26.10.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 276/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2017/1942

z dnia 25 października 2017 r.

dotyczące wykonania art. 15 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 747/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Sudanie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 747/2014 z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Sudanie oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 131/2004 i rozporządzenie (WE) nr 1184/2005 (1), w szczególności jego art. 15 ust. 3,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 10 lipca 2014 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 747/2014.

(2)

W dniu 17 października 2017 r. Komitet Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, powołany na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1591 (2005), zaktualizował informacje dotyczące jednej osoby objętej środkami ograniczającymi.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 747/2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 747/2014 wprowadza się niniejszym zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 października 2017 r.

W imieniu Rady

M. MAASIKAS

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 203 z 11.7.2014, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Wpis dotyczący „ALNSIEM, Musa Hilal Abdalla”, zastępuje się poniższym wpisem:

„2.

ALNSIEM, Musa Hilal Abdalla

Alias: a) Sheikh Musa Hilal; b) Abd Allah; c) Abdallah; d) AlNasim; e) Al Nasim; f) AlNaseem; g) Al Naseem; h) AlNasseem; i) Al Nasseem

Wskazanie: a) dawniej członek Zgromadzenia Narodowego Sudanu pochodzący z okręgu Al-Waha; b) dawniej specjalny doradca przy ministerstwie spraw federalnych; c) naczelny przywódca plemienia Mahamid w Północnym Darfurze.

Data urodzenia: a) 1 stycznia 1964 r.; b) 1959.

Miejsce urodzenia: Kutum.

Obywatelstwo: Sudan.

Adres: a) Kabkabiya, Sudan; b) Kutum, Sudan (zamieszkały w Kabkabiya i mieście Kutum w Darfurze Północnym, zamieszkiwał także w Chartumie).

Paszport: a) paszport dyplomatyczny nr D014433 wydany w dniu 21 lutego 2013 r. (wygasł w dniu 21 lutego 2015 r.); b) paszport dyplomatyczny nr D009889 wydany w dniu 17 lutego 2011 r. (wygasł w dniu 17 lutego 2013 r.).

Dokument identyfikacyjny: Zaświadczenie o obywatelstwie nr A0680623.

Data wskazania przez ONZ: 25 kwietnia 2006 r.

Inne informacje: Link do strony ze specjalnymi ogłoszeniami Interpolu i Rady Bezpieczeństwa ONZ: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795065

Informacje pochodzące z opisowego streszczenia powodów umieszczenia w wykazie dostarczonego przez Komitet Sankcji:

Alnsiem został umieszczony w wykazie w dniu 25 kwietnia 2006 r. na podstawie pkt 1 rezolucji nr 1672 (2006) jako »naczelny przywódca plemienia Jalul w Północnym Darfurze«.

W sprawozdaniu organizacji Human Rights Watch stwierdzono, że jest ona w posiadaniu pisma z dnia 13 lutego 2004 r. pochodzącego z lokalnego biura rządowego w Północnym Darfurze, rozkazującego »oddziałom bezpieczeństwa w okolicy«»umożliwienie działalności mudżahedinom i ochotnikom pod przywództwem szejka Musy Hilala, tak aby posuwali się oni do przodu w regionie [Północnego Darfuru], i rozkazującego zaspokojenie ich podstawowych potrzeb«. W dniu 28 września 2005 r. 400 członków arabskiej bojówki zaatakowało wioski Aro Sharrow (w tym obóz uchodźców wewnętrznych), Acho i Gozmena w Zachodnim Darfurze. Uważamy również, że Musa Hilal był obecny podczas ataku na obóz uchodźców wewnętrznych w Aro Sharrow: jego syn zginął w trakcie ataku Sudańskiej Armii Wyzwolenia na Shareia, był on więc zaangażowany w osobistą krwawą zemstę rodową. Istnieją uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że jako naczelny przywódca plemienia ponosił on bezpośrednią odpowiedzialność za te działania i jest odpowiedzialny za naruszanie międzynarodowego prawa humanitarnego oraz praw człowieka, a także za inne zbrodnie.”