21.2.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 48/1


DECYZJA RADY (UE) 2018/254

z dnia 15 lutego 2018 r.

w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Traktatu z Marrakeszu o ułatwieniu dostępu do opublikowanych utworów osobom niewidomym, słabowidzącym i osobom z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114, w związku z art. 218 ust. 6 lit. a) ppkt (v),

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Od dnia 22 stycznia 2011 r., zgodnie z decyzją Rady 2010/48/WE (2), Unia jest zobowiązana do przestrzegania postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych, której przepisy stały się integralną częścią porządku prawnego Unii.

(2)

W dniu 26 listopada 2012 r. Rada upoważniła Komisję do wynegocjowania, w imieniu Unii, umowy międzynarodowej w ramach Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w sprawie poprawy dostępu do książek osób cierpiących na zaburzenia odczytu druku.

(3)

Po pomyślnym zakończeniu tych negocjacji Traktat z Marrakeszu o ułatwieniu dostępu do opublikowanych utworów osobom niewidomym, słabowidzącym i osobom z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem (zwany dalej „traktatem z Marrakeszu”) został przyjęty w dniu 27 czerwca 2013 r. Traktat z Marrakeszu wszedł w życie z dniem 30 września 2016 r.

(4)

Zgodnie z decyzją Rady 2014/221/UE (3) traktat z Marrakeszu został podpisany w imieniu Unii w dniu 30 kwietnia 2014 r., z zastrzeżeniem jego zawarcia.

(5)

W traktacie z Marrakeszu ustanowiono zbiór postanowień prawa międzynarodowego, które zapewniają ograniczenia lub wyjątki w zakresie praw autorskich na poziomie krajowym z korzyścią dla osób niewidomych, słabowidzących lub osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem. Traktat z Marrakeszu ma również na celu umożliwienie transgranicznej wymiany kopii opublikowanych utworów wykonanych w dostępnych formatach w ramach tych ograniczeń lub wyjątków w zakresie praw autorskich. Traktat z Marrakeszu ułatwi w ten sposób dostęp do opublikowanych utworów beneficjentom w Unii i poza Unią.

(6)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1563 (4) oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1564 (5), wdrażające zobowiązania Unii wynikające z traktatu z Marrakeszu, zostały przyjęte w dniu 13 września 2017 r.

(7)

Zgodnie z art. 19 lit. b) traktatu z Marrakeszu, w przypadku Unii data uzyskania statusu strony traktatu z Marrakeszu wynosi trzy miesiące od daty złożenia Dyrektorowi Generalnemu WIPO dokumentu ratyfikacji lub przystąpienia. Właściwe jest dostosowanie tej daty do daty, do której państwa członkowskie mają transponować dyrektywę (UE) 2017/1564 oraz do daty rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (UE) 2017/1563. W związku z tym złożenie dokumentu ratyfikacji powinno nastąpić w terminie od trzech miesięcy przed datą, do której państwa członkowskie mają transponować dyrektywę (UE) 2017/1564 oraz przed datą rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (UE) 2017/1563.

(8)

Zawarcie traktatu z Marrakeszu podlega wyłącznym kompetencjom Unii (6), traktat z Marrakeszu powinien zostać zatwierdzony,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Traktat z Marrakeszu o ułatwieniu dostępu do opublikowanych utworów osobom niewidomym, słabowidzącym i osobom z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem zostaje niniejszym zatwierdzony w imieniu Unii.

Tekst traktatu z Marrakeszu dołącza się do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady wyznacza osobę lub osoby umocowane do złożenia w imieniu Unii dokumentu ratyfikacji, o którym mowa w art. 19 lit. b) traktatu z Marrakeszu.

Złożenie to ma nastąpić począwszy od dnia 12 lipca 2018 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 lutego 2018 r.

W imieniu Rady

K. VALCHEV

Przewodniczący


(1)  Zgoda z dnia 18 stycznia 2018 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Decyzja Rady 2010/48/WE z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych (Dz.U. L 23 z 27.1.2010, s. 35).

(3)  Decyzja Rady 2014/221/UE z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Traktatu z Marrakeszu o ułatwieniu dostępu do opublikowanych utworów osobom niewidomym, słabowidzącym i osobom z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem (Dz.U. L 115 z 17.4.2014, s. 1).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1563 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie transgranicznej wymiany między Unią a państwami trzecimi kopii w dostępnych formatach określonych utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi z korzyścią dla osób niewidomych, osób słabowidzących lub osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem (Dz.U. L 242 z 20.9.2017, s. 1).

(5)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1564 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi z korzyścią dla osób niewidomych, osób słabowidzących i osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem oraz w sprawie zmiany dyrektywy 2001/29/WE w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (Dz.U. L 242 z 20.9.2017, s. 6).

(6)  Opinia Trybunału Sprawiedliwości z dnia 14 lutego 2017 r., 3/15, ECLI:EU:C:2017:114.