26.10.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 276/22


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1945

z dnia 19 czerwca 2017 r.

ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do powiadomień od i dla wnioskodawcy oraz uprawnionych firm inwestycyjnych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającą dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (1), w szczególności jej art. 7 ust. 5 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy ustanowić wspólne standardowe formularze, szablony i procedury służące zapewnieniu jednolitego mechanizmu, za pomocą którego właściwe organy państw członkowskich będą skutecznie wykonywać swoje uprawnienia w odniesieniu do udzielania zezwoleń firmom na świadczenie usług inwestycyjnych i prowadzenie działalności inwestycyjnej oraz, w stosownych przypadkach, świadczenie usług pomocniczych.

(2)

Aby ułatwić komunikację między wnioskodawcą ubiegającym się o zezwolenie na działalność jako firma inwestycyjna zgodnie z tytułem II dyrektywy 2014/65/UE a właściwym organem, właściwe organy powinny wyznaczyć punkt kontaktowy specjalnie do celów składania wniosków i podawać do wiadomości publicznej informacje na temat punktów kontaktowych na swoich stronach internetowych.

(3)

Należy określić precyzyjne terminy na przekazanie informacji o zmianach w organie zarządzającym firmy, tak aby właściwe organy mogły ocenić, czy zmiany te mogą stanowić zagrożenie dla skutecznego, prawidłowego i ostrożnego zarządzania firmą, oraz odpowiednio uwzględnić interesy jej klientów oraz integralność rynku.

(4)

Firmy powinny jednak zostać zwolnione z wymogu przekazywania informacji o zmianach w organie zarządzającym przed wejściem takiej zmiany w życie, jeżeli zmiana ta wynika z czynników będących poza kontrolą firmy, np. w przypadku śmierci członka organu zarządzającego. W takich okolicznościach firmy powinny mieć prawo powiadomić właściwy organ w terminie 10 dni roboczych po zajściu takiej zmiany.

(5)

Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2) ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez państwa członkowskie w ramach stosowania niniejszego rozporządzenia.

(6)

Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt wykonawczych standardów technicznych przedłożony Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

(7)

ESMA przeprowadził otwarte konsultacje publiczne, dokonał analizy potencjalnych powiązanych kosztów i korzyści oraz zasięgnął opinii Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych powołanej na podstawie art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 (3),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wyznaczenie punktu kontaktowego

Właściwe organy wyznaczają punkt kontaktowy do przetwarzania wszystkich informacji otrzymanych od wnioskodawców ubiegających się o zezwolenie na działalność jako firma inwestycyjna zgodnie z tytułem II dyrektywy 2014/65/UE. Dane kontaktowe wyznaczonego punktu kontaktowego podawane są do wiadomości publicznej na stronach internetowych właściwych organów i są regularnie aktualizowane.

Artykuł 2

Złożenie wniosku

1.   Wnioskodawca ubiegający się o zezwolenie na działalność jako firma inwestycyjna zgodnie z tytułem II dyrektywy 2014/65/UE składa swój wniosek do właściwego organu, wypełniając szablon określony w załączniku I.

2.   Wnioskodawca przekazuje właściwemu organowi informacje o wszystkich członkach swojego organu zarządzającego, wypełniając szablon określony w załączniku II.

Artykuł 3

Otrzymanie formularza wniosku oraz potwierdzenie otrzymania

W ciągu 10 dni roboczych od otrzymania wniosku właściwy organ przesyła wnioskodawcy potwierdzenie otrzymania wniosku, w tym dane kontaktowe wyznaczonego punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 1.

Artykuł 4

Wezwanie do udzielenia dodatkowych informacji

W przypadku gdy wymagane są dodatkowe informacje w celu dokonania oceny wniosku, właściwy organ przesyła wnioskodawcy wezwanie wskazujące informacje, które należy przekazać.

Artykuł 5

Powiadomienie o zmianach w składzie organu zarządzającego

1.   Firma inwestycyjna powiadamia właściwy organ o wszelkich zmianach składu jej organu zarządzającego przed wejściem takich zmian w życie.

Jeżeli z uzasadnionych powodów nie można dokonać powiadomienia zanim taka zmiana stanie się skuteczna, powiadomienia dokonuje się w terminie 10 dni roboczych od takiej zmiany.

2.   Firma inwestycyjna przekazuje informacje o zmianach, o których mowa w ust. 1, w formacie określonym w załączniku III.

Artykuł 6

Powiadomienie o decyzji

Właściwy organ powiadamia wnioskodawcę o swojej decyzji o udzieleniu zezwolenia lub odmowie udzielenia zezwolenia w formie papierowej, drogą elektroniczną lub na oba te sposoby w terminie sześciu miesięcy, o którym mowa w art. 7 ust. 3 dyrektywy 2014/65/UE.

Artykuł 7

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 3 stycznia 2018 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 czerwca 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349.

(2)  Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).


ZAŁĄCZNIK I

Formularz wniosku o zezwolenie na działalność jako firma inwestycyjna

Image

Tekst z obrazka

Image

Tekst z obrazka

ZAŁĄCZNIK II

Wykaz członków organu zarządzającego

Image

Tekst z obrazka

Image

Tekst z obrazka

ZAŁĄCZNIK III

Przekazanie informacji na temat zmian w składzie organu zarządzającego

Image

Tekst z obrazka

Image

Tekst z obrazka

Image

Tekst z obrazka