21.12.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

LI 327/5


DECYZJA RADY (WPZiB) 2018/2054

z dnia 21 grudnia 2018 r.

zmieniająca decyzję 2013/184/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Mjanmie/Birmie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 22 kwietnia 2013 r. Rada przyjęła decyzję 2013/184/WPZiB (1) w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Mjanmie/Birmie.

(2)

W dniu 26 kwietnia 2018 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2018/655 (2), która zapewnia ramy prawne dla ukierunkowanych środków ograniczających wobec niektórych osób fizycznych z sił zbrojnych Mjanmy (Tatmadaw) oraz Policji Granicznej odpowiadających za poważne naruszenia praw człowieka, za utrudnianie świadczenia pomocy humanitarnej potrzebującej ludności cywilnej oraz za utrudnianie prowadzenia niezależnych dochodzeń lub śledztw w sprawie domniemanych poważnych naruszeń lub łamania praw człowieka.

(3)

W dniu 25 czerwca 2018 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2018/900 (3), w której dodano do wykazu siedmiu wysokiej rangi funkcjonariuszy sił zbrojnych Mjanmy (Tatmadaw) i Policji Granicznej z powodu ich udziału w aktach okrucieństwa i poważnych naruszeniach praw człowieka popełnionych wobec ludności Rohingja w stanie Arakan lub ich związku z tymi czynami.

(4)

W dniu 17 września 2018 r. niezależna międzynarodowa misja rozpoznawcza Rady Praw Człowieka ONZ opublikowała szczegółowe sprawozdanie na temat Mjanmy, w którym stwierdzono, że rażące naruszenia praw człowieka i czyny łamiące prawa człowieka zostały popełnione w stanach Kaczin, Arakan i Szan, w szczególności przez siły zbrojne Mjanmy (Tatmadaw) i Policję Graniczną, oraz że wiele z tych naruszeń stanowi najpoważniejsze przestępstwa w świetle prawa międzynarodowego.

(5)

Mając na uwadze ustalenia misji rozpoznawczej oraz odpowiedzialność za naruszenia praw człowieka popełnione przez część sił zbrojnych Mjanmy (Tatmadaw) i Policji Granicznej, należy wpisać siedem osób do wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów podlegających środkom ograniczającym znajdującego się w załączniku do decyzji 2013/184/WPZiB.

(6)

Należy odpowiednio zmienić załącznik do decyzji 2013/184/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku do decyzji 2013/184/WPZiB wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 grudnia 2018 r.

W imieniu Rady

J. BOGNER-STRAUSS

Przewodnicząca


(1)  Decyzja Rady 2013/184/WPZiB z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Mjanmie/Birmie oraz uchylająca decyzję 2010/232/WPZiB (Dz.U. L 111 z 23.4.2013, s. 75).

(2)  Decyzja Rady (WPZiB) 2018/655 z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca decyzję 2013/184/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Mjanmie/Birmie (Dz.U. L 108 z 27.4.2018, s. 29).

(3)  Decyzja Rady (WPZiB) 2018/900 z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca decyzję 2013/184/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Mjanmie/Birmie (Dz.U. L 160 I z 25.6.2018, s. 9.).


ZAŁĄCZNIK

Następujące osoby zostają dodane do wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów zawartego w załączniku do decyzji 2013/184/WPZiB:

 

Nazwisko

Informacje identyfikacyjne

Przyczyny

Data umieszczenia

„8.

Ba Kyaw

 

Ba Kyaw jest sierżantem sztabowym w 564. batalionie lekkiej piechoty sił zbrojnych Mjanmy (Tatmadaw). W drugiej połowie roku 2017 popełnił akty okrucieństwa oraz poważne naruszenia praw człowieka, w tym zabójstwa, deportacje i tortury, wobec ludu Rohingja w stanie Arakan. W szczególności został rozpoznany jako jeden z kluczowych sprawców masakry w wiosce Maung Nu w dniu 27 sierpnia 2017 r.

21.12.2018

9.

