23.1.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 17/29


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/99

z dnia 22 stycznia 2018 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2378 w odniesieniu do formatu i warunków przekazywania rocznej oceny skuteczności automatycznej wymiany informacji oraz wykazu danych statystycznych przekazywanych przez państwa członkowskie do celów oceny dyrektywy Rady 2011/16/UE

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylającą dyrektywę 77/799/EWG (1), w szczególności jej art. 23 ust. 3 i 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Art. 23 ust. 3 dyrektywy 2011/16/UE stanowi, że państwa członkowskie przekazują Komisji roczną ocenę skuteczności automatycznej wymiany informacji.

(2)

Art. 23 ust. 4 dyrektywy 2011/16/UE ustanawia wykaz danych statystycznych, które państwa członkowskie przekazują do celów oceny tej dyrektywy.

(3)

Wykaz ten nie obejmuje danych statystycznych dotyczących obowiązkowej wymiany informacji zgodnie z art. 8a dyrektywy 2011/16/UE, ponieważ dane te Komisja uzyskuje z centralnej bazy danych opracowanej zgodnie z art. 21 ust. 5 dyrektywy 2011/16/UE.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2378 (2).

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Współpracy Administracyjnej w Dziedzinie Opodatkowania,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2015/2378

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2015/2378 wprowadza się następujące zmiany:

1)

dodaje się art. 2c i 2d w brzmieniu:

„Artykuł 2c

Format i warunki przekazywania oceny rocznej

1.   Format przekazywania rocznej oceny skuteczności automatycznej wymiany informacji i jej praktycznych wyników zgodnie z art. 23 ust. 3 dyrektywy 2011/16/UE określono w załączniku VIII do niniejszego rozporządzenia.

2.   Przed dniem 1 kwietnia każdego roku państwa członkowskie przekazują Komisji w formie elektronicznej roczną ocenę w formacie, o którym mowa w ust. 1. Ocena obejmuje poprzedni rok kalendarzowy.

Artykuł 2d

Wykaz danych statystycznych

1.   Wykaz danych statystycznych wymaganych w odniesieniu do wszystkich form współpracy administracyjnej innych niż obowiązkowa automatyczna wymiana informacji, zgodnie z art. 23 ust. 4 dyrektywy 2011/16/UE, określono w załączniku IX do niniejszego rozporządzenia.

Wykaz danych statystycznych wymaganych w odniesieniu do obowiązkowej automatycznej wymiany informacji, zgodnie z art. 8 ust. 1 dyrektywy 2011/16/UE, określono w załączniku X do niniejszego rozporządzenia.

Wykaz danych statystycznych wymaganych w odniesieniu do obowiązkowej automatycznej wymiany informacji, zgodnie z art. 8 ust. 3a dyrektywy 2011/16/UE, określono w załączniku XI do niniejszego rozporządzenia.

Wykaz danych statystycznych wymaganych w odniesieniu do obowiązkowej automatycznej wymiany informacji, zgodnie z art. 8aa dyrektywy 2011/16/UE, określono w załączniku XII do niniejszego rozporządzenia.

2.   Przed dniem 1 kwietnia każdego roku państwa członkowskie przekazują Komisji w formie elektronicznej dane statystyczne odnoszące się do poprzedniego roku kalendarzowego i dotyczące wszystkich form współpracy administracyjnej innej niż obowiązkowa automatyczna wymiana informacji zgodnie z wykazem określonym w załączniku IX.

3.   Przed dniem 1 listopada każdego roku państwa członkowskie przekazują Komisji w formie elektronicznej dane statystyczne dotyczące obowiązkowej automatycznej wymiany informacji zgodnie z wykazem określonym w załączniku X, załączniku XI i załączniku XII.”;

2)

dodaje się załączniki VIII, IX, X, XI oraz XII w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 stycznia 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 64 z 11.3.2011, s. 1.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2378 z dnia 15 grudnia 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania niektórych przepisów dyrektywy Rady 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1156/2012 (Dz.U. L 332 z 18.12.2015, s. 19).


