12.10.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 256/108


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/1524

z dnia 11 października 2018 r.

ustanawiająca metodykę monitorowania i zasady przekazywania przez państwa członkowskie sprawozdań zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego

(notyfikowana jako dokument nr C(2018) 6560)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (1), w szczególności jej art. 8 ust. 2 i 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa (UE) 2016/2102 ustanawia wspólne wymogi dostępności w celu zapewnienia większej dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych organów sektora publicznego, tak aby były one postrzegalne, funkcjonalne, zrozumiałe i rzetelne.

(2)

Aby pomóc organom sektora publicznego w spełnieniu wymogów dostępności, monitorowanie powinno również zwiększać świadomość i zachęcać do uczenia się w państwach członkowskich. Z tego powodu oraz w celu zwiększenia przejrzystości ogólne wyniki działań monitorujących powinny być podawane do publicznej wiadomości w dostępnym formacie.

(3)

W celu uzyskania istotnych i porównywalnych danych konieczne jest usystematyzowane przedstawianie wyników działań monitorujących, w których określone są różne grupy usług publicznych i szczeble administracji.

(4)

Aby ułatwić dobór próby stron internetowych i aplikacji mobilnych podlegających monitorowaniu, państwa członkowskie powinny mieć możliwość stosowania środków w celu prowadzenia aktualnych wykazów stron internetowych i aplikacji mobilnych wchodzących w zakres dyrektywy (UE) 2016/2102.

(5)

Aby zwiększyć społeczne skutki monitorowania, przy doborze próby można stosować podejście oparte na analizie ryzyka, biorąc pod uwagę między innymi wpływ konkretnych stron internetowych i aplikacji mobilnych, powiadomienia otrzymane w ramach mechanizmu informacji zwrotnej, poprzednie wyniki monitorowania, a także wkład organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze oraz wkład ze strony krajowych zainteresowanych stron.

(6)

Ponieważ przewiduje się stopniową poprawę technologii automatycznego monitorowania aplikacji mobilnych, państwa członkowskie powinny rozważyć zastosowanie uproszczonej metody monitorowania stron internetowych, ustanowionej w niniejszej decyzji, również w odniesieniu do aplikacji mobilnych, z uwzględnieniem skuteczności i przystępności cenowej dostępnych narzędzi.

(7)

Podstawę metodyki monitorowania powinny stanowić normy i specyfikacje techniczne, o których mowa w art. 6 dyrektywy (UE) 2016/2102.

(8)

Aby promować innowacje, unikać wprowadzania barier na rynku oraz zapewnić technologiczną neutralność metodyki monitorowania, nie powinna ona określać szczegółowych testów, które należy stosować w celu pomiaru dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych. Zamiast tego metodyka monitorowania powinna ograniczać się do ustanowienia wymogów dotyczących metod weryfikowania zgodności i wykrywania niezgodności z wymogami dostępności, o których mowa w art. 4 dyrektywy (UE) 2016/2102.

(9)

Jeżeli przepisy zawarte w ustawodawstwie państwa członkowskiego wykraczają poza wymogi określone w normach i specyfikacjach technicznych, o których mowa w art. 6 dyrektywy (UE) 2016/2102, w celu zwiększenia porównywalności monitorowania państwa członkowskie powinny monitorować i składać sprawozdania w sposób zapewniający możliwe do odróżnienia wyniki w odniesieniu do zgodności z wymogami określonymi w normach i specyfikacjach technicznych, o których mowa w art. 6 dyrektywy (UE) 2016/2102.

(10)

Porównywalność wyników monitorowania powinna być zapewniona poprzez zastosowanie metodyki monitorowania i sprawozdawczości określonych w niniejszej decyzji. W celu wspierania wymiany najlepszych praktyk i propagowania przejrzystości państwa członkowskie powinny podać do publicznej wiadomości sposób, w jaki prowadzą monitorowanie, a także wykaz w formie tabeli korelacji pokazujący, w jaki sposób stosowane metody monitorowania i testy odnoszą się do wymogów, o których mowa w normach i specyfikacjach technicznych przewidzianych w art. 6 dyrektywy (UE) 2016/2102.

