31.8.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 224/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2017/1509

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej i uchylające rozporządzenie (WE) nr 329/2007

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215,

uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2016/849 z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej, uchylającą decyzję 2013/183/WPZiB (1),

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 14 października 2006 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych („RB ONZ”) przyjęła rezolucję nr 1718 (2006), w której potępiła próby jądrowe przeprowadzone dnia 9 października 2006 r. przez Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną („KRLD”), uznając, że próby te stanowią jawne zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, oraz nakazała wszystkim państwom członkowskim ONZ zastosowanie wobec KRLD szeregu środków ograniczających. Kolejne rezolucje RB ONZ – nr 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) i 2371 (2017) – poszerzyły zakres tych środków ograniczających.

(2)

Zgodnie z tymi rezolucjami RB ONZ decyzja (WPZiB) 2016/849 przewiduje w szczególności ograniczenia dotyczące przywozu i wywozu niektórych towarów, usług i technologii, które mogłyby posłużyć do rozwoju programów KRLD dotyczących broni jądrowej, rakietowych pocisków balistycznych lub innej broni masowego rażenia („BMR”) (zwanych dalej „programami BMR”), oraz embargo na towary luksusowe, jak również zamrożenie aktywów osób, podmiotów i organów związanych z programami BMR. Dalsze działania są ukierunkowane na sektor transportu, w tym kontrole ładunków i zakazy odnoszące się do statków i statków powietrznych KRLD, sektor finansowy, na przykład świadczenie niektórych usług finansowych oraz strefy dyplomacji, w celu zapobiegania nadużywaniu przywilejów i immunitetów.

(3)

Rada przyjęła ponadto wiele dodatkowych środków ograniczających UE, które uzupełniają i nasilają środki ograniczające nałożone przez ONZ. W tym celu Rada rozszerzyła embargo na broń, ograniczenia w przywozie i wywozie oraz wykaz osób i podmiotów objętych zamrożeniem aktywów, a także wprowadziła zakazy dotyczące przekazywania środków finansowych i inwestycji.

(4)

Przyjęcie rozporządzenia w rozumieniu art. 215 Traktatu na poziomie Unii jest niezbędne, aby wprowadzić w życie wyżej wspomniane środki ograniczające, w szczególności aby zapewnić ich jednolite stosowanie przez podmioty gospodarcze we wszystkich państwach członkowskich.

(5)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 (2) zmieniano kilkakrotnie. Uwzględniając zakres wprowadzonych zmian, wszystkie te środki należy ująć w nowym rozporządzeniu, które uchyla i zastępuje rozporządzenie (WE) nr 329/2007.

(6)

Komisja powinna być uprawniona do opublikowania wykazu towarów i technologii, który zostanie przyjęty przez Komitet RB ONZ, ustanowiony na podstawie pkt 12 rezolucji RB ONZ nr 1718 (2006) („Komitet Sankcji”), lub przez RB ONZ oraz, w stosownym przypadku, do dodania kodów Nomenklatury scalonej określonych w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 (3).

(7)

Komisja powinna być także uprawniona do zmiany w razie konieczności wykazu towarów luksusowych stosownie do definicji lub wytycznych, jakie Komitet Sankcji może ogłosić w celu ułatwiania wprowadzania w życie środków ograniczających dotyczących tego typu towarów, uwzględniając przy tym wykazy towarów luksusowych sporządzone w innych jurysdykcjach.

(8)

Uprawnienie do zmiany wykazów zawartych w załącznikach XIII, XIV, XV, XVI i XVII do niniejszego rozporządzenia powinno być wykonywane przez Radę ze względu na szczególne zagrożenie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego stwarzane przez KRLD oraz w celu zapewnienia spójności z procedurą zmian i dokonywania przeglądu załączników I, II, III, IV i V do decyzji (WPZiB) 2016/849.

(9)

Komisja powinna być uprawniona do zmiany wykazu usług, z uwzględnieniem informacji dostarczonych przez państwa członkowskie, a także definicji lub wytycznych, które mogą zostać wydane przez Komisję Statystyczną Narodów Zjednoczonych, lub w celu dodania numerów referencyjnych zaczerpniętych z centralnej klasyfikacji produktów dla towarów i usług opublikowanej przez Komisję Statystyczną Narodów Zjednoczonych.

(10)

W rezolucji RB ONZ nr 2270 (2016) przypomina się, że Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy („FATF”) wezwała państwa do stosowania wzmocnionych środków należytej staranności i skutecznych środków przeciwdziałania w celu ochrony swoich jurysdykcji przed nielegalną działalnością finansową KRLD; wzywa się także państwa członkowskie ONZ do stosowania zalecenia FATF nr 7, uwagi interpretacyjnej do niego oraz odnośnych wytycznych, tak aby można było skutecznie wdrażać ukierunkowane sankcje finansowe związane z proliferacją.

(11)

Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i jest zgodne z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, a zwłaszcza z prawem do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu oraz z prawem do ochrony danych osobowych. Niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane zgodnie z tymi prawami.

(12)

Na potrzeby wykonania niniejszego rozporządzenia oraz w celu zapewnienia najwyższego poziomu pewności prawa w Unii imiona i nazwiska lub nazwy oraz inne stosowne dane dotyczące osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów, których środki finansowe i zasoby gospodarcze mają zostać zamrożone zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, powinny zostać podane do wiadomości publicznej. Wszelkie przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych na mocy niniejszego rozporządzenia powinno odbywać się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 45/2001 (4) oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 95/46/WE (5),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

Definicje

Artykuł 1

Niniejsze rozporządzenie stosuje się:

a)

na terytorium Unii;

b)

na pokładach statków powietrznych lub morskich znajdujących się w jurysdykcji państwa członkowskiego;

c)

wobec obywateli państw członkowskich przebywających na terytorium Unii lub poza nim;

d)

wobec osób prawnych, podmiotów lub organów, na terytorium Unii lub poza nim, zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa państwa członkowskiego;

e)

wobec osób prawnych, podmiotów lub organów w odniesieniu do dowolnej działalności gospodarczej prowadzonej, w całości lub częściowo, na terytorium Unii.

Artykuł 2

Na użytek niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1)

„oddział” instytucji finansowej lub kredytowej oznacza miejsce prowadzenia działalności, które prawnie stanowi zależną część instytucji finansowej lub kredytowej i które realizuje bezpośrednio wszystkie bądź niektóre spośród transakcji nieodłącznie związanych z działalnością instytucji finansowych lub kredytowych;

2)

„usługi pośrednictwa” oznaczają:

a)

negocjowanie lub zawieranie transakcji zakupu, sprzedaży lub dostarczania towarów i technologii lub usług finansowych i technicznych, w tym z państwa trzeciego do dowolnego innego państwa trzeciego; lub

b)

sprzedaż lub zakup towarów i technologii lub usług finansowych i technicznych, w tym w przypadku gdy znajdują się one w państwach trzecich, w celu ich przekazania do innego państwa trzeciego;

3)

„roszczenie” oznacza dowolne roszczenie, niezależnie od tego, czy jest dochodzone w postępowaniu sądowym, wynikające z umowy lub transakcji, lub pozostające w związku z umową lub transakcją; pojęcie to obejmuje w szczególności:

a)

roszczenie o wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy lub transakcji lub pozostającego w związku z umową lub transakcją;

b)

roszczenie o przedłużenie terminu płatności lub spłatę obligacji, gwarancji finansowej lub zabezpieczenia w jakiejkolwiek formie;

c)

roszczenie o odszkodowanie z tytułu umowy lub transakcji;

d)

powództwo wzajemne;

e)

roszczenie uznania lub wykonania, łącznie z uznaniem na podstawie procedury exequatur, wyroku, orzeczenia arbitrażowego lub równoważnej decyzji, niezależnie od miejsca ich wydania;

4)

„właściwe organy” oznaczają właściwe organy wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku I;

5)

„umowa lub transakcja” oznacza każdą transakcję, niezależnie od jej formy i mającego zastosowanie prawa, obejmującą jedną lub kilka umów lub podobnych zobowiązań zawartych przez te same lub różne strony; do celów niniejszej definicji „umowa” obejmuje zabezpieczenie, gwarancje lub listy gwarancyjne, w szczególności gwarancje finansowe lub finansowe listy gwarancyjne, oraz kredyty, prawnie niezależne lub nie, a także wszelkie postanowienia z nimi związane, których źródłem jest taka transakcja lub które są z nią związane;

6)

„instytucja kredytowa” oznacza instytucję kredytową w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (6), w tym jej oddziały, zgodnie z definicją w art. 4 ust. 1 pkt 17 tego rozporządzenia, na terytorium Unii, bez względu na to, czy siedziba zarządu tej instytucji znajduje się w obrębie Unii czy w państwie trzecim;

7)

„misje dyplomatyczne, urzędy konsularne i ich członkowie” mają takie samo znaczenie jak w Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych z 1961 r. i Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych z 1963 r. oraz obejmują też przedstawicielstwa KRLD przy organizacjach międzynarodowych mających siedziby w państwach członkowskich oraz członków takich przedstawicielstw;

8)

„zasoby gospodarcze” oznaczają każdego rodzaju aktywa – materialne lub niematerialne, ruchome lub nieruchome, rzeczywiste lub potencjalne – które nie są funduszami, lecz mogą służyć do uzyskiwania funduszy, towarów lub usług, w tym statków, takich jak statki morskie;

9)

„instytucja finansowa” oznacza:

a)

przedsiębiorstwo, inne niż instytucja kredytowa, prowadzące co najmniej jeden z rodzajów działalności wyszczególnionych w pkt 2–12 oraz pkt 14 i 15 załącznika I do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE (7), w tym działalność polegającą na wymianie walut (jako kantor wymiany walut);

b)

zakład ubezpieczeń zdefiniowany w art. 13 pkt 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE (8), w zakresie, w jakim prowadzi on działalność dotyczącą ubezpieczeń na życie objętą zakresem tej dyrektywy;

c)

przedsiębiorstwo inwestycyjne w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (9);

d)

przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania wprowadzające do obrotu swoje jednostki lub akcje;

e)

pośrednika ubezpieczeniowego w rozumieniu art. 2 pkt 5 dyrektywy 2002/92/WE (10), w czynnościach dotyczących ubezpieczenia na życie oraz innych usług związanych z inwestycjami, z wyjątkiem zależnego pośrednika ubezpieczeniowego zgodnie z definicją w pkt 7 tego artykułu;

f)

znajdujące się w Unii oddziały instytucji finansowych, o których mowa w lit. a)–e), posiadające siedziby zarządu w państwie członkowskim lub w państwie trzecim;

10)

„zamrożenie zasobów gospodarczych” oznacza uniemożliwienie wykorzystania zasobów gospodarczych w celu uzyskania funduszy, towarów lub usług w jakikolwiek sposób, między innymi w drodze sprzedaży, wynajmu lub zastawu;

11)

„zamrożenie funduszy” oznacza uniemożliwienie jakiegokolwiek przeniesienia, przekazania, zmiany wykorzystania, a także uniemożliwienie dostępu do funduszy lub dokonywania transakcji funduszami w sposób, który powodowałby jakąkolwiek zmianę ich wielkości, wartości, lokalizacji, własności, posiadania, charakteru, przeznaczenia lub inną zmianę, która umożliwiłaby korzystanie z funduszy, w tym również zarządzanie portfelem;

12)

„fundusze” oznaczają aktywa finansowe i wszelkiego rodzaju korzyści, w tym między innymi:

a)

gotówkę, czeki, roszczenia pieniężne, polecenia zapłaty, przekazy pieniężne i inne instrumenty płatnicze;

b)

depozyty złożone w instytucjach finansowych lub innych podmiotach, salda na rachunkach, długi i zobowiązania dłużne;

c)

papiery wartościowe i papiery dłużne w obrocie publicznym i niepublicznym, w tym akcje i udziały, świadectwa udziałowe, obligacje, weksle, poręczenia, skrypty dłużne, kontrakty dotyczące instrumentów pochodnych;

d)

odsetki, dywidendy lub inne przychody z aktywów oraz wartości narosłe z aktywów lub wytwarzane przez aktywa;

e)

kredyty, prawa do potrącenia, gwarancje, gwarancje właściwego wykonania umów lub inne zobowiązania finansowe;

f)

akredytywy, listy przewozowe (konosamenty), kwity zastawne;

g)

dokumenty poświadczające posiadanie udziałów w funduszach lub środkach finansowych;

13)

„ubezpieczenie” oznacza zobowiązanie, w ramach którego w przypadku urzeczywistnienia się ryzyka co najmniej jedna osoba fizyczna lub prawna jest zobowiązana do dostarczenia innej osobie lub innym osobom, w zamian za opłatę, odszkodowania lub świadczenia określonego w zobowiązaniu;

14)

„usługi inwestycyjne” oznaczają następujące usługi i działalność:

a)

przyjmowanie oraz przekazywanie zleceń w związku z co najmniej jednym instrumentem finansowym;

b)

wykonywanie zleceń w imieniu klientów;

c)

zawieranie transakcji na własny rachunek;

d)

zarządzanie portfelem;

e)

doradztwo inwestycyjne;

f)

gwarantowanie emisji instrumentów finansowych lub subemisję instrumentów finansowych z gwarancją przejęcia emisji;

g)

subemisję instrumentów finansowych bez gwarancji przejęcia emisji;

h)

wszelkie usługi związane z dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym lub wielostronnej platformie obrotu;

15)

„odbiorca płatności” oznacza osobę fizyczną lub prawną będącą zamierzonym odbiorcą transferu środków pieniężnych;

16)

„płatnik” oznacza osobę, która jest posiadaczem rachunku płatniczego i zezwala na wykonanie transferu środków pieniężnych z tego rachunku płatniczego, lub w przypadku gdy rachunek płatniczy nie istnieje – osobę fizyczną lub prawną, która składa zlecenie wykonania transferu środków pieniężnych;

17)

„dostawca usług płatniczych” oznacza kategorie dostawców usług płatniczych, o których mowa w art. 1 ust. 1 dyrektywy 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (11), osoby fizyczne lub prawne korzystające z wyłączenia zgodnie z art. 26 dyrektywy 2007/64/WE oraz osoby prawne korzystające z wyłączenia zgodnie z art. 9 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/110/WE (12), świadczące usługi przekazywania środków finansowych;

18)

„reasekuracja” oznacza działalność polegającą na przyjmowaniu ryzyk cedowanych przez zakład ubezpieczeń lub inny zakład reasekuracji lub, w przypadku towarzystwa ubezpieczeniowego znanego jako Lloyd's, działalność polegającą na przyjmowaniu ryzyk cedowanych przez członków Lloyd's, przez zakład ubezpieczeń lub reasekuracji inny niż towarzystwo ubezpieczeniowe znane jako Lloyd's;

19)

„usługi związane z” oznaczają usługi świadczone na podstawie wynagrodzenia lub umowy przez jednostki zaangażowane głównie w produkcję towarów przewoźnych, a także w usługi zwykle związane z produkcją takich towarów;

20)

„właściciel statku” oznacza zarejestrowanego właściciela statku morskiego lub każdą inną osobę, np. czarterującego bare-boat, który odpowiada za eksploatację statku;

21)

„pomoc techniczna” oznacza wszelkiego rodzaju wsparcie techniczne związane z naprawami, rozwojem, produkcją, montażem, testowaniem, konserwacją lub innego rodzaju usługami technicznymi i może przyjąć formę instrukcji, porad, szkolenia, przekazania praktycznej wiedzy lub umiejętności albo usług doradczych; pomoc techniczna obejmuje także werbalne formy pomocy;

22)

„terytorium Unii” obejmuje terytoria państw członkowskich, do których ma zastosowanie Traktat, na warunkach ustalonych w tym Traktacie, w tym ich przestrzeń powietrzną;

23)

„transfer środków pieniężnych” oznacza:

a)

dowolną transakcję realizowaną przynajmniej częściowo drogą elektroniczną w imieniu płatnika za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych w celu udostępnienia środków pieniężnych odbiorcy płatności za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych, bez względu na to, czy płatnik i odbiorca jest tą samą osobą, i niezależnie od tego, czy dostawca usług płatniczych płatnika jest tożsamy z dostawcą usług płatniczych odbiorcy, w tym:

(i)

polecenie przelewu zgodnie z definicją w art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 260/2012 (13);

(ii)

polecenie zapłaty zgodnie z definicją w art. 2 pkt 2 rozporządzenia (UE) nr 260/2012;

(iii)

krajową lub transgraniczną usługę przekazu pieniężnego zgodnie z definicją w art. 4 pkt 13 dyrektywy 2007/64/WE;

(iv)

transfer wykonywany przy wykorzystaniu karty płatniczej, instrumentu pieniądza elektronicznego, telefonu komórkowego lub innego urządzenia cyfrowego lub informatycznego (w systemie abonamentowym lub przedpłaconym) o podobnych właściwościach; oraz

b)

dowolną transakcję drogą inną niż elektroniczną, na przykład gotówką, czekiem lub zleceniem księgowym, w celu udostępnienia środków odbiorcy płatności, bez względu na to, czy płatnik i odbiorca płatności są tą samą osobą;

24)

„statek z załogą KRLD” oznacza:

a)

statek, którego załoga jest kontrolowana przez:

(i)

osobę fizyczną będącą obywatelem KRLD, lub

(ii)

osobę prawną, podmiot lub organ zarejestrowane lub utworzone na mocy prawa KRLD;

b)

statek, którego załogę stanowią wyłącznie obywatele KRLD.

ROZDZIAŁ II

Ograniczenia wywozu i przywozu

Artykuł 3

1.   Zabrania się:

a)

sprzedaży, dostarczania, przekazania lub wywozu, w sposób bezpośredni lub pośredni, towarów i technologii, w tym oprogramowania, wymienionych w wykazie w załączniku II – niezależnie od tego, czy pochodzą one z Unii – osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom w KRLD lub do użytku w tym kraju;

b)

sprzedaży, dostarczania, przekazania lub wywozu do KRLD paliwa lotniczego, w sposób bezpośredni lub pośredni, zgodnie z wykazem zawartym w załączniku III, lub transportu do KRLD paliwa lotniczego przy użyciu statków pływających pod banderą państw członkowskich lub ich statków powietrznych, niezależnie od tego, czy pochodzi ono z terytoriów państw członkowskich;

c)

przywożenia, nabywania lub przekazywania z KRLD, w sposób bezpośredni lub pośredni, towarów i technologii wymienionych w załączniku II, niezależnie od tego, czy pochodzą z KRLD;

d)

przywożenia, nabywania lub przekazywania z KRLD, w sposób bezpośredni lub pośredni, złota, rudy tytanu, rudy wanadu i minerałów ziem rzadkich wymienionych w załączniku IV, niezależnie od tego, czy pochodzą z KRLD;

e)

przywożenia, nabywania lub przekazywania z KRLD, w sposób bezpośredni lub pośredni, węgla, żelaza i rudy żelaza wymienionych w załączniku V, niezależnie od tego, czy pochodzą z KRLD;

f)

przywożenia, nabywania lub przekazywania z KRLD, w sposób bezpośredni lub pośredni, produktów naftowych wymienionych w załączniku VI, niezależnie od tego, czy pochodzą z KRLD; oraz

g)

przywożenia, nabywania lub przekazywania z KRLD, w sposób bezpośredni lub pośredni, miedzi, niklu, srebra i cynku wymienionych w załączniku VII, niezależnie od tego, czy pochodzą z KRLD.

2.   Część I załącznika II obejmuje wszystkie produkty, materiały, sprzęt, towary i technologie, w tym oprogramowanie, będące produktami lub technologiami podwójnego zastosowania określonymi w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2009 (14).

Część II załącznika II obejmuje inne produkty, materiały, sprzęt, towary i technologie, które mogłyby posłużyć do rozwoju programów KRLD dotyczących broni jądrowej, rakietowych pocisków balistycznych lub innej broną masowego rażenia.

Część III załącznika II obejmuje określone kluczowe składniki wykorzystywane w sektorze rakietowych pocisków balistycznych.

Część IV załącznika II obejmuje produkty, materiały, sprzęt, towary i technologie związane z bronią masowego rażenia umieszczone w wykazie zgodnie z pkt 25 rezolucji RB ONZ nr 2270(2016).

Część V załącznika II obejmuje produkty, materiały, sprzęt, towary i technologie związane z bronią masowego rażenia umieszczone w wykazie zgodnie z pkt 4 rezolucji RB ONZ nr 2321(2016).

Załącznik III obejmuje paliwo lotnicze, o którym mowa w ust. 1 lit. b).

Załącznik IV obejmuje złoto, rudę tytanu, rudę wanadu oraz minerały ziem rzadkich, o których mowa w ust. 1 lit. d).

Załącznik V obejmuje węgiel, żelazo i rudę żelaza, o których mowa w ust. 1 lit. e).

Załącznik VI obejmuje produkty naftowe, o których mowa w ust. 1 lit. f).

Załącznik VII obejmuje miedź, nikiel, srebro i cynk, o których mowa w ust. 1 lit. g).

3.   Zakaz, o którym mowa w ust. 1 lit. b), nie ma zastosowania w odniesieniu do sprzedaży ani dostarczania paliwa lotniczego cywilnym samolotom pasażerskim poza KRLD wyłącznie na potrzeby zużycia w trakcie lotu do KRLD oraz powrotu do portu lotniczego pochodzenia.

Artykuł 4

1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 3 ust. 1 lit. b) właściwe organy państw członkowskich mogą udzielić zezwolenia na sprzedaż, dostarczenie lub przekazanie paliwa lotniczego, pod warunkiem że dane państwo członkowskie otrzymało wcześniej wydawaną w wyjątkowych i indywidualnych przypadkach zgodę Komitetu Sankcji na przekazanie do KRLD takich produktów w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb humanitarnych, których istnienie potwierdzono, i pod warunkiem spełnienia określonych warunków w zakresie efektywnego monitorowania dostarczania i wykorzystania.

2.   Na zasadzie odstępstwa od art. 3 ust. 1 lit. e) właściwe organy państw członkowskich mogą udzielić zezwolenia na:

a)

przywożenie, nabywanie lub przekazywanie węgla, pod warunkiem że właściwe organy państw członkowskich na podstawie wiarygodnych informacji stwierdziły, że ładunek nie pochodzi z KRLD i był przewożony przez terytorium KRLD wyłącznie w celu wywozu z portu w Rason, że dane państwo członkowskie powiadomiło wcześniej Komitet Sankcji o takich transakcjach i transakcje te nie są powiązane z uzyskiwaniem dochodu na rzecz programów KRLD dotyczących broni jądrowej, rakietowych pocisków balistycznych lub innej broni masowego rażenia oraz z innymi działaniami zabronionymi na mocy rezolucji RB ONZ nr 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) lub 2321 (2016) lub na mocy niniejszego rozporządzenia;

b)

transakcje dotyczące żelaza i rudy żelaza, co do których uznano, że służą wyłącznie zaspokojeniu potrzeb życiowych i nie są powiązane z uzyskiwaniem dochodu na rzecz programów KRLD dotyczących broni jądrowej, rakietowych pocisków balistycznych lub innej broni masowego rażenia lub z innymi działaniami zabronionymi na mocy rezolucji RB ONZ nr 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) lub 2321 (2016) lub na mocy niniejszego rozporządzenia; oraz

c)

transakcje dotyczące węgla, co do których uznano, że służą wyłącznie zaspokojeniu potrzeb życiowych, o ile spełnione są wszystkie następujące warunki:

(i)

transakcje te nie są powiązane z uzyskiwaniem dochodu na rzecz programów KRLD związanych z bronią jądrową lub rakietowymi pociskami balistycznymi lub z innymi działaniami zabronionymi na mocy rezolucji RB ONZ nr 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) lub 2321 (2016);

(ii)

w transakcjach tych nie biorą udziału osoby lub podmioty, które są powiązane z programami KRLD związanymi z bronią jądrową lub rakietowymi pociskami balistycznymi lub z innymi działaniami zabronionymi na mocy rezolucji RB ONZ nr 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) lub 2321 (2016), w tym osoby, podmioty i organy wyszczególnione w załączniku XIII lub osoby lub podmioty działające w ich imieniu lub pod ich kierunkiem, lub podmioty będące ich własnością lub przez nie kontrolowane, bezpośrednio lub pośrednio, lub osoby lub podmioty pomagające w uniknięciu sankcji; oraz

(iii)

Komitet Sankcji nie powiadomił państw członkowskich, że osiągnięty został roczny zagregowany limit.

3.   Państwo członkowskie powiadamia pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu przyznanym na podstawie ust. 1 i 2.

