6.3.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 63/5


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2018/326

z dnia 5 marca 2018 r.

dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 208/2014 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 2018/2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie (1), w szczególności jego art. 14 ust. 1,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 5 marca 2014 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 208/2014.

(2)

Na podstawie przeglądu dokonanego przez Radę, wpisy dotyczący dwóch osób należy skreślić, a uzasadnienia dotyczące trzech osób należy zaktualizować.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 208/2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 208/2014 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 marca 2018 r.

W imieniu Rady

N. DIMOV

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 66 z 6.3.2014, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

I.

Wpisy dotyczące osób wymienionych poniżej skreśla się z wykazu zamieszczonego w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 208/2014:

4.

Olena Leonidivna Lukash (Olena Leonidiwna Łukasz)

10.

Serhii Petrovych Kliuiev (Serhij Petrowicz Klujew)

II.

Wpisy dotyczące poniższych osób zamieszczone w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 208/2014 zastępuje się następującymi wpisami:

 

Nazwisko

Dane identyfikacyjne

Uzasadnienie

Data umieszczenia w wykazie

7.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych (Oleksandr Wiktorowicz Janukowycz) (Олександр Вiкторович Янукович)

urodzony 10 lipca 1973 r. w Jenakiewej (okręg doniecki), syn byłego prezydenta, biznesmen

Osoba, wobec której władze Ukrainy wszczęły postępowanie karne w sprawie sprzeniewierzenia środków publicznych lub mienia publicznego oraz współudziału w tych działaniach.

6.3.2014

11.

Mykola Yanovych Azarov (Mykoła Janowycz Azarow) (Микола Янович Азаров),

Nikolai Yanovich Azarov (Николай Янович Азаров)

urodzony 17 grudnia 1947 r. w Kałudze (Rosja), premier Ukrainy do stycznia 2014 r.

Osoba, wobec której władze Ukrainy wszczęły postępowanie karne w sprawie sprzeniewierzenia środków publicznych lub mienia publicznego oraz współudziału w tych działaniach.

6.3.2014

12.

Serhiy Vitaliyovych Kurchenko (Serhij Witaliowycz Kurczenko) (Сергiй Вiталiйович Курченко)

urodzony 21 września 1985 r. w Charkowie, biznesmen

Osoba, wobec której władze Ukrainy wszczęły postępowanie karne w sprawie sprzeniewierzenia środków publicznych lub mienia publicznego oraz w sprawie nadużycia stanowiska w celu zapewnienia sobie lub osobie trzeciej nieuzasadnionych korzyści ze szkodą dla środków budżetowych lub mienia publicznego Ukrainy.

6.3.2014