9.12.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 326/55


Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2228 z dnia 4 grudnia 2017 r. zmieniającego załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 319 z 5 grudnia 2017 r. )

Strona 4, załącznik, tabela, kolumna a „Numer porządkowy”:

zamiast:

„X”,

powinno być:

„306”.

Strona 5, załącznik, tabela, kolumna a „Numer porządkowy”:

zamiast:

„Y”,

powinno być:

„307”.