Artykuł 5

1.   Zabrania się sprzedaży, dostarczania, przekazywania lub wywozu w sposób bezpośredni lub pośredni do KRLD jakiegokolwiek produktu, z wyjątkiem żywności i leków, jeżeli eksporter wie lub ma uzasadnione powody, by przypuszczać, że:

a)

dany produkt jest przeznaczony pośrednio lub bezpośrednio dla sił zbrojnych KRLD; lub

b)

wywóz tego produktu mógłby wspierać lub wzmacniać zdolności operacyjne sił zbrojnych państwa innego niż KRLD.

2.   Zabrania się przywożenia, nabywania lub transportu z KRLD produktów wskazanych w ust. 1, jeżeli importer lub przewoźnik wie lub ma uzasadnione powody, by przypuszczać, że zachodzi jedna z przesłanek wskazanych w ust. 1 lit. a) lub b).

Artykuł 6

1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 5 właściwe organy państw członkowskich mogą udzielić zezwolenia na sprzedaż, dostarczanie, przekazywanie lub wywóz danego produktu do KRLD lub przywóz, nabycie lub transport produktu z KRLD, gdy:

a)

produkt ten nie ma związku z produkcją, opracowaniem, konserwacją ani użytkowaniem towarów wojskowych lub z rozwojem lub utrzymaniem personelu wojskowego, a właściwy organ ustalił, że produkt ten nie będzie się bezpośrednio przyczyniał do rozwijania zdolności operacyjnych sił zbrojnych KRLD ani do wywozów wspierających lub wzmacniających zdolności operacyjne sił zbrojnych państwa trzeciego innego niż KRLD;

b)

Komitet Sankcji stwierdził, że dane dostarczenie, sprzedaż lub przekazanie nie byłyby sprzeczne z celami rezolucji RB ONZ nr 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) lub 2321 (2016); lub

c)

właściwy organ państwa członkowskiego uznał, że dane działanie służy wyłącznie celom humanitarnym lub zapewnieniu środków do życia i nie zostanie wykorzystane przez osoby, podmioty lub organy z KRLD do uzyskiwania dochodów i że nie jest związane z żadnymi działaniami zabronionymi na mocy rezolucji RB ONZ nr 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) lub 2321 (2016), pod warunkiem że to państwo członkowskie powiadomi z wyprzedzeniem Komitet Sankcji o takim ustaleniu i poinformuje Komitet Sankcji o środkach podjętych, aby zapobiec nielegalnemu wykorzystaniu danego produktu do jakiegokolwiek zabronionego celu.

2.   Przedmiotowe państwo członkowskie powiadamia pozostałe państwa członkowskie i Komisję o zamiarze udzielenia zezwolenia na mocy niniejszego artykułu co najmniej tydzień przed udzieleniem tego zezwolenia.

Artykuł 7

1.   Zabrania się:

a)

udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy technicznej i świadczenia usług pośrednictwa związanych z towarami i technologiami wymienionymi we wspólnym wykazie uzbrojenia UE lub w załączniku II oraz związanych z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i użytkowaniem towarów wymienionych we wspólnym wykazie uzbrojenia UE lub w załączniku II, przeznaczonych dla osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w KRLD lub do wykorzystania w tym kraju;

b)

dostarczania, w sposób bezpośredni lub pośredni, środków finansowych lub pomocy finansowej związanej z towarami i technologiami wymienionymi we wspólnym wykazie uzbrojenia UE lub w załączniku II, w tym w szczególności dotacji, pożyczek i ubezpieczania kredytów eksportowych, jak również ubezpieczeń i reasekuracji, na potrzeby sprzedaży, dostarczania, przekazywania lub wywozu takich produktów lub udzielania odnośnej pomocy technicznej na rzecz osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w KRLD lub do wykorzystania w tym kraju;

c)

pozyskiwania, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy technicznej związanej z towarami i technologiami wymienionymi we wspólnym wykazie uzbrojenia UE lub w załączniku II oraz z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i użytkowaniem towarów wymienionych we wspólnym wykazie uzbrojenia UE lub w załączniku II, od osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w KRLD lub do wykorzystania w tym kraju;

d)

pozyskiwania, w sposób bezpośredni lub pośredni, środków finansowych lub pomocy finansowej związanej z towarami i technologiami wymienionymi we wspólnym wykazie uzbrojenia UE lub w załączniku II, w tym w szczególności dotacji, pożyczek i ubezpieczania kredytów eksportowych, na potrzeby sprzedaży, dostarczania, przekazywania lub wywozu takich produktów lub udzielania odnośnej pomocy technicznej od osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w KRLD lub do wykorzystania w tym kraju.

2.   Zakazy ustanowione w ust. 1 nie mają zastosowania do pojazdów niebojowych, które zostały wyprodukowane lub wyposażone w materiały w celu zapewnienia ochrony przed rakietowymi pociskami balistycznymi i które przeznaczone są wyłącznie do wykorzystania w KRLD dla celów obronnych przez personel Unii i jej państw członkowskich.

Artykuł 8

1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 3 ust. 1 i art. 7 ust. 1 właściwe organy państw członkowskich mogą udzielać, na warunkach, jakie uznają za stosowne, zezwolenia na bezpośrednie lub pośrednie dostarczanie, sprzedaż, przekazywanie lub wywóz produktów i technologii, w tym oprogramowania, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a) i b), lub na świadczenie pomocy lub usług pośrednictwa, o których mowa w art. 7 ust. 1, pod warunkiem że przedmiotowe towary i technologie, pomoc lub usługi pośrednictwa służą do celów związanych z żywnością lub rolnictwem, celów medycznych lub innych celów humanitarnych.

2.   Na zasadzie odstępstwa od art. 3 ust. 1 lit. a) i art. 7 ust. 1 lit. a) i b) właściwe organy państw członkowskich mogą udzielić zezwolenia na transakcje, o których tam mowa, na warunkach, jakie uznają za stosowne, pod warunkiem zatwierdzenia wniosku przez RB ONZ.

3.   Państwo członkowskie powiadamia pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym wniosku o zgodę złożonym do RB ONZ zgodnie z ust. 3.

4.   Dane państwo członkowskie powiadamia pozostałe państwa członkowskie i Komisję, w terminie czterech tygodni, o zezwoleniach udzielonych na podstawie niniejszego artykułu.

Artykuł 9

1.   W związku z obowiązkiem przekazywania właściwym organom celnym informacji poprzedzających przybycie lub wysyłkę towarów, jak określono w odpowiednich przepisach dotyczących skróconych deklaracji przywozowych i wywozowych, a także zgłoszeń celnych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 (15), rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/2446 (16) i rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/2447 (17), osoba dostarczająca informacje określone w ust. 2 składa deklarację wskazującą, czy dane towary są objęte wspólnym wykazem uzbrojenia UE lub zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia oraz – jeżeli wywóz tych towarów jest uzależniony od otrzymania pozwolenia – określa towary i technologie objęte przyznanym w tym celu zezwoleniem na wywóz.

2.   Niezbędne dodatkowe informacje przedstawia się w elektronicznym zgłoszeniu celnym lub, w razie braku takiego zgłoszenia, w odpowiednim przypadku, w innej formie elektronicznej lub pisemnej.

Artykuł 10

1.   Zabrania się:

a)

sprzedaży, dostarczania, przekazywania lub wywozu do KRLD, w sposób bezpośredni lub pośredni, towarów luksusowych wymienionych w załączniku VIII;

b)

przywożenia, nabywania lub przekazywania z KRLD, w sposób bezpośredni lub pośredni, towarów luksusowych wymienionych w załączniku VIII, niezależnie od tego, czy pochodzą z KRLD.

2.   Zakaz, o którym mowa w ust. 1 lit. b), nie ma zastosowania do rzeczy lub towarów o charakterze niehandlowym, do użytku osobistego osób podróżujących, znajdujących się w ich bagażu.

3.   Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie mają zastosowania do towarów niezbędnych do oficjalnych celów placówek dyplomatycznych lub konsularnych państw członkowskich w KRLD lub organizacji międzynarodowych posiadających immunitet zgodnie z prawem międzynarodowym, ani do rzeczy do użytku osobistego ich personelu.

4.   Właściwe organy państw członkowskich mogą udzielić zezwolenia, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na dokonanie transakcji w odniesieniu do towarów, o których mowa w załączniku VIII pkt 17, pod warunkiem że towary te służą do celów humanitarnych.

Artykuł 11

Zabrania się:

a)

sprzedaży, dostarczania, przekazywania lub wywozu, w sposób bezpośredni lub pośredni, złota, metali szlachetnych i diamentów wymienionych w załączniku IX, niezależnie od tego, czy pochodzą one z Unii, na rzecz rządu KRLD, północnokoreańskich organów publicznych, przedsiębiorstw i agencji, Centralnego Banku KRLD, wszelkich osób, podmiotów lub organów działających w ich imieniu lub pod ich kierunkiem, lub podmiotów bądź organów do nich należących lub przez nich kontrolowanych;

b)

przywozu, nabywania lub transportu, w sposób bezpośredni lub pośredni, złota, metali szlachetnych i diamentów wymienionych w załączniku IX, niezależnie od tego, czy pochodzą z KRLD, od rządu KRLD, północnokoreańskich organów publicznych, przedsiębiorstw i agencji, Centralnego Banku KRLD, a także wszelkich osób, podmiotów lub organów działających w ich imieniu lub pod ich kierunkiem lub podmiotów bądź organów do nich należących lub przez nich kontrolowanych;

c)

świadczenia, w sposób bezpośredni lub pośredni, pomocy technicznej lub usług pośrednictwa, finansowania lub pomocy finansowej, w odniesieniu do towarów, o których mowa w lit. a) i b), na rzecz rządu KRLD, północnokoreańskich organów publicznych, przedsiębiorstw i agencji, Banku Centralnego KRLD, a także wszelkich osób, podmiotów lub organów działających w ich imieniu lub pod ich kierunkiem, lub podmiotów bądź organów do nich należących lub przez nich kontrolowanych.

Artykuł 12

Zabrania się sprzedaży, dostarczania, przekazywania lub wywozu, w sposób bezpośredni lub pośredni, nowo wydrukowanych lub niewprowadzonych do obiegu północnokoreańskich banknotów i wybitego bilonu Bankowi Centralnemu KRLD lub na jego rzecz.

Artykuł 13

Zabrania się przywozu, nabywania lub przekazywania z KRLD, w sposób bezpośredni lub pośredni, posągów wymienionych w załączniku X, niezależnie od tego, czy pochodzą z KRLD.

Artykuł 14

W drodze odstępstwa od zakazu, o którym mowa w art. 13, właściwe organy państw członkowskich mogą zezwolić na taki przywóz, nabycie lub przekazanie, pod warunkiem że dane państwo członkowskie uzyskało uprzednio zgodę Komitetu ds. Sankcji w odniesieniu do danego przypadku.

Artykuł 15

Zabrania się sprzedaży, dostarczania, przekazywania lub wywozu do KRLD, bezpośrednio lub pośrednio, śmigłowców i statków wymienionych w załączniku XI.

Artykuł 16

W drodze odstępstwa od zakazu, o którym mowa w art. 15, właściwe organy państw członkowskich mogą zezwolić na sprzedaż, dostarczanie, przekazywanie lub wywóz, pod warunkiem że dane państwo członkowskie uzyskało uprzednio zgodę Komitetu ds. Sankcji w odniesieniu do danego przypadku.

ROZDZIAŁ III

Ograniczenia niektórych rodzajów działalności handlowej

Artykuł 17

1.   Na terytorium Unii zabrania się przyjmowania lub zatwierdzania inwestycji w jakąkolwiek działalność handlową, w przypadku gdy takie inwestycje są realizowane przez:

a)

osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy związane z rządem KRLD;

b)

Partię Pracy Korei;

c)

obywateli KRLD;

d)

osoby prawne, podmioty lub organy zarejestrowane lub utworzone na mocy prawa KRLD;

e)

osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy działające w imieniu lub pod kierownictwem osób, podmiotów lub organów, o których mowa w lit. a)–d); oraz

f)

osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy należące do osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, o których mowa w lit. a)–d) lub przez nie kontrolowane.

2.   Zabrania się:

a)

ustanawiania spółek joint venture z jakimikolwiek osobami fizycznymi lub prawnymi, podmiotami lub organami, o których mowa w ust. 1, zaangażowanymi w programy lub działania KRLD związane z bronią jądrową, rakietowymi pociskami balistycznymi lub innego rodzaju bronią masowego rażenia, lub programy lub działania w sektorach przemysłu wydobywczego, rafineryjnego, chemicznego, metalurgicznego i przetwórstwa metali, a także przemysłu lotniczego i kosmicznego lub związanego z bronią konwencjonalną, oraz nabywania w nich udziałów własnościowych lub powiększania tych udziałów, w tym poprzez nabywanie w całości lub nabywanie akcji lub udziałów oraz innych papierów wartościowych o charakterze udziałowym;

b)

udzielania finansowania lub zapewniania pomocy finansowej jakimkolwiek osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom, o których mowa w ust. 1 lit. d)–f), lub w udokumentowanym celu finansowania takich osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów;

c)

świadczenia usług inwestycyjnych bezpośrednio lub pośrednio związanych z działalnością, o której mowa w lit. a) i b) niniejszego ustępu; oraz

d)

bezpośredniego lub pośredniego udziału w spółkach joint venture lub wszelkich innych układach biznesowych z podmiotami wymienionymi w załączniku XIII, jak również z osobami fizycznymi lub prawnymi, podmiotami lub organami działającymi na ich rzecz, w ich imieniu lub pod ich kierunkiem.

Artykuł 18

1.   Zabrania się:

a)

świadczenia, w sposób bezpośredni lub pośredni, jakichkolwiek usług związanych z górnictwem lub jakichkolwiek usług związanych z produkcją w przemyśle chemicznym, wydobywczym i rafineryjnym, o których mowa w części A załącznika XII, na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w KRLD lub do wykorzystania w tym kraju; oraz

b)

świadczenia, w sposób bezpośredni lub pośredni, usług informatycznych i usług powiązanych, o których mowa w części B załącznika XII, na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w KRLD lub do wykorzystania w tym kraju.

2.   Zakaz określony w ust. 1 lit. b) nie ma zastosowania w odniesieniu do usług informatycznych i usług powiązanych, o ile takie usługi mają być wykorzystywane wyłącznie do celów urzędowych misji dyplomatycznej lub konsularnej lub organizacji międzynarodowej posiadającej immunitet w KRLD zgodnie z prawem międzynarodowym.

3.   Zakaz określony w ust. 1 lit. b) nie ma zastosowania w odniesieniu do świadczenia usług informatycznych i usług powiązanych przez podmioty publiczne lub przez osoby prawne, podmioty lub organy, które otrzymują publiczne finansowanie z Unii lub państw członkowskich w celu świadczenia tych usług do celów rozwojowych bezpośrednio zaspokajających potrzeby ludności cywilnej lub do propagowania denuklearyzacji.

Artykuł 19

1.   W drodze odstępstwa od art. 18 ust. 1 lit. a) właściwe organy państw członkowskich mogą zezwolić na świadczenie usług związanych z górnictwem oraz świadczenie usług związanych z produkcją w przemyśle chemicznym, górniczym i rafineryjnym, o ile takie usługi mają być wykorzystywane wyłącznie do celów rozwojowych bezpośrednio zaspokajających potrzeby ludności cywilnej lub do propagowania denuklearyzacji.

2.   W przypadkach nieobjętych zakresem art. 18 ust. 3 oraz w drodze odstępstwa od art. 18 ust. 1 lit. b) właściwe organy państw członkowskich mogą zezwolić na świadczenie usług informatycznych i usług powiązanych, o ile usługi te mają być wykorzystywane wyłącznie do celów rozwojowych bezpośrednio zaspokajających potrzeby ludności cywilnej lub do propagowania denuklearyzacji.

Artykuł 20

1.   Zabrania się:

a)

wynajmowania lub udostępniania w inny sposób nieruchomości, bezpośrednio lub pośrednio, osobom, podmiotom lub organom rządu KRLD, w celach innych niż działalność dyplomatyczna lub konsularna, zgodnie z Konwencją wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych z 1961 r. i Konwencją wiedeńską o stosunkach konsularnych z 1963 r.;

b)

najmu nieruchomości, bezpośrednio lub pośrednio, od osób, podmiotów lub organów rządu KRLD; oraz

c)

uczestnictwa we wszelkiej działalności związanej z wykorzystywaniem nieruchomości będącej w posiadaniu osób, podmiotów lub organów związanych z rządem KRLD, najmowanej lub w inny sposób przez nie użytkowanej, z wyjątkiem dostarczania towarów i usług, które:

(i)

są niezbędne do funkcjonowania misji dyplomatycznych lub urzędów konsularnych, zgodnie z konwencjami wiedeńskimi z 1961 r. i 1963 r., oraz

(ii)

nie mogą być wykorzystywane do generowania przychodów lub zysków, bezpośrednio lub pośrednio, na rzecz rządu KRLD.

2.   Na potrzeby niniejszego artykułu „nieruchomości” oznaczają położone poza terytorium KRLD grunty, budynki i ich części.

ROZDZIAŁ IV

Ograniczenia w zakresie przekazywania środków finansowych oraz usług finansowych

Artykuł 21

1.   Zakazuje się przekazywania środków finansowych do KRLD i z KRLD.

2.   Instytucjom kredytowym i finansowym zabrania się również zawierania transakcji lub kontynuowania udziału w transakcjach z:

a)

instytucjami finansowymi i kredytowymi mającymi siedzibę w KRLD;

b)

oddziałami lub filiami instytucji finansowych i kredytowych mających siedzibę w KRLD, jeżeli te oddziały i filie objęte są zakresem stosowania art. 1;

c)

oddziałami lub filiami instytucji finansowych i kredytowych mających siedzibę w KRLD, jeżeli te oddziały i filie nie są objęte zakresem stosowania art. 1;

d)

instytucjami finansowymi i kredytowymi mającymi siedzibę w KRLD, które i są objęte zakresem stosowania art. 1 oraz są kontrolowane przez osoby, podmioty lub organy mające siedzibę w KRLD;

e)

instytucjami finansowymi i kredytowymi niemającymi siedziby w KRLD lub nieobjętymi zakresem stosowania art. 1, ale kontrolowanymi przez osoby, podmioty lub organy mające siedzibę w KRLD.

3.   Zakazy, o których mowa w ust. 1 i 2, nie mają zastosowania do transferu środków pieniężnych lub transakcji, które są niezbędne dla oficjalnych celów misji dyplomatycznej lub konsularnej państwa członkowskiego w KRLD lub organizacji międzynarodowej posiadającej immunitet w KRLD zgodnie z prawem międzynarodowym.

4.   Zakazy, o których mowa w ust. 1 i 2, nie mają zastosowania do jakiejkolwiek z następujących transakcji, pod warunkiem że wiążą się one z transferem środków pieniężnych, których kwota jest równa lub niższa niż 15 000 EUR lub o równoważnej wartości:

a)

transakcje dotyczące środków spożywczych, opieki zdrowotnej lub sprzętu medycznego lub służące celom rolnym lub humanitarnym;

b)

transakcje obejmujące osobiste przekazy pieniężne;

c)

transakcje realizowane na podstawie wyłączeń przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu;

d)

transakcje związane z konkretną umową handlową, które nie są zabronione na podstawie niniejszego rozporządzenia;

e)

transakcje potrzebne wyłącznie w celu realizacji projektów finansowanych przez Unię lub państwa członkowskie do celów rozwojowych bezpośrednio związanych z potrzebami ludności cywilnej lub z propagowaniem denuklearyzacji; oraz

f)

transakcje dotyczące misji dyplomatycznej lub konsularnej lub organizacji międzynarodowej posiadającej immunitet zgodnie z prawem międzynarodowym, w zakresie, w jakim transakcje te są przeznaczone na oficjalne cele misji dyplomatycznej lub konsularnej lub organizacji międzynarodowej.

Artykuł 22

1.   Na zasadzie odstępstwa od zakazów ustanowionych w art. 21 ust. 1 i 2 właściwe organy państw członkowskich mogą udzielić zezwolenia na transakcje, o których mowa w art. 21 ust. 4 lit. a)–f), o wartości powyżej 15 000 EUR lub równowartości tej kwoty.

2.   Wymóg uprzedniego zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje niezależnie od tego, czy transferu środków pieniężnych dokonano poprzez jedną operację lub szereg operacji, które wydają się być z sobą powiązane. Do celów niniejszego rozporządzenia „operacje, które wydają się być ze sobą powiązane”, obejmują:

a)

szereg kolejnych przekazów od lub do tej samej instytucji kredytowej lub finansowej, objętej zakresem stosowania art. 21 ust. 2, lub od lub do tej samej osoby, podmiotu lub organu z KRLD, dokonywanych w związku z jednorazowym obowiązkiem przekazania środków finansowych, gdzie każdy indywidualny przekaz nie przekracza 15 000 EUR, lecz przekazy łącznie spełniają kryteria zezwolenia; oraz

b)

łańcuch przekazów obejmujących różnych dostawców usług płatniczych, lub osób fizycznych lub prawnych, który dotyczy wypełnienia jednorazowego obowiązku dokonania transferu środków pieniężnych.

3.   Państwa członkowskie powiadamiają się nawzajem oraz Komisję o każdym zezwoleniu przyznanym zgodnie z ust. 1.

4.   Na zasadzie odstępstwa od zakazów ustanowionych w art. 21 ust. 1 i 2 właściwe organy państw członkowskich mogą zezwolić na przeprowadzenie transakcji dotyczących płatności celem zaspokojenia roszczeń wobec KRLD, jej obywateli lub osób prawnych, podmiotów lub organów zarejestrowanych lub utworzonych na podstawie prawa KRLD oraz transakcje o podobnym charakterze, jeżeli transakcje te nie przyczyniają się do realizacji działań zabronionych na mocy niniejszego rozporządzenia, w oparciu o analizę poszczególnych przypadków i pod warunkiem, że dane państwo członkowskie powiadomiło pozostałe państwa członkowskie i Komisję z co najmniej dziesięciodniowym wyprzedzeniem przed wydaniem zezwolenia.

Artykuł 23

1.   Instytucje kredytowe i finansowe w swojej działalności z udziałem instytucji kredytowych i finansowych, o których mowa w art. 21 ust. 2:

a)

stosują środki należytej staranności wobec klienta ustanowione na mocy art. 13 i 14 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 (18);

b)

zapewniają przestrzeganie procedur w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu ustanowionych na mocy dyrektywy (UE) 2015/849 oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 (19);

c)

wymagają dostarczenia informacji o płatnikach oraz informacji o odbiorcach płatności, które towarzyszą przekazom środków pieniężnych zgodnie z wymogami rozporządzenia (UE) 2015/847, a także odmawiają obsługi transakcji w przypadku braku którejkolwiek z tych informacji lub gdy są one niekompletne;

d)

prowadzą ewidencję transakcji zgodnie z art. 40 lit. b) dyrektywy (UE) 2015/849;

e)

jeżeli istnieją uzasadnione powody, by podejrzewać, że środki finansowe mogłyby posłużyć do celów programów lub działań KRLD związanych z bronią jądrową, rakietowymi pociskami balistycznymi lub inną bronią masowego rażenia („finansowanie proliferacji”), niezwłocznie powiadamiają właściwe jednostki analityki finansowej (FIU), określone w dyrektywie (UE) 2015/849, lub jakikolwiek inny właściwy organ wyznaczony przez dane państwo członkowskie, bez uszczerbku dla art. 7 ust. 1 lub art. 33 niniejszego rozporządzenia;

f)

niezwłocznie zgłaszają wszelkie podejrzane transakcje, w tym próby przeprowadzenia takich transakcji;

g)

powstrzymują się od przeprowadzania transakcji, w przypadku których mają uzasadnione podejrzenia, że mogłyby być one związane z finansowaniem proliferacji, do momentu zakończenia niezbędnych działań zgodnie z lit. e) i zastosowania się do wszelkich poleceń odpowiedniej FIU lub właściwego organu.

2.   Do celów ust. 1 FIU lub jakikolwiek inny właściwy organ pełniący rolę krajowego centrum gromadzącego i analizującego doniesienia o podejrzanych transakcjach otrzymuje sprawozdania dotyczące ewentualnego finansowania proliferacji oraz uzyskuje w odpowiednim terminie, w sposób bezpośredni lub pośredni, dostęp do informacji finansowych, administracyjnych i związanych z egzekwowaniem prawa, które są niezbędne do właściwego sprawowania jego funkcji, w tym do analizy doniesień o podejrzanych transakcjach.

Artykuł 24

Instytucjom kredytowym i finansowym zabrania się:

a)

otwierania rachunków w instytucjach kredytowych lub finansowych, o których mowa w art. 21 ust. 2;

b)

nawiązywania współpracy w ramach bankowości korespondenckiej z instytucjami kredytowymi lub finansowymi, o których mowa w art. 21 ust. 2;

c)

otwierania przedstawicielstw w KRLD lub tworzenia nowych oddziałów lub podmiotów zależnych w KRLD; oraz

d)

ustanawiania spółek joint venture z instytucjami kredytowymi lub finansowymi, o których mowa w art. 21 ust. 2, oraz nabywania w nich udziałów własnościowych.