Tun Naing

 

Tun Naing jest dowódcą bazy Policji Granicznej w Taung Bazar. W tym zakresie jest odpowiedzialny za akty okrucieństwa oraz poważne naruszenia praw człowieka wobec ludności Rohingja w Taung Bazar dokonane przez Policję Graniczną około dnia 25 sierpnia 2017 r., przed tym dniem i po tym dniu, w tym przymusowe zatrzymania, złe traktowanie i tortury.

21.12.2018

10.

Khin Hlaing

Data urodzenia: 2 maja 1968 r.

Generał brygady Khin Hlaing jest byłym dowódcą 99. dywizji lekkiej piechoty i obecnym szefem północno-wschodniego dowództwa sił zbrojnych Mjanmy (Tatmadaw). Jako dowódca 99. dywizji nadzorował operacje wojskowe prowadzone w stanie Szan w roku 2016 i na początku roku 2017. W tym kontekście jest on odpowiedzialny za akty okrucieństwa i poważne naruszenia praw człowieka popełniane przez 99. dywizję w drugiej połowie 2016 r. wobec mniejszości etnicznych zamieszkujących wsie w stanie Szan. Czyny te obejmują bezprawne zabójstwa, przymusowe zatrzymania oraz niszczenie wiosek.

21.12.2018

11.

Aung Myo Thu

 

Major Aung Myo Thu jest dowódcą jednostki terenowej 33. dywizji lekkiej piechoty sił zbrojnych Mjanmy (Tatmadaw). Jako dowódca jednostki terenowej 33. dywizji lekkiej piechoty nadzorował operacje wojskowe prowadzone w stanie Arakan w roku 2017. W tym kontekście jest on odpowiedzialny za akty okrucieństwa i poważne naruszenia praw człowieka popełniane przez 33. dywizję wobec ludności Rohingja w stanie Arakan w drugiej połowie roku 2017. Czyny te obejmują bezprawne zabójstwa, przemoc seksualną i przymusowe zatrzymania.

21.12.2018

12.

Thant Zaw Win

 

Thant Zaw Win jest majorem 564. batalionu lekkiej piechoty sił zbrojnych Mjanmy (Tatmadaw). W tym zakresie nadzorował operacje wojskowe prowadzone w stanie Arakan i jest odpowiedzialny za akty okrucieństwa i poważne naruszenia praw człowieka popełnione w dniu 27 sierpnia 2017 r. przez 564. batalion wobec ludności Rohingja w stanie Arakan, zwłaszcza w wiosce Maung Nu i jej okolicach. Czyny te obejmują bezprawne zabójstwa, przemoc seksualną i systematyczne palenie domów i budynków należących do ludności Rohingja.

21.12.2018

13.

Kyaw Chay

 

Kyaw Chay jest kapralem Policji Granicznej. Poprzednio działał w bazie w Zay Di Pyin i był dowódcą bazy Policji Granicznej w Zay Di Pyin w okolicy 25 sierpnia 2017 r., kiedy to Policja Graniczna pod jego dowództwem dokonała szeregu naruszeń praw człowieka. W tym kontekście jest on odpowiedzialny za akty okrucieństwa i poważne naruszenia praw człowieka popełnione w tym okresie przez Policję Graniczną wobec ludności Rohingja w stanie Arakan. Brał również udział w poważnych naruszeniach praw człowieka. Naruszenia te obejmują złe traktowanie osób zatrzymanych i tortury.

21.12.2018

14.

Nyi Nyi Swe

 

Generał dywizji Nyi Nyi Swe jest byłym szefem północnego dowództwa sił zbrojnych Mjanmy (Tatmadaw). W tym zakresie jest on odpowiedzialny za akty okrucieństwa i poważne naruszenia praw człowieka popełnione w stanie Kaczin od maja 2016 r. do kwietnia 2018 r. przez dowództwo północne (do czasu mianowania go szefem dowództwa południo-zachodniego), w tym złe traktowanie cywilów. Jest on także odpowiedzialny za utrudnianie w tym okresie świadczenia pomocy humanitarnej potrzebującej ludności cywilnej w stanie Kaczin, w szczególności poprzez blokowanie transportu żywności.

21.12.2018”.