21.12.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 327/98


ZALECENIE KOMISJI (UE) 2018/2052

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie ujednolicenia warunków i zakresu generalnych zezwoleń na transfer na potrzeby wystaw, o których to transferach mowa w art. 5 ust. 2 lit. c) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE

(notyfikowana jako dokument nr C(2018) 8611)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 292,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE (1) państwa członkowskie są zobowiązane do publikowania generalnych zezwoleń na transfer co najmniej w czterech przypadkach.

(2)

Generalne zezwolenia na transfer stanowią kluczowy element uproszczonego systemu wydawania zezwoleń wprowadzonego dyrektywą 2009/43/WE.

(3)

Różnice w zakresie generalnych zezwoleń na transfer publikowanych przez państwa członkowskie, dotyczące objętych nimi produktów związanych z obronnością oraz zróżnicowanych warunków transferu tych produktów, mogłyby utrudniać wdrożenie dyrektywy 2009/43/WE i osiągnięcie jej celu, jakim jest uproszczenie. Ujednolicenie krajowych podejść stosowanych w odniesieniu do zakresu i warunków transferów na podstawie generalnych zezwoleń na transfer publikowanych przez państwa członkowskie jest istotne w celu zapewnienia atrakcyjności i stosowania tych zezwoleń.

(4)

W konkluzjach z dnia 18 maja 2015 r. Rada ponownie podkreśliła konieczność wdrożenia i stosowania między innymi dyrektywy 2009/43/WE. Po przyjęciu dwóch wcześniejszych zaleceń w sprawie generalnych zezwoleń na transfer dla sił zbrojnych (2) oraz dla odbiorców certyfikowanych (3) Komisja zapowiedziała w europejskim planie działań w sektorze obrony (4) i w sprawozdaniu z oceny dyrektywy w sprawie uproszczenia warunków transferów produktów związanych z obronnością (5), że skoncentruje się na pozostałych dwóch rodzajach generalnych zezwoleń na transfer, obejmujących transfery na potrzeby pokazów, ocen i wystaw oraz transfery na potrzeby konserwacji i naprawy.

(5)

Inicjatywa dotycząca niniejszego zalecenia została silnie poparta przez przedstawicieli państw członkowskich w komitecie ustanowionym na mocy art. 14 dyrektywy 2009/43/WE. Wytyczne określone w niniejszym zaleceniu opracowano na podstawie wyników dyskusji grupy ekspertów utworzonej w ramach tego komitetu.

(6)

Niniejsze zalecenie ma zastosowanie do wykazu produktów związanych z obronnością (odpowiadającego wspólnemu wykazowi uzbrojenia Unii Europejskiej) określonego w załączniku do dyrektywy 2009/43/WE. Niniejsze zalecenie zostanie w razie konieczności zaktualizowane, jeżeli wykaz produktów związanych z obronnością zostanie zaktualizowany.

(7)

Produkty związane z obronnością wymienione w pkt 1.1 niniejszego zalecenia stanowią minimalny, niewyczerpujący wykaz produktów, w odniesieniu do których państwa członkowskie zezwalają na transfer na podstawie własnych zezwoleń GTL-EX, opracowany na podstawie dyskusji z państwami członkowskimi i przy uwzględnieniu cech produktów (w tym wyjątków), takich jak na przykład wrażliwość ich transferu. Oznacza to, że zezwolenie GTL-EX opublikowane przez państwo członkowskie może również dopuszczać transfer innych produktów związanych z obronnością wymienionych w załączniku do dyrektywy 2009/43/WE, a niewymienionych w niniejszym zaleceniu.

(8)

W kontekście dyskusji poświęconych niniejszemu zaleceniu państwa członkowskie przypomniały, że są związane zobowiązaniami wynikającymi z prawa europejskiego, na przykład ze wspólnego stanowiska Rady 2008/944/WPZiB (6), jak również zobowiązaniami międzynarodowymi w dziedzinie kontroli wywozu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ZALECENIE:

1.   GENERALNE ZEZWOLENIA NA TRANSFER NA POTRZEBY WYSTAW

Państwom członkowskim zaleca się, by dostosowały swoje generalne zezwolenia na transfer na potrzeby wystaw zgodnie z wymienionymi poniżej elementami.

1.1.   Produkty związane z obronnością kwalifikujące się do transferu na podstawie generalnego zezwolenia na transfer na potrzeby wystaw, o którym mowa w art. 5 ust. 2 lit. c) dyrektywy 2009/43/WE

Poniższe kategorie ML wraz stanowią podzbiór wykazu produktów związanych z obronnością zawartego w załączniku do dyrektywy 2009/43/WE. Generalne zezwolenie na transfer na potrzeby wystaw („zezwolenie GTL-EX”) powinno umożliwiać co najmniej transfer produktów związanych z obronnością określonych w kategoriach ML wymienionych poniżej. Państwa członkowskie mogą zdecydować się na uwzględnienie w swoich zezwoleniach GTL-EX większej liczby kategorii ML wraz z odpowiednimi produktami związanymi z obronnością.