Artykuł 25

1.   Na zasadzie odstępstwa od zakazów, o których mowa w art. 24 lit. b) i d), właściwe organy państw członkowskich mogą zezwolić na przeprowadzenie transakcji pod warunkiem uzyskania wcześniejszej zgody Komitetu Sankcji.

2.   Dane państwo członkowskie niezwłocznie powiadamia pozostałe państwa członkowskie i Komisję o każdym zezwoleniu wydanym na podstawie ust. 1.

Artykuł 26

Zgodnie z wymogami rezolucji RB ONZ nr 2270 (2016) instytucje kredytowe i finansowe muszą najpóźniej do dnia 31 maja 2016 r.:

a)

zamknąć rachunki w instytucjach kredytowych lub finansowych, o których mowa w art. 21 ust. 2;

b)

zakończyć współpracę w ramach bankowości korespondenckiej z instytucjami kredytowymi lub finansowymi, o których mowa w art. 21 ust. 2;

c)

zamknąć przedstawicielstwa, oddziały i podmioty zależne w KRLD;

d)

rozwiązać spółki joint venture z instytucjami kredytowymi lub finansowymi, o których mowa w art. 21 ust. 2; oraz

e)

zrezygnować z wszelkich udziałów własnościowych w instytucjach kredytowych lub finansowych, o których mowa w art. 21 ust. 2.

Artykuł 27

1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 26 lit. a) i c) właściwe organy państw członkowskich mogą zezwolić na utrzymanie działalności niektórych przedstawicielstw, podmiotów zależnych lub rachunków, pod warunkiem że Komitet Sankcji stwierdził w odniesieniu do danego przypadku, że takie przedstawicielstwa, podmioty zależne lub rachunki bankowe są konieczne do realizacji działań humanitarnych lub działalności placówek dyplomatycznych w KRLD lub działalności ONZ lub jej wyspecjalizowanych agencji, lub powiązanych organizacji, lub do innych celów spójnych z rezolucjami RB ONZ nr 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) lub 2371 (2017).

2.   Dane państwo członkowskie niezwłocznie powiadamia pozostałe państwa członkowskie i Komisję o każdym zezwoleniu wydanym na podstawie ust. 1.

Artykuł 28

1.   Instytucjom kredytowym i finansowym zabrania się otwierania rachunków dla misji dyplomatycznych lub konsularnych KRLD oraz ich członków z KRLD.

2.   W terminie do dnia 11 kwietnia 2017 r. instytucje kredytowe i finansowe są zobowiązane zamknąć wszelkie rachunki prowadzone na rzecz misji dyplomatycznych lub konsularnych KRLD oraz ich członków z KRLD lub przez nich kontrolowane.

Artykuł 29

1.   W drodze odstępstwa od art. 28 ust. 1 właściwe organy państw członkowskich mogą zezwolić, na wniosek misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego KRLD lub jednego z ich członków, na otwarcie jednego rachunku na jedną misję dyplomatyczną lub konsularną KRLD lub jednego ich członka, pod warunkiem że misja lub urząd są położone w tym państwie członkowskim lub członek tej misji lub urzędu jest akredytowany w tym państwie członkowskim.

2.   Na zasadzie odstępstwa od art. 28 ust. 2 właściwe organy państw członkowskich mogą zezwolić na pozostawienie jednego otwartego rachunku, na wniosek misji lub urzędu KRLD lub jego członka, pod warunkiem że to państwo członkowskie ustaliło, że:

(i)

misja lub urząd są położone w tym państwie członkowskim lub członek tej misji lub urzędu jest akredytowany w tym państwie członkowskim; oraz

(ii)

misja, urząd lub członek tej misji lub urzędu nie posiadają innego rachunku w tym państwie członkowskim.

W przypadku gdy misja dyplomatyczna lub urząd konsularny KRLD lub ich członek z KRLD posiada więcej niż jeden rachunek w tym państwie członkowskim, misja, urząd lub członek może wskazać, który rachunek należy zachować.

3.   Z zastrzeżeniem mających zastosowanie postanowień Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych z 1961 r. oraz Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych z 1963 r. państwa członkowskie podają do wiadomości innych państw członkowskich i Komisji nazwiska i dane identyfikacyjne wszystkich członków misji dyplomatycznej i urzędu konsularnego KRLD akredytowanych w tym państwie członkowskim, najpóźniej w dniu 13 marca 2017 r., a następnie informują o aktualizacji takiego wykazu w terminie tygodnia.

4.   Właściwe organy państw członkowskich mogą poinformować instytucje kredytowe i finansowe w tym państwie członkowskim o tożsamości każdego członka misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego KRLD akredytowanego w tym lub w innym państwie członkowskim.

5.   Państwa członkowskie informują pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu przyznanym na podstawie ust. 1 i 2.

Artykuł 30

Zabrania się:

a)

zezwalania na otwarcie przedstawicielstwa lub utworzenie oddziału lub podmiotu zależnego w Unii przez instytucje kredytowe lub finansowe, o których mowa w art. 21 ust. 2;

b)

zawierania na rzecz lub w imieniu instytucji kredytowych lub finansowych, o których mowa w art. 21 ust. 2, umów dotyczących utworzenia przedstawicielstwa, oddziału lub podmiotu zależnego w Unii;

c)

zezwalania na podejmowanie i prowadzenie działalności instytucji kredytowej lub innej działalności wymagającej uprzedniego zezwolenia, przez przedstawicielstwo, oddział lub podmiot zależny instytucji kredytowych lub finansowych, o których mowa w art. 21 ust. 2, jeżeli przedstawicielstwo, oddział lub podmiot zależny nie prowadziły działalności przed dniem 19 lutego 2013 r.;

d)

nabywania lub zwiększania udziałów własnościowych w instytucjach kredytowych lub finansowych objętych zakresem art. 1 lub nabywania innych tytułów własności w takich instytucjach przez instytucje kredytowe lub finansowe, o których mowa w art. 21 ust. 2; oraz

e)

prowadzenia działalności lub ułatwiania prowadzenia działalności przez przedstawicielstwa, oddziały lub podmioty instytucji kredytowych lub finansowych, o których mowa w art. 21 ust. 2.

Artykuł 31

Zabrania się:

a)

sprzedaży lub nabywania publicznych lub gwarantowanych przez państwo obligacji wyemitowanych po dniu 19 lutego 2013 r., w sposób bezpośredni lub pośredni, na rzecz lub od następujących podmiotów:

(i)

KRLD lub jej rządu oraz jej organów publicznych, przedsiębiorstw i agencji;

(ii)

Banku Centralnego KRLD;

(iii)

jakichkolwiek instytucji kredytowych lub finansowych, o których mowa w art. 21 ust. 2;

(iv)

osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem osób prawnych, podmiotów lub organów, o których mowa w ppkt (i) lub (ii);

(v)

osób prawnych, podmiotów lub organów będących w posiadaniu lub pod kontrolą osób prawnych, podmiotów lub organów, o których mowa w ppkt (i), (ii) lub (iii);

b)

świadczenia na rzecz osób, podmiotów lub organów, o których mowa w lit. a), usług pośrednictwa w odniesieniu do publicznych lub gwarantowanych przez władze publiczne obligacji wyemitowanych po dniu 19 lutego 2013 r.;

c)

pomagania osobom, podmiotom lub organom, o których mowa w lit. a), w emitowaniu publicznych lub gwarantowanych przez władze publiczne obligacji, poprzez świadczenie usług pośrednictwa, reklamę lub inne usługi w odniesieniu do takich obligacji.

Artykuł 32

Zabrania się zapewniania finansowania lub pomocy finansowej na rzecz handlu z KRLD, w tym przyznawania kredytów eksportowych, gwarancji lub ubezpieczeń osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom zaangażowanym w ten handel.

Artykuł 33

1.   W drodze odstępstwa od art. 32 właściwe organy państw członkowskich mogą zezwolić na wsparcie finansowe na rzecz wymiany handlowej z KRLD, pod warunkiem że dane państwo członkowskie uzyskało uprzednio zgodę Komitetu ds. Sankcji w odniesieniu do danego przypadku.

2.   Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie i Komisję o każdym zezwoleniu wydanym na podstawie ust. 1.

ROZDZIAŁ V

Zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych

Artykuł 34

1.   Zamraża się wszystkie środki finansowe i zasoby gospodarcze należące do osób, podmiotów i organów wyszczególnionych w załącznikach XIII, XV, XVI i XVII, jak również wszystkie środki finansowe i zasoby gospodarcze będące w posiadaniu lub pod kontrolą tych osób, podmiotów i organów.

2.   Zajmuje się wszystkie statki wymienione w załączniku XIV.

3.   Osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom wymienionym w załącznikach XIII, XV, XVI i XVII nie udostępnia się bezpośrednio ani pośrednio żadnych funduszy ani zasobów gospodarczych.

4.   Załącznik XIII obejmuje osoby, podmioty i organy umieszczone w wykazie przez Komitet Sankcji lub RB ONZ zgodnie z pkt 8 lit. d) rezolucji RB ONZ nr 1718 (2006) i pkt 8 rezolucji RB ONZ nr 2094 (2013).

Załącznik XIV obejmuje statki, które zostały umieszczone w wykazie przez Komitet Sankcji zgodnie z pkt 12 rezolucji RB ONZ nr 2321 (2016).

Załącznik XV obejmuje osoby, podmioty i organy niewymienione w załączniku XIII i XIV, które zgodnie z art. 27 ust. 1 lit. b) decyzji Rady (WPZiB) 2016/849 lub innym równoważnym późniejszym przepisem zostały uznane przez Radę za:

a)

przyczyniające się – także przez wspieranie lub promowanie – do realizacji programów KRLD dotyczących broni jądrowej, rakietowych pocisków balistycznych lub innej broni masowego rażenia, lub za osoby, podmioty lub organy działające w ich imieniu lub pod ich kierunkiem, lub za osoby, podmioty lub organy będące ich własnością lub kontrolowane przez nie, w tym przez stosowanie niedozwolonych środków;

b)

zaangażowane w świadczenie usług finansowych lub przekazywanie na terytorium Unii, przez nie lub z tego terytorium, z udziałem obywateli państw członkowskich, podmiotów utworzonych na mocy ich prawa krajowego, osób lub instytucji finansowych działających na terytorium Unii, jakichkolwiek aktywów lub zasobów finansowych lub innych, które mogą posłużyć do realizacji programów lub działań KRLD dotyczących broni jądrowej, rakietowych pocisków balistycznych lub innej broni masowego rażenia, lub za osoby, podmioty lub organy działające w ich imieniu lub pod ich kierunkiem, lub osoby, podmioty lub organy będące ich własnością lub kontrolowane przez nie; lub

c)

biorące udział, także przez świadczenie usług finansowych, w dostarczaniu do KRLD lub z KRLD broni i wszelkiego rodzaju elementów z nią związanych albo produktów, materiałów, sprzętu, towarów i technologii, które mogłyby przyczyniać się do prowadzenia przez KRLD programów dotyczących broni jądrowej, rakietowych pocisków balistycznych lub innej broni masowego rażenia.

5.   Załącznik XVI obejmuje osoby, podmioty lub organy nieobjęte załącznikiem XIII, XIV lub XV, działające w imieniu lub pod kierunkiem osoby, podmiotu lub organu wymienionych w załączniku XIII, XIV lub XV lub osoby pomagające w uniknięciu sankcji lub naruszające postanowienia niniejszego rozporządzenia.

6.   Załącznik XVII zawiera wykaz podmiotów lub organów związanych z rządem KRLD lub Partią Pracy Korei, osób, podmiotów lub organów działających w ich imieniu lub pod ich kierunkiem, lub podmiotów lub organów przez nie posiadanych lub kontrolowanych, które są związane z programami KRLD dotyczącymi broni jądrowej i rakietowych pocisków balistycznych lub innymi działaniami zabronionymi na mocy rezolucji RB ONZ nr 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013), 2094(2013), 2270 (2016), 2321(2016) lub 2371 (2017), lecz nieobjęte załącznikami XIII, XIV, XV lub XVI.

7.   Załączniki XV, XVI i XVII poddawane są regularnym przeglądom co najmniej co 12 miesięcy.

8.   Załączniki XIII, XIV, XV, XVI i XVII zawierają uzasadnienie umieszczenia w wykazie danych osób, podmiotów, organów i statków.

9.   Załączniki XIII, XIV, XV, XVI i XVII zawierają również, o ile sa one dostępne, informacje niezbędne do zidentyfikowania danych osób, podmiotów, organów i statków. W przypadku osób fizycznych informacje takie mogą obejmować imiona i nazwiska, w tym aliasy, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numer paszportu i dowodu tożsamości, płeć, adres — jeśli jest znany — oraz stanowisko lub zawód. W przypadku osób prawnych, podmiotów lub organów informacje takie mogą obejmować nazwę, miejsce i datę rejestracji, numer rejestracji i miejsce prowadzenia działalności.

10.   Zakaz ustanowiony w ust. 1 i 3, w zakresie, w jakim odnosi się do osób, podmiotów lub organów wymienionych w załączniku XVII, nie ma zastosowania, jeżeli fundusze i zasoby gospodarcze są konieczne do prowadzenia przez KRLD misji przy ONZ i jej wyspecjalizowanych agencjach i organizacjach lub innych misji dyplomatycznych i konsularnych KRLD, lub jeżeli właściwy organ państwa członkowskiego uzyskał w danym przypadku uprzednią zgodę Komitetu Sankcji, który stwierdził, że fundusze, aktywa finansowe lub zasoby gospodarcze są niezbędne w celu dostarczenia pomocy humanitarnej, denuklearyzacji lub wszelkich innych działań zgodnych z celami rezolucji RB ONZ nr 2270(2016).

11.   Ust. 3 nie stanowi przeszkody dla instytucji finansowych ani kredytowych w Unii w księgowaniu na zamrożonych rachunkach środków przekazanych przez osoby trzecie na rachunek wymienionych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, pod warunkiem że wszelkie kwoty powiększające saldo na takich rachunkach zostają również zamrożone. Instytucja finansowa lub kredytowa niezwłocznie powiadamia właściwe organy o takich transakcjach.

12.   Pod warunkiem że wszelkie takie odsetki, inne dochody i płatności zostają zamrożone zgodnie z ust. 1, przepisów ust. 3 nie stosuje się do księgowania na zamrożonych rachunkach:

a)

odsetek ani innych dochodów z tych rachunków; oraz

b)

płatności należnych z tytułu umów, porozumień lub zobowiązań, które zostały zawarte lub powstały przed dniem, w którym osobę, podmiot lub organ, o których mowa w niniejszym artykule, umieszczono w wykazie;

Artykuł 35

1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 34 właściwe organy państw członkowskich mogą wyrazić zgodę na uwolnienie niektórych zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych lub udostępnienie niektórych zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych na warunkach, jakie uznają za stosowne, o ile spełnione są następujące warunki:

a)

po stwierdzeniu, że te fundusze lub zasoby gospodarcze są niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów wymienionych w załącznikach XIII, XV, XVI lub XVII oraz członków rodzin pozostających na utrzymaniu takich osób fizycznych, w tym na pokrycie płatności związanych z żywnością, czynszem lub kredytem hipotecznym, lekarstwami i leczeniem medycznym, podatkami, składkami ubezpieczeniowymi i opłatami i płatnościami na rzecz przedsiębiorstw użyteczności publicznej, oraz że są przeznaczone wyłącznie na:

(i)

pokrycie uzasadnionych kosztów honorariów oraz zwrotu poniesionych wydatków związanych ze świadczeniem usług prawniczych; lub

(ii)

pokrycie należności lub opłat za obsługę w odniesieniu do rutynowego utrzymywania lub przechowywania zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych; oraz

b)

w przypadkach gdy zezwolenie dotyczy osoby, podmiotu lub organu wymienionych w załączniku XIII, jeżeli dane państwo członkowskie powiadomiło Komitet Sankcji o takim ustaleniu i zamiarze przyznania zezwolenia, a Komitet Sankcji nie wyraził sprzeciwu w terminie pięciu dni roboczych od dnia powiadomienia.

2.   Na zasadzie odstępstwa od art. 34 właściwe organy państw członkowskich mogą wyrazić zgodę na uwolnienie niektórych zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych lub udostępnienie niektórych zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych po ustaleniu, że są one niezbędne do pokrycia nadzwyczajnych wydatków, pod warunkiem że:

a)

w przypadkach gdy zezwolenie dotyczy osoby, podmiotu lub organu wymienionych w załączniku XIII, dane państwo członkowskie powiadomiło o takim ustaleniu Komitet Sankcji, który to ustalenie zatwierdził;

b)

w przypadkach gdy zezwolenie dotyczy osoby, podmiotu lub organu wymienionych w załączniku XV, XVI lub XVII, dane państwo członkowskie powiadomiło przynajmniej dwa tygodnie przed udzieleniem zezwolenia pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o tym, na jakiej podstawie jego zdaniem powinno się udzielić określonego zezwolenia.

3.   Państwo członkowskie niezwłocznie powiadamia pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu przyznanym na podstawie ust. 1 i 2.

Artykuł 36

1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 34 właściwe organy państw członkowskich mogą zezwolić na uwolnienie niektórych zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych, jeżeli spełnione są następujące warunki:

a)

fundusze lub zasoby gospodarcze są przedmiotem zastawu sądowego, administracyjnego lub arbitrażowego ustanowionego przed dniem, w którym osobę, podmiot lub organ, o których mowa w art. 34, umieszczono w wykazie, lub są przedmiotem orzeczenia sądowego, administracyjnego lub arbitrażowego wydanego przed tym dniem;

b)

fundusze lub zasoby gospodarcze mają zostać wykorzystane wyłącznie w celu zaspokojenia roszczeń zabezpieczonych takim zastawem lub uznanych za zasadne w takim orzeczeniu, w granicach określonych przez obowiązujące przepisy ustawowe i wykonawcze regulujące prawa osób zgłaszających takie roszczenia;

c)

zastaw lub orzeczenie nie zostały wydane na korzyść osoby, podmiotu lub organu wymienionych w załącznikach XIII, XV, XVI lub XVII;

d)

uznanie zastawu lub orzeczenia nie jest sprzeczne z zasadami porządku publicznego w danym państwie członkowskim;

e)

dane państwo członkowskie powiadomiło Komitet Sankcji o zastawie lub orzeczeniu odnoszącym się do osób, podmiotów i organów wymienionych w załączniku XIII.

2.   Na zasadzie odstępstwa od art. 34 i pod warunkiem, że płatność dokonywana przez osobę, podmiot lub organ wymienione w załączniku XV, XVI lub XVII jest należna na mocy umowy lub porozumienia zawartego przez daną osobę, podmiot lub organ lub zobowiązania je obciążającego, przed dniem, w którym ta osoba, podmiot lub organ zostały umieszczone w wykazie, właściwe organy państw członkowskich mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na uwolnienie określonych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, o ile właściwy organ ustalił, że:

a)

umowa nie ma związku z produktem, operacją, usługą lub transakcją, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a), art. 3 ust. 3 lub art. 7; oraz

b)

płatność nie została bezpośrednio ani pośrednio otrzymana przez osobę, podmiot lub organ wymieniony w załączniku XV, XVI lub XVII.

3.   Co najmniej 10 dni przed wydaniem zezwolenia na podstawie ust. 2 dane państwo członkowskie powiadamia pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o takim ustaleniu i o swoim zamiarze wydania zezwolenia.

Artykuł 37

Zakazów określonych w art. 34 ust. 1 i 3 nie stosuje się w odniesieniu do funduszy i zasobów gospodarczych należących do Foreign Trade Bank lub Korean National Insurance Company (KNIC) lub im udostępnionych, o ile te fundusze i zasoby gospodarcze mają być wykorzystane wyłącznie do celów urzędowej misji dyplomatycznej lub konsularnej w KRLD lub działalności w zakresie pomocy humanitarnej podejmowanej przez Organizację Narodów Zjednoczonych lub w koordynacji z nią.

ROZDZIAŁ VI

Ograniczenia dotyczące transportu

Artykuł 38

1.   Ładunki, w tym bagaże osobiste i rejestrowane, na terytorium Unii lub przewożone przez terytorium Unii, w tym w portach lotniczych, portach i wolnych obszarach celnych, o których mowa w art. 243–249 rozporządzenia (UE) nr 952/2013, podlegają kontroli w celu zapewnienia, że nie zawierają produktów zabronionych na mocy rezolucji RB ONZ nr 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2371 (2017) lub niniejszego rozporządzenia, jeżeli:

a)

ładunek pochodzi z KRLD;

b)

krajem docelowym ładunku jest KRLD;

c)

KRLD lub jej obywatele lub osoby lub podmioty działające w ich imieniu lub na ich polecenie lub podmioty przez nie posiadane lub kontrolowane pośredniczyły w załadunku lub brały udział w obsłudze ładunku;

d)

osoby, podmioty lub organy wymienione w załączniku XIII pośredniczyły w załadunku lub brały udział w obsłudze ładunku;

e)

ładunek jest przewożony na statkach pływających pod banderą KRLD lub statkach powietrznych zarejestrowanych w KRLD lub na statkach morskich lub powietrznych bez przynależności państwowej.

2.   Jeżeli dany ładunek na terytorium Unii lub przewożony przez terytorium Unii, w tym w portach lotniczych, morskich i wolnych obszarach celnych, nie wchodzi w zakres ust. 1, podlega kontroli, jeżeli istnieją uzasadnione powody, by sądzić, że może zawierać produkty, których sprzedaż, dostarczanie, przekazywanie lub wywóz są zakazane na mocy niniejszego rozporządzenia, w następujących okolicznościach:

a)

ładunek pochodzi z KRLD;

b)

krajem docelowym ładunku jest KRLD; lub

c)

KRLD lub jej obywatele lub osoby lub podmioty działające w ich imieniu pośredniczyły w załadunku lub brały udział w obsłudze ładunku.

3.   Ust. 1 i 2 pozostają bez uszczerbku dla nienaruszalności i ochrony bagażu dyplomatycznego i konsularnego przewidzianej w Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych z 1961 r. i w Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych z 1963 r.

4.   Zabrania się świadczenia na rzecz statków KRLD usług bunkrowania lub zaopatrywania statków lub wszelkich innych usług dla statków, jeżeli usługodawcy posiadają informacje – w tym od właściwych organów celnych na podstawie informacji poprzedzających przybycie lub wyprowadzenie towarów, o których to informacjach mowa w art. 9 ust. 1 – dające uzasadnione podstawy, by podejrzewać, że statki te przewożą towary, których dostarczanie, sprzedaż, przekazywanie lub wywóz są zabronione na mocy niniejszego rozporządzenia, chyba że świadczenie takich usług jest niezbędne ze względów humanitarnych.

Artykuł 39

1.   Zabrania się udzielania dostępu do portów morskich na terytorium Unii statkom:

a)

będącym własnością KRLD, przez nią użytkowanym lub obsadzonym załogą z KRLD;

b)

pływającym pod banderą KRLD;

c)

w stosunku do których istnieją uzasadnione powody, by sądzić, że są własnością osób lub podmiotów wymienionych w załączniku XIII, XV, XVI lub XVII lub że są przez nie bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane;

d)

jeżeli istnieją uzasadnione powody, by sądzić, że zawierają produkty, których sprzedaż, dostarczanie, przekazywanie lub wywóz są zakazane na mocy niniejszego rozporządzenia;

e)

które nie zgodziły się na przeprowadzenie kontroli po tym, jak została ona zatwierdzona przez państwo bandery lub rejestracji statku;

f)

bez przynależności państwowej, które nie zgodziły się na przeprowadzenie kontroli zgodnie z art. 38 ust. 1; lub

g)

są wymienione w załączniku XIV.

2.   Ust. 1 nie ma zastosowania:

a)

w sytuacjach nadzwyczajnych;

b)

w przypadku statków powracających do portu macierzystego;

c)

w przypadku statków wpływających do portu w celu przejścia kontroli, gdy dotyczy to statku objętego zakresem ust. 1 lit. a)–e).

Artykuł 40

1.   Na zasadzie odstępstwa od zakazów określonych w art. 39 ust. 1, gdy dotyczy to statku objętego zakresem lit. a)–e), właściwe organy państw członkowskich mogą zezwolić na wejście tego statku do portu, jeżeli:

a)

Komitet Sankcji wcześniej stwierdził, że jest to konieczne ze względów humanitarnych lub z innych względów zgodnych z celami rezolucji RB ONZ nr 2270 (2016); lub

b)

państwo członkowskie wcześniej stwierdziło, że jest to konieczne ze względów humanitarnych lub wszelkich innych względów zgodnych z celami niniejszego rozporządzenia.