(11)

Jeżeli państwa członkowskie korzystają z możliwości przewidzianej w art. 1 ust. 5, aby wyłączyć z zakresu stosowania dyrektywy strony internetowe lub aplikacje mobilne szkół, przedszkoli lub żłobków, powinny one stosować odpowiednie części metodyki monitorowania w celu monitorowania dostępności treści takich stron internetowych i aplikacji mobilnych w odniesieniu do podstawowych funkcji administracyjnych w trybie online.

(12)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 11 ust. 1 dyrektywy (UE) 2016/2102,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania

Niniejszą decyzją ustanawia się metodykę monitorowania zgodności stron internetowych i aplikacji mobilnych organów sektora publicznego z wymogami dostępności określonymi w art. 4 dyrektywy (UE) 2016/2102.

Niniejszą decyzją ustanawia się zasady przekazywania Komisji przez państwa członkowskie sprawozdań z wyników monitorowania, w tym danych pomiarowych.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszej decyzji stosuje się następujące definicje:

1)

„dostępny format” oznacza dokument elektroniczny zgodny z wymogami dostępności, o których mowa w art. 4 dyrektywy (UE) 2016/2102;

2)

„okres monitorowania” oznacza okres, w którym państwa członkowskie wykonują działania monitorujące w celu zweryfikowania zgodności lub niezgodności stron internetowych i mobilnych aplikacji objętych próbą z wymogami dostępności. Okres monitorowania może również obejmować definicję próby, analizę wyników monitorowania oraz zasady przekazywania sprawozdań Komisji.

Artykuł 3

Okresowość monitorowania

1.   Państwa członkowskie monitorują zgodność stron internetowych i aplikacji mobilnych organów sektora publicznego z wymogami dostępności przewidzianymi w art. 4 dyrektywy (UE) 2016/2102 na podstawie metodyki określonej w niniejszej decyzji.

2.   Pierwszy okres monitorowania stron internetowych przypada między dniem 1 stycznia 2020 r. a dniem 22 grudnia 2021 r. Po pierwszym okresie monitorowania monitorowanie przeprowadza się raz w roku.

3.   Pierwszy okres monitorowania aplikacji mobilnych przypada między dniem 23 czerwca 2021 r. a dniem 22 grudnia 2021 r. W pierwszym okresie monitorowania monitorowanie aplikacji mobilnych obejmuje wyniki oparte na ograniczonej próbie aplikacji mobilnych. Państwa członkowskie dokładają należytych starań w celu monitorowania co najmniej jednej trzeciej liczby określonej w załączniku I pkt 2.1.5.

4.   Po pierwszym okresie monitorowania monitorowanie aplikacji mobilnych przeprowadza się raz w roku na próbie ustanowionej w załączniku I pkt 2.1.5.

5.   Po pierwszym okresie monitorowania roczny okres monitorowania zarówno stron internetowych, jak i aplikacji mobilnych przypada między dniem 1 stycznia a dniem 22 grudnia.

Artykuł 4

Zakres i podstawa monitorowania

1.   Państwa członkowskie monitorują zgodność stron internetowych i aplikacji mobilnych organów sektora publicznego z wymogami dostępności przewidzianymi w art. 4 dyrektywy (UE) 2016/2102, na podstawie wymogów określonych w normach i specyfikacjach technicznych, o których mowa w art. 6 dyrektywy (UE) 2016/2102.

2.   Jeżeli przepisy zawarte w ustawodawstwie państwa członkowskiego wykraczają poza wymogi określone w normach i specyfikacjach technicznych, o których mowa w art. 6 dyrektywy (UE) 2016/2102, monitorowanie przeprowadza się w sposób zapewniający możliwe do odróżnienia wyniki w odniesieniu do zgodności z wymogami określonymi w normach i specyfikacjach technicznych, o których mowa w art. 6 dyrektywy (UE) 2016/2102, oraz z wymogami je przekraczającymi.

Artykuł 5

Metody monitorowania

Państwa członkowskie monitorują zgodność stron internetowych i aplikacji mobilnych organów sektora publicznego z wymogami dostępności przewidzianymi w art. 4 dyrektywy (UE) 2016/2102, stosując:

a)

metodę szczegółowego monitorowania mającą na celu sprawdzenie zgodności, realizowaną zgodnie z wymogami określonymi w załączniku I pkt 1.2;

b)

metodę uproszczonego monitorowania mającą na celu wykrywanie niezgodności, realizowaną zgodnie z wymogami określonymi w załączniku I pkt 1.3.