ZAŁĄCZNIK

Do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2378 dodaje się załączniki w brzmieniu:

ZAŁĄCZNIK VIII

Format, o którym mowa w art. 2c

Format przekazywania informacji zgodnie z art. 23 ust. 3 dyrektywy 2011/16/UE obejmuje następujące informacje:

wskazanie państwa członkowskiego, które wypełnia kwestionariusz,

dostępność informacji w państwie członkowskim,

monitorowanie, czy wysłano coroczne dwustronne informacje zwrotne zgodnie z art. 14 ust. 2,

skuteczność automatycznej wymiany informacji:

przetwarzanie otrzymanych informacji i główne ogólne problemy techniczne (IT),

jakość otrzymanych informacji, z podaniem odbiorców/stron; problemy dotyczące treści otrzymanych informacji i powiązane sugestie,

właściwe wykorzystanie informacji i jej efektywność, w szczególności jej użyteczność; faktyczne i przyszłe wykorzystanie informacji; wykorzystanie informacji z podziałem na obszary opodatkowania; pogłębienie współpracy administracyjnej dzięki wykorzystaniu otrzymanych informacji,

wyniki osiągnięte w praktyce, w tym wyniki ogółem (uwzględniając projekty specjalne); konkretne wyniki projektów specjalnych; koszty administracyjne oraz inne istotne koszty rozwoju i wdrażania automatycznej wymiany informacji; koszty administracyjne powtarzających się działań w ramach automatycznej wymiany informacji; inne istotne koszty działań dotyczących przestrzegania przepisów prawa podatkowego; pozytywne i negatywne doświadczenia; najważniejsze aspekty prowadzące do sporów i postępowań sądowych,

odsetek spraw, w których obowiązek przekazywania sprawozdań według krajów danym państwom członkowskim pomyślnie wykonano (liczba sprawozdań według krajów otrzymanych od organów podatkowych innych państw członkowskich/liczba sprawozdań według krajów, które powinny zostać otrzymane od organów podatkowych innych państw członkowskich),

odsetek podmiotów raportujących, które wywiązały się z obowiązku przekazania sprawozdań według krajów (liczba sprawozdań według krajów otrzymanych/liczba sprawozdań według krajów, które powinny zostać otrzymane),

wykaz wszelkich jurysdykcji, w których jednostki dominujące najwyższego szczebla podmiotów raportujących mających siedzibę w Unii są rezydentami, a pełne sprawozdania nie zostały złożone lub wymienione.

ZAŁĄCZNIK IX

Wykaz, o którym mowa w art. 2d

Dane statystyczne wymagane zgodnie z art. 23 ust. 4 dyrektywy 2011/16/UE w odniesieniu do wszystkich form współpracy administracyjnej innych niż obowiązkowa automatyczna wymiana informacji obejmują następujące informacje:

wskazanie państwa członkowskiego,

rok,

część A: statystyki z podziałem na państwa członkowskie dotyczące wymiany informacji:

wymiany informacji na wniosek (art. 5, 6 i 7 dyrektywy 2011/16/UE):

liczba wysłanych wniosków,

liczba otrzymanych odpowiedzi,

liczba pełnych odpowiedzi otrzymanych w ciągu sześciu miesięcy,

liczba odpowiedzi, w przypadku których (część lub całość) informacji otrzymano w ciągu dwóch miesięcy,

liczba otrzymanych wniosków,

liczba wysłanych odpowiedzi,

liczba odmów na podstawie art. 17 dyrektywy 2011/16/UE,

spontanicznej wymiany informacji (art. 9 i 10 dyrektywy 2011/16/UE):

liczba wiadomości wysłanych w ramach spontanicznej wymiany informacji,

liczba wiadomości otrzymanych w ramach spontanicznej wymiany informacji,

liczba wysłanych interpretacji indywidualnych o wymiarze transgranicznym,

liczba otrzymanych interpretacji indywidualnych o wymiarze transgranicznym,

liczba wysłanych jednostronnych uprzednich porozumień cenowych,

liczba otrzymanych jednostronnych uprzednich porozumień cenowych,

część B: statystyki dotyczące innych form współpracy administracyjnej:

dotyczące obecności w urzędach administracyjnych oraz udziału w postępowaniu administracyjnym (art. 11 dyrektywy 2011/16/UE):

liczba współpracujących urzędników zewnętrznych obecnych w urzędach administracyjnych oraz biorących udział w postępowaniach administracyjnych,

dotyczące kontroli jednoczesnych (art. 12 dyrektywy 2011/16/UE):

liczba kontroli jednoczesnych zainicjowanych przez dane państwo członkowskie,

liczba kontroli jednoczesnych, w których dane państwo członkowskie brało udział,

dotyczące wniosków o doręczenie (art. 13 dyrektywy 2011/16/UE):

liczba wysłanych wniosków o doręczenie,

liczba otrzymanych wniosków o doręczenie,

dotyczące informacji zwrotnych (art. 14 dyrektywy 2011/16/UE):

liczba wysłanych wniosków o informacje zwrotne,

liczba otrzymanych informacji zwrotnych,

liczba otrzymanych wniosków o informacje zwrotne,

liczba wysłanych informacji zwrotnych,

część C: statystyki dotyczące szacunkowych dodatkowych dochodów lub wzrostu ustalonego podatku w wyniku współpracy administracyjnej. Podanie informacji wymienionych w tej części jest fakultatywne:

w wyniku wymiany informacji na wniosek,

w wyniku spontanicznej wymiany informacji,

w wyniku kontroli jednoczesnej,

kwota łącznie i liczba spraw.

