22.11.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 306/9


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/2169

z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie formatu i zasad przekazywania europejskiej statystyki dotyczącej cen gazu ziemnego i energii elektrycznej na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1952

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1952 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie europejskiej statystyki dotyczącej cen gazu ziemnego i energii elektrycznej oraz uchylające dyrektywę 2008/92/WE (1), w szczególności jego art. 5 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem (UE) 2016/1952 ustanowiono wspólne ramy tworzenia porównywalnej europejskiej statystyki dotyczącej cen gazu ziemnego i energii elektrycznej dla odbiorców będących gospodarstwami domowymi oraz odbiorców końcowych niebędących gospodarstwami domowymi w Unii.

(2)

Zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/1952 państwa członkowskie powinny przekazywać dane statystyczne w formie elektronicznej, aby przestrzegać właściwego formatu technicznego, który ma zostać określony przez Komisję.

(3)

Standard wymiany danych statystycznych i metadanych – SDMX (Statistical Data and Metadata Exchange) zapewnia standardy statystyczne i techniczne dla wymiany statystyki publicznej. Komisja (Eurostat) w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi powinna zatem ustanowić w obrębie Europejskiego Systemu Statystycznego format techniczny zgodny z tymi standardami.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Dane dotyczące cen gazu ziemnego i energii elektrycznej dla odbiorców będących gospodarstwami domowymi oraz odbiorców końcowych niebędących gospodarstwami domowymi w Unii są przekazywane do Eurostatu za pośrednictwem pojedynczego punktu wprowadzania danych, aby umożliwić Komisji (Eurostatowi) pozyskiwanie tych danych drogą elektroniczną.

Artykuł 2

Strukturę stosowaną do przekazywania danych Komisji (Eurostatowi) określono w załącznikach.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 listopada 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 311 z 17.11.2016, s. 1.


ZAŁĄCZNIK I

Struktura przekazywania danych statystycznych dotyczących cen gazu ziemnego

Informacje, które należy uwzględnić w przesyłanych plikach:

Informacje ogólne

Pole

Uwagi

Częstotliwość

Państwo

Nazwa państwa sprawozdającego

Półrocze

Organizacja

Nazwa organizacji sprawozdającej

Półrocze

Osoba odpowiedzialna za kontakty

Imię i nazwisko urzędnika sprawozdającego

Półrocze

Adres e-mail

Adres e-mail urzędnika sprawozdającego

Półrocze

Rok

Rok odniesienia dla danych (2017, 2018 itd.)

Półrocze

Półrocze

1 lub 2

Półrocze

Dla każdego zakresu zużycia należy przekazywać pola w tablicach 1, 2 i 4.

Zakresy dla konsumentów będących gospodarstwami domowymi są następujące:

Zakres-D1 (małe): roczne zużycie poniżej 20 GJ,

Zakres-D2 (średnie): roczne zużycie równe 20 lub większe, ale mniejsze niż 200 GJ,

Zakres-D3 (duże): roczne zużycie równe 200 GJ lub większe.

Zakresy dla konsumentów niebędących gospodarstwami domowymi są następujące:

Zakres-I1: roczne zużycie poniżej 1 000 GJ,

Zakres-I2: roczne zużycie równe 1 000 lub większe, ale mniejsze niż 10 000 GJ,

Zakres-I3: roczne zużycie równe 10 000 lub większe, ale mniejsze niż 100 000 GJ,

Zakres-I4: roczne zużycie równe 100 000 lub większe, ale mniejsze niż 1 000 000 GJ,

Zakres-I5: roczne zużycie równe 1 000 000 lub większe, ale mniejsze niż 4 000 000 GJ,

Zakres-I6: roczne zużycie równe 4 000 000 GJ lub większe.

Dane w tablicy 3 należy podać jako średnie obejmujące wszystkie zakresy zużycia łącznie.

Tablica 1: Główne poziomy cen

Pole

Uwagi

Częstotliwość

Status poufności

 

Półrocze

Cena bez podatków

wartość

status obserwacji

Ten poziom cen obejmuje jedynie składnik „energia i dostawa” i składnik „sieć”.

Półrocze

Cena bez VAT i innych podatków podlegających zwrotowi

wartość

status obserwacji

Ten poziom cen obejmuje składnik „energia i dostawa”, składnik „sieć” oraz podatki, opłaty, obciążenia i należności uważane za niepodlegające zwrotowi dla odbiorców końcowych niebędących gospodarstwami domowymi. Dla odbiorców będących gospodarstwami domowymi ten poziom cen obejmuje składniki „energia” i „sieć” oraz podatki, opłaty, obciążenia i należności, lecz nie obejmuje podatku VAT.