Artykuł 6

Dobór próby stron internetowych i aplikacji mobilnych

Państwa członkowskie zapewniają dobór próby stron internetowych i aplikacji mobilnych, które mają być monitorowane, zgodnie z wymogami określonymi w załączniku I pkt 2 i 3.

Artykuł 7

Informacje o wynikach monitorowania

W przypadku stwierdzenia uchybień państwa członkowskie zapewniają, aby organy sektora publicznego otrzymywały dane i informacje na temat zgodności z wymogami dostępności w odniesieniu do uchybień związanych z ich stronami internetowymi i aplikacjami mobilnymi, w rozsądnym terminie i w formacie umożliwiającym organom sektora publicznego ich wyeliminowanie.

Artykuł 8

Format sprawozdania

1.   Państwa członkowskie przedkładają Komisji sprawozdanie, o którym mowa w art. 8 ust. 4 dyrektywy (UE) 2016/2102, w dostępnym formacie w języku urzędowym Unii Europejskiej.

2.   Sprawozdanie zawiera wyniki monitorowania odnoszące się do wymogów określonych w normach i specyfikacjach technicznych, o których mowa w art. 6 dyrektywy (UE) 2016/2102. Wyniki związane z wymogami, które wykraczają poza te wymogi, mogą również zostać włączone do sprawozdania, lecz w takim przypadku przedstawia się je oddzielnie.

Artykuł 9

Treść sprawozdania

1.   Sprawozdanie, o którym mowa w art. 8 ust. 4 dyrektywy (UE) 2016/2102, obejmuje:

a)

szczegółowy opis sposobu przeprowadzenia działań monitorujących;

b)

wykaz, w formie tabeli korelacji, pokazujący, w jaki sposób stosowane metody monitorowania odnoszą się do wymogów określonych w normach i specyfikacjach technicznych, o których mowa w art. 6 dyrektywy (UE) 2016/2102, w tym również wykaz wszelkich znaczących zmian w metodach;

c)

wyniki monitorowania dla każdego okresu monitorowania, w tym dane pomiarowe;

d)

informacje wymagane na podstawie art. 8 ust. 5 dyrektywy (UE) 2016/2102.

2.   W swoich sprawozdaniach państwa członkowskie przekazują informacje określone w instrukcjach podanych w załączniku II.

Artykuł 10

Okresy sprawozdawcze

1.   Pierwsze sprawozdanie obejmuje pierwszy okres monitorowania stron internetowych i aplikacji mobilnych zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3.

2.   Następnie sprawozdania obejmują okresy monitorowania stron internetowych i aplikacji mobilnych pomiędzy poprzednimi i kolejnymi terminami składania sprawozdań określonymi w art. 8 ust. 4 dyrektywy (UE) 2016/2102.

Artykuł 11

Dodatkowe zasady dotyczące przekazywania sprawozdań

Państwa członkowskie udostępniają sprawozdania do publicznej wiadomości w dostępnym formacie.

Artykuł 12

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 października 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 327 z 2.12.2016, s. 1.


ZAŁĄCZNIK I

MONITOROWANIE

1.   METODY MONITOROWANIA

1.1.   Poniższe metody monitorowania nie dodają ani nie zastępują żadnych wymogów określonych w normach i specyfikacjach technicznych, o których mowa w art. 6 dyrektywy (UE) 2016/2102. Metody te są niezależne od wszelkich szczegółowych testów, narzędzi oceny dostępności, systemów operacyjnych, przeglądarek internetowych lub specjalistycznych technologii wspomagających.

1.2.   Szczegółowe monitorowanie

1.2.1.

Państwa członkowskie stosują szczegółową metodę monitorowania, która dokładnie sprawdza, czy strona internetowa lub aplikacja mobilna spełniają wszystkie wymogi określone w normach i specyfikacjach technicznych, o których mowa w art. 6 dyrektywy (UE) 2016/2102.

1.2.2.

Szczegółowa metoda monitorowania sprawdza wszystkie etapy procesów w dobranej próbie, realizując co najmniej domyślną sekwencję czynności niezbędnych do zakończenia procesu.

1.2.3.