Minimalny wykaz kategorii ML:

ML 1. Wszystkie produkty z wyjątkiem poniższych:

broni specjalnie zaprojektowanej do celów wojskowych;

lufy i trzony zamka dla broni specjalnie zaprojektowanej do celów wojskowych.

ML 2. ppkt c. oraz d. Wszystkie produkty.

ML 3. Uwzględnia się następujące produkty:

bezwładny model amunicji.

ML 4. Wszystkie produkty z wyjątkiem poniższych:

ppkt 4.a. wyklucza się wszystkie produkty, z wyjątkiem modeli bezwładnych, które są uwzględniane;

ppkt 4.b. elementy składowe specjalnie zaprojektowane do celów wystrzeliwania, kładzenia, pozorowania, zagłuszania, rozrywania, które są objęte zakresem ppkt ML4.a.

ML 5. Wszystkie produkty z wyjątkiem poniższych:

ppkt 5.c. sprzęt do przeciwdziałania, wykorzystywany przeciwko urządzeniom określonym w podpunkcie ML5.a. lub ML5.b.

Wszystkie produkty powinny być dostarczane bez elementu składowego służącego do szyfrowania i bez zintegrowanej bazy danych.

ML 6. Wszystkie produkty z wyjątkiem poniższych:

kompletne pojazdy, które są objęte zakresem ppkt ML6.a.;

podwozie i wieżyczki, które są objęte zakresem ppkt ML6.a.

ML 7. Wyklucza się wszystkie produkty, z wyjątkiem poniższych:

ppkt 7.f. sprzęt ochronny i odkażający specjalnie zaprojektowany lub zmodyfikowany do celów wojskowych, elementy składowe i mieszaniny chemiczne;

ppkt 7.g. sprzęt specjalnie zaprojektowany lub zmodyfikowany do celów wojskowych, zaprojektowany lub zmodyfikowany do wykrywania lub identyfikacji materiałów określonych w podpunktach ML7.a., ML7.b. lub ML7.d. oraz specjalnie zaprojektowane do niego elementy składowe.

ML 9. Wszystkie produkty z wyjątkiem poniższych:

kompletne wojenne jednostki pływające (nawodne lub podwodne);

kompletne kadłuby;

pozycje w ppkt ML9.c. podwodne urządzenia wykrywające specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych, ich sprzęt sterujący oraz ich elementy składowe specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych.

ML 10. Wszystkie produkty z wyjątkiem poniższych:

kompletne statki powietrzne;

kadłuby dla bojowych statków powietrznych i bojowych śmigłowców;

silniki dla bojowych statków powietrznych.

ML 11. Wszystkie produkty z wyjątkiem poniższych:

ppkt ML11.a.a. elektroniczne urządzenia zakłócające działanie systemów elektronicznych przeciwnika i elektroniczne urządzenia przeciwdziałające zakłóceniom systemów elektronicznych, łącznie z urządzeniami zagłuszającymi i przeciwdziałającymi zagłuszaniu;

ppkt ML11.a.b. lampy generujące sygnał o zmiennej częstotliwości;

ppkt ML11.a.c. systemy elektroniczne lub sprzęt elektroniczny zaprojektowane do obserwacji i monitorowania widma elektromagnetycznego w celach rozpoznania wojskowego lub bezpieczeństwa bądź do przeciwdziałania takiemu rozpoznaniu i monitorowaniu;

ppkt ML11.a.d. podwodne środki przeciwdziałania, łącznie z zakłócaniem akustycznym i magnetycznym oraz pozorowaniem; urządzenia zaprojektowane do wprowadzania obcych lub mylących sygnałów do odbiorników sonarowych;

ppkt ML11.a.e. sprzęt do zabezpieczenia przetwarzania danych, sprzęt do zabezpieczania danych oraz sprzęt do zabezpieczania linii transmisyjnych i sygnalizacyjnych z wykorzystaniem procesów szyfrowania;

ppkt ML11.a.f. sprzęt do identyfikacji, rozpoznawania, ładowania kluczy kodowych oraz zarządzania kluczami, sprzęt do produkcji i dystrybucji;

ppkt ML11.a.i. demodulatory cyfrowe zaprojektowane specjalnie do celów wywiadu sygnałowego;

ppkt ML11.b. sprzęt do zakłócania globalnego nawigacyjnego systemu satelitarnego (GNSS) oraz specjalnie zaprojektowane do niego elementy składowe;

ppkt ML11.c. statki kosmiczne specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do celów wojskowych oraz elementy składowe statków kosmicznych specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych.

ML 13. Wszystkie produkty.

ML 14. Wszystkie produkty.

ML 15. Wszystkie produkty.

ML 16. Wszystkie produkty.

