odpowiednie rezolucje i cyrkularze IMO

Normy dotyczące badań

Moduły oceny zgodności

Wprowadzenie do obrotu

Ostatnie umieszczenie na statku

1

2

3

4

5

6

MED/3.1

Podstawowe pokrycia pokładów

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/6,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/6,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

MED/3.2

Gaśnice przenośne

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 4.

EN 3-7:2004 łącznie z A1:2007,

EN 3-8:2006 łącznie z AC:2007,

EN 3-9:2006 łącznie z AC:2007,

EN 3-10:2009.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. II-2/18,

SOLAS 74 Reg. II-2/19,

SOLAS 74 Reg. II-2/20,

IMO Res.A.951(23),

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 4.

IMO MSC/Circ.1239,

IMO MSC/Circ.1275.

MED/3.2

Gaśnice przenośne

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 4.

EN 3-7:2004 łącznie z A1:2007,

EN 3-8:2006 łącznie z AC:2007,

EN 3-9:2006 łącznie z AC:2007,

EN 3-10:2009.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. II-2/18,

SOLAS 74 Reg. II-2/19,

SOLAS 74 Reg. II-2/20,

IMO Res.A.951(23),

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 4.

IMO Res.MSC.391(95)-(IGF Code) 11,

IMO MSC/Circ.1239,

IMO MSC/Circ.1275.

MED/3.3

Wyposażenie strażackie: odzież ochronna (odzież stosowana przy bliskim kontakcie z pożarem)

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

odzież ochronna do walki z ogniem:

EN 469:2005 łącznie z A1:2006 oraz AC:2006,

lub

odzież ochronna do walki z ogniem – odzież odbijająca ciepło przeznaczona do wyspecjalizowanego pożarnictwa:

EN 1486:2007,

lub

odzież ochronna do walki z ogniem – odzież ochronna z warstwą zewnętrzną odbijającą ciepło:

ISO 15538:2001.

Uwaga: Poziom 2

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

MED/3.4

Wyposażenie strażackie: buty

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 15090:2012.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

MED/3.5

Wyposażenie strażackie: rękawice

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 659:2003 łącznie z A1:2008 oraz AC:2009.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

MED/3.6

Wyposażenie strażackie: hełm

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 443:2008.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

MED/3.7

Niezależne aparaty oddechowe na sprężone powietrze

Uwaga: w wypadkach z udziałem towarów niebezpiecznych należy używać maski ciśnieniowej.

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 136:1998 łącznie z AC:2003,

EN 137:2006,

Oraz w przypadku gdy aparaty są przeznaczone do użycia w wypadkach z udziałem ładunków:

ISO 23269-3:2011.

B+D

B+E

B+F

 

19.6.2018

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

oraz w przypadku gdy aparaty są przeznaczone do użycia w wypadkach z udziałem ładunków:

IMO Res.MSC.4(48)-(IBC Code) 14,

IMO Res.MSC.5(48)-(IGC Code) 14,

IMO MSC.1/Circ.1499.

MED/3.7

Niezależne aparaty oddechowe na sprężone powietrze

Uwaga: w wypadkach z udziałem towarów niebezpiecznych należy używać maski ciśnieniowej.

(zob. pozycja 7.1)

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

ISO 23269-2:2011 (sprzęt przeciwpożarowy– tylko do użytku na statkach)

Maski typu 1 nie można stosować w MED/3.7 lub MED/7.1

B+D

B+E

B+F

19.6.2018

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. II-2/15,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

MED/3.8

Aparaty oddechowe zasilane sprężonym powietrzem

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

Uwaga: niniejsze wyposażenie stosuje się jedynie na jednostkach szybkich zbudowanych zgodnie z kodeksem 1994 HSC Code.

EN 14593-1:2005,

EN 14594:2005 łącznie z AC:2005.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

MED/3.8

Aparaty oddechowe zasilane sprężonym powietrzem

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

Uwaga: niniejsze wyposażenie stosuje się jedynie na jednostkach szybkich zbudowanych zgodnie z kodeksem 1994 HSC Code.

EN 14593-1:2005,

lub:

EN 14594:2005 łącznie z AC:2005.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

MED/3.9

Elementy instalacji tryskaczowych do pomieszczeń mieszkalnych, pomieszczeń służbowych i stanowisk dowodzenia, równoważnych instalacjom przywołanym w prawidle II-2/12 konwencji SOLAS 74 (tylko głowice tryskaczowe i ich wydajność).