W ramach szczegółowej metody monitorowania dokonuje się oceny co najmniej interakcji z formularzami, elementami interfejsu użytkownika i polami dialogowymi, potwierdzeń wprowadzenia danych, komunikatów o błędach i innych informacji zwrotnych wynikających z interakcji z użytkownikami, o ile to możliwe, a także zachowania strony internetowej lub aplikacji mobilnej przy stosowaniu różnych ustawień lub preferencji.

1.2.4.

Szczegółowa metoda monitorowania może obejmować, w stosownych przypadkach, testy łatwości korzystania, takie jak obserwacja i analiza sposobów postrzegania przez użytkowników niepełnosprawnych treści strony internetowej lub aplikacji mobilnej, a także stopnia skomplikowania procesu korzystania z elementów interfejsu, takich jak menu lub formularze nawigacyjne, w mniemaniu tychże użytkowników.

1.2.5.

Organ monitorujący może wykorzystać, w pełni lub częściowo, wyniki oceny przedstawione przez organ sektora publicznego, gdy spełnione zostały łącznie następujące warunki:

a)

organ sektora publicznego dostarczył najbardziej aktualne, szczegółowe sprawozdanie z oceny, którym dysponuje;

b)

ocena taka została przeprowadzona nie wcześniej niż trzy lata przed datą monitorowania i została przeprowadzona zgodnie z pkt 1.2.1–1.2.4 i pkt 3 niniejszego załącznika;

c)

organ monitorujący uznaje sprawozdanie z oceny za ważne do wykorzystania w ramach szczegółowego monitorowania, w oparciu o:

(i)

wyniki zastosowania uproszczonej metody monitorowania w odniesieniu do strony internetowej lub aplikacji mobilnej; oraz

(ii)

jeżeli ocena została przeprowadzona wcześniej niż rok przed datą monitorowania – analizę sprawozdania dostosowaną do jej charakterystyki, na przykład czas, jaki minął od jej przeprowadzenia, i poziom szczegółowości.

1.2.6.

Państwa członkowskie zapewniają, aby – z zastrzeżeniem wszelkich odpowiednich przepisów prawnych nakładających określone wymogi związane z ochroną poufności, w tym ze względu na bezpieczeństwo narodowe – dostęp do zewnętrznych lub intranetowych stron internetowych był przyznawany organowi monitorującemu na potrzeby monitorowania. Jeżeli nie można zapewnić takiego dostępu, lecz organ sektora publicznego udostępnia wyniki oceny, organ monitorujący może wykorzystać, w pełni lub częściowo, wspomniane wyniki oceny, gdy spełnione zostały łącznie następujące warunki:

a)

organ sektora publicznego dostarczył najbardziej aktualne, szczegółowe sprawozdanie z oceny, którym dysponuje;

b)

ocena taka została przeprowadzona nie wcześniej niż trzy lata przed datą monitorowania i została przeprowadzona zgodnie z pkt 1.2.1–1.2.4 i pkt 3 niniejszego załącznika.

1.3.   Uproszczone monitorowanie

1.3.1.

Państwa członkowskie stosują uproszczoną metodę monitorowania stron internetowych, która wychwytuje przypadki niezgodności z podzbiorem wymogów określonych w normach i specyfikacjach technicznych, o których mowa w art. 6 dyrektywy (UE) 2016/2102.

1.3.2.

Uproszczona metoda monitorowania obejmuje testy związane z każdym z wymogów dotyczących postrzegania, operacyjności, zrozumiałości i rzetelności, o których mowa w art. 4 dyrektywy (UE) 2016/2102. Testy te sprawdzają strony internetowe pod kątem niezgodności. Uproszczone monitorowanie ma na celu uwzględnienie następujących potrzeb użytkowników w zakresie dostępności, w maksymalnym stopniu, w jakim jest to racjonalnie możliwe, z użyciem testów automatycznych:

a)

użytkowanie przez osoby niewidome;

b)

użytkowanie przez osoby o ograniczonej zdolności widzenia;

c)

użytkowanie przez osoby z zaburzeniami widzenia barw;

d)

użytkowanie przez osoby niesłyszące;

e)

użytkowanie przez osoby o ograniczonej zdolności słyszenia;

f)

użytkowanie przez osoby nieme;

g)

użytkowanie przez osoby o ograniczonej sile fizycznej lub sprawności manualnej;

h)

konieczność minimalizacji czynników wywołujących napad padaczki fotogennej;

i)

użytkowanie przez osoby o ograniczonych zdolnościach poznawczych.

