15.12.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 333/10


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/2324

z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej glifosat, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (1), w szczególności jego art. 20 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywą Komisji 2001/99/WE (2) włączono glifosat jako substancję czynną do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (3).

(2)

Substancje czynne włączone do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG uznaje się za zatwierdzone na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 i są one wymienione w części A załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (4).

(3)

Zatwierdzenie substancji czynnej glifosat, określonej w części A załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011, wygasa w dniu 15 grudnia 2017 r.

(4)

Wniosek o odnowienie włączenia substancji czynnej glifosat do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG złożono zgodnie z art. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1141/2010 (5) w terminie określonym w tym artykule.

(5)

Wnioskodawca złożył dodatkową dokumentację wymaganą zgodnie z art. 9 rozporządzenia (UE) nr 1141/2010. Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy stwierdziło, że wniosek jest kompletny.

(6)

Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy w porozumieniu z państwem członkowskim pełniącym rolę współsprawozdawcy przygotowało sprawozdanie z oceny dotyczącej odnowienia i w dniu 20 grudnia 2013 r. przedłożyło je Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (dalej „Urząd”) oraz Komisji.

(7)

Urząd przekazał sprawozdanie z oceny dotyczącej odnowienia wnioskodawcy i państwom członkowskim, dając im możliwość przedstawienia uwag, a otrzymane uwagi przekazał Komisji. Urząd podał również do wiadomości publicznej dodatkową dokumentację skróconą.

(8)

W związku z ustaleniami Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem opublikowanymi w dniu 20 marca 2015 r. i dotyczącymi potencjalnej rakotwórczości glifosatu Komisja w dniu 29 kwietnia 2015 r. upoważniła Urząd do dokonania przeglądu informacji leżących u podstaw tych ustaleń i do ich uwzględnienia w swoich wnioskach do dnia 13 sierpnia 2015 r.

(9)

W celu umożliwienia odpowiedniej oceny informacji (6) pochodzących z Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem oraz wyjątkowo dużej liczby uwag otrzymanych od państw członkowskich i obywateli, Komisja przedłużyła termin złożenia wniosków przez Urząd do dnia 30 października 2015 r.

(10)

W dniu 30 października 2015 r. (7) Urząd przekazał Komisji wnioski dotyczące tego, czy glifosat ma szanse spełnić kryteria zatwierdzenia przewidziane w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009. W dniu 28 stycznia 2016 r. Komisja przedstawiła projekt sprawozdania z przeglądu dotyczącego glifosatu na forum Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz.

(11)

Wnioskodawcy umożliwiono przedstawienie uwag do projektu sprawozdania z przeglądu.

(12)

Dyskusje, które miały miejsce w dniach 18 i 19 maja 2016 r. na forum Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz, wykazały, że w konkretnej sytuacji dotyczącej glifosatu szereg państw członkowskich pełniących rolę podmiotów zarządzających ryzykiem uważa za stosowne – przed podjęciem decyzji o odnowieniu zatwierdzenia – uzyskanie opinii Komitetu ds. Oceny Ryzyka Europejskiej Agencji Chemikaliów (dalej „Agencja”) na temat zharmonizowanej klasyfikacji w odniesieniu do rakotwórczości glifosatu, ponieważ taka opinia mogłaby mieć znaczenie dla zatwierdzenia w oparciu o kryteria ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 1107/2009.

(13)

Ewentualnie odnowienie zatwierdzenia glifosatu zostało również szczegółowo omówione poza forum Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz. W dniach 13 kwietnia 2016 r. (8) i 24 października 2017 r. (9) Parlament Europejski przyjął rezolucje dotyczące różnych projektów rozporządzeń wykonawczych Komisji w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej glifosat, a w dniu 6 października 2017 r. do Komisji Europejskiej wpłynęła drogą urzędową europejska inicjatywa obywatelska (ECI) (10), odnosząca się konkretnie do glifosatu w jednym z jej trzech celów, która uzyskała poparcie w formie potwierdzonych podpisów co najmniej miliona obywateli europejskich z co najmniej siedmiu państw członkowskich.

