17.1.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 12/62


Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/2268 z dnia 26 września 2017 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 334 z dnia 15 grudnia 2017 r. )

1.

Strona 49, wiersz pierwszy:

zamiast:

„0B001

b.

(ciąg dalszy)”,

powinno być:

„1C005

b.

(ciąg dalszy)”.

2.

Strona 56, wiersz pierwszy:

zamiast:

„0B001

a. 2. a.

(ciąg dalszy)”,

powinno być:

„1C111

a. 2. a.

(ciąg dalszy)”.

3.

Strona 57, wiersz pierwszy:

zamiast:

„0B001

a. 4.

(ciąg dalszy)”,

powinno być:

„1C111

a. 4.

(ciąg dalszy)”.

4.

Strona 58, wiersz pierwszy:

zamiast:

„0B001

c.

(ciąg dalszy)”,

powinno być:

„1C111

c.

(ciąg dalszy)”.

5.

Strona 79, wiersz pierwszy:

zamiast:

„0B001

d.

(ciąg dalszy)”,

powinno być:

„2B002

d.

(ciąg dalszy)”.