ZAŁĄCZNIK X

Wykaz, o którym mowa w art. 2d

Dane statystyczne wymagane zgodnie z art. 23 ust. 4 dyrektywy 2011/16/UE w odniesieniu do obowiązkowej automatycznej wymiany informacji, dotyczącej kategorii dochodu i kapitału, o których mowa w art. 8. ust. 1 dyrektywy, obejmują następujące informacje:

w przypadku wszystkich kategorii dochodu i kapitału, o których mowa w art. 8 ust. 1 dyrektywy 2011/16/UE: dane statystyczne na temat wiadomości i podatnika,

w przypadku dochodów z zatrudnienia i wynagrodzeń dyrektorów: dane statystyczne na temat wiadomości i odbiorcy, wiadomości i płatnika, odbiorcy i relacji, płatnika i relacji, odbiorcy i dochodów,

w przypadku świadczeń emerytalnych i rentowych: dane statystyczne na temat wiadomości i odbiorcy, wiadomości i płatnika, odbiorcy, płatnika, programu, dochodów,

w przypadku produktów ubezpieczenia na życie: dane statystyczne na temat wiadomości i polisy, ogólnej polisy, wydarzenia,

w przypadku własności nieruchomości i dochodów z tego tytułu: dane statystyczne na temat wiadomości i strony, strony ogółem, wielkości i wartości nieruchomości, wielkości i wartości transakcji, wielkości i wartości pożyczek, wielkości i wartości dochodu z posiadanych praw,

w przypadku statusu wiadomości: dane statystyczne dotyczące tego statusu oraz informacji o błędach,

w przypadku wiadomości niezawierających danych: dane statystyczne dotyczące tych wiadomości.

ZAŁĄCZNIK XI

Wykaz, o którym mowa w art. 2d

Dane statystyczne wymagane zgodnie z art. 23 ust. 4 dyrektywy 2011/16/UE w odniesieniu do obowiązkowej automatycznej wymiany informacji prowadzonej na podstawie art. 8aa tej dyrektywy obejmują następujące informacje:

dane statystyczne, z podziałem na wiadomości, dotyczące państwa pochodzenia i przeznaczenia, łącznej liczby rekordów, łącznej kwoty płatności,

dane statystyczne, z podziałem na państwa pochodzenia, dotyczące łącznej liczby raportujących instytucji finansowych, łącznej kwoty płatności,

dane statystyczne, z podziałem na poszczególne rachunki, dotyczące liczby posiadaczy rachunków, rodzaju płatności, kwoty na kategorię płatności,

dane statystyczne, z podziałem na rachunki, dotyczące rodzaju posiadacza rachunku, numeru identyfikacji podatkowej posiadacza rachunku lub funkcjonalnego odpowiednika tego numeru, państwa rezydencji posiadacza rachunku, osoby fizycznej jako posiadacza rachunku, rachunku zamkniętego, rachunku nieaktywnego,

dane statystyczne, z podziałem na posiadaczy rachunków, dotyczące rodzaju osoby kontrolującej, numeru identyfikacji podatkowej osoby kontrolującej lub funkcjonalnego odpowiednika tego numeru, państwa rezydencji osoby kontrolującej, osoby fizycznej jako osoby kontrolującej.

ZAŁĄCZNIK XII

Wykaz, o którym mowa w art. 2d

Dane statystyczne wymagane zgodnie z art. 23 ust. 4 dyrektywy 2011/16/UE w odniesieniu do obowiązkowej automatycznej wymiany informacji prowadzonej na podstawie art. 8aa tej dyrektywy obejmują następujące informacje:

liczba sprawozdań według krajów otrzymanych od podmiotów raportujących,

liczba sprawozdań według krajów, które to sprawozdania powinny zostać złożone przez podmioty raportujące, ale jeszcze nie wpłynęły lub złożono jedynie częściowe sprawozdanie, z podziałem na jurysdykcje jednostek dominujących najwyższego szczebla,

liczba sprawozdań według krajów otrzymanych od innych państw członkowskich,

liczba sprawozdań według krajów od innych państw członkowskich, które to sprawozdania powinny zostać złożone, ale jeszcze nie wpłynęły,

liczba sprawozdań według krajów wysłanych do innych państw członkowskich.

”.