(14)

Jako że opinia Komitetu ds. Oceny Ryzyka Agencji na temat zharmonizowanej klasyfikacji w zakresie rakotwórczości glifosatu została uznana za niezbędną, w dniu 17 marca 2016 r. państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy przedłożyło, zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (11), dokumentację, w tym klasę zagrożenia rakotwórczego. Ze względu na czas wymagany na ocenę takiej dokumentacji okres zatwierdzenia substancji czynnej został na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/1056 (12) przedłużony do czasu upływu sześciu miesięcy od daty otrzymania przez Komisję opinii Komitetu ds. Oceny Ryzyka Agencji, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2017 r. W międzyczasie warunki zatwierdzenia substancji czynnej zostały zmienione rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/1313 (13) w świetle nowej wiedzy naukowej i technicznej.

(15)

Komitet ds. Oceny Ryzyka Agencji przyjął opinię (14) w dniu 15 marca 2017 r. i przekazał ją Komisji w dniu 15 czerwca 2017 r. W dniu 28 czerwca 2017 r. Komisja opublikowała w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zawiadomienie (15) potwierdzające datę jej otrzymania. W swojej opinii Komitet ds. Oceny Ryzyka Agencji stwierdził w drodze konsensusu, że na podstawie dostępnych obecnie informacji nie ma uzasadnienia dla klasyfikacji zagrożenia w odniesieniu do rakotwórczości glifosatu.

(16)

W swoich wnioskach z października 2015 r. Urząd stwierdził istnienie luki w danych umożliwiającej wykluczenie potencjalnego oddziaływania na układ hormonalny zaobserwowanego w jednym badaniu. Właściwe dane zostały udostępnione zbyt późno, aby można je było uwzględnić we wzajemnej ocenie. W dniu 27 września 2016 r. Komisja zwróciła się do Urzędu o ocenę tych informacji dodatkowych. W dniu 7 września 2017 r. (16) Urząd przedstawił Komisji swoje wnioski dotyczące potencjalnych właściwości glifosatu zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego. W swoich wnioskach Urząd potwierdził, że luki w danych zostały odpowiednio uwzględnione, ponieważ z wagi dowodów wynika, że glifosat nie ma właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego poprzez oddziaływanie związane z estrogenami, androgenami, tarczycą lub steroidogenezą, w oparciu o kompleksową bazę danych toksykologicznych. Dostępne badania ekotoksykologiczne nie zaprzeczają temu wnioskowi.

(17)

W odniesieniu do jednego lub większej liczby reprezentatywnych zastosowań co najmniej jednego środka ochrony roślin zawierającego substancję czynną glifosat ustalono, że kryteria zatwierdzenia przewidziane w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 zostały spełnione. Wspomniane kryteria zatwierdzenia uznaje się zatem za spełnione.

(18)

Należy zatem odnowić zatwierdzenie glifosatu.

(19)

Chociaż na temat substancji czynnej glifosat istnieje już dużo informacji, które zostały ocenione i prowadzą do wniosku, że należy odnowić zatwierdzenie substancji czynnej glifosat, dodatkowe informacje dotyczące glifosatu są publikowane w wyjątkowo szybkim tempie w porównaniu z innymi substancjami czynnymi. Przy podejmowaniu decyzji o długości okresu zatwierdzenia glifosatu należy zatem uwzględnić możliwość szybkich zmian naukowych i technicznych, biorąc przy tym pod uwagę fakt, że glifosat jest jednym z najpowszechniej stosowanych środków chwastobójczych w Unii.

(20)

W świetle powyższych szczególnych okoliczności oraz innych uzasadnionych czynników, o których mowa w motywach powyżej, i biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i ochrony, zgodnego z wysokim poziomem ochrony, do którego dąży Unia, z punktu widzenia zarządzania ryzykiem należy przewidzieć odnowienie zatwierdzenia glifosatu na okres pięciu lat, zapewniając ponowną ocenę glifosatu w pierwszej kolejności przed innymi substancjami czynnymi.

(21)

Zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 w związku z jego art. 6 oraz w świetle aktualnej wiedzy naukowej i technicznej należy uwzględnić pewne warunki i ograniczenia.

(22)

Zgodnie z art. 20 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 w związku z jego art. 13 ust. 4 należy odpowiednio zmienić załącznik do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011.

(23)

Ze względu na to, że obecne zatwierdzenie glifosatu wygasa z dniem 15 grudnia 2017 r., niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie możliwie jak najszybciej.

(24)

Niniejsze rozporządzenie powinno obowiązywać od dnia następującego po dniu wygaśnięcia zatwierdzenia substancji czynnej glifosat, o którym mowa w motywie 3.

