14.12.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 331/44


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/2313

z dnia 13 grudnia 2017 r.

określające specyfikacje dotyczące formatu paszportu roślin służącego przemieszczaniu na terytorium Unii oraz paszportu roślin służącego wprowadzaniu do strefy chronionej i przemieszczaniu w niej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylające dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE (1), w szczególności jego art. 83 ust. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W art. 83 ust. 7 rozporządzenia (UE) 2016/2031 upoważnia się Komisję do przyjmowania specyfikacji dotyczących formatu paszportu roślin służącego przemieszczaniu na terytorium Unii oraz paszportu roślin służącego wprowadzaniu do strefy chronionej i przemieszczaniu w niej. W celu zapewnienia dobrej widoczności i czytelności ważne jest, aby paszporty roślin posiadały znormalizowane formaty. Zapewni to również wyraźne odróżnienie paszportu roślin od wszelkich innych informacji lub etykiet.

(2)

Ze względu na różnice w wielkości i cechach roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, dla których wymagany jest paszport roślin, należy zapewnić pewien stopień elastyczności w odniesieniu do formatu specyfikacji paszportu roślin. W związku z tym w ramach każdej kategorii paszportów roślin określonych w częściach A–D załącznika należy udostępnić różne alternatywne wzory, które pozwolą uwzględnić wspomniane różnice roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, dla których wymagany jest paszport roślin. Ponadto we wzorach nie należy wyraźnie określać rozmiaru paszportów roślin, stosowania marginesu, proporcji wielkości ich elementów ani zastosowanej czcionki.

(3)

Elementy paszportu roślin powinny tworzyć prostokąt lub kwadrat oraz powinny wyraźnie oddzielać się od wszelkich innych nadruków lub elementów graficznych przy pomocy marginesu lub w inny sposób. Doświadczenie wskazuje, że ma to istotne znaczenie dla poprawy widoczności paszportów roślin i ich odróżnienia od wszelkich innych informacji lub etykiet.

(4)

Ze względu na pewność prawa niniejsze rozporządzenie powinno stosować się od tej samej daty co rozporządzenie (UE) 2016/2031.

(5)

Wiele roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, dla których paszporty roślin będą wydawane zgodnie z dyrektywą Komisji 92/105/EWG (2) przed datą rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia, będzie nadal dostępnych na rynku lub będą przemieszczane po tej dacie. Ponieważ żadne zagrożenie dla zdrowia nie wymaga natychmiastowej zmiany specyfikacji formatu, paszporty roślin wydane przed dniem 14 grudnia 2019 r. pozostają ważne do dnia 14 grudnia 2023 r.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wzory paszportów roślin

1.   Paszporty roślin służące przemieszczaniu na terytorium Unii powinny być zgodne z jednym ze wzorów przewidzianych w części A załącznika.

2.   Paszporty roślin służące wprowadzaniu do strefy chronionej i przemieszczaniu w niej powinny być zgodne z jednym ze wzorów przewidzianych w części B załącznika.

3.   Paszporty roślin służące przemieszczaniu na terytorium Unii, połączone z etykietą kwalifikacji zgodnie z art. 83 ust. 5 akapit drugi rozporządzenia (UE) 2016/2031, powinny być zgodne z jednym ze wzorów określonych w części C załącznika.

4.   Paszporty roślin służące wprowadzaniu do strefy chronionej i przemieszczaniu w niej, połączone z etykietą kwalifikacji zgodnie z art. 83 ust. 5 akapit drugi rozporządzenia (UE) 2016/2031, powinny być zgodne z jednym ze wzorów określonych w części D załącznika.

Artykuł 2

Wymogi dotyczące elementów paszportów roślin

Elementy paszportu roślin, jak określono w załączniku VII do rozporządzenia (UE) 2016/2031, są ułożone w prostokątny lub kwadratowy kształt, oraz są czytelne bez korzystania z narzędzi optycznych.

Są one oddzielone marginesem lub w inny sposób, wyraźnie wyodrębnione od wszelkich innych nadruków lub elementów graficznych w taki sposób, aby były dobrze i wyraźnie widoczne.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Data rozpoczęcia stosowania

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 14 grudnia 2019 r.

Paszporty roślin wydane przed dniem 14 grudnia 2019 r. zgodnie z dyrektywą 92/105/EWG pozostają ważne do dnia 14 grudnia 2023 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 grudnia 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 317 z 23.11.2016, s. 4.

(2)  Dyrektywa Komisji 92/105/EWG z dnia 3 grudnia 1992 r. ustanawiająca stopień normalizacji w odniesieniu do „paszportów” roślin używanych przy przemieszczaniu niektórych roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów w obrębie Wspólnoty i ustanawiająca szczegółowe procedury dotyczące wydawania takich „paszportów” roślin oraz warunki i szczegółowe procedury dotyczące ich wymiany (Dz.U. L 4 z 8.1.1993, s. 22).


ZAŁĄCZNIK

Specyfikacja techniczna: Zastosowana we wzorze wielkość paszportów roślin, stosowanie marginesu, proporcja wielkości ich elementów i czcionka są jedynie przykładowe.