(Niniejsza pozycja obejmuje dysze do stałych instalacji tryskaczowych na jednostkach szybkich).

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. II-2/7,

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 8.

IMO Res. A.800(19) ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. II-2/7,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.44(65),

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 8.

IMO MSC/Circ.912,

IMO MSC/Circ. 1556.

MED/3.10

Dysze do stałych instalacji ciśnieniowych na mgłę wodną przeznaczonych do przedziałów maszynowych i pompowni ładunkowych.

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 7.

IMO MSC/Circ.1165, dodatek A ze zmianami

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 7.

IMO MSC.1/Circ.1313.

MED/3.10

Dysze do stałych instalacji ciśnieniowych na mgłę wodną przeznaczonych do przedziałów maszynowych i pompowni ładunkowych.

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 7.

IMO MSC/Circ.1165 ze zmianami

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 7,

IMO Res.MSC.391(95)-(IGF Code) 11.

IMO MSC.1/Circ.1313.

MED/3.11a

Odporność ogniowa przegród klasy „A” i „B”

a)

przegrody klasy „A”,

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. II-2/3.2,

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) ze zmianami,

IMO MSC.1/Circ.1435.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. II-2/3.2,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO MSC/Circ.1120,

IMO MSC.1/Circ.1434.

MED/3.11b

Odporność ogniowa przegród klasy „A” i „B”

b)

przegrody klasy „B”.

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. II-2/3.4,

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. II-2/3.4,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

MED/3.12

Urządzenia zapobiegające przedostaniu się płomieni do zbiorników ładunkowych na zbiornikowcach

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/16.

a)

zawory ciśnieniowo-próżniowe:

IMO MSC/Circ.677 ze zmianami,

EN ISO 16852:2010,

ISO 15364:2016.

b)

blokady płomienia:

IMO MSC/Circ.677 ze zmianami,

EN ISO 16852:2010.

c)

detonacyjne blokady płomienia

IMO MSC/Circ.677 ze zmianami.

EN ISO 16852:2010.

d)

zawory powietrzne szybkiego spustu:

IMO MSC/Circ.677 ze zmianami,

EN ISO 16852:2010,

ISO 15364:2016.

Wyposażenie inne niż zawory:

 

B+D

 

B+E

 

B+F

Zawory:

B+F

 

23.5.2019

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/16.

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 15.

MED/3.12

Urządzenia zapobiegające przedostaniu się płomieni do zbiorników ładunkowych na zbiornikowcach

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/16.

a)

zawory ciśnieniowo-próżniowe:

IMO MSC/Circ.677 ze zmianami,

EN ISO 16852:2016,

ISO 15364: 2016.

b)

blokady płomienia:

IMO MSC/Circ.677 ze zmianami,

EN ISO 16852:2016,

c)

detonacyjne blokady płomienia

IMO MSC/Circ.677 ze zmianami,

EN ISO 16852:2016,

d)

zawory powietrzne szybkiego spustu:

IMO MSC/Circ.677 ze zmianami,

EN ISO 16852:2016,

ISO 15364:2016.

Wyposażenie inne niż zawory:

 

B+D

 

B+E

 

B+F

Zawory:

B+F

19.6.2018

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/16.

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 15.

MED/3.13

Materiały niepalne

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

MED/3.15a

Materiały inne niż stal stosowane na rurociągi oleju lub paliwa

a)

rury i łączniki z tworzyw sztucznych

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

Rury i łączniki:

IMO Res.A.753(18) ze zmianami,

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.15a

Materiały inne niż stal stosowane na rurociągi oleju lub paliwa

rury i łączniki z tworzyw sztucznych

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.A.753(18) ze zmianami,

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.15b

Materiały inne niż stal stosowane na rurociągi oleju lub paliwa

b)

zawory

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

Zawory:

EN ISO 10497:2010.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.15b

Materiały inne niż stal stosowane na rurociągi oleju lub paliwa

zawory

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

EN ISO 10497:2010.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.15c

Materiały inne niż stal stosowane na rurociągi oleju lub paliwa

c)

łączniki elastyczne rurociągów i kompensatory,

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

Łączniki elastyczne rurociągów:

EN ISO 15540:2001,

EN ISO 15541:2001.