Na potrzeby uproszczonego monitorowania państwa członkowskie mogą również stosować testy inne niż automatyczne.

1.3.3.

Po każdym terminie składania sprawozdań, określonym w art. 8 ust. 4 dyrektywy (UE) 2016/2102, państwa członkowskie dokonują przeglądu zasad prowadzenia testów na potrzeby uproszczonej metody monitorowania.

2.   PRÓBA STRON INTERNETOWYCH I APLIKACJI MOBILNYCH

2.1.   Liczebność próby

2.1.1.

Liczbę stron internetowych i aplikacji mobilnych, które mają być monitorowane w każdym okresie monitorowania, oblicza się w oparciu o liczbę ludności danego państwa członkowskiego.

2.1.2.

W pierwszym i drugim okresie monitorowania minimalna liczebność próby dla uproszczonego monitorowania stron internetowych wynosi dwie na 100 000 mieszkańców plus 75 stron internetowych.

2.1.3.

W kolejnych okresach monitorowania minimalna liczebność próby dla uproszczonego monitorowania stron internetowych wynosi trzy na 100 000 mieszkańców plus 75 stron internetowych.

2.1.4.

Liczebność próby dla szczegółowego monitorowania stron internetowych wynosi co najmniej 5 % minimalnej liczebności próby dla uproszczonego monitorowania, jak określono w pkt 2.1.2, plus 10 stron internetowych.

2.1.5.

Minimalna liczebność próby dla szczegółowego monitorowania aplikacji mobilnych wynosi jedna na 1 000 000 mieszkańców plus 6 aplikacji mobilnych.

2.1.6.

Jeżeli liczba stron internetowych w danym państwie członkowskim jest mniejsza niż liczba wymagana do monitorowania, państwo członkowskie monitoruje co najmniej 75 % wszystkich stron internetowych.

2.1.7.

Jeżeli liczba aplikacji mobilnych w danym państwie członkowskim jest mniejsza niż liczba wymagana do monitorowania, państwo członkowskie monitoruje co najmniej 50 % wszystkich aplikacji mobilnych.

2.2.   Dobór próby stron internetowych

2.2.1.

Dobór próby stron internetowych ma na celu uzyskanie zróżnicowanego, reprezentatywnego i zrównoważonego pod względem geograficznym rozkładu.

2.2.2.

Próba obejmuje strony internetowe organów z różnych poziomów administracji istniejących w państwach członkowskich. Przyjmując jako odniesienie klasyfikację jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NUTS) oraz lokalne jednostki administracyjne (LAU) ustanowione w klasyfikacji NUTS, próba obejmuje następujące strony internetowe, o ile takie istnieją:

a)

państwowe strony internetowe;

b)

regionalne strony internetowe (NUTS1, NUTS2, NUTS3);

c)

lokalne strony internetowe (LAU1, LAU2);

d)

strony internetowe podmiotów prawa publicznego, które nie należą do kategorii a)–c).

2.2.3.

Próba obejmuje strony internetowe reprezentujące możliwie szeroki wachlarz usług świadczonych przez organy sektora publicznego, w szczególności: ochronę socjalną, ochronę zdrowia, transport, edukację, zatrudnienie i podatki, ochronę środowiska, rekreację i kulturę, mieszkalnictwo i infrastrukturę społeczną oraz bezpieczeństwo i porządek publiczny.

2.2.4.

Państwa członkowskie konsultują się z krajowymi zainteresowanymi stronami, w szczególności z organizacjami reprezentującymi osoby niepełnosprawne, w sprawie składu próby stron internetowych, które mają być monitorowane, i należycie uwzględniają opinię zainteresowanych stron na temat konkretnych stron internetowych, które mają być monitorowane.

2.3.   Dobór próby aplikacji mobilnych

2.3.1.

Dobór próby aplikacji mobilnych ma na celu zapewnienie zróżnicowanego, reprezentatywnego i zrównoważonego pod względem geograficznym rozkładu.

2.3.2.

W próbie uwzględnia się często pobierane aplikacje mobilne.

2.3.3.

Przy doborze próby aplikacji mobilnych brane są pod uwagę różne systemy operacyjne. Przy doborze próby wersje aplikacji mobilnych utworzone dla różnych systemów operacyjnych należy traktować jako odrębne aplikacje mobilne.

