16.2.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 44/1


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/196

z dnia 7 lutego 2018 r.

w sprawie dodatkowych ceł przywozowych na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

(tekst jednolity)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 673/2005 (2) zostało kilkakrotnie znacząco zmienione (3). Dla zachowania przejrzystości i zrozumiałości należy je ujednolicić.

(2)

W dniu 27 stycznia 2003 r. Organ Rozstrzygania Sporów (ORS) Światowej Organizacji Handlu (WTO) przyjął raport Organu Apelacyjnego (4) i sprawozdanie zespołu (5) potwierdzone raportem Organu Apelacyjnego, które stwierdzają, że ustawa o odszkodowaniach z tytułu kontynuacji dumpingu lub utrzymywania subsydiów (Continued Dumping and Subsidy Offset Act – CDSOA) jest niezgodna ze zobowiązaniami Stanów Zjednoczonych wynikającymi z porozumień w ramach WTO.

(3)

W związku z tym, że Stany Zjednoczone nie dostosowały swego ustawodawstwa do omawianych porozumień, Wspólnota Europejska (Wspólnota) zwróciła się do ORS o zezwolenie na zawieszenie stosowania koncesji celnych i związanych z nimi zobowiązań wynikających z Układu Ogólnego w sprawie Ceł i Handlu z 1994 r. (GATT) (6) w stosunku do Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone wyraziły sprzeciw w stosunku do poziomu zawieszenia koncesji celnych oraz zobowiązań i sprawa została poddana pod rozstrzygnięcie sądu arbitrażowego.

(4)

W dniu 31 sierpnia 2004 r. arbiter stwierdził, że poziom zniweczenia lub naruszenia korzyści Wspólnoty wynosił każdego roku 72 % kwot wypłaconych na mocy CDSOA związanych z cłami antydumpingowymi lub wyrównawczymi płaconymi przy przywozie ze Wspólnoty w ostatnim roku, za który były w tym czasie dostępne dane, zgodnie z informacją opublikowaną przez władze Stanów Zjednoczonych. Arbiter stwierdził, że zawieszenie koncesji lub innych zobowiązań przez Wspólnotę, w formie nałożenia cła przywozowego, dodatkowego w stosunku do obowiązującego cła, na listę produktów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych odpowiadającego, w skali rocznej, łącznej wartości handlu nieprzekraczającej kwoty zniweczenia lub naruszenia korzyści, jest zgodne z zasadami WTO. W dniu 26 listopada 2004 r. ORS udzielił zezwolenia na zawieszenie stosowania w stosunku do Stanów Zjednoczonych koncesji celnych i związanych z nimi zobowiązań wynikających z GATT 1994 zgodnie z decyzją arbitra.

(5)

Kwoty wypłacone na mocy CDSOA w ostatnim roku, dla którego były w tym czasie dostępne dane, odnoszą się do wypłacania środków pochodzących z ceł antydumpingowych i wyrównawczych pobranych w ciągu roku podatkowego 2004 (od dnia 1 października 2003 r. do dnia 30 września 2004 r.). Na podstawie danych opublikowanych przez Biuro Celne i Ochrony Granic Stanów Zjednoczonych poziom zniweczenia lub naruszenia korzyści Wspólnoty obliczono na 27,81 mln dolarów. Wspólnota została zatem upoważniona do zawieszenia stosowania koncesji celnych w stosunku do Stanów Zjednoczonych na równoważnym poziomie. Skutek 15 % dodatkowego cła przywozowego ad valorem na przywóz produktów wymienionych w załączniku I pochodzących ze Stanów Zjednoczonych odpowiadał, w skali roku, wartości handlu, która nie przekroczyła 27,81 mln dolarów. W odniesieniu do tych produktów Wspólnota zawiesiła stosowanie koncesji celnych w stosunku do Stanów Zjednoczonych od dnia 1 maja 2005 r.

(6)

W przypadku dalszego niestosowania się do orzeczenia i zalecenia ORS Komisja powinna dostosować w skali rocznej poziom zawieszenia koncesji do poziomu zniweczenia lub naruszenia korzyści Unii Europejskiej w tym czasie spowodowanych przez CDSOA. Komisja powinna wprowadzić zmiany w stawce dodatkowego cła przywozowego lub w liście w załączniku I, tak aby skutek dodatkowego cła na przywóz ze Stanów Zjednoczonych wybranych produktów, w skali roku, odpowiadał wartości handlu nieprzekraczającej kwoty zniweczenia lub naruszenia korzyści.