Półrocze

Cena obejmująca wszystkie podatki i VAT (podlegające i niepodlegające zwrotowi)

wartość

status obserwacji

Ten poziom cen obejmuje składnik „energia i dostawa”, składnik „sieć” oraz wszystkie podlegające i niepodlegające zwrotowi podatki, opłaty, obciążenia i należności, łącznie z podatkiem VAT.

Półrocze

Wartości podano w walucie krajowej na gigadżul (wartość opałowa brutto).

Status poufności i obserwacji określono z wykorzystaniem standardowych list kodowych.

Tablica 2: Szczegółowy podział cen według składników i składników podrzędnych

Pole

Uwagi

Częstotliwość

Status poufności

 

 

Cena energii i dostawy

wartość

status obserwacji

Składnik ten obejmuje cenę nośników płaconą przez dostawcę za gaz ziemny lub cenę gazu ziemnego w punkcie wejścia do systemu przesyłowego, w tym, w stosownych przypadkach, następujące koszty ponoszone przez odbiorcę końcowego: koszty magazynowania plus koszty związane ze sprzedażą gazu ziemnego odbiorcom końcowym.

W ujęciu rocznym

Cena sieci

wartość

status obserwacji

Cena sieci obejmuje następujące koszty dla użytkownika końcowego: opłaty za przesył i dystrybucję, straty związane z przesyłem i dystrybucją, koszty sieci, koszty usług posprzedażnych, koszty serwisowania systemu i najem liczników oraz koszty pomiaru.

W ujęciu rocznym

Podatek od wartości dodanej

wartość

status obserwacji

Podatek od wartości dodanej, zgodnie z definicją w dyrektywie Rady 2006/112/WE (1)

W ujęciu rocznym

Podatki związane z odnawialnymi źródłami energii

wartość

status obserwacji

Podatki, opłaty, obciążenia lub należności związane z promocją odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej i CHP (kogeneracji).

W ujęciu rocznym

Podatki od mocy

wartość

status obserwacji

Podatki, opłaty i należności związane ze strategicznymi zapasami, opłatami za moc i bezpieczeństwem energetycznym; podatki za dystrybucję gazu ziemnego; koszty osierocone i opłaty za finansowanie organów regulacyjnych sektora energetycznego lub operatorów rynku i systemu.

W ujęciu rocznym

Podatki środowiskowe

wartość

status obserwacji

Podatki, opłaty i należności związane z jakością powietrza i na inne cele dotyczące środowiska; podatki od emisji CO2 lub innych gazów cieplarnianych.

W ujęciu rocznym

Inne podatki:

wartość

status obserwacji

Wszelkie inne podatki, opłaty i należności nieujęte w żadnej z powyższych czterech kategorii: wsparcie systemów lokalnego ogrzewania; lokalne lub regionalne opłaty skarbowe; rekompensata dla krajów wyspiarskich; opłaty koncesyjne związane z licencjami i opłaty za wykorzystanie terenu i własności prywatnej lub państwowej na potrzeby sieci lub innych instalacji.

W ujęciu rocznym

Okresem odniesienia dla wszystkich składników i składników podrzędnych jest rok.

Wartości podano w walucie krajowej na gigadżul (GJ), na podstawie wartości opałowej brutto.

Status poufności i obserwacji określono z wykorzystaniem standardowych list kodowych.

Tablica 3: Koszty sieci

Pole

Uwagi

Częstotliwość

Status poufności

 

 

Koszty przesyłu

odsetek

status obserwacji

Średni względny udział kosztów przesyłu dla odbiorców będących gospodarstwami domowymi i średni względny udział kosztów przesyłu dla odbiorców końcowych niebędących gospodarstwami domowymi wyrażony jako odsetek całkowitych kosztów dotyczących sieci.

W ujęciu rocznym

Koszty dystrybucji

odsetek

status obserwacji

Średni względny udział kosztów dystrybucji dla odbiorców będących gospodarstwami domowymi i średni względny udział kosztów dystrybucji dla odbiorców końcowych niebędących gospodarstwami domowymi wyrażony jako odsetek całkowitych kosztów dotyczących sieci.

W ujęciu rocznym

Okresem odniesienia dla kosztów przesyłu i dystrybucji jest rok.

Wartości podano w procentach.

