20.3.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 77/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/454

z dnia 14 marca 2018 r.

ustanawiające zakaz połowów dorsza atlantyckiego w obszarach 1 i 2B przez statki pływające pod banderą wszystkich państw członkowskich z wyjątkiem Niemiec, Hiszpanii, Francji, Polski, Portugalii i Zjednoczonego Królestwa

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające unijny system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 36 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Rady (UE) 2018/120 (2) określono kwoty na rok 2018.

(2)

Według informacji przekazanych Komisji statki pływające pod banderą państw członkowskich, o których mowa w załączniku do niniejszego rozporządzenia, lub zarejestrowanych w tych państwach członkowskich wyczerpały kwotę na połowy stada w nim określonego przyznaną na 2018 r.

(3)

Należy zatem zakazać działalności połowowej w odniesieniu do wspomnianego stada,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wyczerpanie kwoty

Kwotę połowową przyznaną na 2018 r. państwom członkowskim, o których mowa w załączniku do niniejszego rozporządzenia, w odniesieniu do stada w nim określonego, uznaje się za wyczerpaną z dniem wymienionym w tym załączniku.

Artykuł 2

Zakazy

Z dniem określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia zakazuje się działalności połowowej w odniesieniu do stada określonego w załączniku przez statki pływające pod banderami państw członkowskich w nim określonych lub zarejestrowanych w tych państwach członkowskich. W szczególności po tym terminie zakazuje się zatrzymywania na burcie, przemieszczania, przeładunku i wyładunku ryb pochodzących z tego stada złowionych przez te statki.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 marca 2018 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

João AGUIAR MACHADO

Dyrektor Generalny

Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa


(1)  Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Rady (UE) 2018/120 z dnia 23 stycznia 2018 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2018 rok dla niektórych stad ryb i grup stad ryb, stosowane w wodach Unii oraz – w odniesieniu do unijnych statków rybackich – w niektórych wodach nienależących do Unii oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/127 (Dz.U. L 27 z 31.1.2018, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

Nr

03/TQ120

Państwo członkowskie

Państwa członkowskie z wyjątkiem Niemiec, Hiszpanii, Francji, Polski, Portugalii i Zjednoczonego Królestwa

Stado

COD/1/2B.

Gatunek

Dorsz atlantycki (Gadus morhua)

Obszar

1 i 2B

Data

8.2.2018