11.1.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 9/183


DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2019/45

z dnia 29 listopada 2018 r.

określająca warunki przekazywania udziałów kapitałowych w Europejskim Banku Centralnym pomiędzy krajowymi bankami centralnymi oraz korekty opłaconego kapitału i uchylająca decyzję EBC/2013/29 (EBC/2018/29)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 28 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/43 (EBC/2018/27) (1) dokonuje korekty wag przypisanych krajowym bankom centralnym (KBC) w kluczu subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego (EBC) (zwanych dalej „wagami klucza kapitałowego” i „kluczem kapitałowym”). Korekta ta wymaga, aby Rada Prezesów określiła warunki przenoszenia udziałów kapitałowych pomiędzy KBC będącymi członkami Europejskiego Systemu Banków Centralnych w dniu 31 grudnia 2018 r. – tak, aby zapewnić zgodność pomiędzy udziałami w kapitale a wprowadzonymi korektami. Dlatego też niezbędne jest przyjęcie nowej decyzji, uchylającej decyzję EBC/2013/29 (2) ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2019 r.

(2)

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/44 (EBC/2018/28) (3) określa sposób i zakres obowiązku opłacenia przez KBC państw członkowskich, których walutą jest euro (zwane dalej „KBC strefy euro”) kapitału EBC w związku z korektą klucza kapitałowego. Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/48 (EBC/2018/32) (4) określa wartość procentową, jaką KBC państw członkowskich, których walutą nie jest euro (zwane dalej „KBC spoza strefy euro”) są zobowiązane opłacić z dniem 1 stycznia 2019 r. w związku z korektą klucza kapitałowego.

(3)

Zważywszy, że wszystkie KBC strefy euro opłaciły już swoje pełne udziały w subskrybowanym kapitale EBC według stanu obowiązującego do dnia 31 grudnia 2018 r. zgodnie z decyzją Europejskiego Banku Centralnego EBC/2013/30 (5) oraz – w odniesieniu do Lietuvos bankas – zgodnie z art. 2 decyzji Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/287 (EBC/2014/61) (6) w związku z decyzją EBC/2013/31 (7), każdy z KBC strefy euro powinien – w celu wyrównania do kwot wskazanych w tabeli zawartej w art. 1 decyzji (UE) 2019/44 (EBC/2018/28) – przekazać EBC dodatkową kwotę bądź otrzymać od EBC zwrot.

(4)

Ponadto, zważywszy, że KBC spoza strefy euro opłaciły już część swoich udziałów w subskrybowanym kapitale EBC według stanu obowiązującego na dzień 31 grudnia 2018 r. zgodnie z decyzją EBC/2013/31, każdy KBC spoza strefy euro – w celu wyrównania do kwot wskazanych w trzeciej kolumnie tabeli zawartej w art. 1 decyzji (UE) 2019/48 (EBC/2018/32) – powinien przekazać EBC dodatkową kwotę bądź otrzymać od EBC zwrot,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Przekazanie udziałów kapitałowych

Uwzględniając udział w kapitale EBC subskrybowany przez poszczególne KBC na dzień 31 grudnia 2018 r., jak również udział w kapitale EBC subskrybowany przez poszczególne KBC od dnia 1 stycznia 2019 r. w wyniku korekty wag klucza kapitałowego zgodnie z art. 2 decyzji (UE) 2019/43 (EBC/2018/27), KBC dokonają samodzielnie odpowiedniego przekazania udziałów kapitałowych pomiędzy sobą w drodze przekazów do EBC bądź z EBC – tak, aby zapewnić zgodność pomiędzy udziałami w kapitale na dzień 1 stycznia 2019 r. a skorygowanymi wagami. W tym celu uznaje się, na mocy postanowień niniejszego artykułu i bez konieczności dokonywania dalszych formalności lub wydawania dalszych aktów, że poszczególne KBC przekazały lub otrzymały z dniem 1 stycznia 2019 r. udziały w subskrybowanym kapitale EBC wskazane obok ich nazw w czwartej kolumnie tabeli zawartej w załączniku I do niniejszej decyzji, przy czym znak „+” odnosi się do udziału kapitałowego, który EBC przekaże na rzecz danego KBC, a znak „-” do udziału kapitałowego, który dany KBC przekaże na rzecz EBC.

Artykuł 2

Korekta opłaconego kapitału

1.   Uwzględniając wysokość kapitału EBC, który poszczególne KBC już opłaciły, oraz wysokość kapitału EBC, który poszczególne KBC opłacą z dniem 1 stycznia 2019 r. zgodnie z art. 1 decyzji (UE) 2019/44 (EBC/2018/28) – w odniesieniu do KBC strefy euro, oraz zgodnie z art. 1 decyzji (UE) 2019/48 (EBC/2018/32) – w odniesieniu do KBC spoza strefy euro, w pierwszym dniu operacyjnym transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) następującym po 1 stycznia 2019 r. poszczególne KBC przekażą lub otrzymają kwotę netto wskazaną obok ich nazw w czwartej kolumnie tabeli zawartej w załączniku II do niniejszej decyzji, przy czym znak „+” odnosi się do kwoty, którą KBC przekaże na rzecz EBC, a znak „-” do kwoty, którą EBC przekaże na rzecz KBC.