Status poufności i obserwacji określono z wykorzystaniem standardowych list kodowych.

Tablica 4: Zużycie

Pole

Uwagi

Częstotliwość

Status poufności

 

 

Zużycie

odsetek

status obserwacji

Względny udział gazu ziemnego w każdym zakresie zużycia w oparciu o całkowite zużycie, do którego odnoszą się ceny.

W ujęciu rocznym

Okresem odniesienia dla zużycia jest rok.

Wartości podano w procentach.

Status poufności i obserwacji określono z wykorzystaniem standardowych list kodowych.


(1)  Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1).


ZAŁĄCZNIK II

Struktura przekazywania danych statystycznych dotyczących cen energii elektrycznej

Informacje, które należy uwzględnić w przesyłanych plikach:

Informacje ogólne

Pole

Uwagi

Częstotliwość

Państwo

Nazwa państwa sprawozdającego

Półrocze

Organizacja

Nazwa organizacji sprawozdającej

Półrocze

Osoba odpowiedzialna za kontakty

Imię i nazwisko urzędnika sprawozdającego

Półrocze

Adres e-mail

Adres e-mail urzędnika sprawozdającego

Półrocze

Rok

Rok odniesienia dla danych (2017, 2018 itd.)

Półrocze

Półrocze

1 lub 2

Półrocze

Dla każdego zakresu zużycia należy przekazywać pola w tablicach 1, 2 i 4.

Zakresy dla konsumentów będących gospodarstwami domowymi są następujące:

Zakres-DA (bardzo małe): roczne zużycie poniżej 1 000 kWh,

Zakres-DB (małe): roczne zużycie równe 1 000 lub większe, ale mniejsze niż 2 500 kWh,

Zakres-DC (średnie): roczne zużycie równe 2 500 lub większe, ale mniejsze niż 5 000 kWh,

Zakres-DD (duże): roczne zużycie równe 5 000 lub większe, ale mniejsze niż 15 000 kWh,

Zakres-DE (bardzo duże): roczne zużycie równe 15 000 kWh lub większe.

Zakresy dla konsumentów niebędących gospodarstwami domowymi są następujące:

Zakres-IA: roczne zużycie poniżej 20 MWh,

Zakres-IB: roczne zużycie równe 20 lub większe, ale mniejsze niż 500 MWh,

Zakres-IC: roczne zużycie równe 500 lub większe, ale mniejsze niż 2 000 MWh,

Zakres-ID: roczne zużycie równe 2 000 lub większe, ale mniejsze niż 20 000 MWh,

Zakres-IE: roczne zużycie równe 20 000 lub większe, ale mniejsze niż 70 000 MWh,

Zakres-IF: roczne zużycie równe 70 000 lub większe, ale mniejsze niż 150 000 MWh,

Zakres-IG: roczne zużycie równe 150 000 MWh lub większe.

Dane w tablicy 3 należy podać jako średnie obejmujące wszystkie zakresy zużycia.

Tablica 1: Główne poziomy cen

Pole

Uwagi

Częstotliwość

Status poufności

 

Półrocze

Cena bez podatków:

wartość

status obserwacji

Ten poziom cen obejmuje jedynie składnik „energia i dostawa” i składnik „sieć”.

Półrocze

Cena bez VAT i innych podatków podlegających zwrotowi

wartość

status obserwacji

Ten poziom cen obejmuje składnik „energia i dostawa”, składnik „sieć” oraz podatki, opłaty, obciążenia i należności uważane za niepodlegające zwrotowi dla odbiorców końcowych niebędących gospodarstwami domowymi. Dla odbiorców będących gospodarstwami domowymi ten poziom ceny obejmuje składniki „energia” i „sieć” oraz podatki, opłaty, obciążenia i należności, lecz nie obejmuje podatku VAT.

Półrocze

Cena obejmująca wszystkie podatki i VAT (podlegające i niepodlegające zwrotowi)

wartość

status obserwacji

Ten poziom cen obejmuje składnik „energia i dostawa”, składnik „sieć” oraz wszystkie podlegające i niepodlegające zwrotowi podatki, opłaty, obciążenia i należności, łącznie z podatkiem VAT.

Półrocze

Wartości są podane w walucie krajowej na kilowatogodzinę.

Status poufności i obserwacji określono z wykorzystaniem standardowych list kodowych.

Tablica 2: Szczegółowy podział cen według składników i składników podrzędnych

Pole

Uwagi

Częstotliwość

Status poufności

 

 

Cena energii i dostawy

wartość

status obserwacji

Składnik ceny całkowitej, dotyczący energii i dostawy, z wyłączeniem podatków.