2.   Na zasadzie odstępstwa od zakazu określonego w art. 39 ust. 1 lit. f) właściwe organy państw członkowskich mogą zezwolić na wejście statku do portu, jeżeli Komitet Sankcji tak zarządził.

Artykuł 41

1.   Zabrania się startu z terytorium Unii, lądowania na nim i przelotu nad tym terytorium statków powietrznych użytkowanych przez przewoźników z KRLD lub pochodzących z KRLD.

2.   Ust. 1 nie ma zastosowania:

a)

do statków powietrznych lądujących w celu poddania się inspekcji;

b)

w przypadku lądowania awaryjnego.

Artykuł 42

Na zasadzie odstępstwa od art. 41 właściwe organy państw członkowskich mogą wyrazić zgodę na start statku powietrznego z terytorium Unii, lądowanie na nim lub przelot nad tym terytorium, pod warunkiem że te właściwe organy wcześniej stwierdziły, że jest to konieczne ze względów humanitarnych lub wszelkich innych względów zgodnych z celami niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 43

Zabrania się:

a)

leasingu lub czarteru statków lub statków powietrznych lub świadczenia usług załogi na rzecz KRLD, osób lub podmiotów wymienionych w załączniku XIII, XV, XVI lub XVII, innych podmiotów z KRLD, innych osób lub podmiotów, które pomagały naruszać postanowienia rezolucji RB ONZ nr 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) lub 2371 (2017), lub wszelkich osób lub podmiotów działających w imieniu lub pod kierownictwem jakiejkolwiek takiej osoby lub takiego podmiotu, oraz podmiotów do nich należących lub przez nich kontrolowanych;

b)

nabywania z KRLD usług załogi statku lub statku powietrznego;

c)

posiadania, leasingu, eksploatowania i ubezpieczania statków pływających pod banderą KRLD oraz świadczenia na ich rzecz usług klasyfikacji statków i usług powiązanych;

d)

rejestrowania lub utrzymywania w rejestrze statków będących własnością KRLD lub obywateli KRLD, przez nich kontrolowanych lub eksploatowanych, lub statków, które zostały przez inne państwo wyrejestrowane na mocy pkt 24 rezolucji RB ONZ nr 2321(2016); lub

e)

świadczenia usług ubezpieczeniowych lub reasekuracyjnych na rzecz statków będących własnością KRLD, kontrolowanych lub eksploatowanych przez KRLD.

Artykuł 44

1.   Na zasadzie odstępstwa od zakazu, o którym mowa w art. 43 lit. a), właściwe organy państw członkowskich mogą zezwolić na leasing, czarter lub świadczenie usług załogi, pod warunkiem że dane państwo członkowskie uzyskało uprzednio zgodę Komitetu Sankcji w odniesieniu do danego przypadku.

2.   Na zasadzie odstępstwa od zakazów ustanowionych w art. 43 lit. b) i c) właściwe organy państw członkowskich mogą wyrazić zgodę na posiadanie, leasing lub eksploatację statków pływających pod banderą KRLD lub świadczenie na ich rzecz usług klasyfikacji statków lub usług powiązanych lub na rejestrowanie lub utrzymywanie w rejestrze statków będących własnością KRLD lub obywateli KRLD, eksploatowanych lub kontrolowanych przez KRLD lub obywateli KRLD, pod warunkiem że dane państwo członkowskie uzyskało uprzednio zgodę Komitetu Sankcji w odniesieniu do danego przypadku.

3.   Na zasadzie odstępstwa od zakazu ustanowionego w art. 43 lit. e) właściwe organy państw członkowskich mogą zezwolić na świadczenie usług ubezpieczeniowych lub reasekuracyjnych, pod warunkiem że Komitet Sankcji uprzednio ustali, w odniesieniu do danego przypadku, że statek bierze udział w działalności służącej wyłącznie zaspokojeniu potrzeb życiowych, która nie zostanie wykorzystana przez osoby lub podmioty z KRLD do generowania dochodów, lub wyłącznie do celów humanitarnych.

4.   Państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o zezwoleniach udzielonych na podstawie ust. 1, 2 i 3.

ROZDZIAŁ VII

Przepisy ogólne i końcowe

Artykuł 45

Na zasadzie odstępstwa od zakazów wynikających z rezolucji RB ONZ nr 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2070 (2016), 2321 (2016), 2356 (2016) lub 2371 (2017) właściwe organy państw członkowskich mogą zezwolić na wszelką działalność, jeżeli Komitet Sankcji stwierdzi w odniesieniu do danego przypadku, że jest ona konieczna dla ułatwienia pracy organizacji międzynarodowych i pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy i doraźnego wsparcia w KRLD na rzecz ludności cywilnej w KRLD, zgodnie z ust. 46 rezolucji RB ONZ nr 2321 (2016).

Artykuł 46

Komisja jest uprawniona do:

a)

zmiany załącznika I na podstawie informacji przekazanych przez państwa członkowskie;

b)

zmiany części II, III, IV i V załącznika II i załączników VI, VII, IX, X i XI na podstawie ustaleń Komitetu Sankcji albo RB ONZ oraz do aktualizacji kodów Nomenklatury scalonej określonej w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87;

c)

zmiany załącznika VIII w celu doprecyzowania lub dostosowania wykazu towarów w nim wymienionych, z uwzględnieniem definicji lub wytycznych, które mogą być przyjęte przez Komitet Sankcji, lub do aktualizacji kodów Nomenklatury Scalonej określonej w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87;

d)

zmiany załączników III, IV i V na podstawie ustaleń Komitetu Sankcji albo RB ONZ lub postanowień dotyczących tych załączników w decyzji (WPZiB) 2016/849;

e)

zmiany załącznika XII w celu doprecyzowania lub dostosowania wykazu usług w nim wymienionych, z uwzględnieniem informacji dostarczonych przez państwa członkowskie, a także definicji lub wytycznych, które mogą zostać wydane przez Komisję Statystyczną Narodów Zjednoczonych, lub w celu dodania numerów referencyjnych zaczerpniętych z centralnej klasyfikacji produktów dla towarów i usług opublikowanej przez Komisję Statystyczną ONZ.

Artykuł 47

1.   W przypadku gdy Rada Bezpieczeństwa lub Komitet Sankcji umieszcza osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ w wykazie, Rada umieszcza takie osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy w załączniku XIII i XIV.

2.   W przypadku gdy Rada podejmie decyzję o objęciu osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu środkami, o których mowa w art. 34 ust. 1, 2 lub 3, wprowadza ona stosowne zmiany w załącznikach XV, XVI i XVII.

3.   O swojej decyzji, wraz z powodem umieszczenia w wykazie, Rada powiadamia osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ, o których mowa w ust. 1 i 2, bezpośrednio – gdy adres jest znany – albo w drodze opublikowania ogłoszenia, umożliwiając takiej osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi przedstawienie uwag.

4.   W przypadku przedstawienia uwag lub istotnych nowych dowodów, Rada dokonuje przeglądu swojej decyzji i odpowiednio informuje osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ, o których mowa w ust. 1 i 2.

5.   W przypadku gdy Organizacja Narodów Zjednoczonych podejmuje decyzję o usunięciu z wykazu osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, lub o zmianie danych identyfikacyjnych osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu umieszczonych w wykazie, Rada wprowadza stosowne zmiany w załączniku XIII i XIV.

Artykuł 48

Komisja i państwa członkowskie niezwłocznie powiadamiają się wzajemnie o środkach podejmowanych na podstawie niniejszego rozporządzenia i dostarczają sobie wszelkich dostępnych informacji związanych z niniejszym rozporządzeniem, w szczególności informacji dotyczących naruszeń przepisów i trudności w ich wykonywaniu oraz orzeczeń wydanych przez sądy krajowe.

Artykuł 49

1.   Państwa członkowskie wyznaczają właściwe organy, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, i wskazują je na stronach internetowych wymienionych w załączniku I.

2.   Państwa członkowskie niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia informują Komisję o wyznaczonych przez siebie właściwych organach oraz o wszelkich późniejszych zmianach w tym zakresie.

Artykuł 50

1.   Bez uszczerbku dla obowiązujących zasad dotyczących sprawozdawczości, poufności i tajemnicy zawodowej, osoby fizyczne i prawne, podmioty i organy:

a)

dostarczają niezwłocznie wszelkie informacje, które ułatwiłyby wykonanie niniejszego rozporządzenia, takie jak dane dotyczące rachunków lub kwot zamrożonych zgodnie z art. 34, właściwym organom państw członkowskich, w którym mają miejsce zamieszkania lub siedzibę, oraz niezwłocznie przekazują takie informacje Komisji, bezpośrednio lub za pośrednictwem odpowiednich państw członkowskich;

b)

współpracują z właściwymi organami w zakresie weryfikacji tych informacji.

2.   Wszelkie dodatkowe informacje uzyskane bezpośrednio przez Komisję są niezwłocznie udostępniane zainteresowanym państwom członkowskim.

3.   Wszelkie informacje przekazane lub uzyskane zgodnie z niniejszym artykułem są wykorzystywane jedynie w celu, w jakim zostały przekazane lub uzyskane.

Artykuł 51

Komisja przetwarza dane osobowe w celu wykonywania powierzonych jej zadań na mocy niniejszego rozporządzenia i zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 45/2001.

Artykuł 52

Zakazuje się świadomego i celowego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest obejście zakazów ustanowionych niniejszym rozporządzeniem.

Artykuł 53

1.   Nie są zaspokajane żadne roszczenia w związku z jakąkolwiek umową lub transakcją, których wykonanie zostało zakłócone, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub części, przez środki nałożone niniejszym rozporządzeniem, w tym roszczenia odszkodowawcze lub wszelkie inne roszczenia tego rodzaju, takie jak roszczenia o odszkodowanie lub roszczenia wynikające z gwarancji, w szczególności roszczenia o przedłużenie terminu płatności lub o zapłatę zobowiązań, gwarancji lub listów gwarancyjnych, w szczególności gwarancji finansowych lub finansowych listów gwarancyjnych w jakiejkolwiek formie – o ile zostały one wniesione przez:

a)

umieszczone w wykazie osoby, podmioty lub organy wymienione w załączniku XIII, XV, XVI lub XVII, lub właściciele statków wymienieni w załączniku XIV;

b)

wszelkie inne osoby, podmioty i organy z KRLD, w tym rząd KRLD oraz jej organy publiczne, przedsiębiorstwa i agencje;

c)

wszelkie osoby, podmioty lub organy działające za pośrednictwem lub w imieniu osób, podmiotów lub organów, o których mowa w lit. a) i b).

2.   Uznaje się, że wykonanie umowy lub transakcji zostało zakłócone przez środki nałożone niniejszym rozporządzeniem, jeżeli istnienie lub przedmiot roszczenia wynika bezpośrednio lub pośrednio z tych środków.

3.   We wszelkich postępowaniach zmierzających do zaspokojenia roszczenia ciężar dowodu, że zaspokojenie roszczenia nie jest zakazane przez ust. 1, spoczywa na osobie dochodzącej zaspokojenia tego roszczenia.

4.   Niniejszy artykuł obowiązuje bez uszczerbku dla prawa osób, podmiotów i organów, o których mowa w ust. 1, do wystąpienia o sądową kontrolę legalności niewypełnienia zobowiązań umownych na podstawie niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 54

1.   Zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych lub odmowa ich udostępnienia, jeśli dokonane w dobrej wierze w oparciu o przekonanie, że działanie takie jest zgodne z niniejszym rozporządzeniem, nie skutkują żadnego rodzaju odpowiedzialnością osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu wykonującego takie działanie ani ich zarządu lub pracowników, chyba że udowodniono, że fundusze i zasoby gospodarcze zostały zamrożone lub zablokowane na skutek zaniedbania.

2.   Działanie osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów nie stanowi podstawy do żadnej odpowiedzialności z ich strony, jeżeli nie wiedziały one i nie miały uzasadnionego powodu do przypuszczenia, że ich działania mogą naruszyć środki określone w niniejszym rozporządzeniu.

Artykuł 55

1.   Państwa członkowskie określają zasady dotyczące sankcji stosowanych w przypadku naruszenia niniejszego rozporządzenia i podejmują wszelkie środki niezbędne w celu zapewnienia ich wykonywania. Przewidziane sankcje są skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

2.   Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o tych zasadach niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, jak również o ich wszelkich późniejszych zmianach.

Artykuł 56

Rozporządzenie (WE) nr 329/2007 niniejszym traci moc. Odesłania do uchylonego rozporządzenia odczytuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 57

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 sierpnia 2017 r.

W imieniu Rady

M. MAASIKAS

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 141 z 28.5.2016, s. 79.

(2)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 z dnia 27 marca 2007 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej (Dz.U. L 88 z 29.3.2007, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).

(4)  Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).

(5)  Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31).

(6)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1).

(7)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 338).

(8)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz.U. L 335 z 17.12.2009, s. 1).

(9)  Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG (Dz.U. L 145 z 30.4.2004, s. 1).

(10)  Dyrektywa 2002/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego (Dz.U. L 9 z 15.1.2003, s. 3).

(11)  Dyrektywa 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (Dz.U. L 319 z 5.12.2007, s. 1).

(12)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/110/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością (Dz.U. L 267 z 10.10.2009, s. 7).

(13)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 260/2012 z dnia 14 marca 2012 r. ustanawiające wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009 (Dz.U. L 94 z 30.3.2012, s. 22).

(14)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (Dz.U. L 134 z 29.5.2009, s. 1).

(15)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1).

(16)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 1).

(17)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 558).

(18)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz.U. L 141 z 5.6.2015, s. 73).

(19)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006 (Dz.U. L 141 z 5.6.2015, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

Strony internetowe właściwych organów, o których mowa w art. 2, 4, 6, 8, 14, 16, 19, 22, 25, 27, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 44, 45, 49 i 50, oraz adres, na który należy przesyłać powiadomienia do Komisji Europejskiej

BELGIA

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BUŁGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

REPUBLIKA CZESKA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANIA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NIEMCY

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDIA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

HISZPANIA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CHORWACJA

http://www.mvep.hr/sankcije

WŁOCHY

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CYPR

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

ŁOTWA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITWA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

WĘGRY

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MALTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

NIDERLANDY

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLSKA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIA

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMUNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SŁOWENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SŁOWACJA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SZWECJA

http://www.ud.se/sanktioner

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adres, na który należy przesyłać powiadomienia do Komisji Europejskiej:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 07/99

B-1049 Brussels, Belgia

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu


ZAŁĄCZNIK II

Towary i technologie, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a) i art. 7

CZĘŚĆ I

Wszystkie towary i technologie wymienione w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009.

CZĘŚĆ II

Inne produkty, materiały, sprzęt, towary i technologie, które mogłyby posłużyć do rozwoju programów KRLD dotyczących broni jądrowej, rakietowych pocisków balistycznych lub innej broni masowego rażenia.

O ile nie określono inaczej, numery odniesienia znajdujące się w kolumnie „Opis” odnoszą się do opisu produktów i technologii podwójnego zastosowania, zamieszczonego w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009.

Numer odniesienia w nagłówku kolumny „Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009” oznacza, że właściwości produktów opisanych w kolumnie „Opis” odbiegają od parametrów przedstawionych w opisie produktu podwójnego zastosowania, którego dotyczy odniesienie.

Definicje terminów znajdujących się w „pojedynczym cudzysłowie” zamieszczone są w uwadze technicznej do odpowiedniej pozycji.

Definicje terminów znajdujących się w „podwójnym cudzysłowie” można znaleźć w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009.

UWAGI OGÓLNE

Zakazu, o którym mowa w niniejszym załączniku, nie należy czynić bezskutecznym poprzez wywóz jakichkolwiek towarów niepodlegających zakazowi (w tym instalacji przemysłowej), ale zawierających jeden lub kilka podzespołów objętych zakazem, jeżeli podzespół lub podzespoły objęte zakazem stanowią podstawowy element towarów i mogą być łatwo usunięte lub użyte do innych celów.

Uwaga: Przy rozstrzyganiu, czy podzespół lub podzespoły objęte zakazem należy uznać za podstawowy element, niezbędna jest ocena czynnika ilości, wartości i technologicznego know-how oraz innych szczególnych okoliczności, które mogą decydować i tym, że podzespół lub podzespoły objęte zakazem stanowią podstawowy element dostarczanego towaru.

Towary wymienione w niniejszym załączniku obejmują zarówno towary nowe, jak i używane.

UWAGA OGÓLNA DO TECHNOLOGII

(Należy czytać w powiązaniu z Częścią C)

Sprzedaż, dostawa, przekazywanie lub wywóz „technologii”„niezbędnych” do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” towarów, których sprzedaż, dostawa, przekazywanie lub wywóz są zabronione w poniższej części A (Towary), podlega zakazowi zgodnie z przepisami części B.

„Technologia”, która jest „niezbędna” do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” towarów objętych zakazem, pozostaje zabroniona nawet wtedy, gdy może być stosowana do towarów takim zakazem nieobjętych.

Zakazy nie mają zastosowania do „technologii” stanowiącej minimum konieczne do zainstalowania, eksploatacji, konserwacji (kontroli) i naprawy towarów, które nie są zakazane.

Zakazy transferu „technologii” nie mają zastosowania do informacji „będących własnością publiczną”, „podstawowych badań naukowych” ani do minimalnych informacji niezbędnych przy składaniu wniosków patentowych.

A.   TOWARY

MATERIAŁY, INSTALACJE I URZĄDZENIA JĄDROWE

II.A0.

Towary

Nr

Opis

Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009

II.A0.001

Następujące lampy z katodą wnękową:

a.

lampy z jodową katodą wnękową z oknami z czystego krzemu lub kwarcu;

b.

lampy z uranową katodą wnękową.

 

II.A0.002

Izolatory Faradaya dla długości fali w zakresie od 500 nm do 650 nm.

 

II.A0.003

Siatki optyczne dla długości fali w zakresie od 500 nm do 650 nm.

 

II.A0.004

Włókna światłowodowe dla długości fali od 500 do 650 nm pokryte warstwami przeciwodblaskowymi dla długości fali od 500 do 650 nm o średnicy rdzenia większej niż 0,4 mm, lecz nieprzekraczającej 2 mm.

 

II.A0.005

Następujące elementy zbiornika reaktora jądrowego oraz urządzenia kontrolne, niewyszczególnione w pozycji 0A001:

a.

uszczelnienia;

b.

elementy wewnętrzne;

c.

urządzenia uszczelniające, kontrolne i pomiarowe.

0A001

II.A0.006

Jądrowe systemy detekcji niewyszczególnione w pozycjach 0A001.j. lub 1A004.c., służące do wykrywania, identyfikacji lub kwantyfikacji materiałów promieniotwórczych lub promieniowania o pochodzeniu jądrowym oraz specjalnie do nich zaprojektowane elementy.

Uwaga: Wyposażenie osobiste ujęto w pozycji I.A1.004.

0A001.j.

1A004.c.

II.A0.007

Niewyszczególnione w pozycji 0B001.c.6., 2A226 lub 2B350 zawory wyposażone w uszczelnienia mieszkowe wykonane ze stopu aluminium lub stali nierdzewnej typu 304, 304L lub 316L.

0B001.c.6.

2A226

2B350

II.A0.008

Zwierciadła laserowe niewyszczególnione w pozycji 6A005.e., składające się z warstw podłoża o współczynniku rozszerzalności termicznej nie wyższym niż 10–6 K–1 w temperaturze 20 °C (np. ze stopionej krzemionki lub szafiru).

Pozycja ta nie obejmuje systemów optycznych zaprojektowanych specjalnie do zastosowań astronomicznych, chyba że zwierciadła zawierają stopioną krzemionkę.

0B001.g.5.

6A005.e.

II.A0.009

Soczewki laserowe niewyszczególnione w pozycji 6A005.e.2, składające się z warstw podłoża o współczynniku rozszerzalności termicznej nie wyższym niż 10–6 K–1 w temperaturze 20 °C (np. ze stopionej krzemionki).

0B001.g.

6A005.e.2.

II.A0.010

Rury, rurociągi, kołnierze, armatura z niklu, stopów niklu lub powlekane nilem lub stopami niklu zawierającymi ponad 40 % wagowych niklu, niewyszczególnione w pozycji 2B350.h.1.

2B350

II.A0.011

Następujące pompy próżniowe niewyszczególnione w pozycjach 0B002.f.2. ani 2B231:

a.

pompy turbomolekularne o wydajności równej lub przekraczającej 400 l/s;

b.

pompy Rootsa do wytwarzania próżni wstępnej, o wydajności ssania przekraczającej 200 m3/h;

c.

suche sprężarki śrubowe o uszczelnieniu mieszkowym oraz suche śrubowe pompy próżniowe o uszczelnieniu mieszkowym.

0B002.f.2.

2B231

II.A0.012

Szafki ekranowane do pracy z substancjami radioaktywnymi, składowania takich substancji i operowania nimi (komory gorące).

0B006

II.A0.013

„Uran naturalny” lub „uran zubożony” lub tor w postaci metalu, stopu, związku chemicznego lub koncentratu i dowolny inny materiał zawierający jeden lub większą ilość powyższych materiałów, niewyszczególnione w pozycji 0C001.

0C001

II.A0.014

Komory detonacyjne o zdolności do absorpcji eksplozji przekraczającej 2,5 kg ekwiwalentu TNT.

 

MATERIAŁY SPECJALNE I ZWIĄZANE Z NIMI URZĄDZENIA

II.A1.

Towary

Nr

Opis

Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009

II.A1.001

Rozpuszczalnik na bazie wodorofosforanu bis(2-etyloheksylu) (HDEHP lub D2HPA) [numer w bazie Chemical Abstracts (CAS): 298-07-7] w dowolnej ilości, o czystości przekraczającej 90 %.

 

II.A1.002

Fluor gazowy [numer CAS: 7782-41-4] o czystości przekraczającej 95 %.

 

II.A1.003

Uszczelnienia i uszczelki pierścieniowe i wewnętrznej średnicy nie większej niż 400 mm wykonane z następujących materiałów:

a.

kopolimery fluorku winylidenu posiadające w co najmniej 75 % strukturę beta krystaliczną bez rozciągania;

b.

poliimidy fluorowane zawierające co najmniej 10 % wagowych związanego fluoru;

c.

fluorowane elastomery fosfazenowe zawierające co najmniej 30 % wagowych związanego fluoru;

d.

polichlorotrifluoroetylen (PCTFE, np. Kel-F ®);

e.

fluoroelastomery (np. Viton ®, Tecnoflon ®);

f.

politetrafluoroetylen (PTFE).

1A001

II.A1.004

Wyposażenie osobiste do wykrywania promieniowania o pochodzeniu jądrowym, niewyszczególnione w pozycji 1A004.c., w tym dozymetry osobiste.

1A004.c.

II.A1.005

Ogniwa elektrolityczne do produkcji fluoru, niewyszczególnione w pozycji 1B225, o wydajności większej niż 100 g fluoru na godzinę.

1B225

II.A1.006

Katalizatory, inne niż wyszczególnione w pozycji 1A225 lub 1B231, zawierające platynę, pallad lub rod, wykorzystywane do wspomagania reakcji wymiany izotopów wodoru między wodorem a wodą w celu separacji trytu z ciężkiej wody lub w celu produkcji ciężkiej wody.

1A225

1B231

II.A1.007

Aluminium i jego stopy, niewyszczególnione w pozycji 1C002.b.4. ani 1C202.a., w formie surowej lub półfabrykatu posiadające jedną z następujących właściwości:

a.

„zdolne” do uzyskania wytrzymałości na rozciąganie 460 MPa lub powyżej, w temperaturze 293 K (20 °C); lub

b.

posiadające wytrzymałość na rozciąganie równą co najmniej 415 MPa w temperaturze 298 °K(25 °C).

Wyrażenie stopy „zdolne” obejmuje stopy przed obróbką cieplną lub po niej.

1C002.b.4.

1C202.a.

II.A1.008

Metale magnetyczne, bez względu na typ i postać, niewyszczególnione w pozycji 1C003.a., o „początkowej względnej przenikalności magnetycznej”120 000 lub wyższej i grubości od 0,05 mm do 0,1 mm.

„Początkową względną przenikalność magnetyczną” należy mierzyć na materiałach całkowicie wyżarzonych.

1C003.a.