2.   W pierwszym dniu operacyjnym systemu TARGET2 następującym po dniu 1 stycznia 2019 r. EBC i KBC zobowiązane do przekazania określonych kwot zgodnie z ust. 1 przekażą osobno odsetki od odpowiednich kwot naliczone za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia takiego przekazania. Podmioty przekazujące i otrzymujące powyższe odsetki będą tożsame z podmiotami przekazującymi i otrzymującymi kwoty, z tytułu których odsetki te zostały naliczone.

Artykuł 3

Postanowienia ogólne

1.   Przekazy określone w art. 2 zostaną dokonane za pośrednictwem systemu TARGET2.

2.   W przypadku gdy dany KBC nie ma dostępu do systemu TARGET2, przekaże on kwoty określone w art. 2 w drodze uznania rachunku wskazanego w odpowiednim czasie przez EBC lub KBC.

3.   Odsetki naliczane zgodnie z art. 2 ust. 2 oblicza się w oparciu o okresy dzienne, przy użyciu metody naliczania przyjmującej 360-dniowy rok oraz przy zastosowaniu stopy procentowej równej ostatniej dostępnej krańcowej stopie procentowej zastosowanej przez Eurosystem w ofertach przetargowych na podstawowe operacje refinansujące.

4.   EBC oraz KBC zobowiązane do przekazania odpowiednich kwot zgodnie z art. 2 wydadzą, przy zastosowaniu odpowiednich procedur, instrukcje niezbędne do prawidłowego i terminowego przekazania środków.

Artykuł 4

Wejście w życie i utrata mocy obowiązującej

1.   Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

2.   Z dniem 1 stycznia 2019 r. traci moc decyzja EBC/2013/29.

3.   Odniesienia do decyzji EBC/2013/29 należy rozumieć jako odniesienia do niniejszej decyzji.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 29 listopada 2018 r.

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/43 z dnia 29 listopada 2018 r. dotycząca procentowego udziału krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego i uchylajaca decyzję EBC/2013/28 (EBC/2018/27) (zob. s. 178 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(2)  Decyzja EBC/2013/29 z dnia 29 sierpnia 2013 r. określająca warunki przekazywania udziałów kapitałowych w Europejskim Banku Centralnym pomiędzy krajowymi bankami centralnymi oraz korekty opłaconego kapitału (Dz.U. L 16 z 21.1.2014, s. 55).

(3)  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/44 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro, zmieniająca decyzję EBC/2014/61 i uchylająca decyzję EBC/2013/30 (EBC/2018/28) (zob. s. 180 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(4)  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/48 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne spoza strefy euro i uchylająca decyzję EBC/2013/31 (EBC/2018/32) (zob. s. 196 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(5)  Decyzja EBC/2013/30 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro (Dz.U. L 16 z 21.1.2014, s. 61).

(6)  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/287 z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie opłacenia przez Lietuvos bankas kapitału, przekazania aktywów rezerwy walutowej oraz wniesienia wkładu na poczet rezerw kapitałowych i celowych Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2014/61) (Dz.U. L 50 z 21.2.2015, s. 44).

(7)  Decyzja EBC/2013/31 z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne spoza strefy euro (Dz.U. L 16 z 21.1.2014, s. 63).


ZAŁĄCZNIK I

KAPITAŁ SUBSKRYBOWANY PRZEZ KBC

 

Udział subskrybowany na dzień 31 grudnia 2018 r.

(euro)

Udział subskrybowany od dnia 1 stycznia 2019 r.

(euro)

Udział podlegający przekazaniu

(euro)

