21.8.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 210/2


DECYZJA RADY (UE) 2018/1153

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie podpisania w imieniu Unii Umowy w sprawie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego między Unią Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 100 ust. 2 w związku z art. 218 ust. 5,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją z dnia 7 marca 2016 r. Rada upoważniła Komisję do podjęcia z rządem Chińskiej Republiki Ludowej rokowań dotyczących umowy w sprawie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego. Komisja wynegocjowała w imieniu Unii Umowę w sprawie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego między Unią Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej (zwaną dalej „Umową”) w celu wspierania dwustronnej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego i ułatwiania handlu i inwestycji w zakresie wyrobów lotniczych między Unią a Chińską Republiką Ludową.

(2)

Umowa powinna zostać podpisana w imieniu Unii, z zastrzeżeniem jej zawarcia w późniejszym terminie,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym upoważania się do podpisania w imieniu Unii Umowy w sprawie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego między Unią Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej (zwanej dalej „Umową”), z zastrzeżeniem jej zawarcia.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania Umowy w imieniu Unii.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 26 czerwca 2018 r.

W imieniu Rady

E. ZAHARIEVA

Przewodnicząca