2.3.4.

Do próby dobiera się wyłącznie najnowszą wersję aplikacji mobilnej, z wyjątkiem przypadków, gdy najnowsza wersja aplikacji mobilnej nie jest kompatybilna ze starym, ale nadal wspieranym systemem operacyjnym. W takim przypadku jedna z poprzednich wersji aplikacji mobilnej może również zostać dobrana do próby.

2.3.5.

Państwa członkowskie konsultują się z krajowymi zainteresowanymi stronami, w szczególności z organizacjami reprezentującymi osoby niepełnosprawne, w sprawie składu próby aplikacji mobilnych, które mają być monitorowane, i należycie uwzględniają opinię zainteresowanych stron na temat konkretnych aplikacji mobilnych, które mają być monitorowane.

2.4.   Powtarzający się skład próby

Począwszy od drugiego okresu monitorowania, jeżeli umożliwia to liczba istniejących stron internetowych lub aplikacji mobilnych, próba obejmuje co najmniej 10 % stron internetowych i aplikacji mobilnych monitorowanych w poprzednim okresie monitorowania i co najmniej 50 % tych, które nie były monitorowane w poprzednim okresie.

3.   DOBÓR PRÓBY STRON

3.1.   Do celów niniejszego załącznika „strona” oznacza stronę internetową lub ekran w aplikacji mobilnej.

3.2.   W odniesieniu do szczegółowej metody monitorowania monitoruje się następujące strony i dokumenty, o ile takie istnieją:

a)

stronę startową, stronę logowania, mapę witryny, stronę z informacjami kontaktowymi, stronę pomocy i stronę zawierającą informacje prawne;

b)

co najmniej jedną stronę istotną dla każdego rodzaju usługi świadczonej przez stronę internetową lub aplikację mobilną oraz wszelkie pozostałe główne zamierzone zastosowania danej strony, w tym funkcję wyszukiwania;

c)

strony zawierające oświadczenie w sprawie dostępności lub politykę dostępności oraz strony zawierające mechanizm informacji zwrotnej;

d)

przykłady stron o wyraźnie odrębnym wyglądzie lub zawierające innego rodzaju treści;

e)

co najmniej jeden dokument do pobrania istotny, stosownie do przypadku, dla każdego rodzaju usługi świadczonej przez stronę internetową lub aplikację mobilną oraz wszelkie pozostałe główne zamierzone zastosowania danego dokumentu;

f)

wszelkie pozostałe strony uznane za istotne przez organ monitorujący;

g)

losowo wybrane strony stanowiące co najmniej 10 % próby określonej w pkt 3.2 lit. a)–f).

3.3.   Jeżeli którakolwiek ze stron w próbie dobranej zgodnie z pkt 3.2 obejmuje jeden z etapów procesu, wszystkie etapy tego procesu są weryfikowane, jak przewidziano w pkt 1.2.2.

3.4.   W przypadku uproszczonej metody monitorowania oprócz strony startowej monitoruje się odpowiednią liczbę stron stosownie do szacunkowego rozmiaru i złożoności strony internetowej.


ZAŁĄCZNIK II

INSTRUKCJE W ZAKRESIE SPRAWOZDAWCZOŚCI

1.   STRESZCZENIE SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie zawiera streszczenie jego zawartości.

2.   OPIS DZIAŁAŃ MONITORUJĄCYCH

Sprawozdanie zawiera opis działań monitorujących prowadzonych przez państwo członkowskie, z wyraźnym rozgraniczeniem stron internetowych i aplikacji mobilnych, oraz zawiera następujące informacje:

2.1.   Informacje ogólne

a)

daty przeprowadzenia monitorowania w każdym okresie monitorowania;

b)

wskazanie organu odpowiedzialnego za monitorowanie;

c)

opis reprezentatywności i rozkładu próby zgodnie z załącznikiem I pkt 2.2 i 2.3.

