20.3.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 77/16


DECYZJA RADY (WPZiB) 2018/458

z dnia 19 marca 2018 r.

uchylająca wspólne stanowisko 97/193/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko osobom, które dokonały aktów przemocy podczas wypadków w Mostarze 10 lutego 1997 r.

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 17 marca 1997 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 97/193/WPZiB (1).

(2)

Na podstawie przeglądu wspólnego stanowiska 97/193/WPZiB środki nałożone na mocy tego wspólnego stanowiska powinny zostać zniesione.

(3)

Należy zatem uchylić wspólne stanowisko 97/193/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym uchyla się wspólne stanowisko 97/193/WPZiB.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 marca 2018 r.

W imieniu Rady

F. MOGHERINI

Przewodniczący


(1)  Wspólne stanowisko 97/193/WPZiB z dnia 17 marca 1997 r. określone przez Radę na podstawie art. J.2 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko osobom, które dokonały aktów przemocy podczas wypadków w Mostarze 10 lutego 1997 r. (Dz.U. L 81 z 21.3. 1997, s. 1).