9.2.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 36/15


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/192

z dnia 8 lutego 2018 r.

zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do laboratoriów referencyjnych UE w dziedzinie zanieczyszczeń w paszy i żywności

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (1), w szczególności jego art. 32 ust. 5 i 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 określa ogólne zadania laboratoriów referencyjnych Unii Europejskiej („laboratoria referencyjne UE”) ds. żywności i pasz oraz ds. zdrowia zwierząt, a także dotyczące ich wymogi. Zgodnie z powyższym rozporządzeniem laboratoria referencyjne UE są odpowiedzialne w szczególności za przekazywanie krajowym laboratoriom referencyjnym szczegółowych danych dotyczących metod analitycznych oraz koordynację stosowania tych metod. Laboratoria referencyjne UE ds. żywności i pasz zostały wymienione w części I załącznika VII do powyższego rozporządzenia. W dziedzinie zanieczyszczeń w paszy i żywności wyznaczone zostały: laboratorium referencyjne UE ds. metali ciężkich w paszach i żywności, laboratorium referencyjne UE ds. mikotoksyn, laboratorium referencyjne UE ds. wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) oraz laboratorium referencyjne UE ds. dioksyn i PCB w paszach i żywności.

(2)

Wspólne Centrum Badawcze (JRC) Komisji Europejskiej, które pełni obecnie funkcję laboratorium referencyjnego UE ds. metali ciężkich w paszach i żywności, laboratorium referencyjnego UE ds. wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) oraz od 2006 r. laboratorium referencyjnego UE ds. mikotoksyn w żywności i paszy, poinformowało Dyrekcję Generalną ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności, że od 1 stycznia 2018 r. nie będzie już pełnić funkcji tych laboratoriów referencyjnych UE.

(3)

Skuteczność kontroli urzędowych i innych działań kontrolnych w tych obszarach zależy od jakości, jednolitości i wiarygodności metod analizy i wyników analiz przeprowadzanych przez laboratoria urzędowe i nadal istnieje potrzeba propagowania jednolitej praktyki w zakresie stosowania metod analitycznych. Konieczne jest utrzymanie laboratoriów referencyjnych UE w tych dziedzinach, a w związku z tym – wyznaczenie nowych laboratoriów referencyjnych UE. Ponadto ponieważ od 2006 r. wskazano nowe priorytety w dziedzinie metali, związków azotowych, zanieczyszczeń procesowych i toksyn roślinnych, konieczne jest rozszerzenie zakresu działalności i zadań nowych laboratoriów referencyjnych UE, które mają zostać wyznaczone.

(4)

Zakres działalności i zadania obecnego laboratorium referencyjnego UE ds. metali ciężkich w paszach i żywności należy zatem rozszerzyć na wszystkie metale i związki azotu w paszach i żywności, obecnego laboratorium referencyjnego UE ds. wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) – na wszystkie zanieczyszczenia procesowe, a obecnego laboratorium referencyjnego UE ds. mikotoksyn w żywności i paszy – na mikotoksyny i toksyny roślinne w paszach i żywności.

(5)

W związku z tym w dniu 23 stycznia 2017 r. Komisja opublikowała zaproszenie do składania wniosków w celu dokonania wyboru i wyznaczenia laboratorium referencyjnego UE w wyżej wymienionych dziedzinach. Należy wyznaczyć wybrane laboratorium Państwowy Instytut ds. Żywności Duńskiego Uniwersytetu Technicznego (Dania) jako laboratorium referencyjne UE ds. metali i związków azotu w paszy i żywności, laboratorium Państwowy Instytut ds. Żywności Duńskiego Uniwersytetu Technicznego (Dania) jako laboratorium referencyjne UE ds. zanieczyszczeń procesowych i laboratorium RIKILT (Stichting Wageningen Research) (Niderlandy) jako laboratorium referencyjne UE ds. mikotoksyn i toksyn roślinnych w paszy i żywności.

(6)

Ze względu na rosnące znaczenie trwałych chlorowanych zanieczyszczeń innych niż PCB i dioksyny, trwałych bromowanych zanieczyszczeń i trwałych fluorowanych zanieczyszczeń dla bezpieczeństwa pasz i żywności, należy również rozszerzyć zakres kompetencji laboratorium referencyjnego UE ds. dioksyn i PCB w paszach i żywności na wszystkie trwałe fluorowcowane zanieczyszczenia organiczne (TZO) w paszach i żywności. W związku z tym nazwę laboratorium referencyjnego UE ds. dioksyn i PCB w paszach i żywności należy zmienić na laboratorium referencyjne UE ds. trwałych fluorowcowanych zanieczyszczeń organicznych (TZO) w paszach i żywności, aby uwzględnić to rozszerzenie zakresu.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić część I załącznika VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W części I załącznika VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 lutego 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 część I pkt 18–21 otrzymują brzmienie:

„18.

Laboratorium referencyjne UE ds. metali ciężkich w paszach i żywności

Państwowy Instytut ds. Żywności Duńskiego Uniwersytetu Technicznego

Kopenhaga

Dania

19.

Laboratorium referencyjne UE ds. mikotoksyn w paszach i żywności

RIKILT (Stichting Wageningen Research)

Wageningen

Niderlandy

20.

Laboratorium referencyjne UE ds. zanieczyszczeń procesowych

Państwowy Instytut ds. Żywności Duńskiego Uniwersytetu Technicznego

Kopenhaga

Dania

21.

Laboratorium referencyjne UE ds. trwałych fluorowcowanych zanieczyszczeń organicznych (TZO) w paszach i żywności

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg

Freiburg

Niemcy”.