4.4.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 88/4


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/524

z dnia 28 marca 2018 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: Bacillus subtilis (Cohn 1872) szczep QST 713, identyczny ze szczepem AQ 713, klodinafop, klopyralid, cyprodynil, dichlorprop-P, fosetyl, mepanipirym, metkonazol, metrafenon, pirymikarb, Pseudomonas chlororaphis szczep: MA 342, pirymetanil, chinoksyfen, rimsulfuron, spinosad, tiaklopryd, tiametoksam, tiuram, tolchlofos metylu, trichlopyr, trineksapak, tritikonazol oraz ziram

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (1), w szczególności jego art. 17 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W części A załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (2) określono substancje czynne uznane za zatwierdzone rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009.

(2)

Okresy zatwierdzenia substancji czynnych mepanipirym, Pseudomonas chlororaphis szczep: MA 342, chinoksyfen, tiaklopryd, tiuram i ziram ostatnio przedłużono rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/2016 (3). Zatwierdzenie tych substancji wygaśnie z dniem 30 kwietnia 2018 r.

(3)

Okresy zatwierdzenia substancji czynnych Bacillus subtilis (Cohn 1872) szczep QST 713, identyczny ze szczepem AQ 713, klodinafop, metrafenon, pirymikarb, rimsulfuron, spinosad, tiametoksam, tolchlofos metylu i tritikonazol przedłużono rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 487/2014 (4). Zatwierdzenie tych substancji wygaśnie z dniem 30 kwietnia 2018 r.

(4)

Okresy zatwierdzenia substancji czynnych klopyralid, cyprodynil, fosetyl, pirymetanil i trineksapak przedłużono rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 678/2014 (5). Zatwierdzenie tych substancji wygaśnie z dniem 30 kwietnia 2018 r.

(5)

Okresy zatwierdzenia substancji czynnych dichlorprop-P, metkonazol i trichlopyr przedłużono rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 878/2014 (6). Zatwierdzenie tych substancji wygaśnie z dniem 30 kwietnia 2018 r.

(6)

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 844/2012 (7) złożono wnioski o odnowienie zatwierdzenia substancji, o których mowa w motywach 2–5.

(7)

Ze względu na fakt, że ocena tych substancji opóźniła się z przyczyn niezależnych od wnioskodawcy, zatwierdzenia tych substancji czynnych prawdopodobnie wygasną, zanim zostanie podjęta decyzja w sprawie ich odnowienia. Należy zatem przedłużyć okresy zatwierdzenia tych substancji.

(8)

Mając na uwadze cel określony w art. 17 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, w przypadkach przyjęcia przez Komisję rozporządzenia stanowiącego o nieodnowieniu zatwierdzenia substancji czynnej, o której mowa w załączniku do niniejszego rozporządzenia, ze względu na brak spełnienia kryteriów zatwierdzenia, Komisja wyznaczy taką samą datę wygaśnięcia jak data obowiązująca przed niniejszym rozporządzeniem lub ustali ją na dzień wejścia w życie rozporządzenia stanowiącego o nieodnowieniu zatwierdzenia substancji czynnej, w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza. W przypadkach przyjęcia przez Komisję rozporządzenia stanowiącego o odnowieniu zatwierdzenia substancji czynnej wymienionej w załączniku do niniejszego rozporządzenia Komisja postara się, stosownie do okoliczności, wyznaczyć najwcześniejszą możliwą datę rozpoczęcia stosowania.

(9)

Ze względu na to, że zatwierdzenia wspomnianych substancji czynnych wygasają z dniem 30 kwietnia 2018 r., niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie możliwie jak najszybciej.

(10)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011.

(11)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W części A załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 marca 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 540/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wykazu zatwierdzonych substancji czynnych (Dz.U. L 153 z 11.6.2011, s. 1).

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: acetamipryd, kwas benzoesowy, flazasulfuron, mekoprop-P, mepanipirym, mezosulfuron, propineb, propoksykarbazon, propyzamid, propikonazol, Pseudomonas chlororaphis szczep: MA 342, piraklostrobina, chinoksyfen, tiaklopryd, tiuram, ziram, zaoksamid (Dz.U. L 312 z 18.11.2016, s. 21).

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 487/2014 z dnia 12 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: Bacillus subtilis (Cohn 1872) szczep QST 713, identyczny ze szczepem AQ 713, klodinafop, metrafenon, pirymikarb, rimsulfuron, spinosad, tiametoksam, tolchlofos metylu i tritikonazol (Dz.U. L 138 z 13.5.2014, s. 72).

(5)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 678/2014 z dnia 19 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: klopyralid, cyprodynil, fosetyl, pirymetanil oraz trineksepak (Dz.U. L 180 z 20.6.2014, s. 11).

(6)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 878/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: dichlorprop-P, metkonazol i trichlopyr (Dz.U. L 240 z 13.8.2014, s. 18).

(7)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 844/2012 z dnia 18 września 2012 r. ustanawiające przepisy niezbędne do wprowadzenia w życie procedury odnowienia dotyczącej substancji czynnych, jak przewidziano w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz.U. L 252 z 19.9.2012, s. 26).