B+D

B+E

B+F

 

1.7.2019

(III)

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.15c

Materiały inne niż stal stosowane na rurociągi oleju lub paliwa

łączniki elastyczne rurociągów i kompensatory

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

ISO 15540:2016,

ISO 15541:2016,

B+D

B+E

B+F

19.6.2018

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.15d

Materiały inne niż stal stosowane na rurociągi oleju lub paliwa

d)

metalowe elementy rurociągów z elastycznymi i elastomerowymi uszczelkami

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

Metalowe elementy rurociągów z elastycznymi i elastomerowymi uszczelkami:

ISO 19921:2005,

ISO 19922:2005.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.15d

Materiały inne niż stal stosowane na rurociągi oleju lub paliwa

metalowe elementy rurociągów z elastycznymi i elastomerowymi uszczelkami

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

ISO 19921:2005,

ISO 19922:2005.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10,

IMO MSC/Circ.1120,

IMO MSC/Circ.1527.

MED/3.16

Drzwi przeciwpożarowe

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) ze zmianami,

IMO MSC.1/Circ.1319.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO MSC.1/Circ.1511.

MED/3.17

Elementy układu sterowania drzwi przeciwpożarowych.

Uwaga: w przypadku gdy jest mowa o „elementach układu”, weryfikacja zgodności z międzynarodowymi wymaganiami może wiązać się z koniecznością poddania badaniu pojedynczego elementu, grupy elementów lub całego układu.

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

MED/3.18a

Materiały wykończeniowe powierzchni oraz pokrycia podłogowe trudnopalne:

okleiny dekoracyjne,

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/6,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/6,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.18b

Materiały wykończeniowe powierzchni oraz pokrycia podłogowe trudnopalne:

zestawy farb,

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/6,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/6,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.18c

Materiały wykończeniowe powierzchni oraz pokrycia podłogowe trudnopalne:

pokrycia podłogowe.

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/6,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/6,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.18d

Materiały wykończeniowe powierzchni oraz pokrycia podłogowe trudnopalne:

pokrycia izolacji rurociągów,

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.18e

Materiały wykończeniowe powierzchni oraz pokrycia podłogowe trudnopalne:

e)

kleje stosowane w konstrukcji przegród klasy „A”, „B” i „C”,

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

MED/3.18e

Materiały wykończeniowe powierzchni oraz pokrycia podłogowe trudnopalne:

kleje stosowane w konstrukcji przegród klasy „A”, „B” i „C”,

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.18f

Materiały wykończeniowe powierzchni oraz pokrycia podłogowe trudnopalne:

membrana kanałów palnych

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.19

Draperie, zasłony oraz inne zawieszane materiały tekstylne i folie

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) ze zmianami.

IMO MSC.1/Circ.1456 ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

MED/3.20

Meble tapicerowane

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

MED/3.21

Składniki pościeli

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

MED/3.22

Klapy przeciwpożarowe

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

Pozycja MED/3.23, Niepalne przepusty kanałowe przez przegrody klasy „A” – pozycja celowo pozostawiona pusta.

Pozycja MED/3.24, Przepusty przewodów elektrycznych przez przegrody klasy „A” – pozycja celowo pozostawiona pusta.

MED/3.25

Ognioodporne okna i iluminatory klasy „A” i „B”

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.26a

Przejścia przez przegrody klasy „A”

przejścia przewodów elektrycznych

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) ze zmianami,

MSC.1/Circ. 1488.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

MED/3.26b

Przejścia przez przegrody klasy „A”

przepusty rur, kanałów, szybów itp.

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) ze zmianami,

IMO MSC.1/Circ. 1488.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO MSC.1/Circ. 1276.

MED/3.27a

Przejścia przez przegrody klasy „B”

przejścia przewodów elektrycznych,

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

MED/3.27b

Przejścia przez przegrody klasy „B”

przepusty rur, kanałów, szybów itp.

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

MED/3.28

Instalacje tryskaczowe (tylko głowice zraszające).

(Niniejsza pozycja obejmuje dysze do stałych instalacji tryskaczowych na jednostkach szybkich).

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. II-2/7,

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3.

ISO 6182-1:2014.

lub

EN 12259-1:1999 łącznie z A1:2001, A2:2004 oraz A3:2006.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. II-2/7,

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.44(65),

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 8,

IMO MSC/Circ.912,

MED/3.28

Instalacje tryskaczowe (tylko głowice zraszające).

(Niniejsza pozycja obejmuje dysze do stałych instalacji tryskaczowych na jednostkach szybkich).

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. II-2/7,

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3.

ISO 6182-1:2014.

lub

EN 12259-1:1999 łącznie z A1:2001, A2:2004 oraz A3:2006.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. II-2/7,

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.44(65),

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 8,

IMO MSC/Circ.912,

MSC.1/Circ.1556.