II.A1.009

„Materiały włókniste lub włókienkowe” lub prepregi, niewyszczególnione w pozycji 1C010.a., 1C010.b., 1C210.a. lub 1C210.b., takie jak:

a.

szklane „materiały włókniste lub włókienkowe” posiadające przynajmniej jedną z niżej wymienionych właściwości:

1.A

„moduł właściwy” przekraczający 10 × 106 m; lub

2.A

„wytrzymałość właściwą na rozciąganie” przekraczającą 17 × 104 m;

b.

szklane „materiały włókniste lub włókienkowe” posiadające przynajmniej jedną z niżej wymienionych właściwości:

1.A

„moduł właściwy” przekraczający 3,18 × 106 m; lub

2.A

„wytrzymałość właściwą na rozciąganie” przekraczającą 76,2 × 103 m;

c.

termoutwardzalne, impregnowane żywicą, ciągłe „przędze”, „niedoprzędy”, „kable” lub „taśmy” o szerokości nieprzekraczającej 15 mm (prepregi), wykonane ze szklanych „materiałów włóknistych lub włókienkowych” niewyszczególnionych w pozycji I.A1.010.a.;

d.

węglowe „materiały włókniste lub włókienkowe”;

e.

termoutwardzalne, impregnowane żywicą, ciągłe „przędze”, „rowingi”, „kable” lub „taśmy” wykonane z węglowych lub szklanych „materiałów włóknistych lub włókienkowych”;

f.

poliakrylonitrylowe ciągłe „przędze”, „rowingi”, „kable” lub „taśmy”;

g.

„materiały włókniste lub włókienkowe” paraaramidowe (Kevlar® i materiały do niego podobne).

1C010.a.

1C010.b.

1C210.a.

1C210.b.

II.A1.010

Następujące włókna impregnowane żywicą lub pakiem (prepregi), włókna powlekane metalem lub węglem (preformy) lub „preformy włókien węglowych”:

a.

wykonane z „materiałów włóknistych lub włókienkowych” określonych w pozycji I.A1.009;

b.

węglowe „materiały włókniste lub włókienkowe” impregnowane „matrycą” z żywicy epoksydowej (prepregi) określone w pozycjach 1C010.a., 1C010.b. lub 1C010.c., przeznaczone do naprawy konstrukcji lotniczych lub laminatów, pod warunkiem że wymiary pojedynczych arkuszy materiału nie przekraczają wielkości 50 cm × 90 cm;

c.

prepregi określone w pozycjach 1C010.a., 1C010.b lub 1C010.c., impregnowane żywicami fenolowymi lub epoksydowymi mającymi temperaturę zeszklenia (Tg) poniżej 433 K (160 °C) i temperaturę sieciowania niższą niż temperatura zeszklenia.

1C010

1C210

II.A1.011

Kompozyty ceramiczne wzmacniane włóknami krzemo-węglowymi używane do wyrobu głowic, członów przenoszących głowice, klap dysz, stosowanych w „pociskach rakietowych”, niewyszczególnione w pozycji 1C107.

1C107

II.A1.012

Nieużywana.

 

II.A1.013

Tantal, węglik tantalu, wolfram, węglik wolframu i ich stopy, niewyszczególnione w pozycji 1C226, posiadające obie z poniższych właściwości:

a.

w postaci form wydrążonych i symetrii cylindrycznej lub sferycznej (w tym segmenty cylindryczne) o średnicy wewnętrznej od 50 do 300 mm; oraz

b.

masa powyżej 5 kg.

1C226

II.A1.014

„Sproszkowane pierwiastki” kobaltu, neodymu lub samaru bądź ich stopy lub mieszanki zawierające co najmniej 20 % wagowych kobaltu, neodymu lub samaru, i rozmiarach cząsteczek mniejszych niż 200 μm.

„Sproszkowany pierwiastek” oznacza pierwiastek w sproszkowanej postaci o wysokiej czystości.

 

II.A1.015

Czysty fosforan tributylu (TBP) [CAS: 126-73-8] lub jakakolwiek mieszanka o zawartości TBP przekraczającej 5 % wagowych.

 

II.A1.016

Stal maraging, inna niż określona w pozycjach 1C116 lub 1C216.

1.

Sformułowanie stal maraging „zdolna” do uzyskania obejmuje stal maraging przed obróbką termiczną lub po niej.

2.

Stale maraging to stopy żelaza stale charakteryzujące się wysoką zawartością niklu, bardzo niską zawartością węgla, a także wykorzystaniem składników zastępczych lub osadów umożliwiających wzmocnienie i utwardzenie wydzieleniowe stopu.

1C116

1C216

II.A1.017

Następujące metale, proszki metali i materiały:

a.

wolfram i stopy wolframu, niewyszczególnione w pozycji 1C117, w postaci jednorodnych kulistych lub rozpylonych cząstek o średnicy 500 μm lub mniejszej i zawartości wolframu równej lub większej niż 97 % wagowych;

b.

molibden i stopy molibdenu, niewyszczególnione w pozycji 1C117, w postaci jednorodnych kulistych lub rozpylonych cząstek o średnicy 500 μm lub mniejszej i zawartości molibdenu równej lub większej niż 97 % wagowych;

c.

materiały wolframowe w postaci stałej, niewyszczególnione w pozycji 1C226 io następującym składzie materiałowym:

1.

wolfram i stopy wolframu zawierające co najmniej 97 % wagowych wolframu;

2.

wolfram nasycony miedzią, zawierający co najmniej 80 % wagowych wolframu; lub

3.

wolfram nasycony srebrem, zawierający co najmniej 80 % wagowych wolframu.

1C117

1C226

II.A1.018

Stopy magnetycznie miękkie, niewyszczególnione w pozycji 1C003 o następującym składzie chemicznym:

a.

zawartość żelaza od 30 % do 60 %; oraz

b.

zawartość kobaltu od 40 % do 60 %.

1C003

II.A1.019

Nieużywana.

 

II.A1.020

Grafit, niewyszczególniony w pozycji 0C004 ani 1C107.a., przeznaczony do wykorzystania w maszynach do obróbki elektroerozyjnej (EDM) lub spełniający takie specyfikacje.

0C004

1C107.a.

II.A1.021

Stopy stali w formie cienkiej lub grubej blachy, posiadające jakąkolwiek z następujących cech:

a.

stopy stali „zdolne” do osiągania wytrzymałości na rozciąganie równej 1 200 MPa lub większej w temperaturze 293 K (20 °C); lub

b.

stabilizowana azotem stal nierdzewna ferrytyczno-austenityczna typu duplex.

Uwaga: Wyrażenie stopy „zdolne” obejmuje stopy przed obróbką cieplną lub po niej.

Uwaga techniczna: „stabilizowana azotem stal nierdzewna ferrytyczno-austenityczna typu duplex” posiada dwufazową mikrostrukturę składającą się z ziaren stali ferrytycznej oraz stali austenitycznej z dodatkiem azotu w celu stabilizacji mikrostruktury.

1C116

1C216

II.A1.022

Kompozyt węgiel-węgiel.

1A002.b.1

II.A1.023

Stopy niklu w postaci surowej lub półfabrykatu, o zawartości wagowej niklu co najmniej 60 %.

1C002.c.1.a

II.A1.024

Stopy tytanu w formie cienkiej lub grubej blachy, „zdolne” do osiągania wytrzymałości na rozciąganie równej co najmniej 900 MPa w temperaturze 293 K (20 °C).

Uwaga: Wyrażenie stopy „zdolne” obejmuje stopy przed obróbką cieplną lub po niej.

1C002.b.3

II.A1.025

Stopy tantalu, niewyszczególnione w pozycjach 1C002 i 1C202.

1C002

1C202

II.A1.026

Cyrkon i stopy cyrkonu, niewyszczególnione w pozycjach 1C011, 1C111 i 1C234.

1C011

1C111

1C234

II.A1.027

Materiały wybuchowe niewyszczególnione w pozycji 1C239 lub materiały lub mieszaniny zawierające wagowo więcej niż 2 % tych materiałów wybuchowych, o gęstości krystalicznej większej niż 1,5 g/cm3 i prędkości detonacji wyższej niż 5 000 m/s.

1C239

PRZETWARZANIE MATERIAŁÓW

II.A2.

Towary

Nr

Opis

Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009

II.A2.001

Układy do badań wibracyjnych, urządzenia i elementy z nimi związane, niewyszczególnione w pozycji 2B116:

a.

układy do badań wibracyjnych wykorzystujące techniki sprzężenia zwrotnego lub pętli zamkniętej, zawierające sterowniki cyfrowe, przystosowane do przyspieszenia o wartości skutecznej 0,1 g w przedziale między 0,1 a 2 kHz i przekazujące siły równe 50 kN lub większe mierzone na „stole bez utwierdzenia”;

b.

sterowniki cyfrowe współpracujące ze specjalnie zaprojektowanym „oprogramowaniem” do badań wibracyjnych, cechujące się „pasmem sterowania w czasie rzeczywistym” powyżej 5 kHz, zaprojektowane do użytku w układach do badań wibracyjnych wyszczególnionych w literze a);

„Pasmo sterowania w czasie rzeczywistym” oznacza maksymalną szybkość, z jaką układ sterujący może wykonać całkowite cykle próbkowania, przetwarzania danych i przesyłania sygnałów sterowniczych.

c.

mechanizmy do wymuszania wibracji (wstrząsarki) wyposażone, albo nie, w odpowiednie wzmacniacze, zdolne do przekazywania siły 50 kN lub większych, mierzonych na „stole bez utwierdzenia”, używane w systemach do badań wibracyjnych wyszczególnionych w literze a);

d.

konstrukcje podtrzymujące próbki do badań oraz urządzenia elektroniczne, zaprojektowane do łączenia wielu wstrząsarek w system umożliwiający uzyskanie łącznej siły skutecznej 50 kN, lub większej, mierzonych na „stole bez utwierdzenia”, i nadające się do użytku w systemach do badań wibracyjnych wyszczególnionych w literze a).

„Stół bez utwierdzenia” oznacza płaski stół lub powierzchnię bez uchwytów i mocowania.

2B116

II.A2.002

Obrabiarki, niewyszczególnione w pozycjach 2B001, 2B201 oraz ich różne kombinacje, do skrawania (albo cięcia) metali, materiałów ceramicznych lub „materiałów kompozytowych”, które zgodnie ze specyfikacją techniczną producenta mogą być wyposażone w urządzenia elektroniczne do „sterowania numerycznego”, o dokładności pozycjonowania równej lub mniejszej (lepszej) niż 30 μm, zgodnie z ISO 230/2 (1988) (1) lub równoważnymi normami krajowymi, mierzonej wzdłuż dowolnej osi liniowej.

2B001

2B201

II.A2.002a

Części i cyfrowe układy sterujące specjalnie zaprojektowane do obrabiarek, o których mowa w pozycjach 2B001, 2B201 lub I.A2.002 niniejszego wykazu.

 

II.A2.003

Następujące maszyny do wyważania i powiązane z nimi urządzenia:

a.

wyważarki zaprojektowane lub zmodyfikowane dla urządzeń dentystycznych i innego sprzętu medycznego, posiadające wszystkie następujące właściwości:

1.

nienadające się do wyważania wirników/zespołów o masie większej niż 3 kg;

2.

nadające się do wyważania wirników/zespołów przy prędkościach obrotowych większych niż 12 500 obr./min;

3.

nadające się do korekcji niewyważenia w co najmniej dwu płaszczyznach; oraz

4.

nadające się do wyważenia resztkowego niewyważenia właściwego wynoszącego 0,2 gmm/kg masy wirnika;

b.

„głowice wskaźników” zaprojektowane lub zmodyfikowane do wykorzystania w maszynach wyszczególnionych w lit. a.

„Głowice wskaźników” określane są czasami jako oprzyrządowanie wyważające.

2B119

II.A2.004

Niewyszczególnione w pozycji 2B225 zdalnie sterowane manipulatory, które mogą być stosowane do zdalnego wykonywania prac podczas rozdzielania radiochemicznego oraz do wykonywania prac w komorach gorących, posiadające którąkolwiek z następujących właściwości:

a.

zdolność wykonywania operacji przez ścianę komory gorącej o grubości 0,3 m lub więcej (dla operacji wykonywanych przez ścianę); lub

b.

zdolność wykonywania operacji ponad górną krawędzią ściany komory gorącej o grubości 0,3 m lub większej (dla operacji wykonywanych ponad ścianą).

Zdalnie sterowane manipulatory przenoszą działanie człowieka – operatora, na ramię robocze i końcowy chwytak. Mogą występować manipulatory typu „master/slave” lub sterowane drążkiem lub przyciskami.

2B225

II.A2.005

Piece do obróbki cieplnej z regulowaną atmosferą lub piece do utleniania zdolne do pracy w temperaturach powyżej 400 °C.

Pozycja nie obejmuje pieców tunelowych z przenośnikiem wałkowym lub wózkowym, pieców tunelowych z przenośnikiem taśmowym, pieców przepychowych ani pieców z przenośnikiem zwrotnym, specjalnie zaprojektowanych do produkcji szkła, ceramiki stołowej lub konstrukcyjnej.

2B226

2B227

II.A2.006

Nieużywana.

 

II.A2.007

„Przetworniki ciśnienia”, inne niż zdefiniowane w pozycji 2B230, zdolne do pomiaru ciśnienia bezwzględnego w dowolnym punkcie z przedziału od 0 do 200 kPa, posiadające obydwie niżej wymienione cechy:

a.

czujniki ciśnień wykonane z „materiałów odpornych na korozyjne działanie fluorku uranu (UF6)” lub chronione takimi materiałami; oraz

b.

posiadające którąś z niżej wymienionych cech:

1.

pełny zakres pomiarowy poniżej 200 kPa i „dokładność” lepszą niż ± 1 % w całym zakresie; lub

2.

pełny zakres pomiarowy wynoszący co najmniej 200 kPa i „dokładność” lepszą niż 2 kPa.

Na potrzeby pozycji 2B230 pojęcie „dokładność” obejmuje nieliniowość, histerezę i powtarzalność w temperaturze otoczenia.

2B230

II.A2.008

Urządzenia stosowane w procesie wymiany chemicznej ciecz-ciecz, (mieszalniki-odstojniki, kolumny pulsacyjne, kolumny półkowe lub kontaktory wirówkowe); oraz zraszacze, zraszacze parowe lub kolektory cieczy zaprojektowane do takich urządzeń, gdy wszystkie powierzchnie, które wchodzą w bezpośredni kontakt z przetwarzanymi substancjami chemicznymi są wykonane z któregokolwiek z następujących materiałów:

a.

stopów o zawartości wagowej powyżej 25 % niklu i 20 % chromu;

b.

polimerów fluorowych;

c.

szkła (w tym materiałów powlekanych szkliwami lub emaliowanych lub wykładanych szkłem);

d.

grafitu lub „grafitu węglowego”;

e.

niklu lub stopów o zawartości wagowej niklu powyżej 40 %;

f.

tantalu lub stopów tantalu;

g.

tytanu lub stopów tytanu;

h.

cyrkonu lub stopów cyrkonu; lub

i.

stali nierdzewnej.

„Grafit węglowy” jest związkiem węgla amorficznego i grafitu, w którym zawartość wagowa grafitu stanowi 8 % lub więcej.

2B350.e.

II.A2.009

Następujące wyposażenie i części przemysłowe, inne niż wymienione w 2B350.d.:

wymienniki ciepła lub skraplacze o polu powierzchni wymiany ciepła powyżej 0,05 m2, ale poniżej 30 m2; oraz rury, płytki, wężownice lub bloki (rdzenie) zaprojektowane do takich wymienników ciepła lub kondensatorów, gdy wszystkie powierzchnie, które wchodzą w bezpośredni kontakt z płynami są zrobione z jednego z następujących materiałów:

a.

stopów o zawartości wagowej powyżej 25 % niklu i 20 % chromu;

b.

polimerów fluorowych;

c.

szkła (w tym materiałów powlekanych szkliwami lub emaliowanych lub wykładanych szkłem);

d.

grafitu lub „grafitu węglowego”;

e.

niklu lub stopów o zawartości wagowej niklu powyżej 40 %;

f.

tantalu lub stopów tantalu;

g.

tytanu lub stopów tytanu;

h.

cyrkonu lub stopów cyrkonu;

i.

węglika krzemu;

j.

węglika tytanu; lub

k.

stali nierdzewnej.

Pozycja nie obejmuje chłodnic samochodowych.

Materiały wykorzystane do produkcji uszczelek i uszczelnień oraz innych rozwiązań uszczelniających nie mają wpływu na status wymiennika ciepła pod względem kontroli.

2B350.d.

II.A2.010

Pompy wielokrotnie uszczelnione i nieuszczelnione, inne niż wymienione w 2B350.i., odpowiednie dla płynów agresywnych korozyjnie, pompy próżniowe oraz osłony (korpus pompy), preformowane wkładki pomp, wirniki, tłoki oraz dysze pompy rozpylającej skonstruowane do takich pomp, w których wszystkie powierzchnie stykające się bezpośrednio z wytwarzaną substancją chemiczną (substancjami chemicznymi) są wykonane z jakiegokolwiek z następujących materiałów:

a.

stopów o zawartości wagowej powyżej 25 % niklu i 20 % chromu;

b.

materiałów ceramicznych;

c.

żelazokrzemu;

d.

polimerów fluorowych;

e.

szkła (w tym materiałów powlekanych szkliwami lub emaliowanych lub wykładanych szkłem.;

f.

grafitu lub „grafitu węglowego”;

g.

niklu lub stopów o zawartości wagowej niklu powyżej 40 %;

h.

tantalu lub stopów tantalu;

i.

tytanu lub stopów tytanu;

j.

cyrkonu lub stopów cyrkonu;

k.

niobu lub stopów niobu;

l.

stali nierdzewnej;

m.

stopów aluminium; lub

n.

kauczuku.

Materiały wykorzystane do produkcji uszczelek i uszczelnień oraz innych rozwiązań uszczelniających nie mają wpływu na status pompy pod względem kontroli. Pojęcie „kauczuk” obejmuje wszelkie rodzaje kauczuku naturalnego i syntetycznego.

2B350.i.

II.A2.011

„Separatory odśrodkowe”, niewyszczególnione w 2B352.c., zdolne do ciągłego oddzielania bez rozprzestrzeniania aerozoli, wykonane z:

a.

stopów o zawartości wagowej powyżej 25 % niklu i 20 % chromu;

b.

polimerów fluorowych;

c.

szkła (w tym materiałów powlekanych szkliwami lub emaliowanych lub wykładanych szkłem);

d.

niklu lub stopów o zawartości wagowej niklu powyżej 40 %;

e.

tantalu lub stopów tantalu;

f.

tytanu lub stopów tytanu; lub

g.

cyrkonu lub stopów cyrkonu.

Do „separatorów odśrodkowych” zalicza się również dekantery.

2B352.c.

II.A2.012

Spiekane filtry metalowe, niewyszczególnione w pozycji 2B352.d., wykonane z niklu lub stopu niklu o zawartości wagowej niklu 40 % lub więcej.

2B352.d.

II.A2.013

Maszyny do wyoblania kształtowego oraz maszyny do tłoczenia kształtowego, niewyszczególnione w 2B009, 2B109 lub 2B209, oraz specjalnie zaprojektowane do nich elementy składowe.

Do celów tej pozycji maszyny łączące funkcje wyoblania i tłoczenia kształtowego są traktowane jako urządzenia do tłoczenia kształtowego.

2B009

2B109

2B209

II.A2.014

Wyposażenie i odczynniki niewyszczególnione w pozycjach 2B350 ani 2B352:

a.

kadzie fermentacyjne, pozwalające na rozmnażanie „mikroorganizmów” chorobotwórczych lub wirusów lub umożliwiające produkcję toksyn bez rozprzestrzeniania aerozoli, posiadające pojemność całkowitą równą 10 litrów lub większą;

b.

mieszadła do kadzi fermentacyjnych, o których mowa w lit. a);

Do kadzi fermentacyjnych zalicza się bioreaktory, chemostaty oraz instalacje i przepływie ciągłym.

c.

sprzęt laboratoryjny, taki jak:

1.

sprzęt do przeprowadzania reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR);

2.

sprzęt do sekwencjonowania genomu;

3.

syntezatory DNA;

4.

urządzenia do elektroporacji;

5.

specjalne odczynniki wykorzystywane w urządzeniach opisanych powyżej w pozycji I.A2.014.c. pkt 1–4 powyżej;

d.

filtry, mikrofiltry, nanofiltry lub ultrafiltry które mogą być wykorzystane w biologii przemysłowej lub laboratoryjnej w celu filtrowania ciągłego, z wyłączeniem filtrów zaprojektowanych lub zmodyfikowanych specjalnie do celów medycznych lub produkcji wody czystej stosowanych w projektach oficjalnie wspieranych w ramach UE lub ONZ;

e.

ultrawirówki, wirniki i adaptery do ultrawirówek;

f.

urządzenia do liofilizacji.

2B350

2B352

II.A2.015

Następujące urządzenia, inne niż określone w pozycji 2B005, 2B105 lub 3B001.d., do „produkcji” kompozytów konstrukcyjnych oraz specjalnie do nich skonstruowane podzespoły i akcesoria:

a.

sprzęt produkcyjny do chemicznego osadzania z fazy gazowej (CVD);

b.

sprzęt produkcyjny do fizycznego osadzania z fazy gazowej (PVD);

c.

sprzęt produkcyjny do osadzania za pomocą nagrzewania uzyskiwanego poprzez indukcję lub opór elektryczny.

2B005

2B105

3B001.d.

II.A2.016

Otwarte zbiorniki lub zasobniki, wyposażone lub niewyposażone w mieszadła, o całkowitej pojemności wewnętrznej (geometrycznej) powyżej 0,5 m3 (500 litrów), w których wszystkie powierzchnie posiadające bezpośredni kontakt z przetwarzanym lub znajdującym się w nich środkiem chemicznym (środkami chemicznymi) są wykonane z jednego z następujących materiałów:

a.

stopów o zawartości wagowej powyżej 25 % niklu i 20 % chromu;

b.

polimerów fluorowych;

c.

szkła (w tym materiałów powlekanych szkliwami lub emaliowanych lub wykładanych szkłem);

d.

niklu lub stopów o zawartości wagowej niklu powyżej 40 %;

e.

tantalu lub stopów tantalu;

f.

tytanu lub stopów tytanu;

g.

cyrkonu lub stopów cyrkonu;

h.

niobu lub stopów niobu;

i.

stali nierdzewnej;

j.

drewna; lub

k.

kauczuku.

Pojęcie „kauczuk” obejmuje wszelkie rodzaje kauczuku naturalnego i syntetycznego.

2B350

ELEKTRONIKA

II.A3.

Towary

Nr

Opis

Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009

II.A3.001

Wysokonapięciowe zasilacze prądu stałego, inne niż wyszczególnione w pozycji 0B001.j.5. lub 3A227, posiadające obydwie niżej wymienione cechy:

a.

zdolność do ciągłego wytwarzania, w czasie ośmiu godzin, napięcia o wartości 10 kV lub większego i mocy wyjściowej 5 kW lub większej z wychyleniami oscylującymi lub bez; oraz

b.

stabilność prądu lub napięcia, w czasie 4 godzin, lepszą niż 0,1 %.

0B001.j.5.

3A227

II.A3.002

Spektrometry masowe, niewyszczególnione w 0B002.g. lub 3A233, zdolne do pomiaru mas jonów o wartości 200 mas atomowych lub większej oraz mające rozdzielczość większą niż 2 części na 200, oraz źródła jonów do tych urządzeń, w tym:

a.

plazmowe spektrometry masowe ze sprzężeniem indukcyjnym (ICP/MS);

b.

jarzeniowe spektrometry masowe (GDMS);

c.

termojonizacyjne spektrometry masowe (TIMS);

d.

spektrometry masowe z zespołami do bombardowania elektronami, mające komorę ze źródłem elektronów wykonaną z „materiałów odpornych na korozję wywołaną sześciofluorkiem uranu UF6”, wykładaną lub powlekaną takimi materiałami;

e.

następujące spektrometry masowe z wiązką molekularną:

1.

posiadające komorę ze źródłem molekuł wykonaną ze stali nierdzewnej lub molibdenu albo wykładaną, lub powlekaną takimi materiałami, wyposażone w wymrażarkę umożliwiającą chłodzenie do 193 K (– 80 °C) lub niżej; lub

2.

posiadające komorę ze źródłem molekuł wykonaną z materiałów odpornych na UF6, wykładaną lub powlekaną takimi materiałami;

f.

spektrometry masowe ze źródłem jonów do mikrofluoryzacji zaprojektowane do pracy w obecności aktynowców lub fluorków aktynowców.

0B002.g.

3A233

II.A3.003

Przemienniki częstotliwości lub generatory, inne niż określone w pozycji 0B001.b.13 lub 3A225, posiadające wszystkie następujące cechy charakterystyczne, i specjalnie do nich przeznaczone podzespoły oraz oprogramowanie:

a.

wyjście wielofazowe umożliwiające uzyskanie mocy równej 40 W lub większej;

b.

zdolność do pracy w zakresie częstotliwości pomiędzy 600 a 2 000 Hz; oraz

c.

dokładność regulacji częstotliwości lepszą (mniejszą) niż 0,1 %.

1.

