6.2.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 32/6


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2018/172

z dnia 28 listopada 2017 r.

zmieniające załączniki I i V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (1), w szczególności jego art. 23 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (UE) nr 649/2012 wdraża konwencję rotterdamską w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu w międzynarodowym handlu niektórymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i pestycydami („konwencja rotterdamska”), podpisaną w dniu 11 września 1998 r. i zatwierdzoną, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, decyzją Rady 2003/106/WE (2).

(2)

Substancja 3-decen-2-on nie została zatwierdzona zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 (3), skutkiem czego stosowanie tej substancji jako pestycydu jest zakazane, a zatem należy ją dodać do wykazów chemikaliów w częściach 1 i 2 załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 649/2012.

(3)

W odniesieniu do substancji czynnej karbendazym nie złożono wniosku o odnowienie zatwierdzenia zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009, skutkiem czego stosowanie karbendazymu jako pestycydu w grupie środków ochrony roślin jest zakazane, a zatem substancję tę należy dodać do wykazu chemikaliów w części 1 załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 649/2012.

(4)

W odniesieniu do substancji czynnej tepraloksydym nie złożono wniosku o odnowienie zatwierdzenia zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009, skutkiem czego stosowanie tepraloksydymu jako pestycydu jest zakazane, a zatem substancję tę należy dodać do wykazów chemikaliów w częściach 1 i 2 załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 649/2012.

(5)

Substancje cybutryna i triklosan nie zostały zatwierdzone do stosowania w produktach biobójczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (4), skutkiem czego stosowanie tych substancji jako pestycydów jest zakazane, a zatem należy je dodać do wykazów chemikaliów w częściach 1 i 2 załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 649/2012.

(6)

Substancja triflumuron nie została zatwierdzona do stosowania w produktach biobójczych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 528/2012, skutkiem czego stosowanie tej substancji jako pestycydu w podkategorii „pozostałe pestycydy, w tym produkty biobójcze” jest zakazane, a zatem należy ją dodać do wykazu chemikaliów w części 1 załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 649/2012.

(7)

Substancje: 5-tert-butylo-2,4,6-trinitro-m-ksylen, ftalan benzylu butylu, ftalan diizobutylu, pentatlenek diarsenu i fosforan(V) tris(2-chloroetylu) figurują w wykazie w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (5), ponieważ zostały uznane za substancje wzbudzające szczególnie duże obawy. W związku z tym substancje te podlegają wymogowi uzyskania zezwolenia. Ponieważ nie udzielono żadnych zezwoleń, stosowanie przemysłowe tych substancji jest ściśle ograniczone. Substancje te należy zatem dodać do części 1 i 2 załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 649/2012.

(8)

Podczas siódmego posiedzenia Konferencji Stron konwencji rotterdamskiej w dniach 4–15 maja 2015 r. do załącznika III do tej konwencji postanowiono włączyć metamidofos, skutkiem czego ta substancja chemiczna została objęta procedurą zgody po uprzednim poinformowaniu zgodnie z konwencją. W ramach Konferencji Stron postanowiono również skreślić dotychczasową pozycję w załączniku III w brzmieniu „metamidofos (rozpuszczalne preparaty płynne substancji, które przekraczają 600 g składnika aktywnego/l)”. Zmiany te należy zatem odzwierciedlić w wykazach chemikaliów w częściach 1 i 3 załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 649/2012.

(9)

Podczas siódmego posiedzenia (w dniach 4–15 maja 2015 r.) Konferencji Stron Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych („konwencja sztokholmska”), zatwierdzonej decyzją Rady 2006/507/WE (6), postanowiono włączyć substancje heksachlorobutadien i polichlorowane naftaleny do załącznika A do tej konwencji. Substancje te znajdują się w wykazie w części B załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (7), a zatem należy je dodać do części 1 załącznika V do rozporządzenia (UE) nr 649/2012 w celu wdrożenia konwencji sztokholmskiej.