(7)

Komisja powinna zastosować się do następujących kryteriów:

a)

Komisja powinna wprowadzić zmiany do stawki dodatkowego cła przywozowego w przypadku, gdy dodanie lub usunięcie produktów z listy w załączniku I nie umożliwia dostosowania poziomu zawieszenia koncesji do poziomu zniweczenia lub naruszenia korzyści; w przeciwnym przypadku Komisja powinna dodać produkty do listy w załączniku I, jeśli poziom zawieszenia koncesji wzrasta, lub wycofać produkty z tej listy, jeśli poziom zawieszenia spada;

b)

w przypadku dodania produktów Komisja powinna automatycznie wybrać produkty z listy w załączniku II zgodnie z kolejnością produktów na tej liście; w związku z tym Komisja powinna zmienić również listę w załączniku II, usuwając z niej produkty dodane do listy w załączniku I;

c)

w przypadku wycofania produktów Komisja najpierw powinna usunąć produkty, które zostały dodane do listy w załączniku I po dniu 1 maja 2005 r.; następnie Komisja powinna usunąć produkty, które znajdowały się na liście w załączniku I w dniu 1 maja 2005 r. zgodnie z kolejnością produktów na tej liście.

(8)

W celu dokonywania niezbędnych dostosowań do środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do zmiany stawki dodatkowego cła przywozowego lub zmiany list w załącznikach I i II na warunkach określonych w niniejszym rozporządzeniu. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa (7). W szczególności, aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zawiesza się koncesje celne i związane z nimi zobowiązania Unii wynikające z GATT 1994 w odniesieniu do produktów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych wymienionych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Nakłada się cło przywozowe ad valorem w wysokości 4,3 %, będące cłem dodatkowym do cła stosowanego na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 (8), na produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych wymienione w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

1.   Komisja co roku dostosowuje poziom zawieszenia koncesji do poziomu zniweczenia lub naruszenia korzyści Unii w tym czasie spowodowanych ustawą Stanów Zjednoczonych o odszkodowaniach z tytułu kontynuacji dumpingu lub utrzymywania subsydiów (Continued Dumping and Subsidy Offset Act – CDSOA). Komisja wprowadza zmiany do stawki dodatkowego cła przywozowego lub listy w załączniku I z zastrzeżeniem następujących warunków:

a)

poziom zniweczenia lub naruszenia korzyści wynosi 72 % kwot wypłaconych na mocy CDSOA, związanych z cłami antydumpingowymi i wyrównawczymi zapłaconymi z tytułu przywozu z Unii w ostatnim roku, za który w tym czasie były dostępne dane, zgodnie z informacją opublikowaną przez władze Stanów Zjednoczonych;

b)

zmiany są wprowadzane w taki sposób, aby skutek dodatkowego cła przywozowego na przywóz wybranych produktów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych odpowiadał, w skali roku, wartości handlu nieprzekraczającej poziomu zniweczenia lub naruszenia korzyści;

c)

z wyjątkiem okoliczności przewidzianych w lit. e), w przypadku podwyższenia poziomu zawieszenia koncesji, Komisja dodaje produkty do listy w załączniku I; produkty te są wybierane z listy w załączniku II zgodnie z ich kolejnością na tej liście;

d)

z wyjątkiem okoliczności przewidzianych w lit. e), w przypadku obniżenia poziomu zawieszenia koncesji, produkty zostają wycofane z listy w załączniku I; Komisja najpierw usuwa produkty, które znajdowały się na liście w załączniku II w dniu 1 maja 2005 r. i które zostały dodane do listy w załączniku I w późniejszym czasie; Komisja następnie usuwa produkty, które znajdowały się na liście w załączniku I w dniu 1 maja 2005 r., zgodnie z ich kolejnością na tej liście;

e)

Komisja wprowadza zmiany do stawki dodatkowego cła przywozowego w przypadku, gdy dodanie produktów do listy w załączniku I lub ich z niej usunięcie nie umożliwia dostosowania poziomu zawieszenia do poziomu zniweczenia lub naruszenia korzyści.

2.   W przypadku gdy produkty są dodawane do listy w załączniku I, Komisja jednocześnie zmienia listę w załączniku II poprzez usunięcie wspomnianych produktów z tej listy. Kolejność produktów pozostających na liście w załączniku II nie zmienia się.

3.   Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 4 w celu dokonywania dostosowań i zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu.

W przypadku gdy informacje o kwotach wypłaconych przez Stany Zjednoczone staną się dostępne dopiero w późnych miesiącach roku, tak że procedura przewidziana w art. 4 nie pozwoli dotrzymać terminów WTO ani terminów ustawowych, i w przypadku gdy w odniesieniu do dostosowań i zmian załączników jest to uzasadnione szczególnie pilną potrzebą, do aktów delegowanych przyjmowanych na podstawie akapitu pierwszego ma zastosowanie procedura przewidziana w art. 5.

Artykuł 4

1.   Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2.   Uprawnienia, o których mowa w art. 3 ust. 3, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia 20 lutego 2014 r. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

3.   Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 3 ust. 3, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

4.   Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa.