Przemienniki częstotliwości nazywane są również konwerterami, inwerterami, generatorami, elektronicznym sprzętem testującym, zasilaczami prądu zmiennego, napędami silnikowymi elektrycznymi o zmiennej prędkości lub napędami o zmiennej częstotliwości.

2.

Funkcjonalność wyszczególnioną w tej pozycji można osiągnąć przy pomocy pewnego sprzętu wprowadzonego do obrotu jako: elektroniczny sprzęt testujący, zasilacze prądu zmiennego, napędy silnikowe elektryczne o zmiennej prędkości lub napędy o zmiennej częstotliwości.

0B001.b.13.

3A225

II.A3.004

Spektrometry i dyfraktometry zaprojektowane do orientacyjnego pomiaru lub analizy ilościowej składu pierwiastkowego metali lub stopów bez rozkładu chemicznego materiału.

 

CZUJNIKI I LASERY

II.A6.

Towary

Nr

Opis

Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009

II.A6.001

Pręty z granatu itrowo-glinowego (YAG).

 

II.A6.002

Następujące wyposażenie i części optyczne, niewyszczególnione w 6A002 lub 6A004.b.:

elementy optyczne do podczerwieni i długości fal od 9 μm do 17 μm i ich części składowe, w tym części z tellurku kadmu (CdTe).

6A002

6A004.b.

II.A6.003

Układy korekcji czoła fali, inny niż zwierciadła wyszczególnione w 6A004.a., 6A005.e. lub 6A005.f., do stosowania z wiązkami laserowymi o średnicy przekraczającej 4 mm, oraz części specjalnie do nich zaprojektowane, w tym układy sterowania, czujniki czoła fazy i „odkształcalne zwierciadła”, także zwierciadła bimorficzne.

6A004.a.

6A005.e.

6A005.f.

II.A6.004

„Lasery” na jonach argonu, niewyszczególnione w 0B001.g.5., 6A005.a.6. lub 6A205.a., posiadające średnią moc wyjściową równą 5 W lub większą.

0B001.g.5.

6A005.a.6.

6A205.a.

II.A6.005

Następujące „lasery” półprzewodnikowe, niewyszczególnione w 0B001.g.5., 0B001.h.6. lub 6A005.b., i ich elementy:

a.

indywidualne „lasery” półprzewodnikowe o mocy większej niż 200 mW każdy, w ilościach większych niż 100;

b.

baterie „laserów” półprzewodnikowych o mocy większej niż 20 W.

1.

„Lasery” półprzewodnikowe są powszechnie nazywane diodami „laserowymi”.

2.

Pozycja nie obejmuje diod „laserowych” o długości fali od 1,2 μm do 2,0 μm.

0B001.g.5.

0B001.h.6.

6A005.b.

II.A6.006

„Lasery” półprzewodnikowe przestrajalne i baterie przestrajalnych „laserów” półprzewodnikowych, niewyszczególnione w 0B001.h.6. lub 6A005.b., o długości fali od 9 μm do 17 μm, jak również stosy baterii „laserów” półprzewodnikowych zawierających przynajmniej jedną baterię przestrajalnych „laserów” półprzewodnikowych o tej długości fali.

„Lasery” półprzewodnikowe są powszechnie nazywane diodami „laserowymi”.

0B001.h.6.

6A005.b.

II.A6.007

Następujące „przestrajalne”„lasery” na ciele stałym, niewyszczególnione w 0B001.g.5., 0B001.h.6. lub 6A005.c.1., oraz specjalnie zaprojektowane do nich elementy:

a.

lasery tytanowo-szafirowe;

b.

lasery aleksandrytowe.

0B001.g.5.

0B001.h.6.

6A005.c.1.

II.A6.008

„Lasery” (inne niż szklane) z domieszką neodymową, niewyszczególnione w 6A005.c.2.b., o długościach fali wyjściowej większych niż 1,0 μm lecz nieprzekraczających 1,1 μm oraz o energii wyjściowej większej niż 10 J na impuls.

6A005.c.2.b.

II.A6.009

Elementy akustyczno-optyczne, w tym:

a.

lampy obrazowe i półprzewodnikowe urządzenia obrazowe, mające częstotliwość powtarzania równą 1 kHz lub więcej;

b.

urządzenia związane z częstotliwością powtarzania;

c.

komórki Pockelsa.

6A203.b.4.

II.A6.010

Kamery telewizyjne zabezpieczone przed promieniowaniem lub soczewki do nich, inne niż wymienione w 6A203.c., skonstruowane w taki sposób (lub jako takie sklasyfikowane), aby były w stanie wytrzymać promieniowanie o całkowitym natężeniu powyżej 50 × 103 Gy (krzem) (5 × 106 rad (krzem)) bez pogorszenia własności eksploatacyjnych.

Termin Gy (krzem) dotyczy energii w dżulach na kilogram, pochłanianej przez nieosłoniętą próbkę silikonową wystawioną na promieniowanie jonizujące.

6A203.c.

II.A6.011

Wzmacniacze i oscylatory do przestrajalnych, impulsowych laserów barwnikowych, niewyszczególnione w 0B001.g.5., 6A005 lub w 6A205.c., mające wszystkie następujące cechy charakterystyczne:

a.

pracujące w przedziale długości fal od 300 nm do 800 nm;

b.

średnia moc wyjściowa powyżej 10 W, ale nieprzekraczająca 30 W;

c.

częstotliwość powtarzania powyżej 1 kHz; oraz

d.

szerokość impulsu poniżej 100 ns.

Pozycja nie obejmuje oscylatorów pracujących w jednym trybie.

0B001.g.5.

6A005

6A205.c.

II.A6.012

Impulsowe „lasery” na dwutlenku węgla, niewyszczególnione w 0B001.h.6., 6A005.d. lub 6A205.d., mające wszystkie następujące właściwości:

a.

pracujące w przedziale długości fal od 9 μm do 11 μm;

b.

częstotliwość powtarzania powyżej 250 Hz;

c.

średnia moc wyjściowa powyżej 100 W, ale nieprzekraczająca 500 W; oraz

d.

szerokość impulsu poniżej 200 ns.

0B001.h.6.

6A005.d.

6A205.d.

II.A6.013

Lasery, niewyszczególnione w pozycjach 6A005 lub 6A205.

6A005

6A205

NAWIGACJA I AWIONIKA

II.A7.

Towary

Nr

Opis

Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009

II.A7.001

Następujące inercyjne systemy nawigacji (INS) i specjalnie zaprojektowane do nich podzespoły:

a.

następujące inercyjne systemy nawigacyjne certyfikowane do stosowania w „cywilnych statkach powietrznych” przez władze cywilne państwa strony porozumienia z Wassenaar i specjalnie zaprojektowane do nich podzespoły:

1.

inercyjne układy nawigacyjnie (INS) (z zawieszeniem kardanowym lub innym) i urządzenia bezwładnościowe, przeznaczone dla „statków powietrznych”, pojazdów lądowych, jednostek pływających (nawodnych i podwodnych) lub „statków kosmicznych” do określania położenia, naprowadzania lub sterowania, posiadające którekolwiek z wymienionych niżej cech, oraz specjalnie do nich zaprojektowane podzespoły:

a.

błąd nawigacji (czysto inercyjny) po prawidłowej regulacji, wynoszący 0,8 (lub mniej) mili morskiej na godzinę „krąg równego prawdopodobieństwa” (CEP) lub mniej (lepiej); lub

b.

przeznaczone do określonych zadań na poziomach przyspieszeń liniowych powyżej 10 g;

2.

hybrydowe inercyjne systemy nawigacyjne wbudowane w globalne systemy nawigacji satelitarnej (GNSS) lub współpracujące z systemami „nawigacji opartej na danych z bazy danych” („DBRN”) do określania położenia, naprowadzania lub sterowania, po normalnym zestrojeniu i odznaczające się dokładnością pozycyjną nawigacji INS po utracie kontaktu z GNSS lub „DBRN” przez okres do czterech minut, mniejszą (lepszą) niż 10 metrów „kręgu równego prawdopodobieństwa” (CEP);

3.

inercyjne urządzenia pomiarowe do wyznaczania azymutu, kursu lub wskazywania północy, spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów, oraz specjalnie do nich zaprojektowane podzespoły:

a.

zaprojektowane tak, żeby dokładność wyznaczania azymutu, kursu lub północy była równa lub mniejsza (lepsza) niż 6 minut kątowych (wartość średnia kwadratowa) na szerokości 45 stopni; lub

b.

zaprojektowane tak, żeby miały nieroboczy poziom wstrząsów 900 g lub większy przez okres 1 milisekundy lub większy;

b.

systemy teodolitowe zawierające urządzenia inercyjne specjalnie zaprojektowane do cywilnych zastosowań badawczych i zaprojektowane tak, żeby dokładność wyznaczania azymutu, kursu lub północy była równa lub mniejsza (lepsza) niż 6 minut kątowych (wartość średnia kwadratowa) na 45 stopniu szerokości geograficznej oraz specjalnie do nich zaprojektowane podzespoły;

c

urządzenia bezwładnościowe lub inne zawierające przyspieszeniomierze określone w pozycji 7A001 lub 7A101, zaprojektowane i opracowane jako czujniki MWD (pomiar podczas wiercenia) stosowane podczas prac wiertniczych.

Parametry a.1. oraz a.2. mają zastosowanie wraz z którymkolwiek z poniższych warunków środowiskowych:

1.

wejściowe drgania przypadkowe o całkowitej wielkości średniej kwadratowej 7,7 g przez pierwsze 0,5 godziny oraz ogólny czas trwania testu 1,5 godziny na każdą z 3 prostopadłych osi, gdy drgania przypadkowe spełniają wszystkie następujące warunki:

a.

stała gęstość widmowa mocy (PSD) o wartości 0,04 g2/Hz w przedziale częstotliwości 15–1 000 Hz; oraz

b.

gęstość widmowa mocy malejąca od 0,04 g2/Hz do 0,01 g2/Hz w przedziale częstotliwości od 1 000 do 2 000 Hz;

2.

przechylenie i odchylenie równe lub większe niż + 2,62 radian/s (150 deg/s); lub

3.

zgodnie z normami krajowymi równoważnymi pkt 1 lub 2 powyżej.

1.

a.2. odnosi się do układów, w których bezwładnościowe układy nawigacyjne lub inne niezależne pomoce nawigacyjne są wbudowane w jedno urządzenie w celu uzyskania poprawy parametrów.

2.

„Krąg równego prawdopodobieństwa” (CEP) – w kołowym rozkładzie normalnym promień okręgu zawierającego 50 % poszczególnych wyników pomiarów lub promień okręgu, w którym występuje 50 % prawdopodobieństwo, że obiekt zostanie zlokalizowany.

7A001

7A003

7A101

7A103

KOSMONAUTYKA, AERONAUTYKA, NAPĘD

II.A9.

Towary

Nr

Opis

Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009

II.A9.001

Sworznie ścinane wybuchowo.

 

II.A9.002

Silniki spalinowe o spalaniu wewnętrznym (tj. silniki z tłokiem posuwisto-zwrotnym i silniki z tłokiem obrotowym) zaprojektowane lub zmodyfikowane w celu napędzania „statków powietrznych” lub „aerostatów” oraz części specjalnie zaprojektowane do takich silników.

 

II.A9.003

Samochody ciężarowe niewyszczególnione w pozycji 9A115, posiadające więcej niż jedną oś napędzaną, o ładowności powyżej 5 ton.

Pozycja ta obejmuje przyczepy, naczepy i inne przyczepy.

9A115

B.   OPROGRAMOWANIE

Nr

Opis

Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009

II.B.001

Oprogramowanie potrzebne do opracowania, produkcji lub wykorzystania produktów wymienionych w części A (Towary).

 

C.   TECHNOLOGIA

Nr

Opis, produkty, materiały, sprzęt, towary i technologie

Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009

II.C.001

Technologia potrzebna do opracowania, produkcji lub wykorzystania produktów wymienionych w części A (Towary).

 

CZĘŚĆ III

Określone kluczowe składniki wykorzystywane w sektorze rakietowych pocisków balistycznych.

NOTA WYJAŚNIAJĄCA

Kody nomenklatury pochodzą z Nomenklatury scalonej określonej w art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej i zawartej w załączniku I do tego rozporządzenia, obowiązującej w dniu publikacji niniejszego rozporządzenia i odpowiednio zmienionej kolejnymi aktami.

7601

Aluminium nieobrobione plastycznie

7602

Odpady aluminium i złom

7603

Proszki i płatki aluminium

7604

Sztaby, pręty i kształtowniki, z aluminium

7605

Drut aluminiowy

7606

Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium

7608

Rury i przewody rurowe, z aluminium

7609

Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium

7614

Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie

CZĘŚĆ IV

Produkty, materiały, sprzęt, towary i technologie związane z bronią masowego rażenia, określone i umieszczone w wykazie zgodnie z pkt 25 rezolucji RB ONZ nr 2270 (2016).

NOTA WYJAŚNIAJĄCA

Kody nomenklatury pochodzą z Nomenklatury scalonej określonej w art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej i zawartej w załączniku I do tego rozporządzenia, obowiązującej w dniu publikacji niniejszego rozporządzenia i odpowiednio zmienionej kolejnymi aktami.

a)   Produkty o zastosowaniach jądrowych lub do pocisków balistycznych

1)   Magnesy pierścieniowe

Magnesy trwałe posiadające obydwie niżej wymienione cechy:

i.

kształt pierścienia o stosunku obwodu zewnętrznego do wewnętrznego równym lub mniejszym niż 1,6:1; oraz

ii.

wykonane z jednego z następujących materiałów magnetycznych: glin-nikiel-kobalt, ferryty, samar-kobalt lub neodym-żelazo-bor.

 

ex 8505 11 00

 

ex 8505 19 10

 

ex 8505 19 90

 

ex 8505 90 90

2)   Stale maraging

Stale maraging posiadające obydwie niżej wymienione cechy:

i.

„zdolne do” osiągnięcia wytrzymałości na rozciąganie równej 1 500 MPa lub większej w temperaturze 293 K (20 °C);

ii.

w postaci rur lub prętów, o średnicy zewnętrznej równej 75 mm lub większej.

 

ex 7304 49 10

 

ex 7304 51 81

 

ex 7304 51 89

 

ex 7304 59 92

 

ex 7304 59 93

 

ex 7304 59 99

3)   Magnetyczne materiały ze stopu w postaci blach lub cienkich pasków, posiadające obydwie niżej wymienione cechy:

a)

grubość 0,05 mm lub mniejsza; lub wysokość 25 mm lub mniejsza, oraz

b)

wykonane z jednego z następujących magnetycznych materiałów ze stopu: żelazo-chrom-kobalt, żelazo-kobalt-wanad, żelazo-chrom-kobalt-wanad lub żelazo-chrom.

 

ex 7326 19 10

 

ex 7326 19 90

 

ex 7326 90 92

 

ex 7326 90 94

 

ex 7326 90 96

 

ex 7326 90 98

4)   Przemienniki częstotliwości (nazywane również konwerterami lub inwerterami)

Przemienniki częstotliwości inne niż wyszczególnione w pozycjach 0B001.b.13 lub 3A225 załącznika II, posiadające wszystkie niżej wymienione cechy, oraz specjalnie do nich zaprojektowane oprogramowanie:

i.

wyjście wielofazowe;

ii.

zdolne do uzyskania mocy równej 40 W lub większej; oraz

iii.

zdolne do pracy w dowolnym zakresie częstotliwości (w jednym lub kilku punktach) pomiędzy 600 a 2 000 Hz.

Uwagi techniczne:

1.

Przemienniki częstotliwości nazywane są również konwerterami lub inwerterami.

2.

Funkcjonalność wyszczególnioną powyżej można osiągnąć przy pomocy pewnego sprzętu opisanego lub wprowadzonego do obrotu jako: elektroniczny sprzęt testujący, zasilacze prądu zmiennego, napędy silnikowe elektryczne o zmiennej prędkości lub napędy o zmiennej częstotliwości.

 

ex 8504 40 84

 

ex 8504 40 88

 

ex 8504 40 90

 

ex 8537 10 95

 

ex 8537 10 98

 

ex 8537 20 91

 

ex 8537 20 99

5)   Wysokowytrzymałe stopy glinu

Stopy glinu posiadające obydwie niżej wymienione cechy:

i.

„zdolne do” osiągnięcia wytrzymałości na rozciąganie równej 415 MPa lub większej w temperaturze 293 K (20 °C) oraz

ii.

w postaci rur lub prętów, o średnicy zewnętrznej równej 75 mm lub większej.

Uwaga techniczna:

Sformułowanie „zdolne do” dotyczy stopów glinu przed obróbką termiczną lub po niej.

 

ex 7601 20 80

 

ex 7604 29 10

 

ex 7608 20 20

 

ex 7608 20 81

 

ex 7608 20 89

6)   Materiały włókniste lub włókienkowe

Następujące „materiały włókniste lub włókienkowe” oraz prepregi:

i.

węglowe, aramidowe lub szklane „materiały włókniste lub włókienkowe” posiadające obydwie niżej wymienione cechy:

1)

„moduł właściwy” przekraczający 3,18 × 106 m; oraz

2)

„wytrzymałość właściwa na rozciąganie” przekraczająca 76,2 × 103 m;

ii.

prepregi: termoutwardzalne, impregnowane żywicą, ciągłe „przędze”, „niedoprzędy”, „kable” lub „taśmy” o szerokości nieprzekraczającej 30 mm, wykonane z węglowych, aramidowych lub szklanych „materiałów włóknistych lub włókienkowych”, kontrolowanych w lit. a) powyżej.

 

ex 5402 11 00

 

ex 5402 19 00

 

ex 5402 31 00

 

ex 5402 32 00

 

ex 5404 90 90

 

ex 5407 10 00

 

ex 5407 20 90

 

ex 5407 41 00

 

ex 5407 42 00

 

ex 5407 43 00

 

ex 5407 44 00

 

ex 5501 10 00

 

ex 5501 90 00

 

ex 5503 11 00

 

ex 5503 19 00

 

ex 5503 20 00

 

ex 5503 90 00

 

ex 5506 10 00

 

ex 5506 90 00

 

ex 5509 11 00

 

ex 5509 12 00

 

ex 5604 90 10

 

ex 5607 50 11

 

ex 5607 50 19

 

ex 5607 50 30

 

ex 5607 50 90

 

ex 5609 00 00

 

ex 5902 10 10

 

ex 5902 10 90

 

ex 5902 20 90

 

ex 5902 90 10

 

ex 5902 90 90

 

ex 5903 10 10

 

ex 5903 10 90

 

ex 5903 20 10

 

ex 5903 20 90

 

ex 5903 90 10

 

ex 5903 90 91

 

ex 5903 90 99

 

ex 6815 10 10

 

ex 6815 99 00

 

ex 7019 12 00

 

ex 7019 19 10

 

ex 7019 19 90

 

ex 7019 51 00

 

ex 7019 59 00

 

ex 7019 90 00

7)   Maszyny nawojowe do włókien i powiązane z nimi wyposażenie

Następujące maszyny nawojowe do włókien i powiązane z nimi wyposażenie:

i.

maszyny nawojowe do włókien posiadające wszystkie niżej wymienione cechy:

1)

koordynację i programowanie ruchów związanych z ustawianiem, owijaniem i nawijaniem włókien, w dwóch lub więcej osiach;

2)

są specjalnie zaprojektowane z przeznaczeniem do produkcji wyrobów kompozytowych lub laminatów z „materiałów włóknistych lub włókienkowych”; oraz

3)

zdolne do nawijania cylindrycznych rurek o średnicy 75 mm lub większej;

ii.

sterowniki koordynujące i programujące do maszyn nawojowych do włókien wyszczególnionych w lit. a) powyżej;

iii.

trzpienie do maszyn nawojowych do włókien wyszczególnionych w lit. a) powyżej.

 

ex 8419 89 30

 

ex 8419 89 98

 

ex 8419 90 85

 

ex 8444 00 10

 

ex 8444 00 90

 

ex 8446 10 00

 

ex 8446 21 00

 

ex 8446 29 00

 

ex 8446 30 00

 

ex 8447 11 00

 

ex 8447 12 00

 

ex 8447 20 20

 

ex 8447 20 80

 

ex 8447 90 00

 

ex 8448 19 00

 

ex 8448 20 00

 

ex 8448 39 00

 

ex 8448 42 00

 

ex 8448 49 00

 

ex 8448 59 00

 

ex 8479 89 97

 

ex 8479 90 20

 

ex 8479 90 70

 

ex 8537 10 10

 

ex 8537 10 91

 

ex 8537 10 95

 

ex 8537 10 98

 

ex 8538 10 00

 

ex 9022 12 00

 

ex 9022 19 00

 

ex 9022 90 00

 

ex 9031 80 80

 

ex 9031 90 00

8)   Maszyny do tłoczenia kształtowego

Opisane w INFCIRC/254/Rev.9/Part2 oraz S/2014/253

 

ex 8463 90 00

 

ex 8466 94 00

9)   Sprzęt do spawania laserowego

 

ex 8515 80 10

 

ex 8515 80 90

 

ex 8515 90 00

10)   Obrabiarki CNC 4- i 5-osiowe

 

ex 8457 10 10

 

ex 8457 10 90

 

ex 8457 20 00

 

ex 8457 30 10

 

ex 8457 30 90

 

ex 8458 11 20

 

ex 8458 11 41

 

ex 8458 11 49

 

ex 8458 11 80

 

ex 8458 19 00

 

ex 8458 91 20

 

ex 8458 91 80

 

ex 8459 10 00

 

ex 8459 21 00

 

ex 8459 31 00

 

ex 8459 41 00

 

ex 8459 51 00

 

ex 8459 61 10

 

ex 8459 61 90

 

ex 8460 12 00

 

ex 8460 22 00

 

ex 8460 23 00

 

ex 8460 24 00

 

ex 8460 31 00

 

ex 8460 40 10

 

ex 8460 90 00

 

ex 8461 20 00

 

ex 8461 30 10

 

ex 8461 40 11

 

ex 8461 40 31

 

ex 8461 40 71

 

ex 8461 40 90

 

ex 8461 90 00

 

ex 8464 20 11

 

ex 8464 20 19

 

ex 8464 20 80

 

ex 8464 90 00

11)   Urządzenia do cięcia strumieniem plazmy

 

ex 8556 40 00

 

ex 8515 31 00

 

ex 8515 39 90

 

ex 8515 80 10

 

ex 8515 80 90

 

ex 8515 90 00

12)   Wodorki metali, takie jak wodorek cyrkonu

ex 2850 00 20

b)   Produkty stosowane w broni chemicznej/biologicznej

1)

Dodatkowe substancje chemiczne, które mogą być wykorzystywane do wyrobu bojowych środków chemicznych:

Opis produktu

 

Kod CN

Sód metaliczny (7440-23-5)

 

2805 11 00

Tritlenek siarki (7446-11-9)

ex

2811 29 10

Chlorek glinu (7446-70-0)

 

2827 32 00

Bromek potasu (7758-02-3)

 

2827 51 00

Bromek sodu (7647-15-6)

 

2827 51 00

Dichlorometan (75-09-2)

 

2903 12 00

Bromek izopropylu (75-26-3)

ex

2903 39 19

Eter izopropylowy (108-20-3)

ex

2909 19 90

Monoizopropyloamina (75-31-0)

ex

2921 19 99

Trimetyloamina (75-50-3)

ex

2921 11 00

Tributyloamina (102-82-9)

ex

2921 19 99

Trietyloamina (121-44-8)

ex

2921 19 99

N,N-dimetyloanilina (121-69-7)

ex

2921 42 00

Pirydyna (110-86-1)

ex

2933 31 00

2)

Zbiorniki reakcyjne, reaktory, mieszalniki, wymienniki ciepła, skraplacze, pompy, zawory, zbiorniki, pojemniki, odbiorniki oraz kolumny destylacyjne lub absorpcyjne, które spełniają parametry mocy określone w S/2006/853 oraz S/2006/853/corr.1.