(10)

Rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/293 (8) do części A załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 dodano substancję chemiczną heksabromocyklododekan (HBCDD) w następstwie decyzji w sprawie dodania tej substancji chemicznej do części 1 załącznika A do konwencji sztokholmskiej, podjętej podczas szóstego posiedzenia Konferencji Stron tej konwencji, które odbyło się w dniach od 28 kwietnia do 10 maja 2013 r. Tę substancję chemiczną należy zatem dodać do części 1 załącznika V do rozporządzenia (UE) nr 649/2012.

(11)

Konwencja sztokholmska zezwala na recykling przedmiotów zawierających lub mogących zawierać eter tetra- i pentabromodifenylu lub eter heksa- i heptabromodifenylu oraz na stosowanie i usuwanie przedmiotów wytworzonych z materiałów z recyklingu zawierających te substancje, pod warunkiem że podjęte zostaną kroki zapobiegające wywozowi takich przedmiotów zawierających te substancje na poziomach lub w stężeniach przekraczających poziomy lub stężenia dozwolone w przypadku sprzedaży, stosowania, przywozu lub wytwarzania tych przedmiotów na terytorium odnośnej Strony. Aby wdrożyć ten obowiązek w Unii, należy zakazać wywozu przedmiotów zawierających te substancje w stężeniach co najmniej 0,1 % w/w w przypadku produkcji częściowo lub w całości z materiałów z recyklingu lub materiałów z odpadów przygotowanych do ponownego użycia, włączając te przedmioty do części 1 załącznika V do rozporządzenia (UE) nr 649/2012.

(12)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 649/2012.

(13)

Należy dać wszystkim zainteresowanym stronom odpowiednią ilość czasu na podjęcie działań koniecznych do zastosowania się do niniejszego rozporządzenia, a państwom członkowskim – na zastosowanie środków koniecznych do jego wdrożenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE) nr 649/2012 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku I wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia;

2)

w załączniku V wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 kwietnia 2018 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 listopada 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 60.

(2)  Decyzja Rady 2003/106/WE z dnia 19 grudnia 2002 r. dotycząca zatwierdzenia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, konwencji rotterdamskiej w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu w międzynarodowym handlu niektórymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i pestycydami (Dz.U. L 63 z 6.3.2003, s. 27).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz.U. L 167 z 27.6.2012, s. 1).

(5)  Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1).

(6)  Decyzja Rady 2006/507/WE z dnia 14 października 2004 r. dotycząca zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (Dz.U. L 209 z 31.7.2006, s. 1).

(7)  Rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych i zmieniające dyrektywę 79/117/EWG (Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 7).

(8)  Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/293 z dnia 1 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych w odniesieniu do załącznika I (Dz.U. L 55 z 2.3.2016, s. 4).


ZAŁĄCZNIK I

W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 649/2012 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w części 1 wprowadza się następujące zmiany:

a)

pozycja dotycząca metamidofosu otrzymuje brzmienie:

Chemikalia

Nr CAS

Nr Einecs

Kod CN (***)

Podkategoria (*)

Ograniczenie zastosowania (**)

Państwa, dla których nie jest wymagane powiadomienie

„Metamidofos (#)

10265-92-6

233-606-0

ex 2930 80 00

p(1)

b”

 

b)

skreśla się pozycję dotyczącą substancji metamidofos (rozpuszczalne preparaty płynne substancji, które przekraczają 600 g składnika aktywnego/l);

c)

dodaje się pozycje w brzmieniu:

Chemikalia

Nr CAS

Nr Einecs

Kod CN (***)

Podkategoria (*)

Ograniczenie zastosowania (**)

Państwa, dla których nie jest wymagane powiadomienie

„3-decen-2-on (+)

10519-33-2

234-059-0

ex 2914 19 90

p(1)

b

 

5-tert-butylo-2,4,6-trinitro-m-ksylen (+)

81-15-2

201-329-4

ex 2904 20 00

i(1) - i(2)

sr

 

Ftalan benzylu butylu (+)

85-68-7

201-622-7

ex 2917 34 00

i(1) - i(2)

sr

 

Karbendazym

10605-21-7

234-232-0

ex 2933 99 80

p(1)

b

 

Cybutryna (+)

28159-98-0

248-872-3

ex 2933 69 80

p(2)

b

 