(25)

Stały Komitet ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz nie wydał opinii w terminie ustalonym przez jego przewodniczącego. Uznano, że niezbędny jest akt wykonawczy, i przewodniczący przedłożył komitetowi odwoławczemu projekt aktu wykonawczego do dalszego rozpatrzenia. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu odwoławczego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Odnowienie zatwierdzenia substancji czynnej

Odnawia się zatwierdzenie substancji czynnej glifosat określonej w załączniku I, z zastrzeżeniem warunków wyszczególnionych w tym załączniku.

Artykuł 2

Zmiany w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 540/2011

W załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Wejście w życie i data rozpoczęcia stosowania

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 16 grudnia 2017 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 12 grudnia 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1.

(2)  Dyrektywa Komisji 2001/99/WE z dnia 20 listopada 2001 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 91/414/EWG dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, w celu włączenia glifosatu oraz tifensulfuronu metylowego jako substancji czynnych (Dz.U. L 304 z 21.11.2001, s. 14).

(3)  Dyrektywa Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotycząca wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1).

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 540/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wykazu zatwierdzonych substancji czynnych (Dz.U. L 153 z 11.6.2011, s. 1).

(5)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1141/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie ustanowienia procedury odnowienia włączenia drugiej grupy substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG i sporządzenia wykazu tych substancji (Dz.U. L 322 z 8.12.2010, s. 10).

(6)  IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, Volume 112 (2015). Dostępne na stronie internetowej: www.iarc.fr.

(7)  EFSA (European Food Safety Authority), 2015. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance glyphosate (Wnioski z weryfikacji oceny ryzyka stwarzanego przez pestycydy, dotyczącej substancji czynnej glifosat). Dziennik EFSA 2015;13(11):4302, 107 s. doi:10.2903/j.efsa.2015.4302. Dostępny na stronie internetowej: www.efsa.europa.eu.

(8)  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie projektu rozporządzenia wykonawczego Komisji w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej glifosat, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 (D044281/01 – 2016/2624(RSP)). Dostępna na stronie internetowej: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2016-0119&language=PL&ring=B8-2016-0439.

(9)  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie projektu rozporządzenia wykonawczego Komisji w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej glifosat, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 (D053565-01 –2017/2904(RSP). Dostępna na stronie internetowej: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0395&language=EN&ring=B8-2017-0567.

(10)  Numer rejestracji nadany przez Komisję: ECI(2017)000002, dostępna na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/2017/000002?lg=pl.

(11)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1).

(12)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1056 z dnia 29 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresu zatwierdzenia substancji czynnej glifosat (Dz.U. L 173 z 30.6.2016, s. 52).

(13)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1313 z dnia 1 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej glifosat (Dz.U. L 208 z 2.8.2016, s. 1).

(14)  Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) (2017). Opinion of the Committee for Risk Assessment proposing harmonised classification and labelling of glyphosate (ISO); N-(phosphonomethyl)glycine (EC Number: 213-997-4; CAS Number: 1071-83-6) [Opinia Komitetu ds. Oceny Ryzyka dotycząca proponowanej harmonizacji klasyfikacji i etykietowania glifosatu (ISO); N-(fosfonometylo)glicyna (nr WE: 213-997-4; nr CAS 1071-83-6)].

(15)  Zawiadomienie Komisji w sprawie daty wpłynięcia opinii Komitetu ds. Oceny Ryzyka Europejskiej Agencji Chemikaliów dotyczącej proponowanej harmonizacji klasyfikacji i etykietowania glifosatu na szczeblu UE (Dz.U. C 204 z 28.6.2017, s. 5).

(16)  EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności), 2017 r. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the potential endocrine disrupting properties of glyphosate (Wnioski z weryfikacji oceny ryzyka stwarzanego przez pestycydy, dotyczącej potencjalnych właściwości glifosatu zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego). Dziennik EFSA 2017;15(9):4979, 20 s., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4979.


ZAŁĄCZNIK I

Nazwa zwyczajowa,

Numery identyfikacyjne

Nazwa IUPAC

Czystość (1)

Data zatwierdzenia

Wygaśnięcie zatwierdzenia

Przepisy szczegółowe

Glifosat

Nr CAS 1071-83-6

Nr CIPAC 284

N-(fosfonometylo)glicyna

≥ 950 g/kg

Zanieczyszczenia:

Formaldehyd, mniej niż 1 g/kg

N-nitrozo-glifosat, mniej niż 1 mg/kg

16 grudnia 2017 r.