Pompy jednokrotnie uszczelnione o maksymalnym natężeniu przepływu, według specyfikacji producenta, powyżej 0,6 m3/h oraz osłony (korpus pompy), preformowane wkładki pomp, wirniki, tłoki oraz dysze pompy rozpylającej skonstruowane do takich pomp, w których wszystkie powierzchnie stykające się bezpośrednio z wytwarzaną substancją chemiczną (substancjami chemicznymi) są wykonane z jakiegokolwiek z następujących materiałów:

a)

niklu lub stopów o zawartości wagowej niklu powyżej 40 %;

b)

stopów o zawartości wagowej powyżej 25 % niklu i 20 % chromu;

c)

polimerów fluorowych (materiałów polimerowych lub elastomerowych o zawartości wagowej fluoru powyżej 35 %);

d)

szkła lub okładzin szklanych (w tym materiałów powlekanych szkliwami lub emaliowanych);

e)

grafitu lub grafitu węglowego;

f)

tantalu lub stopów tantalu;

g)

tytanu lub stopów tytanu;

h)

cyrkonu lub stopów cyrkonu;

i)

materiałów ceramicznych;

j)

żelazokrzemu (stopów żelaza o wysokiej zawartości krzemu); lub

k)

niobu lub stopów niobu.

ex 3925 10 00

ex 3925 90 80

ex 3926 90 92

ex 3926 90 97

ex 4009 21 00

ex 4009 22 00

ex 4009 41 00

ex 4009 42 00

ex 4016 93 00

ex 6909 11 00

ex 6909 12 00

ex 6909 19 00

ex 6909 90 00

ex 6914 90 00

ex 7020 00 10

ex 7020 00 30

ex 7020 00 80

ex 7304 41 00

ex 7304 49 93

ex 7304 49 95

ex 7304 49 99

ex 7304 51 81

ex 7304 51 89

ex 7304 59 92

ex 7304 59 93

ex 7304 59 99

ex 7306 40 20

ex 7306 40 80

ex 7306 50 20

ex 7306 50 80

ex 7306 69 10

ex 7306 69 90

ex 7306 90 00

ex 7309 00 10

ex 7309 00 30

ex 7309 00 51

ex 7309 00 59

ex 7309 00 90

ex 7310 10 00

ex 7310 29 10

ex 7310 29 90

ex 7311 00 00

ex 7326 90 92

ex 7326 90 94

ex 7326 90 96

ex 7326 90 98

ex 7507 11 00

ex 7507 12 00

ex 7507 20 00

ex 7508 90 00

ex 8103 90 90

ex 8108 90 50

ex 8108 90 60

ex 8108 90 90

ex 8109 90 00

ex 8112 99 30

ex 8401 20 00

ex 8401 40 00

ex 8401 10 00

ex 8412 90 20

ex 8413 50 40

ex 8413 60 39

ex 8413 60 61

ex 8413 60 69

ex 8413 60 70

ex 8413 60 80

ex 8413 70 21

ex 8413 70 29

ex 8413 70 45

ex 8413 70 51

ex 8413 70 59

ex 8413 70 65

ex 8413 70 75

ex 8413 70 81

ex 8413 70 89

ex 8413 81 00

ex 8413 82 00

ex 8413 91 00

ex 8414 10 25

ex 8414 10 81

ex 8414 10 89

ex 8414 40 10

ex 8414 40 90

ex 8414 59 15

ex 8414 59 25

ex 8414 59 23

ex 8414 59 95

ex 8414 80 11

ex 8418 99 10

ex 8414 80 19

ex 8414 80 59

ex 8414 80 73

ex 8414 80 75

ex 8414 80 78

ex 8414 80 80

ex 8414 90 00

ex 8417 80 30

ex 8417 80 50

ex 8417 80 70

ex 8418 69 00

ex 8419 40 00

ex 8419 50 00

ex 8419 89 10

ex 8419 89 30

ex 8419 89 98

ex 8419 90 85

ex 8477 80 93

ex 8477 80 99

ex 8479 82 00

ex 8479 89 97

ex 8479 90 70

3)

Komory czystego powietrza o przepływie konwencjonalnym lub turbulentnym i niezależne wentylatorowe urządzenia filtracyjne HEPA, które mogą być wykorzystywane w obudowach zabezpieczających poziomu P3 lub P4 (BSL 3, BSL 4, L3, L4).

 

ex 8414 51 00

 

ex 8414 59 00

 

ex 8414 60 00

 

ex 8414 80 80

 

ex 8421 39 15

 

ex 8421 39 25

 

ex 8479 89 97

CZĘŚĆ V

Produkty, materiały, sprzęt, towary i technologie związane z bronią masowego rażenia, określone i umieszczone w wykazie zgodnie z pkt 4 rezolucji RB ONZ nr 2321 (2016).

NOTA WYJAŚNIAJĄCA

Numer odniesienia w nagłówku kolumny „Pozycja z załącznika I do rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2009 lub z części II załącznika II do niniejszego rozporządzenia” (towary i technologie) oznacza, że właściwości produktów opisanych w kolumnie „Opis” odbiegają od parametrów przedstawionych w opisie towarów i technologii, których dotyczy odniesienie.

Produkty o zastosowaniach jądrowych lub do pocisków balistycznych

Opis

Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009 lub z części II załącznika II do niniejszego rozporządzenia

Izocyjaniany (TDI (diizocyjanian toluenu), MDI (diizocyjanian metylenodifenylu), IPDI (diizocyjanian izoforonu), HNMDI lub HDI (diizocyjanian heksametylenu) i DDI (diizocyjanian dimerylu) oraz sprzęt produkcyjny.

 

Azotan amonu, chemicznie czysty lub stabilizowany fazowo (PSAN).

 

Komory do badań nieniszczących o krytycznym wymiarze wewnętrznym wynoszącym co najmniej 1 m.

 

Pompy turbinowe do napędzanych paliwem płynnym lub hybrydowych silników rakietowych

9A006

Substancje polimerowe (polieter zakończony grupami hydroksylowymi (HTPE), eter polikaprolaktonu zakończony grupami hydroksylowymi (HTCE), glikol polipropylenowy (PPG), adypinian polidietylenoglikolu (PGA), glikol polietylenowy (PEG)).

 

Podsystemy przeciwdziałające i narzędzia umożliwiające przenikanie (np. zagłuszacze, dipole odbijające, wabiki) zaprojektowane do przeciążania, wprowadzania w błąd lub obchodzenia systemów obrony przeciwrakietowej.

 

Manganowe luty.

 

Maszyny do hydroformowania.

 

Piece do obróbki cieplnej – temperatura powyżej 850 °C i jeden wymiar > 1 m

II.A2.005, 2B226 2B227

Obrabiarki elektroerozyjne (EDM)

2B001.d

Maszyny do zgrzewania tarciowego z przemieszaniem.

 

Oprogramowanie do modelowania i projektowania do celów modelowania aerodynamicznej i termodynamicznej analizy systemów rakietowych lub systemów bezzałogowych statków powietrznych.

 

Szybkie kamery z wyjątkiem kamer stosowanych do obrazowania medycznego.

6A003.a.2

Podwozie samochodu ciężarowego o co najmniej 6 osiach

9A115 i II.A9.003

Produkty stosowane w broni chemicznej/biologicznej

Opis

Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009 lub z części II załącznika II do niniejszego rozporządzenia

1.

Montowane w podłodze wyciągi dymu (typu schron) o minimalnej szerokości nominalnej wynoszącej 2,5 m

2B352

2.

Wirówki dekantacyjne o pojemności bębna wynoszącej 4 L lub większej, nadające się do użytku w przypadku materiałów biologicznych

II.A2.014.e., 2B350, 2B352

3.

Kadzie fermentacyjne o pojemności wewnętrznej 10-20 L (.01-.02 metrów sześciennych), wykorzystywane w przypadku materiałów biologicznych

2B352 i II.A2.014.a.


(1)  Producenci wyliczający dokładność pozycjonowania zgodnie z ISO 230/2 (1997) powinni zasięgać opinii właściwych organów państwa członkowskiego, w którym mają swoją siedzibę.


ZAŁĄCZNIK III

Paliwo lotnicze, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. b)

NOTA WYJAŚNIAJĄCA

Kody nomenklatury pochodzą z Nomenklatury scalonej określonej w art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej i zawartej w załączniku I do tego rozporządzenia, obowiązującej w dniu publikacji niniejszego rozporządzenia i odpowiednio zmienionej kolejnymi aktami.

Kod

Opis

Od 2710 12 31 do 2710 12 59

Benzyna

2710 12 70

Paliwo typu benzyny do silników odrzutowych

2710 19 21

Paliwo typu nafty do silników odrzutowych

2710 19 25

Paliwo typu nafty do silników rakietowych


ZAŁĄCZNIK IV

Złoto, ruda tytanu, ruda wanadu i minerały ziem rzadkich, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. d)

NOTA WYJAŚNIAJĄCA

Kody nomenklatury pochodzą z Nomenklatury scalonej określonej w art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej i zawartej w załączniku I do tego rozporządzenia, obowiązującej w dniu publikacji niniejszego rozporządzenia i odpowiednio zmienionej kolejnymi aktami.

Kod

Opis

ex ex 2530 90 00

Rudy metali ziem rzadkich

ex ex 26 12

Monacyt i inne rudy stosowane wyłącznie lub głównie do wydobycia uranu lub toru

ex ex 2614 00 00

Rudy tytanu

ex ex 2615 90 00

Rudy wanadu

2616 90 00 10

Rudy i koncentraty złota


ZAŁĄCZNIK V

Węgiel, żelazo i rudy żelaza, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. e)

NOTA WYJAŚNIAJĄCA

Kody nomenklatury pochodzą z Nomenklatury scalonej określonej w art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej i zawartej w załączniku I do tego rozporządzenia, obowiązującej w dniu publikacji niniejszego rozporządzenia i odpowiednio zmienionej kolejnymi aktami.

Kod

Opis

ex ex 26 01

Ruda żelaza

2701

Węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla

2702

Węgiel brunatny (lignit), nawet aglomerowany, z wyłączeniem gagatu

2703

Torf (włącznie z odpadkami torfowymi), nawet aglomerowany

2704 00 10

Koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel retortowy

7201

Surówka i surówka zwierciadlista w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach

7202

Żelazostopy

7203

Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach

7204 10 00

Odpady i złom żeliwny

ex ex 7204 30 00

Odpady i złom z ocynowanego żeliwa lub stali

ex ex 7204 41

Pozostałe odpady i złom: wióry z toczenia, wiórkowania, dłutowania, frezowania, piłowania, pilnikowania, okrawania i tłoczenia, nawet w wiązkach

ex ex 7204 49

Pozostałe odpady i złom: pozostałe

ex ex 7204 50 00

Pozostałe odpady i złom: wlewki do przetopu

ex ex 7205 10 00

Granulki

ex ex 7205 29 00

Proszki, inne niż proszki stali stopowej

ex ex 7206 10 00

Wlewki

ex ex 7206 90 00

Pozostałe

ex ex 72 07

Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej

ex ex 72 08

Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 600 mm lub większej, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone

ex ex 72 09

Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 600 mm lub większej, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte

ex ex 72 10

Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 600 mm lub większej, platerowane, powleczone lub pokryte

ex ex 72 11

Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości mniejszej niż 600 mm, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte

ex ex 72 12

Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości mniejszej niż 600 mm, platerowane, powleczone lub pokryte

ex ex 72 14

Pozostałe sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone

ex ex 72 15

Pozostałe sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej

ex ex 72 16

Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej

ex ex 72 17

Drut z żeliwa lub stali niestopowej


ZAŁĄCZNIK VI

Produkty naftowe, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. f)

NOTA WYJAŚNIAJĄCA

Kody nomenklatury pochodzą z Nomenklatury scalonej określonej w art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej i zawartej w załączniku I do tego rozporządzenia, obowiązującej w dniu publikacji niniejszego rozporządzenia i odpowiednio zmienionej kolejnymi aktami.

 

2707

Oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej; podobne produkty, w których masa składników aromatycznych jest większa niż składników niearomatycznych.

 

2709

Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, surowe

 

2710

Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70 % masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe

 

2711

Gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe

 

2712 10

Wazelina

 

2712 20

Parafina zawierająca mniej niż 0,75 % masy oleju

Ex

2712 90

Pozostałe

 

2713

Koks naftowy, bitum naftowy oraz inne pozostałości olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych

Ex

2714

Bitum i asfalt, naturalne; łupek bitumiczny lub naftowy i piaski bitumiczne; asfaltyty i skały asfaltowe

Ex

2715

Mieszanki bitumiczne na bazie naturalnego asfaltu, naturalnego bitumu, bitumu naftowego, smoły mineralnej lub mineralnego paku smołowego (na przykład masy uszczelniające bitumiczne, fluksy)

 

 

Preparaty zawierające oleje ropy naftowej lub oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych

 

3403 11

– –

Preparaty do obróbki materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów

 

3403 19

– –

Pozostałe

 

 

Pozostałe

Ex

3403 91

– –

Preparaty do obróbki materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów

Ex

3403 99

– –

Pozostałe

 

 

– – – – –

Produkty chemiczne lub preparaty, złożone głównie ze związków organicznych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

Ex

3824 99 92

– – – – – –

W postaci płynnej w temperaturze 20 °C

Ex

3824 99 93

– – – – – –

Pozostałe

Ex

3824 99 96

– – – – –

Pozostałe

 

3826 00 10

Monoalkilowe estry kwasów tłuszczowych, zawierające objętościowo 96,5 % lub więcej estrów (FAMAE)

 

3826 00 90

Pozostałe


ZAŁĄCZNIK VII

Miedź, nikiel, srebro i cynk, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. g)

NOTA WYJAŚNIAJĄCA

Kody nomenklatury pochodzą z Nomenklatury scalonej określonej w art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej i zawartej w załączniku I do tego rozporządzenia, obowiązującej w dniu publikacji niniejszego rozporządzenia i odpowiednio zmienionej kolejnymi aktami.

Miedź

 

2603

Rudy i koncentraty miedzi

 

74

Miedź i artykuły z miedzi

 

8536 90 95 30

Styki nitowe

z miedzi

pokryte stopem srebra i niklu AgNi10 lub srebrem zawierające 11,2 % (± 1,0 %) masy tlenku cyny i tlenku indu razem wziętych

o grubości powłoki 0,3 mm (– 0/+ 0,015 mm)

ex

8538 90 99

Części miedziane nadające się wyłącznie lub głównie do stosowania z urządzeniami objętymi pozycją 8535 , 8536 lub 8537

 

8544 11

Drut nawojowy miedziany

 

 

Pozostałe miedziane przewody elektryczne, do napięć nieprzekraczających 1 000  V:

ex

8544 42

– –

Wyposażone w złącza

ex

8544 49

– –

Pozostałe

 

 

Pozostałe przewody elektryczne, do napięć przekraczających 1 000  V:

 

8544 60 10

– –

Z przewodami miedzianymi

Nikiel

 

2604

Rudy i koncentraty niklu

 

 

Żelazostopy:

 

7202 60

Żelazonikiel

 

 

Drut ze stali nierdzewnej:

 

7223 00 11

Zawierający 28 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 31 % masy niklu oraz 20 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 22 % masy chromu

 

75

Nikiel i artykuły z niklu

 

8105 90 00 10

Sztaby lub druty ze stopów kobaltu zawierające:

35 % (± 2 %) masy kobaltu,

25 % (± 1 %) masy niklu,

19 % (± 1 %) masy chromu, oraz

7 % (± 2 %) masy żelaza

spełniające wymogi specyfikacji materiałowej AMS (Aerospace Material Specifications) 5842, w rodzaju stosowanych w przemyśle lotniczym i kosmonautycznym

Srebro

 

2616 10

Rudy i koncentraty srebra

Cynk

 

2608

Rudy i koncentraty cynku

 

79

Cynk i artykuły z cynku


ZAŁĄCZNIK VIII

Towary luksusowe, o których mowa w art. 10

NOTA WYJAŚNIAJĄCA

Kody nomenklatury pochodzą z Nomenklatury scalonej określonej w art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej i zawartej w załączniku I do tego rozporządzenia, obowiązującej w dniu publikacji niniejszego rozporządzenia i odpowiednio zmienionej kolejnymi aktami.

1)   Konie hodowlane czystorasowe

 

0101 21 00

Zwierzęta hodowlane czystorasowe

ex

0101 29 90

Pozostałe

2)   Kawior i namiastki kawioru

 

1604 31 00

Kawior

 

1604 32 00

Namiastki kawioru

3)   Trufle i przetwory z trufli

 

0709 59 50

Trufle

ex

0710 80 69

Pozostałe

ex

0711 59 00

Pozostałe

ex

0712 39 00

Pozostałe

ex

2001 90 97

Pozostałe

 

2003 90 10

Trufle

ex

2103 90 90

Pozostałe

ex

2104 10 00

Zupy i buliony i preparaty do nich

ex

2104 20 00

Złożone przetwory spożywcze, homogenizowane

ex

2106 00 00

Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

4)   Wysokiej jakości wina (w tym wina musujące), alkohole i napoje spirytusowe

 

2204 10 11

Szampan

 

2204 10 91

Asti spumante

ex

2204 10 93

Pozostałe

ex

2204 10 94

Z chronionym oznaczeniem geograficznym (ChOG)

ex

2204 10 96

Pozostałe wina ze szczepu

ex

2204 10 98

Pozostałe

ex

2204 21 00

W pojemnikach o objętości 2 litrów lub mniejszej

ex

2204 29 00

Pozostałe

ex

2205 00 00

Wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron aromatyzowane roślinami lub substancjami aromatycznymi

ex

2206 00 00

Pozostałe napoje fermentowane (na przykład cydr (cidr), perry i miód pitny); mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

ex

2207 10 00

Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80 % obj. lub większej

ex

2208 00 00

Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80 % obj.; wódki, likiery i pozostałe napoje spirytusowe

5)   Wysokiej jakości cygara i cygaretki

ex

2402 10 00

Cygara, nawet z obciętymi końcami i cygaretki, zawierające tytoń

ex

2402 90 00

Pozostałe

6)   Luksusowe perfumy, wody toaletowe i kosmetyki, w tym produkty upiększające i służące do makijażu

ex

3303 00 00

Perfumy i wody toaletowe

ex

3304 00 00

Preparaty kosmetyczne lub upiększające oraz preparaty do pielęgnacji skóry (inne niż leki), włącznie z preparatami przeciwsłonecznymi lub do opalania; preparaty do manicure lub pedicure

ex

3305 00 00

Preparaty do włosów

ex

3307 00 00

Preparaty stosowane przed goleniem, do golenia lub po goleniu, dezodoranty osobiste, preparaty do kąpieli, depilatory i pozostałe preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; gotowe odświeżacze pomieszczeń, nawet perfumowane, lub mające własności dezynfekcyjne

ex

6704 00 00

Peruki, sztuczne brody, brwi i rzęsy, podkłady do włosów i temu podobne, z włosów ludzkich lub zwierzęcych, lub materiałów włókienniczych; artykuły z włosów ludzkich, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

7)   Wysokiej jakości wyroby skórzane, siodlarskie i artykuły podróżne, torebki i podobne artykuły

ex

4201 00 00

Wyroby siodlarskie i rymarskie dla wszelkich zwierząt (włączając postronki, smycze, nakolanniki, kagańce, nakrycia siodeł, torby przy siodłach, ubiory psów i tym podobne), z dowolnego materiału

ex

4202 00 00

Kufry, walizy, saszetki, teczki, aktówki, tornistry, futerały na okulary, lornetki, aparaty fotograficzne, instrumenty muzyczne, broń palną, kabury i podobne pojemniki; torby podróżne, izolowane torby na żywność lub napoje, kosmetyczki, plecaki, torebki, torby na zakupy, portfele, portmonetki, mapniki, papierośnice, woreczki na tytoń, torby na narzędzia, torby sportowe, pojemniki na butelki, pudełka na biżuterię, puderniczki, kasety na sztućce oraz podobne pojemniki, ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej, z folii z tworzywa sztucznego, z materiałów włókienniczych, z fibry lub tektury, lub całkowicie lub głównie pokryte takimi materiałami, lub papierem

ex

4205 00 90

Pozostałe

ex

9605 00 00

Zestawy podróżne do higieny osobistej, szycia oraz czyszczenia ubrań lub obuwia

8)   Wysokiej jakości odzież, dodatki odzieżowe i obuwie (niezależnie od materiału, z którego są wykonane)

ex

4203 00 00

Artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe, ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej

ex

4303 00 00

Artykuły odzieżowe, dodatki odzieżowe i pozostałe artykuły ze skór futerkowych

ex

6101 00 00

Palta, kurtki 3/4, pelerynki, peleryny, anoraki (włącznie z kurtkami narciarskimi), wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, męskie lub chłopięce, dziane, inne niż te objęte pozycją 6103

ex

6102 00 00

Palta, kurtki 3/4, pelerynki, peleryny, anoraki (włącznie z kurtkami narciarskimi), wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce, dziane, inne niż te objęte pozycją 6104

ex

6103 00 00

Garnitury, komplety, marynarki, spodnie, spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, bryczesy i szorty (inne niż strój kąpielowy), męskie lub chłopięce, dziane

ex

6104 00 00

Kostiumy, komplety, żakiety, suknie, spódnice, spódnico-spodnie, spodnie, spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, bryczesy i szorty (inne niż strój kąpielowy), damskie lub dziewczęce, dziane

ex

6105 00 00

Koszule męskie lub chłopięce, dziane

ex

6106 00 00

Bluzki, koszule i bluzki koszulowe, damskie lub dziewczęce, dziane

ex

6107 00 00

Kalesony, majtki, koszule nocne, piżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, męskie lub chłopięce, dziane

ex

6108 00 00

Półhalki, halki, majtki, figi, koszule nocne, piżamy, peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce, dziane

ex

6109 00 00

T-shirts, koszulki i pozostałe podkoszulki, dziane

ex

6110 00 00

Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane

ex

6111 00 00

Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, dziane

ex

6112 11 00

Z bawełny

ex

6112 12 00

Z włókien syntetycznych

ex

6112 19 00

Z pozostałych materiałów włókienniczych

 

6112 20 00

Ubiory narciarskie

 

6112 31 00

Z włókien syntetycznych

 

6112 39 00

Z pozostałych materiałów włókienniczych

 

6112 41 00

Z włókien syntetycznych

 

6112 49 00

Z pozostałych materiałów włókienniczych

ex

6113 00 10

Z dzianin objętych pozycją 5906

ex

6113 00 90

Pozostałe

ex

6114 00 00

Pozostała odzież dziana

ex

6115 00 00

Rajstopy, trykoty, pończochy, skarpety i pozostałe wyroby pończosznicze, włącznie z wyrobami pończoszniczymi o stopniowanym ucisku (na przykład pończochy przeciwżylakowe) i obuwiem bez nakładanych podeszew, dziane

ex

6116 00 00

Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem, dziane

ex

6117 00 00

Pozostałe gotowe dodatki odzieżowe, dziane; części odzieży lub dodatków odzieżowych, dziane

ex

6201 00 00

Palta, kurtki 3/4, pelerynki, peleryny, anoraki (włącznie z kurtkami narciarskimi), wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, męskie lub chłopięce, inne niż te objęte pozycją 6203

ex

6202 00 00

Palta, kurtki 3/4, pelerynki, peleryny, anoraki (włącznie z kurtkami narciarskimi), wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce, inne niż te objęte pozycją 6204

ex

6203 00 00

Garnitury, komplety, marynarki, spodnie, spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, bryczesy i szorty (inne niż strój kąpielowy), męskie lub chłopięce

ex

6204 00 00

Kostiumy, komplety, żakiety, suknie, spódnice, spódnico-spodnie, spodnie, spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, bryczesy i szorty (inne niż strój kąpielowy), damskie lub dziewczęce

ex

6205 00 00

Koszule męskie lub chłopięce

ex

6206 00 00

Bluzki, koszule i bluzki koszulowe, damskie lub dziewczęce

ex

6207 00 00

Koszulki i pozostałe podkoszulki, kalesony, majtki, koszule nocne, piżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, męskie lub chłopięce

ex

6208 00 00

Koszulki i pozostałe podkoszulki, półhalki, halki, majtki, figi, koszule nocne, piżamy, peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce

ex

6209 00 00

Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt

ex

6210 10 00

Z materiałów włókienniczych objętych pozycją 5602 lub 5603

 

6210 20 00

Pozostała odzież typu określonego w podpozycjach od 6201 11 do 6201 19

 

6210 30 00

Pozostała odzież typu określonego w podpozycjach od 6202 11 do 6202 19

ex

6210 40 00

Pozostała odzież męska lub chłopięca

ex

6210 50 00

Pozostała odzież damska lub dziewczęca

 

6211 11 00

Męskie lub chłopięce

 

6211 12 00

Damskie lub dziewczęce

 