Ftalan diizobutylu (+)

84-69-5

201-553-2

ex 2917 34 00

i(1) - i(2)

sr

 

Pentatlenek diarsenu (+)

1303-28-2

215-116-9

ex 2811 29 90

i(1) - i(2)

sr

 

Tepraloksydym (+)

149979-41-9

n.d.

ex 2932 99 00

p(1)

b

 

Triklosan (+)

3380-34-5

222-182-2

ex 2909 50 00

p(2)

b

 

Triflumuron

64628-44-0

264-980-3

ex 2924 21 00

p(2)

b

 

Fosforan(V) tris(2-chloroetylu) (+)

115-96-8

204-118-5

ex 2919 90 00

i(1) - i(2)

sr”

 

2)

w części 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

skreśla się pozycję dotyczącą metamidofosu;

b)

dodaje się pozycje w brzmieniu:

Chemikalia

Nr CAS

Nr Einecs

Kod CN (***)

Kategoria (*)

Ograniczenie zastosowania (**)

„3-decen-2-on

10519-33-2

234-059-0

ex 2914 19 90

p

b

5-tert-butylo-2,4,6-trinitro-m-ksylen

81-15-2

201-329-4

ex 2904 20 00

i

sr

Ftalan benzylu butylu

85-68-7

201-622-7

ex 2917 34 00

i

sr

Cybutryna

28159-98-0

248-872-3

ex 2933 69 80

p

b

Ftalan diizobutylu

84-69-5

201-553-2

ex 2917 34 00

i

sr

Pentatlenek diarsenu

1303-28-2

215-116-9

ex 2811 29 90

i

sr

Tepraloksydym

149979-41-9

n.d.

ex 2932 99 00

p

b

Triklosan

3380-34-5

222-182-2

ex 2909 50 00

p

b

Fosforan(V) tris(2-chloroetylu)

115-96-8

204-118-5

ex 2919 90 00

i

sr”

3)

w części 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

dodaje się pozycję w brzmieniu:

Chemikalia

Właściwy nr CAS

Kod HS

Substancja w czystej postaci (**)

Kod HS

Mieszaniny zawierające substancję (**)

Kategoria

„Metamidofos

10265-92-6

ex ex 2930.80

ex ex 3808.59

Pestycyd”

b)

skreśla się pozycję dotyczącą substancji metamidofos (rozpuszczalne preparaty płynne substancji, które przekraczają 600 g składnika aktywnego/l).


ZAŁĄCZNIK II

W części 1 załącznika V do rozporządzenia (UE) nr 649/2012 dodaje się pozycje w brzmieniu:

Opis chemikaliów/wyrobów podlegających zakazowi wywozu

Dodatkowe informacje, przedstawiane w stosownych przypadkach (np. nazwa chemikaliów, nr WE, nr CAS itp.)

 

„Heksachlorobutadien

nr WE 201-765-5

nr CAS 87-68-3

kod CN 2903 29 00

 

Polichlorowane naftaleny

nr WE 274-864-4

nr CAS 70776-03-3 i inne

kod CN 3824 99 93

 

Heksabromocyklododekan

nr WE 247-148-4, 221-695-9

nr CAS 25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8 i inne

kod CN 2903 89 80

Przedmioty zawierające eter tetra-, penta-, heksa- lub heptabromodifenylu w stężeniach co najmniej 0,1 % w/w, w przypadku gdy zostały wyprodukowane częściowo lub w całości z materiałów z recyklingu lub materiałów z odpadów przygotowanych do ponownego użycia

Eter tetrabromodifenylu

nr WE 254-787-2 i inne

nr CAS 40088-47-9 i inne

kod CN 2909 30 38

Eter pentabromodifenylu

nr WE 251-084-2 i inne

nr CAS 32534-81-9 i inne

kod CN 2909 30 31

Eter heksabromodifenylu

nr WE 253-058-6 i inne

nr CAS 36483-60-0 i inne

kod CN 2909 30 38

Eter heptabromodifenylu

nr WE 273-031-2 i inne

nr CAS 68928-80-3 i inne

kod CN 2909 30 38 ”