2.2.   Dobór próby

a)

całkowita liczba stron internetowych i aplikacji mobilnych objętych próbą;

b)

liczba stron internetowych monitorowanych przy użyciu metody uproszczonej;

c)

liczba stron internetowych i aplikacji mobilnych monitorowanych przy użyciu metody szczegółowej;

d)

liczba monitorowanych stron internetowych z każdej z czterech kategorii wymienionych w załączniku I pkt 2.2.2;

e)

rozkład próby w odniesieniu do stron internetowych przedstawiający zasięg zakres usług publicznych (zgodnie z wymogiem określonym w załączniku I pkt 2.2.3);

f)

rozkład próby w odniesieniu do aplikacji mobilnych w różnych systemach operacyjnych (zgodnie z wymogiem określonym w załączniku I pkt 2.3.3);

g)

liczba stron internetowych i aplikacji mobilnych monitorowanych w okresie monitorowania, które zostały również uwzględnione w poprzednim okresie monitorowania (powtarzający się dobór próby opisany w załączniku I pkt 2.4).

2.3.   Korelacja z normami, specyfikacjami technicznymi i narzędziami służącymi do monitorowania

a)

wykaz, w formie tabeli korelacji, wskazujący sposób, w jaki metody monitorowania, w tym stosowane testy, weryfikują zgodność z wymogami określonymi w normach i specyfikacjach technicznych, o których mowa w art. 6 dyrektywy (UE) 2016/2102;

b)

szczegółowe informacje na temat wykorzystanych narzędzi, przeprowadzonych kontroli oraz tego, czy przeprowadzono badania użyteczności.

3.   WYNIKI MONITOROWANIA

W sprawozdaniu szczegółowo określa się wyniki monitorowania prowadzonego przez państwo członkowskie.

3.1.   Szczegółowe wyniki

Dla każdej stosowanej metody monitorowania (szczegółowej i uproszczonej, w odniesieniu do stron internetowych i aplikacji mobilnych) sprawozdanie zawiera:

a)

wyczerpujący opis wyników monitorowania, w tym dane pomiarowe;

b)

analizę jakościową wyników monitorowania, w tym:

(i)

ustalenia dotyczące częstych lub krytycznych niezgodności z wymogami określonymi w normach i specyfikacjach technicznych, o których mowa w art. 6 dyrektywy (UE) 2016/2102;

(ii)

w miarę możliwości, rozwój sytuacji w zakresie ogólnej dostępności monitorowanych stron internetowych i aplikacji mobilnych w przedziale czasu od jednego do drugiego okresu monitorowania.

3.2.   Dodatkowa treść (opcjonalnie)

Sprawozdanie może zawierać następujące informacje:

a)

wynik monitorowania stron internetowych lub aplikacji mobilnych organów sektora publicznego nieobjętych zakresem dyrektywy (UE) 2016/2102;

b)

informacje na temat tego, w jaki sposób różne technologie wykorzystywane przez monitorowane strony internetowe i aplikacje mobilne funkcjonują pod względem dostępności;

c)

wyniki monitorowania wymogów wykraczających poza wymogi określone w normach i specyfikacjach technicznych, o których mowa w art. 6 dyrektywy (UE) 2016/2102;

d)

doświadczenia wynikające z informacji zwrotnych przesłanych przez organ monitorujący monitorowanym organom sektora publicznego;

e)

wszelkie inne istotne kwestie związane z monitorowaniem dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych organów sektora publicznego wykraczające poza wymogi dyrektywy (UE) 2016/2102;

f)

podsumowanie wyników konsultacji z zainteresowanymi stronami oraz wykaz tych stron, z którymi przeprowadzono konsultacje;

g)

szczegółowe informacje dotyczące stosowania odstępstwa w zakresie nieproporcjonalnego obciążenia przewidzianego w art. 5 dyrektywy (UE) 2016/2102.

4.   POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE ORAZ INFORMACJE ZWROTNE OD UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH

Sprawozdanie zawiera informacje na temat wykorzystania postępowania odwoławczego ustanowionego przez państwa członkowskie oraz jego opis.

Państwa członkowskie mogą włączyć do sprawozdania wszelkie dane jakościowe lub ilościowe dotyczące informacji zwrotnych otrzymanych przez organy sektora publicznego w ramach mechanizmu informacji zwrotnej ustanowionego w art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy (UE) 2016/2102.

5.   TREŚĆ DOTYCZĄCA DODATKOWYCH ŚRODKÓW

Sprawozdanie zawiera informacje wymagane zgodnie z art. 8 ust. 5 dyrektywy (UE) 2016/2102.