15 grudnia 2022 r.

Zezwala się wyłącznie na stosowanie w charakterze środka chwastobójczego.

W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad, o których mowa w art. 29 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, uwzględnia się wnioski ze sprawozdania z przeglądu dotyczącego glifosatu, w szczególności jego dodatki I i II.

W swojej ogólnej ocenie państwa członkowskie zwracają szczególną uwagę na:

ochronę wód gruntowych na obszarach podatnych na zagrożenia, w szczególności w odniesieniu do zastosowań innych niż pod uprawy,

ochronę operatorów i użytkowników bez specjalnego przygotowania zawodowego,

ryzyko dla kręgowców lądowych i roślin lądowych niebędących przedmiotem zwalczania,

ryzyko dla różnorodności i liczebności stawonogów i kręgowców niebędących przedmiotem zwalczania poprzez zależności troficzne,

w okresie poprzedzającym zbiory – zgodność zastosowań z dobrą praktyką rolniczą.

W warunkach stosowania uwzględnia się, w stosownych przypadkach, środki zmniejszające ryzyko.

Państwa członkowskie zapewniają ograniczenie stosowania środków ochrony roślin zawierających glifosat na określonych obszarach wymienionych w art. 12 lit. a) dyrektywy 2009/128/WE.

Państwa członkowskie zapewniają równoważność specyfikacji materiału technicznego wytwarzanego do celów handlowych i specyfikacji materiału badawczego stosowanego w badaniach toksykologicznych.

Państwa członkowskie zapewniają, aby środki ochrony roślin zawierające glifosat nie zawierały składnika obojętnego – polietoksylowanej aminy łojowej (nr CAS 61791-26-2).


(1)  Dodatkowe dane szczegółowe dotyczące identyfikacji i specyfikacji substancji czynnej znajdują się w sprawozdaniu z przeglądu.


ZAŁĄCZNIK II

W załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w części A skreśla się pozycję 25 dotyczącą glifosatu;

2)

w części B dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

Nazwa zwyczajowa,

Numery identyfikacyjne

Nazwa IUPAC

Czystość (1)

Data zatwierdzenia

Wygaśnięcie zatwierdzenia

Przepisy szczegółowe

„118

Glifosat

Nr CAS 1071-83-6

Nr CIPAC 284

N-(fosfonometylo)glicyna

≥ 950 g/kg

Zanieczyszczenia:

Formaldehyd, mniej niż 1 g/kg

N-nitrozo-glifosat, mniej niż 1 mg/kg

16 grudnia 2017 r.

15 grudnia 2022 r.

Zezwala się wyłącznie na stosowanie w charakterze środka chwastobójczego.

W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad, o których mowa w art. 29 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, uwzględnia się wnioski ze sprawozdania z przeglądu dotyczącego glifosatu, w szczególności jego dodatki I i II.

W swojej ogólnej ocenie państwa członkowskie zwracają szczególną uwagę na:

ochronę wód gruntowych na obszarach podatnych na zagrożenia, w szczególności w odniesieniu do zastosowań innych niż pod uprawy,

ochronę operatorów i użytkowników bez specjalnego przygotowania zawodowego,

ryzyko dla kręgowców lądowych i roślin lądowych niebędących przedmiotem zwalczania,

ryzyko dla różnorodności i liczebności stawonogów i kręgowców niebędących przedmiotem zwalczania poprzez zależności troficzne,

w okresie poprzedzającym zbiory – zgodność zastosowań z dobrą praktyką rolniczą.

W warunkach stosowania uwzględnia się, w stosownych przypadkach, środki zmniejszające ryzyko.

Państwa członkowskie zapewniają ograniczenie stosowania środków ochrony roślin zawierających glifosat na określonych obszarach wymienionych w art. 12 lit. a) dyrektywy 2009/128/WE.

Państwa członkowskie zapewniają równoważność specyfikacji materiału technicznego wytwarzanego do celów handlowych i specyfikacji materiału badawczego stosowanego w badaniach toksykologicznych.

Państwa członkowskie zapewniają, aby środki ochrony roślin zawierające glifosat nie zawierały składnika obojętnego – polietoksylowanej aminy łojowej (nr CAS 61791-26-2).


(1)  Dodatkowe dane szczegółowe dotyczące identyfikacji i specyfikacji substancji czynnej znajdują się w sprawozdaniu z przeglądu.”