ZAŁĄCZNIK

W części A załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w wierszu 73 dotyczącym tiuramu, w kolumnie szóstej zatytułowanej „Data wygaśnięcia zatwierdzenia”, datę zastępuje się datą „30 kwietnia 2019 r.”;

2)

w wierszu 74 dotyczącym ziramu, w kolumnie szóstej zatytułowanej „Data wygaśnięcia zatwierdzenia”, datę zastępuje się datą „30 kwietnia 2019 r.”;

3)

w wierszu 82 dotyczącym chinoksyfenu, w kolumnie szóstej zatytułowanej „Data wygaśnięcia zatwierdzenia”, datę zastępuje się datą „30 kwietnia 2019 r.”;

4)

w wierszu 89 dotyczącym Pseudomonas chlororaphis szczep: MA 342, w kolumnie szóstej zatytułowanej „Data wygaśnięcia zatwierdzenia” datę zastępuje się datą „30 kwietnia 2019 r.”;

5)

w wierszu 90 dotyczącym mepanipirymu, w kolumnie szóstej zatytułowanej „Data wygaśnięcia zatwierdzenia”, datę zastępuje się datą „30 kwietnia 2019 r.”;

6)

w wierszu 92 dotyczącym tiakloprydu, w kolumnie szóstej zatytułowanej „Data wygaśnięcia zatwierdzenia”, datę zastępuje się datą „30 kwietnia 2019 r.”;

7)

w wierszu 123 dotyczącym klodinafopu, w kolumnie szóstej zatytułowanej „Data wygaśnięcia zatwierdzenia”, datę zastępuje się datą „30 kwietnia 2019 r.”;

8)

w wierszu 124 dotyczącym pirymikarbu, w kolumnie szóstej zatytułowanej „Data wygaśnięcia zatwierdzenia”, datę zastępuje się datą „30 kwietnia 2019 r.”;

9)

w wierszu 125 dotyczącym rimsulfuronu, w kolumnie szóstej zatytułowanej „Data wygaśnięcia zatwierdzenia”, datę zastępuje się datą „30 kwietnia 2019 r.”;

10)

w wierszu 126 dotyczącym tolchlofosu metylu, w kolumnie szóstej zatytułowanej „Data wygaśnięcia zatwierdzenia”, datę zastępuje się datą „30 kwietnia 2019 r.”;

11)

w wierszu 127 dotyczącym tritikonazolu, w kolumnie szóstej zatytułowanej „Data wygaśnięcia zatwierdzenia”, datę zastępuje się datą „30 kwietnia 2019 r.”;

12)

w wierszu 129 dotyczącym klopyralidu, w kolumnie szóstej zatytułowanej „Data wygaśnięcia zatwierdzenia”, datę zastępuje się datą „30 kwietnia 2019 r.”;

13)

w wierszu 130 dotyczącym cyprodynilu, w kolumnie szóstej zatytułowanej „Data wygaśnięcia zatwierdzenia”, datę zastępuje się datą „30 kwietnia 2019 r.”;

14)

w wierszu 131 dotyczącym fosetylu, w kolumnie szóstej zatytułowanej „Data wygaśnięcia zatwierdzenia”, datę zastępuje się datą „30 kwietnia 2019 r.”;

15)

w wierszu 132 dotyczącym trineksapaku, w kolumnie szóstej zatytułowanej „Data wygaśnięcia zatwierdzenia”, datę zastępuje się datą „30 kwietnia 2019 r.”;

16)

w wierszu 133 dotyczącym dichlorpropu-P, w kolumnie szóstej zatytułowanej „Data wygaśnięcia zatwierdzenia”, datę zastępuje się datą „30 kwietnia 2019 r.”;

17)

w wierszu 134 dotyczącym metkonazolu, w kolumnie szóstej zatytułowanej „Data wygaśnięcia zatwierdzenia”, datę zastępuje się datą „30 kwietnia 2019 r.”;

18)

w wierszu 135 dotyczącym pirymetanilu, w kolumnie szóstej zatytułowanej „Data wygaśnięcia zatwierdzenia”, datę zastępuje się datą „30 kwietnia 2019 r.”;

19)

w wierszu 136 dotyczącym trichlopyru, w kolumnie szóstej zatytułowanej „Data wygaśnięcia zatwierdzenia”, datę zastępuje się datą „30 kwietnia 2019 r.”;

20)

w wierszu 137 dotyczącym metrafenonu, w kolumnie szóstej zatytułowanej „Data wygaśnięcia zatwierdzenia”, datę zastępuje się datą „30 kwietnia 2019 r.”;

21)

w wierszu 138 dotyczącym Bacillus subtilis (Cohn 1872) szczep QST 713, identyczny ze szczepem AQ 713, w kolumnie szóstej zatytułowanej „Data wygaśnięcia zatwierdzenia”, datę zastępuje się datą „30 kwietnia 2019 r.”;

22)

w wierszu 139 dotyczącym spinosadu, w kolumnie szóstej zatytułowanej „Data wygaśnięcia zatwierdzenia”, datę zastępuje się datą „30 kwietnia 2019 r.”;

23)

w wierszu 140 dotyczącym tiametoksamu, w kolumnie szóstej zatytułowanej „Data wygaśnięcia zatwierdzenia”, datę zastępuje się datą „30 kwietnia 2019 r.”.