MED/3.29

Węże pożarnicze

a)

Powlekane węże płaskoskładane (średnica wewnętrzna od 25 do 52 mm)

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3.

EN 14540:2014.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

MED/3.30

Przenośne przyrządy do pomiaru zawartości tlenu i wykrywania gazów palnych

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. VI/3,

SOLAS 74 Reg. XI-1/7.

EN 60945:2002 łącznie z IEC 60945 Corr. 1:2008 lub IEC 60945 (2002) łącznie z IEC 60945 Corr. 1 (2008),

IEC 60092-504:2001 łącznie z IEC 60092-504 Corr. 1 (2011),

IEC 60533:1999,

Oraz — odpowiednio — dla:

a)

kategorii 1: (obszar bezpieczny):

EN 50104:2010,

EN 60079-29-1:2007,

b)

kategorii 2: (atmosfera gazów wybuchowych):

EN 50104:2010,

EN 60079-29-1:2007,

EN 60079-0:2012 łącznie z A11:2013,

EN 60079-1:2014,

EN 60079-10-1:2015,

EN 60079-11:2012,

EN 60079-15:2010,

EN 60079-26:2015.

B+D

B+E

B+F

 

1.6.2019

(II)

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. VI/3,

SOLAS 74 Reg. XI-1/7.

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 15,

IMO MSC.1/Circ.1477.

MED/3.30

Przenośne przyrządy do pomiaru zawartości tlenu i wykrywania gazów palnych

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. VI/3,

SOLAS 74 Reg. XI-1/7.

EN 60945:(2002 łącznie z IEC 60945 Corr. 1:2008 lub IEC 60945 (2002) łącznie z IEC 60945 Corr. 1 (2008),

IEC 60092-504:2016,

IEC 60533:2015,

Oraz — odpowiednio — dla:

a)

kategorii 1: (obszar bezpieczny):

EN 50104:2010,

EN 60079-29-1:2016,

b)

kategorii 2: (atmosfera gazów wybuchowych):

EN 50104:2010,

EN 60079-29-1:2007,

EN 60079-0:2012 łącznie z A11:2013,

EN 60079-1:2014,

EN 60079-10-1:2015,

EN 60079-11:2012,

EN 60079-15:2010,

EN 60079-26:2015.

B+D

B+E

B+F

16.3.2017

28.2.2020

(II)

MED/3.30

Przenośne przyrządy do pomiaru zawartości tlenu i wykrywania gazów palnych

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. VI/3,

SOLAS 74 Reg. XI-1/7.

EN 60945:(2002 łącznie z IEC 60945 Corr. 1:2008 lub IEC 60945 (2002) łącznie z IEC 60945 Corr. 1 (2008),

IEC 60092-504:2016,

IEC 60533:2015,

Oraz — odpowiednio — dla:

a)

kategorii 1: (obszar bezpieczny):

EN 50104:2010,

EN 60079-29-1:2016,

b)

kategorii 2: (atmosfera gazów wybuchowych):

EN 50104:2010,

EN 60079-29-1:2016,

EN 60079-0:2012 łącznie z A11:2013,

EN 60079-1:2014,

EN 60079-10-1:2015,

EN 60079-11:2012,

EN 60079-15:2010,

EN 60079-26:2015.

B+D

B+E

B+F

19.6.2018

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. VI/3,

SOLAS 74 Reg. XI-1/7.

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 15,

IMO MSC.1/Circ.1477.

Pozycja MED/3.31, Dysze do stałych instalacji tryskaczowych na jednostkach szybkich, została skreślona, gdyż obejmują ją pozycje MED/3.9 oraz MED/3.28.

MED/3.32

Materiały ograniczające rozprzestrzenianie ognia (z wyjątkiem mebli) do jednostek szybkich

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO MSC.1/Circ.1457.

MED/3.33

Materiały ograniczające rozprzestrzenianie ognia do wyrobu mebli do jednostek szybkich

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

MED/3.34

Przegrody ognioodporne do jednostek szybkich

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO MSC.1/Circ.1457.

MED/3.35

Drzwi przeciwpożarowe do jednostek szybkich

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) ze zmianami.

B+D

B+E

B+F

 

 

Przewóz i wymagania eksploatacyjne

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

MED/3.36

Klapy przeciwpożarowe do jednostek szybkich

Wymagania dotyczące homologacji typu

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code) ze zmianami.

B+D