Składnik ten obejmuje następujące koszty dla użytkownika końcowego: wytwarzanie, agregowanie, bilansowanie energii, koszty dostarczonej energii, obsługa klienta, zarządzanie obsługą klienta, pomiary i inne koszty związane z dostawą.

W ujęciu rocznym

Cena sieci

wartość

status obserwacji

Składnik ceny całkowitej, dotyczący cen sieci, z wyłączeniem podatków.

Cena sieci obejmuje następujące koszty dla użytkownika końcowego: opłaty za przesył i dystrybucję, straty związane z przesyłem i dystrybucją, koszty sieci, koszty usług posprzedażnych, koszty serwisowania systemu i najem liczników oraz koszty pomiaru.

W ujęciu rocznym

Podatek od wartości dodanej

wartość

status obserwacji

Podatek od wartości dodanej, zgodnie z definicją w dyrektywie 2006/112/WE Rady.

W ujęciu rocznym

Podatki związane z odnawialnymi źródłami energii

wartość

status obserwacji

Podatki, opłaty, obciążenia lub należności związane z promocją odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej i kogeneracji.

W ujęciu rocznym

Podatki od mocy

wartość

status obserwacji

Podatki, opłaty i należności związane z opłatami za moc, bezpieczeństwem energetycznym i wystarczalnością mocy wytwórczych; podatki w zakresie restrukturyzacji przemysłu węglowego; podatki za dystrybucję energii elektrycznej; koszty osierocone i opłaty za finansowanie organów regulacyjnych sektora energetycznego lub operatorów rynku i systemu.

W ujęciu rocznym

Podatki środowiskowe

wartość

status obserwacji

Podatki, opłaty i należności związane z jakością powietrza i na inne cele dotyczące środowiska; podatki od emisji CO2 lub innych gazów cieplarnianych.

W ujęciu rocznym

Podatki od energii jądrowej

wartość

status obserwacji

Podatki, opłaty, obciążenia lub należności związane z sektorem jądrowym, w tym opłaty związane z likwidacją obiektów jądrowych, opłaty z tytułu kontroli, opłaty związane z instalacjami jądrowymi.

W ujęciu rocznym

Inne podatki:

wartość

status obserwacji

Wszelkie inne podatki, opłaty i należności nieujęte w żadnej z powyższych pięciu kategorii: wsparcie systemów lokalnego ogrzewania; lokalne lub regionalne opłaty skarbowe; rekompensata dla krajów wyspiarskich; opłaty koncesyjne związane z licencjami i opłaty za wykorzystanie terenu i własności prywatnej lub państwowej na potrzeby sieci lub innych instalacji.

W ujęciu rocznym

Okresem odniesienia dla wszystkich składników i składników podrzędnych jest rok.

Wartości są podane w walucie krajowej na kilowatogodzinę.

Status poufności i obserwacji określono z wykorzystaniem standardowych list kodowych.

Tablica 3: Koszty sieci

Pole

Uwagi

Częstotliwość

Status poufności

 

 

Koszty przesyłu

odsetek

status obserwacji

Średni względny udział kosztów przesyłu dla odbiorców będących gospodarstwami domowymi i średni względny udział kosztów przesyłu dla odbiorców końcowych niebędących gospodarstwami domowymi wyrażony jako odsetek całkowitych kosztów dotyczących sieci.

W ujęciu rocznym

Koszty dystrybucji

odsetek

status obserwacji

Średni względny udział kosztów dystrybucji dla odbiorców będących gospodarstwami domowymi i średni względny udział kosztów dystrybucji dla odbiorców końcowych niebędących gospodarstwami domowymi wyrażony jako odsetek całkowitych kosztów dotyczących sieci.

W ujęciu rocznym

Okresem odniesienia dla kosztów przesyłu i dystrybucji jest rok.

Wartości podano w procentach.

Status poufności i obserwacji określono z wykorzystaniem standardowych list kodowych.

Tablica 4: Zużycie

Pole

Uwagi

Częstotliwość

Status poufności

 

 

Zużycie

odsetek

status obserwacji

Względny udział energii elektrycznej w każdym zakresie zużycia w oparciu o całkowite zużycie, do którego odnoszą się ceny.

W ujęciu rocznym

Okresem odniesienia dla zużycia jest rok.

Wartości podano w procentach.

Status poufności i obserwacji określono z wykorzystaniem standardowych list kodowych.