5.1.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/3

z dnia 4 stycznia 2018 r.

ustalające wielkości progowe w odniesieniu do lat 2018 i 2019 do celów ewentualnego stosowania dodatkowych należności celnych przywozowych za niektóre owoce i warzywa

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1), w szczególności jego art. 183 akapit pierwszy lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W art. 39 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/892 (2) przewiduje się, że dodatkowa należność celna przywozowa, o której mowa w art. 182 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, może być stosowana w odniesieniu do produktów oraz w okresach wymienionych w załączniku VII do tego rozporządzenia wykonawczego. Dodatkową należność przywozową stosuje się, jeśli ilość dowolnych produktów wprowadzonych do swobodnego obrotu w dowolnym okresie obowiązywania określonym w tym załączniku przekracza wielkość progową przywozu dla tego produktu w danym roku. Nie nakłada się dodatkowych należności celnych przywozowych, jeżeli przywóz prawdopodobnie nie zakłóci funkcjonowania rynku Unii lub jeżeli skutki takiego nałożenia byłyby nieproporcjonalne do zakładanego celu.

(2)

Zgodnie z art. 182 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 wielkości progowe w odniesieniu do przywozu, określane do celów ewentualnego stosowania dodatkowych należności celnych za niektóre owoce i warzywa, są oparte na danych dotyczących przywozu i danych dotyczących konsumpcji krajowej za poprzednie trzy lata. Na podstawie danych przekazanych przez państwa członkowskie za lata 2014, 2015 i 2016 należy ustalić wielkości progowe dla niektórych owoców i warzyw w odniesieniu do lat 2018 i 2019.

(3)

Biorąc pod uwagę, że okres stosowania ewentualnych dodatkowych należności przywozowych określonych w załączniku VII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/892 w odniesieniu do szeregu produktów rozpoczyna się dnia 1 stycznia, niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie od dnia 1 stycznia 2018 r., w związku z czym powinno ono wejść w życie jak najszybciej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W odniesieniu do lat 2018 i 2019 wielkości progowe, o których mowa w art. 182 ust. 1 akapit pierwszy lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 dla produktów wymienionych w załączniku VII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/892, są określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2018 r.

Niniejsze rozporządzenie obowiązuje do dnia 30 czerwca 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 stycznia 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/892 z dnia 13 marca 2017 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz.U. L 138 z 25.5.2017, s. 57).


ZAŁĄCZNIK

Wielkości progowe w odniesieniu do produktów i okresów wyszczególnionych w załączniku VII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/892 do celów ewentualnego stosowania dodatkowych należności celnych przywozowych

Bez uszczerbku dla zasad interpretacji Nomenklatury scalonej przedstawione opisy produktów mają wyłącznie charakter orientacyjny. Do celów niniejszego załącznika zakres dodatkowych należności celnych przywozowych określony jest przez zakres kodów CN obowiązujących w chwili przyjęcia niniejszego rozporządzenia.

Nr porządkowy

Kod CN

Opis produktu

Okres stosowania

Wartości progowe (tony)

2018

2019

78.0015

0702 00 00

Pomidory

Od 1 czerwca do 30 września

 

39 326

78.0020

Od 1 października

do 31 maja

483 376

78.0065

0707 00 05

Ogórki

Od 1 maja do 31 października

 

26 505

78.0075

Od 1 listopada

do 30 kwietnia

20 482

78.0085

0709 91 00

Karczochy

Od 1 listopada

do 30 czerwca

6 587

78.0100

0709 93 10

Cukinia

Od 1 stycznia do 31 grudnia

 

55 037

78.0110

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

Pomarańcze

Od 1 grudnia

do 31 maja

302 643

78.0120

0805 22 00

Klementynki

Od 1 listopada

do końca lutego

90 771

78.0130

0805 21

0805 29 00

Mandarynki (włącznie z tangerynami i satsumami); wilkingi i podobne mieszańce cytrusowe

Od 1 listopada

do końca lutego

86 317

78.0155

0805 50 10

Cytryny

Od 1 stycznia do 31 maja

 

32 823

78.0160

Od 1 czerwca do 31 grudnia

 

306 804

78.0170

0806 10 10

Winogrona stołowe

Od 16 lipca do 16 listopada

 

78 324

78.0175

0808 10 80

Jabłka

Od 1 stycznia do 31 sierpnia

 

432 630

78.0180

Od 1 września od 31 grudnia

 

39 724

78.0220

0808 30 90

Gruszki

Od 1 stycznia do 30 kwietnia

 

155 417

78.0235

Od 1 lipca do 31 grudnia

 

19 187

78.0250

0809 10 00

Morele

Od 1 czerwca do 31 lipca

 

4 630

78.0265

0809 29 00

Czereśnie

Od 16 maja do 15 sierpnia

 

33 718

78.0270

0809 30

Brzoskwinie, włączając nektaryny

Od 16 czerwca do 30 września

 

3 150

78.0280

0809 40 05

Śliwki

Od 16 czerwca do 30 września

 

17 254