KBC strefy euro

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

268 222 025,17

273 656 178,72

5 434 153,55

Deutsche Bundesbank

1 948 208 997,34

1 988 229 048,48

40 020 051,14

Eesti Pank

20 870 613,63

21 303 613,91

433 000,28

Central Bank of Ireland

125 645 857,06

127 237 133,10

1 591 276,04

Bank of Greece

220 094 043,74

187 186 022,25

– 32 908 021,49

Banco de España

957 028 050,02

902 708 164,54

– 54 319 885,48

Banque de France

1 534 899 402,41

1 537 811 329,32

2 911 926,91

Banca d'Italia

1 332 644 970,33

1 277 599 809,38

– 55 045 160,95

Central Bank of Cyprus

16 378 235,70

16 269 985,63

– 108 250,07

Latvijas Banka

30 537 344,94

29 563 094,31

– 974 250,63

Lietuvos bankas

44 728 929,21

43 938 703,70

– 790 225,51

Banque centrale du Luxembourg

21 974 764,35

24 572 766,05

2 598 001,70

Central Bank of Malta

7 014 604,58

7 923 905,17

909 300,59

De Nederlandsche Bank

433 379 158,03

440 328 812,57

6 949 654,54

Oesterreichische Nationalbank

212 505 713,78

220 018 268,69

7 512 554,91

Banco de Portugal

188 723 173,25

177 172 890,71

– 11 550 282,54

Banka Slovenije

37 400 399,43

36 382 848,76

– 1 017 550,67

Národná banka Slovenska

83 623 179,61

86 643 356,59

3 020 176,98

Suomen Pankki

136 005 388,82

137 564 189,84

1 558 801,02

KBC spoza strefy euro

Българска народна банка (Narodowy Bank Bułgarii)

92 986 810,73

92 131 635,17

– 855 175,56

Česká národní banka

174 011 988,64

175 062 014,33

1 050 025,69

Danmarks Nationalbank

161 000 330,15

162 223 555,95

1 223 225,80

Hrvatska narodna banka

65 199 017,58

61 410 265,11

– 3 788 752,47

Magyar Nemzeti Bank

149 363 447,55

144 492 194,37

– 4 871 253,18

Narodowy Bank Polski

554 565 112,18

563 636 468,10

9 071 355,92

Banca Naţională a României

281 709 983,98

264 887 922,99

– 16 822 060,99

Sveriges Riksbank

246 041 585,69

273 028 328,31

26 986 742,62

Bank of England

1 480 243 941,72

1 552 024 563,60

71 780 621,88

Razem  (1):

10 825 007 069,61

10 825 007 069,61

0,00


(1)  W związku z zaokrągleniami wskazane kwoty mogą nie sumować się do kwoty podanej w rubryce „Razem”.


ZAŁĄCZNIK II

KAPITAŁ OPŁACONY PRZEZ KBC

 

Udział opłacony na dzień 31 grudnia 2018 r.

(euro)

Udział opłacony od dnia 1 stycznia 2019 r.

(euro)

Kwota przekazywanej płatności

(euro)

KBC strefy euro

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

268 222 025,17

273 656 178,72

5 434 153,55

Deutsche Bundesbank

1 948 208 997,34

1 988 229 048,48

40 020 051,14

Eesti Pank

20 870 613,63

21 303 613,91

433 000,28

Central Bank of Ireland

125 645 857,06

127 237 133,10

1 591 276,04

Bank of Greece

220 094 043,74

187 186 022,25

– 32 908 021,49

Banco de España

957 028 050,02

902 708 164,54

– 54 319 885,48

Banque de France

1 534 899 402,41

1 537 811 329,32

2 911 926,91

Banca d'Italia

1 332 644 970,33

1 277 599 809,38

– 55 045 160,95

Central Bank of Cyprus

16 378 235,70

16 269 985,63

– 108 250,07

Latvijas Banka

30 537 344,94

29 563 094,31

– 974 250,63

Lietuvos bankas

44 728 929,21

43 938 703,70

– 790 225,51

Banque centrale du Luxembourg

21 974 764,35

24 572 766,05

2 598 001,70

Central Bank of Malta

7 014 604,58

7 923 905,17

909 300,59

De Nederlandsche Bank

433 379 158,03

440 328 812,57

6 949 654,54

Oesterreichische Nationalbank

212 505 713,78

220 018 268,69

7 512 554,91

Banco de Portugal

188 723 173,25

177 172 890,71

– 11 550 282,54

Banka Slovenije

37 400 399,43

36 382 848,76

– 1 017 550,67

Národná banka Slovenska

83 623 179,61

86 643 356,59

3 020 176,98

Suomen Pankki

136 005 388,82

137 564 189,84

1 558 801,02

KBC spoza strefy euro

Българска народна банка (Narodowy Bank Bułgarii)

3 487 005,40

3 454 936,32

– 32 069,08

Česká národní banka

6 525 449,57

6 564 825,54

39 375,97

Danmarks Nationalbank

6 037 512,38

6 083 383,35

45 870,97

Hrvatska narodna banka

2 444 963,16

2 302 884,94

– 142 078,22

Magyar Nemzeti Bank

5 601 129,28

5 418 457,29

– 182 671,99

Narodowy Bank Polski

20 796 191,71

21 136 367,55

340 175,84

Banca Naţională a României

10 564 124,40

9 933 297,11

– 630 827,29

Sveriges Riksbank

9 226 559,46

10 238 562,31

1 012 002,85

Bank of England

55 509 147,81

58 200 921,14

2 691 773,33

Razem  (1):

7 740 076 934,57

7 659 443 757,27

– 80 633 177,30


(1)  W związku z zaokrągleniami wskazane kwoty mogą nie sumować się do kwoty podanej w rubryce „Razem”.