Flaga Unii może być drukowana w kolorze lub czarno-biała, z białymi gwiazdami na czarnym tle lub odwrotnie.

Legenda

1.

Słowa „Plant Passport” lub „Plant Passport – PZ” (Paszport roślin, Paszport roślin – strefa chroniona) oraz, w stosownych przypadkach, w jednym z języków oficjalnych Unii Europejskiej, mają być rozdzielone ukośnikiem.

2.

Nazwa(-y) botaniczna(-e) danego gatunku lub taksonu w przypadku roślin lub produktów roślinnych bądź w stosownych przypadkach nazwa danego przedmiotu oraz, opcjonalnie, nazwa odmiany.

3.

Dwuliterowy kod wskazany w normie ISO 3166-1-alfa-2 (1), o którym mowa w art. 67 lit. a) rozporządzenia (UE) 2016/2031, w odniesieniu do państwa członkowskiego, w którym podmiot zawodowy wydający paszport roślin jest zarejestrowany.

4.

Alfabetyczny, liczbowy lub alfanumeryczny krajowy numer rejestracyjny danego podmiotu zawodowego.

5.

W stosownych przypadkach, kod identyfikacyjny danej rośliny, produktu roślinnego lub innego przedmiotu.

6.

W stosownych przypadkach, niepowtarzalny kod kreskowy, kod QR, hologram, mikroprocesor lub inny nośnik danych, uzupełniający kod identyfikacyjny.

7.

W stosownych przypadkach, dwuliterowy kod wskazany w normie ISO 3166-1-alfa-2, o którym mowa w art. 67 lit. a) rozporządzenia (UE) 2016/2031, w odniesieniu do państwa członkowskiego pochodzenia.

8.

W stosownych przypadkach, nazwa(-y) danego państwa trzeciego/państw pochodzenia lub jego/ich dwuliterowy kod wskazany w normie ISO 3166-1 alfa-2.

9.

Nazwa(-y) botaniczna(-e) agrofaga kwarantannowego dla strefy chronionej lub, alternatywnie, kody konkretnie przypisane tym agrofagom, o których mowa w art. 32 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/2031.

10.

Informacje wymagane na potrzeby etykiety urzędowej dla nasion lub innego materiału rozmnożeniowego, o których mowa odpowiednio w art. 10 ust. 1 dyrektywy Rady 66/401/EWG (2), art. 10 ust. 1 dyrektywy Rady 66/402/EWG (3), art. 10 ust. 1 dyrektywy Rady 68/193/EWG (4), art. 12 dyrektywy Rady 2002/54/WE (5), art. 28 ust. 1 dyrektywy Rady 2002/55/WE (6), art. 13 ust. 1 dyrektywy Rady 2002/56/WE (7) i art. 12 ust. 1 dyrektywy Rady 2002/57/WE (8), lub etykiety dla przedelitarnego, elitarnego lub kwalifikowanego materiału rozmnożeniowego, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. b) dyrektywy Rady 2008/90/WE (9).

CZĘŚĆ A

Wzory paszportów roślin na potrzeby przemieszczania na terytorium Unii, o których mowa w art. 1 ust. 1

Image Image

CZĘŚĆ B

Wzory paszportów roślin na potrzeby wprowadzania do strefy chronionej i przemieszczania w niej, o których mowa w art. 1 ust. 2

Image Image

CZĘŚĆ C

Wzory paszportów roślin na potrzeby przemieszczania na terytorium Unii, połączone z etykietą kwalifikacji, o których mowa w art. 1 ust. 3

Image

CZĘŚĆ D

Wzory paszportów roślin na potrzeby wprowadzania do strefy chronionej i przemieszczania w niej, połączone z etykietą kwalifikacji, o których mowa w art. 1 ust. 4

Image

(1)  ISO 3166-1:2006, Kody nazw państw i ich jednostek administracyjnych – Część 1: Kody państw: Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, Genewa.

(2)  Dyrektywa Rady 66/401/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych (Dz.U. 125 z 11.7.1966, s. 2298/66).

(3)  Dyrektywa Rady 66/402/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin zbożowych (Dz.U. 125 z 11.7.1966, s. 2309/66).

(4)  Dyrektywa Rady 68/193/EWG z dnia 9 kwietnia 1968 r. w sprawie obrotu materiałem do wegetatywnego rozmnażania winorośli (Dz.U. L 93 z 17.4.1968, s. 15).

(5)  Dyrektywa Rady 2002/54/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym buraka (Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 2).

(6)  Dyrektywa Rady 2002/55/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym warzyw (Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 33).

(7)  Dyrektywa Rady 2002/56/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu sadzeniakami ziemniaków (Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 60).

(8)  Dyrektywa Rady 2002/57/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych (Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 74).

(9)  Dyrektywa Rady 2008/90/WE z dnia 29 września 2008 r. w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym roślin sadowniczych oraz roślinami sadowniczymi przeznaczonymi do produkcji owoców (Dz.U. L 267 z 8.10.2008, s. 8).