ML 17. Wszystkie produkty z wyjątkiem poniższych:

ppkt ML17.f. biblioteki specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do zastosowań wojskowych w systemach, sprzęcie lub elementach składowych określonych we wspólnym wykazie uzbrojenia UE;

ppkt ML17.g. sprzęt do generowania energii jądrowej lub sprzęt napędzający, łącznie z reaktorami jądrowymi, specjalnie zaprojektowany do celów wojskowych oraz elementy składowe do niego specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do celów wojskowych;

ppkt ML17.h. sprzęt lub materiał pokryty lub poddany obróbce w celu zamaskowania, specjalnie zaprojektowany do celów wojskowych, różny od określonego w innych pozycjach wspólnego wykazu uzbrojenia UE;

ppkt ML17.i. symulatory specjalnie zaprojektowane dla wojskowych reaktorów jądrowych.

ML 18. Wszystkie produkty.

ML 21. Wszystkie produkty z wyjątkiem poniższych:

ppkt ML21.a. oprogramowanie specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane dla któregokolwiek z poniżej wymienionych celów:

rozwój, produkcja, eksploatacja lub utrzymanie sprzętu wyszczególnionego we wspólnym wykazie uzbrojenia UE;

rozwój lub produkcja materiałów wyszczególnionych we wspólnym wykazie uzbrojenia UE; lub

rozwój, produkcja, eksploatacja lub utrzymanie oprogramowania wyszczególnionego we wspólnym wykazie uzbrojenia UE.

oprogramowanie specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane na potrzeby stosowania produktów niewymienionych w tym GTL.

ML 22. Uwzględnia się następujące produkty:

wyłącznie technologie niezbędne do stosowania produktów dopuszczonych w tym samym generalnym zezwoleniu na transfer.

1.2.   Warunki, które należy włączyć do generalnego zezwolenia na transfer na potrzeby wystaw

Poniższy wykaz warunków nie jest wyczerpujący. Jednakże inne warunki dodane przez państwo członkowskie nie mogą być sprzeczne z warunkami wymienionymi poniżej ani ich podważać.

Zakres geograficzny

:

Europejski Obszar Gospodarczy (7).

Transfer na potrzeby wystaw

:

Transfer dowolnego produktu związanego z obronnością na potrzeby jego prezentacji na wystawie w państwie członkowskim, który to produkt nie może być stosowany w warunkach operacyjnych; nie obejmuje to celów związanych z pokazami lub ocenami.

Transfer zwrotny

:

Państwa członkowskie muszą wybrać jeden z poniższych wariantów do celów transferu zwrotnego produktu związanego z obronnością po wystawie, stosownie do przypadku:

a)

zwolnienie z obowiązku uzyskania wcześniejszego zezwolenia zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. e) dyrektywy 2009/43/WE;

b)

publikacja specjalnego generalnego zezwolenia na transfer zwrotny produktów związanych z obronnością po wystawie, z co najmniej takim samym wykazem kwalifikujących się produktów związanych z obronnością;

c)

uwzględnienie transferu zwrotnego w generalnym zezwoleniu na transfer na potrzeby wystaw.

Czas trwania

:

Państwo członkowskie pochodzenia produktu może wyznaczyć termin dokonania transferu powrotnego produktu związanego z obronnością, którego musi przestrzegać dostawca względem właściwego organu w państwie członkowskim pochodzenia. Państwo członkowskie, z którego dokonywany jest transfer powrotny produktu związanego z obronnością, również może wyznaczyć termin dokonania tego transferu, którego to terminu musi przestrzegać dostawca lub jego przedstawiciel.

2.   DALSZE KROKI

Państwa członkowskie proszone są o zastosowanie się do niniejszego zalecenia najpóźniej do dnia 1 lipca 2019 r.

Państwa członkowskie zachęca się do powiadamiania Komisji o środkach przedsięwziętych w celu zastosowania się do niniejszego zalecenia.

3.   ADRESACI

Niniejsze zalecenie skierowane jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 grudnia 2018 r.

W imieniu Komisji

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Członek Komisji


(1)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie uproszczenia warunków transferów produktów związanych z obronnością we Wspólnocie (Dz.U. L 146 z 10.6.2009, s. 1).

(2)  Dz.U. L 329 z 3.12.2016, s. 101.

(3)  Dz.U. L 329 z 3.12.2016, s. 105.

(4)  COM (2016) 950 final.

(5)  COM (2016) 760 final.

(6)  Wspólne stanowisko Rady 2008/944/WPZiB z dnia 8 grudnia 2008 r. określające wspólne zasady kontroli wywozu technologii wojskowych i sprzętu wojskowego (Dz.U. L 335 z 13.12.2008, s. 99).

(7)  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 111/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG (Dz.U. L 318 z 28.11.2013, s. 12), na mocy której dyrektywa 2009/43/WE została uwzględniona w Porozumieniu EOG, zawiera wyraźny tekst dostosowania: „Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do Liechtensteinu”.