5.   Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

6.   Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 3 ust. 3 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Artykuł 5

1.   Akty delegowane przyjęte w trybie niniejszego artykułu wchodzą w życie niezwłocznie i mają zastosowanie, dopóki nie zostanie wyrażony sprzeciw zgodnie z ust. 2. Przekazując akt delegowany Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, podaje się powody zastosowania trybu pilnego.

2.   Parlament Europejski albo Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu delegowanego zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 4 ust. 6. W takim przypadku Komisja uchyla akt niezwłocznie po doręczeniu przez Parlament Europejski lub Radę decyzji o sprzeciwie.

Artykuł 6

Pochodzenie każdego produktu, do którego stosuje się niniejsze rozporządzenie, określa się zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 952/2013.

Artykuł 7

1.   Produkty wymienione w załączniku I, dla których pozwolenie na przywóz zawierające zwolnienie z cła lub jego redukcję zostało wydane przed dniem 30 kwietnia 2005 r., nie podlegają dodatkowym cłom przywozowym.

2.   Produkty wymienione w załączniku I, które są zwolnione od cła przywozowego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 (9), nie podlegają dodatkowym cłom przywozowym.

Artykuł 8

Rozporządzenie (WE) nr 673/2005 traci moc.

Odesłania do uchylonego rozporządzenia odczytuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia zgodnie z tabelą korelacji w załączniku IV.

Artykuł 9

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 7 lutego 2018 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

A. TAJANI

Przewodniczący

W imieniu Rady

M. PANAYOTOVA

Przewodniczący


(1)  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 29 stycznia 2018 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 673/2005 z dnia 25 kwietnia 2005 r. ustanawiające dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (Dz.U. L 110 z 30.4.2005, s. 1).

(3)  Zob. załącznik III.

(4)  Stany Zjednoczone – Ustawa o odszkodowaniach (Poprawka Byrda), raport Organu Apelacyjnego, (WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R, 16 stycznia 2003 r.).

(5)  Stany Zjednoczone – Ustawa o odszkodowaniach (Poprawka Byrda), sprawozdanie zespołu, (WT/DS217/R, WT/DS234/R, 16 września 2002 r.).

(6)  Stany Zjednoczone – Ustawa o odszkodowaniach (Poprawka Byrda), Odwołanie się przez Wspólnoty Europejskie do artykułu 22(2) URS (WT/DS217/22, 16 stycznia 2004 r.).

(7)  Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

(8)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1).

(9)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz.U. L 324 z 10.12.2009, s. 23).


ZAŁĄCZNIK I

Produkty, w odniesieniu do których stosuje się dodatkowe cła przywozowe, oznaczone są ośmiocyfrowymi kodami CN. Opis produktów sklasyfikowanych według tych kodów zawarto w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 (1).

0710 40 00

ex 9003 19 00„oprawki z metali pospolitych”

8705 10 00

6204 62 31


(1)  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).


ZAŁĄCZNIK II

Produkty w niniejszym załączniku oznaczone są ośmiocyfrowymi kodami CN. Opis produktów sklasyfikowanych według takich kodów znajduje się w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87.


ZAŁĄCZNIK III

Uchylone rozporządzenie i wykaz jego kolejnych zmian

Rozporządzenie Rady (WE) nr 673/2005

(Dz.U. L 110 z 30.4.2005, s. 1).

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 632/2006

(Dz.U. L 111 z 25.4.2006, s. 5).

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 409/2007

(Dz.U. L 100 z 17.4.2007, s. 16).

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 283/2008

(Dz.U. L 86 z 28.3.2008, s. 19).

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 317/2009

(Dz.U. L 100 z 18.4.2009, s. 6).

 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 305/2010

(Dz.U. L 94 z 15.4.2010, s. 15).

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 311/2011

(Dz.U. L 86 z 1.4.2011, s. 51).

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 349/2013

(Dz.U. L 108 z 18.4.2013, s. 6).

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 37/2014

(Dz.U. L 18 z 21.1.2014, s. 1).

Wyłącznie pkt 11 załącznika

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 38/2014

(Dz.U. L 18 z 21.1.2014, s. 52).

Wyłącznie pkt 4 załącznika

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 303/2014

(Dz.U. L 90 z 26.3.2014, s. 6).

 

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/675

(Dz.U. L 111 z 30.4.2015, s. 16).

 

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/654

(Dz.U. L 114 z 28.4.2016, s. 1).

 

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/750

(Dz.U. L 113 z 29.4.2017, s. 12).

 


ZAŁĄCZNIK IV

Tabela korelacji

Rozporządzenie (WE) nr 673/2005

Niniejsze rozporządzenie

art. 1–4

art. 1–4

art. 4a

art. 5

art. 5

art. 6

art. 6 ust. 1

art. 7 ust. 1

art. 6 ust. 2

art. 6 ust. 3

art. 7 ust. 2

art. 6 ust. 4

art. 8

art. 8

art. 9

załącznik I

załącznik I

załącznik II

załącznik II

załącznik III

załącznik IV