6211 20 00

Ubiory narciarskie

ex

6211 32 00

Z bawełny

ex

6211 33 00

Z włókien chemicznych

ex

6211 39 00

Z pozostałych materiałów włókienniczych

ex

6211 42 00

Z bawełny

ex

6211 43 00

Z włókien chemicznych

ex

6211 49 00

Z pozostałych materiałów włókienniczych

ex

6212 00 00

Biustonosze, pasy, gorsety, szelki, podwiązki i podobne artykuły oraz ich części, nawet dziane

ex

6213 00 00

Chusteczki do nosa

ex

6214 00 00

Szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i temu podobne

ex

6215 00 00

Krawaty, muszki i fulary

ex

6216 00 00

Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem

ex

6217 00 00

Pozostałe gotowe dodatki odzieżowe; części odzieży lub dodatków odzieżowych, inne niż te objęte pozycją 6212

ex

6401 00 00

Obuwie nieprzemakalne z podeszwami i cholewkami, z gumy lub tworzyw sztucznych, które nie są przymocowane do podeszwy ani złączone z nią za pomocą szycia, nitowania, gwoździ, wkrętów, kołków lub podobnymi sposobami

ex

6402 20 00

Obuwie z cholewkami z pasków lub rzemyków przymocowanymi do podeszwy za pomocą kołków

ex

6402 91 00

Zakrywające kostkę

ex

6402 99 00

Pozostałe

ex

6403 19 00

Pozostałe

ex

6403 20 00

Obuwie z podeszwami ze skóry wyprawionej i cholewkami z pasków skórzanych w poprzek podbicia i wokół dużego palca

ex

6403 40 00

Pozostałe obuwie zawierające metalowy nosek ochronny

ex

6403 51 00

Zakrywające kostkę

ex

6403 59 00

Pozostałe

ex

6403 91 00

Zakrywające kostkę

ex

6403 99 00

Pozostałe

ex

6404 19 10

Pantofle i pozostałe obuwie domowe

ex

6404 20 00

Obuwie z podeszwami ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej

ex

6405 00 00

Pozostałe obuwie

ex

6504 00 00

Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy, plecione lub wykonane przez łączenie pasków z dowolnego materiału, nawet z podszewką lub przybraniem

ex

6505 00 10

Z filcu z sierści lub z filcu z wełny i sierści, wykonane z korpusów, stożków lub płatów objętych pozycją 6501 00 00

ex

6505 00 30

Czapki z daszkiem

ex

6505 00 90

Pozostałe

ex

6506 99 00

Z pozostałych materiałów

ex

6601 91 00

Z trzonem teleskopowym

ex

6601 99 00

Pozostałe

ex

6602 00 00

Laski, stołki myśliwskie, bicze, szpicruty i tym podobne

ex

9619 00 81

Pieluchy i wkładki dla niemowląt

9)   Dywany, chodniki i gobeliny, ręcznie tkane lub nie, o wartości wyższej niż 473 EUR (1)

ex

5701 00 00

Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze, węzełkowe, nawet gotowe

ex

5702 10 00

Kilimy „Kelem”, „Schumacks”, „Karamanie” i podobne ręcznie tkane dywaniki (maty)

ex

5702 20 00

Pokrycia podłogowe z włókna kokosowego

ex

5702 31 80

Pozostałe

ex

5702 32 00

Z materiałów włókienniczych chemicznych

ex

5702 39 00

Z pozostałych materiałów włókienniczych

ex

5702 41 90

Pozostałe

ex

5702 42 00

Z materiałów włókienniczych chemicznych

ex

5702 50 00

Pozostałe, bez okrywy, niegotowe

ex

5702 91 00

Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

ex

5702 92 00

Z materiałów włókienniczych chemicznych

ex

5702 99 00

Z pozostałych materiałów włókienniczych

ex

5703 00 00

Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze, igłowe, nawet gotowe

ex

5704 00 00

Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze, z filcu, nieigłowe ani nieflokowane, nawet gotowe

ex

5705 00 00

Pozostałe dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze, nawet gotowe

ex

5805 00 00

Tkaniny dekoracyjne ręcznie tkane typu gobeliny, Flanders, Aubusson, Beauvais i tym podobne oraz tkaniny dekoracyjne haftowane na kanwie (na przykład małym ściegiem lub ściegiem krzyżykowym), nawet gotowe

10)   Perły, kamienie szlachetne i półszlachetne, wyroby z pereł, biżuteria, wyroby ze złota i srebra

 

7101 00 00

Perły naturalne lub hodowlane, nawet obrobione lub sortowane, ale nienawleczone, oprawione lub obsadzone; perły naturalne lub hodowlane, tymczasowo nawleczone dla ułatwienia transportu

 

7102 00 00

Diamenty, nawet obrobione, ale nieoprawione ani nieobsadzone

 

7103 00 00

Kamienie szlachetne (inne niż diamenty) i kamienie półszlachetne, nawet obrobione lub sortowane, ale nienawleczone, oprawione lub obsadzone; niesortowane kamienie szlachetne (inne niż diamenty) oraz półszlachetne, tymczasowo nawleczone dla ułatwienia transportu

 

7104 20 00

Pozostałe, nieobrobione lub tylko przepiłowane, lub zgrubnie kształtowane

 

7104 90 00

Pozostałe

 

7105 00 00

Pył i proszek z kamieni naturalnych lub syntetycznych, szlachetnych lub półszlachetnych

 

7106 00 00

Srebro (włącznie ze srebrem pokrytym złotem lub platyną), w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku

 

7107 00 00

Metale nieszlachetne posrebrzane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu

 

7108 00 00

Złoto (włącznie ze złotem platynowanym) w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku

 

7109 00 00

Metale nieszlachetne lub srebro, pozłacane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu

 

7110 11 00

W stanie surowym lub w postaci proszku

 

7110 19 00

Pozostałe

 

7110 21 00

W stanie surowym lub w postaci proszku

 

7110 29 00

Pozostałe

 

7110 31 00

W stanie surowym lub w postaci proszku

 

7110 39 00

Pozostałe

 

7110 41 00

W stanie surowym lub w postaci proszku

 

7110 49 00

Pozostałe

 

7111 00 00

Metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platynowane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu

 

7113 00 00

Artykuły biżuteryjne i ich części, z metalu szlachetnego lub platerowanego metalem szlachetnym

 

7114 00 00

Artykuły jubilerskie ze złota lub srebra oraz ich części, z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym

 

7115 00 00

Pozostałe artykuły z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym

 

7116 00 00

Artykuły z pereł naturalnych lub hodowlanych, kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (naturalnych, syntetycznych lub odtworzonych)

11)   Monety i banknoty niebędące prawnym środkiem płatniczym

ex

4907 00 30

Banknoty

 

7118 10 00

Monety (inne niż monety złote), niebędące prawnym środkiem płatniczym

ex

7118 90 00

Pozostałe

12)   Sztućce z metalu szlachetnego albo platerowane lub pokryte warstwą metalu szlachetnego

 

7114 00 00

Artykuły jubilerskie ze złota lub srebra oraz ich części, z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym

 

7115 00 00

Pozostałe artykuły z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym

ex

8214 00 00

Pozostałe artykuły nożownicze (na przykład maszynki do strzyżenia włosów, tasaki rzeźnicze lub kuchenne, noże do siekania i mielenia mięsa, noże do papieru); zestawy i akcesoria do manicure lub pedicure (włączając pilniki do paznokci)

ex

8215 00 00

Łyżki, widelce, chochle, cedzidła, łopatki do ciasta, noże do ryb, noże do masła, szczypce do cukru i podobne artykuły kuchenne lub stołowe

ex

9307 00 00

Szpady, szable, kordy, bagnety, lance oraz podobna broń i jej części oraz pochwy do niej

13)   Naczynia porcelanowe, kamionkowe i gliniane oraz ekskluzywne wyroby ceramiczne, o wartości wyższej niż 95 EUR (2)

ex

6911 00 00

Naczynia stołowe, naczynia kuchenne oraz pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i toaletowe, z porcelany lub porcelany chińskiej

ex

6912 00 23

Wyroby kamionkowe

ex

6912 00 25

Wyroby z ceramiki porowatej lub szlachetnej

ex

6912 00 83

Wyroby kamionkowe

ex

6912 00 85

Wyroby z ceramiki porowatej lub szlachetnej

ex

6914 10 00

Z porcelany lub porcelany chińskiej

ex

6914 90 00

Pozostałe

14)   Artykuły ze szkła ołowiowego

ex

7009 91 00

Bez ram

ex

7009 92 00

W ramach

ex

7010 00 00

Balony, butle, butelki, słoje, dzbany, fiolki, ampułki i pozostałe pojemniki, ze szkła, w rodzaju stosowanych do transportu lub pakowania towarów; słoje szklane na przetwory; korki, przykrywki i pozostałe zamknięcia ze szkła

 

7013 22 00

Ze szkła ołowiowego

 

7013 33 00

Ze szkła ołowiowego

 

7013 41 00

Ze szkła ołowiowego

 

7013 91 00

Ze szkła ołowiowego

ex

7018 10 00

Paciorki szklane, imitacje pereł, imitacje kamieni szlachetnych i półszlachetnych oraz podobna drobnica szklana

ex

7018 90 00

Pozostałe

ex

7020 00 80

Pozostałe

ex

9405 10 50

Ze szkła

ex

9405 20 50

Ze szkła

ex

9405 50 00

Nieelektryczne lampy i oprawy oświetleniowe

ex

9405 91 00

Ze szkła

15)   Wysokiej jakości aparaty elektroniczne do użytku domowego

ex

8414 51 00

Stołowe, podłogowe, ścienne, okienne, sufitowe lub dachowe, z wbudowanym silnikiem elektrycznym o mocy nieprzekraczającej 125 W

ex

8414 59 00

Pozostałe

ex

8414 60 00

Okapy, w których największy poziomy bok nie przekracza 120 cm

ex

8415 10 00

Typu okiennego lub ściennego, samodzielne lub w systemach złożonych z oddzielnych części (typu „split”)

ex

8418 10 00

Łączone chłodziarko-zamrażarki, wyposażone w oddzielne drzwi zewnętrzne

ex

8418 21 00

Sprężarkowe

ex

8418 29 00

Pozostałe

ex

8418 30 00

Zamrażarki skrzyniowe, o pojemności nieprzekraczającej 800 litrów

ex

8418 40 00

Zamrażarki szafowe, o pojemności nieprzekraczającej 900 litrów

ex

8419 81 00

Do sporządzania gorących napojów lub do gotowania, lub podgrzewania potraw

ex

8422 11 00

Domowe

ex

8423 10 00

Wagi osobowe, włączając wagi do ważenia niemowląt; wagi do użytku domowego

ex

8443 12 00

Maszyny drukarskie offsetowe z podawaniem papieru w arkuszach, typu biurowego (z wykorzystaniem arkuszy, w których w stanie niezłożonym długość jednego boku nie przekracza 22 cm, a długość drugiego boku nie przekracza 36 cm)

ex

8443 31 00

Maszyny, które wykonują dwie lub więcej funkcji drukowania, kopiowania lub transmisji telefaksowej, nadające się do podłączenia do maszyny do automatycznego przetwarzania danych lub do sieci

ex

8443 32 00

Pozostałe, nadające się do podłączenia do maszyny do automatycznego przetwarzania danych lub do sieci

ex

8443 39 00

Pozostałe

ex

8450 11 00

Maszyny w pełni automatyczne

ex

8450 12 00

Pozostałe maszyny, z wbudowaną suszarką odśrodkową

ex

8450 19 00

Pozostałe

ex

8451 21 00

O pojemności jednorazowej nieprzekraczającej 10 kg suchej bielizny

ex

8452 10 00

Maszyny do szycia typu domowego

ex

8470 10 00

Kalkulatory elektroniczne mogące funkcjonować bez zewnętrznego źródła energii elektrycznej i kieszonkowe maszyny z funkcjami liczącymi do zapisu, odtwarzania i wyświetlania danych

ex

8470 21 00

Wyposażone w drukarkę

ex

8470 29 00

Pozostałe

ex

8470 30 00

Pozostałe maszyny liczące

ex

8471 00 00

Maszyny do automatycznego przetwarzania danych i urządzenia do nich; czytniki magnetyczne lub optyczne, maszyny do przenoszenia danych w postaci zakodowanej na nośniki danych oraz maszyny do przetwarzania takich danych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

ex

8472 90 40

Maszyny do redagowania tekstów

ex

8472 90 90

Pozostałe

ex

8479 60 00

Chłodnice wyparne powietrza

ex

8508 11 00

O mocy nieprzekraczającej 1 500 W i posiadające worek na kurz lub inny zbiornik o pojemności nieprzekraczającej 20 l

ex

8508 19 00

Pozostałe

ex

8508 60 00

Pozostałe odkurzacze

ex

8509 40 00

Młynki i miksery spożywcze; sokowirówki

ex

8509 80 00

Pozostałe urządzenia gospodarstwa domowego

ex

8516 31 00

Suszarki do włosów

ex

8516 50 00

Kuchenki mikrofalowe

ex

8516 60 10

Kuchnie (zawierające przynajmniej piekarnik i płytę grzewczą)

ex

8516 71 00

Urządzenia do zaparzania kawy lub herbaty

ex

8516 72 00

Opiekacze do grzanek

ex

8516 79 00

Pozostałe

ex

8517 11 00

Przewodowe aparaty telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową

ex

8517 12 00

Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych

ex

8517 18 00

Pozostałe

ex

8517 61 00

Stacje bazowe

ex

8517 62 00

Maszyny do odbioru, konwersji i transmisji lub regeneracji głosu, obrazów lub innych danych, włączając aparaty przełączające i routingowe

ex

8517 69 00

Pozostałe

ex

8526 91 00

Aparatura radionawigacyjna

ex

8529 10 31

Do odbioru satelitarnego

ex

8529 10 39

Pozostałe

ex

8529 10 65

Anteny wewnętrzne do odbiorników radiowych lub telewizyjnych, włącznie z typami wbudowanymi

ex

8529 10 69

Pozostałe

ex

8531 10 00

Aparatura przeciwwłamaniowa, przeciwpożarowa oraz inna temu podobna

ex

8543 70 10

Urządzenia elektryczne z funkcjami tłumaczenia lub słownikowymi

ex

8543 70 30

Wzmacniacze antenowe

ex

8543 70 50

Łóżka opalające, lampy opalające i podobne urządzenia do opalania

ex

8543 70 90

Pozostałe

 

9504 50 00

Konsole i urządzenia do gier wideo, inne niż te objęte podpozycją 9504 30

 

9504 90 80

Pozostałe

16)   Wysokiej jakości elektryczne/elektroniczne lub optyczne urządzenia nagrywające lub odtwarzające dźwięk i obraz

ex

8519 00 00

Aparatura do rejestrowania lub odtwarzania dźwięku

ex

8521 00 00

Aparatura do zapisu lub odtwarzania obrazu i dźwięku, nawet z wbudowanym urządzeniem do odbioru sygnałów wizyjnych i dźwiękowych (tunerem wideo)

ex

8525 80 30

Kamery i aparaty cyfrowe

ex

8525 80 91

Nadające się jedynie do zapisu dźwięku i obrazu zarejestrowanego przez kamerę telewizyjną

ex

8525 80 99

Pozostałe

ex

8527 00 00

Aparatura odbiorcza do radiofonii, nawet połączona w tej samej obudowie z aparaturą do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub zegarem

ex

8528 71 00

Nieprzeznaczona do włączenia wyświetlacza lub ekranu wideo

ex

8528 72 00

Pozostała, kolorowa

ex

9006 00 00

Aparaty fotograficzne (inne niż kinematograficzne); lampy błyskowe (flesze) oraz żarówki błyskowe, inne niż lampy wyładowcze objęte pozycją 8539

ex

9007 00 00

Kamery i projektory kinematograficzne, nawet zawierające aparaturę do zapisu i odtwarzania dźwięku

17)   Luksusowe pojazdy służące do przewozu osób na lądzie, w powietrzu lub na morzu, w tym kolejki linowe, wyciągi krzesełkowe, wyciągi narciarskie, układy napędowe do kolejek linowych naziemnych, a także akcesoria do nich i części zamienne

ex

4011 10 00

W rodzaju stosowanych w samochodach (włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi)

ex

4011 20 00

W rodzaju stosowanych w autobusach lub samochodach ciężarowych

ex

4011 30 00

W rodzaju stosowanych w statkach powietrznych

ex

4011 40 00

W rodzaju stosowanych w motocyklach

ex

4011 90 00

Pozostałe

ex

7009 10 00

Lusterka wsteczne do pojazdów

ex

8407 00 00

Silniki spalinowe z zapłonem iskrowym z tłokami wykonującymi ruch posuwisto-zwrotny lub obrotowy

ex

8408 00 00

Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne i średnioprężne)

ex

8409 00 00

Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do silników objętych pozycją 8407 lub 8408

ex

8411 00 00

Silniki turboodrzutowe, turbośmigłowe oraz inne turbiny gazowe

 

8428 60 00

Kolejki linowe, wyciągi krzesełkowe, wyciągi narciarskie, układy napędowe do kolejek linowych naziemnych

ex

8431 39 00

Części i akcesoria kolejek linowych, wyciągów krzesełkowych, wyciągów narciarskich, układów napędowych do kolejek linowych naziemnych

ex

8483 00 00

Wały napędowe (włączając wały krzywkowe i wały wykorbione) i korby; obudowy łożysk i łożyska ślizgowe; mechanizmy i przekładnie zębate, mechanizmy śrubowo-kulkowe lub śrubowo-wałeczkowe; skrzynie przekładniowe i pozostałe układy zmieniające prędkość, włączając przemienniki momentu obrotowego; koła zamachowe i koła pasowe lub linowe, włączając wielokrążki i zblocza; sprzęgła rozłączne i nierozłączne (włączając przeguby uniwersalne)

ex

8511 00 00

Elektryczne urządzenia zapłonowe lub rozrusznikowe, w rodzaju stosowanych w silnikach wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym lub samoczynnym (na przykład iskrowniki, prądnice iskrownikowe, cewki zapłonowe, świece zapłonowe, świece żarowe, silniki rozruszników); prądnice (na przykład prądu stałego lub przemiennego) oraz wyłączniki współpracujące z takimi silnikami

ex

8512 20 00

Pozostały sprzęt oświetleniowy lub sygnalizacji wzrokowej

ex

8512 30 10

Alarmy przeciwwłamaniowe w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych

ex

8512 30 90

Pozostałe

ex

8512 40 00

Wycieraczki szyb, urządzenia zapobiegające zamarzaniu i zaparowaniu szyb

ex

8544 30 00

Wiązki przewodów zapłonowych i inne wiązki przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach, statkach powietrznych lub statkach pływających

ex

8603 00 00

Wagony osobowe, towarowe lub transportowe, kolejowe lub tramwajowe, o napędzie własnym, inne niż te objęte pozycją 8604

ex

8605 00 00

Wagony pasażerskie, kolejowe lub tramwajowe, bez własnego napędu; wagony bagażowe, pocztowe oraz pozostałe wagony kolejowe lub tramwajowe specjalnego przeznaczenia, bez własnego napędu (z wyłączeniem tych objętych pozycją 8604 )

ex

8607 00 00

Części lokomotyw szynowych lub taboru kolejowego

ex

8702 00 00

Pojazdy silnikowe do przewozu dziesięciu lub więcej osób razem z kierowcą

ex

8703 00 00

Samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702 ), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, w tym pojazdy specjalnie zaprojektowane do poruszania się po śniegu o wartości ponad 1 782 EUR (3)

ex

8706 00 00

Podwozia wyposażone w silniki, do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705

ex

8707 00 00

Nadwozia (włączając kabiny), do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705

ex

8708 00 00

Części i akcesoria do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705

ex

8711 00 00

Motocykle (włączając motorowery) oraz rowery wyposażone w pomocnicze silniki, z wózkiem bocznym lub bez; wózki boczne

ex

8712 00 00

Rowery dwukołowe i pozostałe rowery (włączając trzykołowe wózki-rowery dostawcze), bezsilnikowe

ex

8714 00 00

Części i akcesoria pojazdów objętych pozycjami od 8711 do 8713

ex

8716 10 00

Przyczepy i naczepy, mieszkalne lub turystyczne (kempingowe)

ex

8716 40 00

Pozostałe przyczepy i naczepy

ex

8716 90 00

Części

ex

8801 00 00

Balony i sterowce; szybowce, lotnie oraz pozostałe statki powietrzne, bez napędu

ex

8802 11 00

O masie własnej nieprzekraczającej 2 000 kg

ex

8802 12 00

O masie własnej przekraczającej 2 000 kg

ex

8802 20 00

Samoloty i pozostałe statki powietrzne, o masie własnej nieprzekraczającej 2 000 kg

ex

8802 30 00

Samoloty i pozostałe statki powietrzne, o masie własnej przekraczającej 2 000 kg, ale nieprzekraczającej 15 000 kg

ex

8802 40 00

Samoloty i pozostałe statki powietrzne, o masie własnej przekraczającej 15 000 kg

ex

8803 10 00

Śmigła i wirniki oraz ich części

ex

8803 20 00

Podwozia i ich części

ex

8803 30 00

Pozostałe części do samolotów lub śmigłowców

ex

8803 90 10

Latawców

ex

8803 90 90

Pozostałe

ex

8805 10 00

Maszyny i urządzenia startowe do statków powietrznych; maszyny i urządzenia umożliwiające lądowanie na lotniskowcu lub podobne maszyny i urządzenia wraz z ich częściami

ex

8901 10 00

Liniowce pasażerskie, łodzie wycieczkowe oraz podobne jednostki pływające, zaprojektowane głównie do przewozu osób; promy wszelkiego rodzaju

ex

8901 90 00

Pozostałe jednostki pływające do przewozu towarów oraz pozostałe jednostki pływające do przewozu zarówno osób, jak i towarów

ex

8903 00 00

Jachty i pozostałe jednostki pływające, wypoczynkowe lub sportowe; łodzie wioślarskie i kajaki

18)   Luksusowe zegary i zegarki oraz części do nich

 

9101 00 00

Zegarki naręczne, zegarki kieszonkowe oraz pozostałe zegarki, włącznie ze stoperami, w kopertach z metalu szlachetnego lub z metalu pokrytego metalem szlachetnym

ex

9102 00 00

Zegarki naręczne, zegarki kieszonkowe oraz pozostałe zegarki, włącznie ze stoperami, inne niż te objęte pozycją 9101

ex

9103 00 00

Zegary z mechanizmami zegarkowymi, z wyłączeniem zegarów objętych pozycją 9104

ex

9104 00 00

Zegary instalowane na płytach czołowych lub na pulpitach sterowniczych oraz zegary podobnego typu, przeznaczone do pojazdów mechanicznych, statków powietrznych i kosmicznych, jednostek pływających

ex

9105 00 00

Pozostałe zegary

ex

9108 00 00

Mechanizmy zegarkowe, kompletne i zmontowane

ex

9109 00 00

Mechanizmy zegarowe, kompletne i zmontowane

ex

9110 00 00

Kompletne mechanizmy zegarkowe lub zegarowe, niezmontowane lub częściowo zmontowane (zestawy mechanizmów); niekompletne mechanizmy zegarkowe lub zegarowe, zmontowane; wstępnie zmontowane mechanizmy zegarowe lub zegarkowe

ex

9111 00 00

Koperty zegarków i ich części

ex

9112 00 00

Obudowy zegarów oraz obudowy podobnego typu do pozostałych towarów objętych niniejszym działem, oraz ich części

ex

9113 00 00

Paski, opaski i bransoletki, do zegarków, oraz ich części

ex

9114 00 00

Pozostałe części zegarów lub zegarków

19)   Wysokiej jakości instrumenty muzyczne

ex

9201 00 00

Pianina, włączając pianina automatyczne; klawesyny i pozostałe klawiszowe instrumenty strunowe

ex

9202 00 00

Pozostałe strunowe instrumenty muzyczne (na przykład gitary, skrzypce, harfy)

ex

9205 00 00

Dęte instrumenty muzyczne (na przykład organy piszczałkowe klawiszowe, akordeony, klarnety, trąbki, kobzy, dudy), inne niż szafy grające i katarynki

ex

9206 00 00

Perkusyjne instrumenty muzyczne (na przykład bębny, ksylofony, cymbały, kastaniety, marakasy)

ex

9207 00 00

Instrumenty muzyczne, których dźwięk jest wytwarzany lub też musi być wzmocniony, elektrycznie (na przykład organy, gitary, akordeony)

20)   Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki

 

9700 00 00

Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki

21)   Artykuły i sprzęt do uprawiania sportów, w tym służące do jazdy na nartach, gry w golfa, nurkowania i uprawiania sportów wodnych

ex

4015 19 00

Pozostałe

ex

4015 90 00

Pozostałe

ex

6210 40 00

Pozostała odzież męska lub chłopięca

ex

6210 50 00

Pozostała odzież damska lub dziewczęca

 

6211 11 00

Męskie lub chłopięce

 

6211 12 00

Damskie lub dziewczęce

 

6211 20 00

Ubiory narciarskie

ex

6216 00 00

Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem

 

6402 12 00

Buty narciarskie, buty do biegów narciarskich oraz buty snowbordowe

ex

6402 19 00

Pozostałe

 

6403 12 00

Buty narciarskie, buty do biegów narciarskich oraz buty snowbordowe

 

6403 19 00

Pozostałe

 

6404 11 00

Obuwie sportowe; buty do tenisa, buty do koszykówki, pantofle gimnastyczne, buty treningowe i temu podobne

 

6404 19 90

Pozostałe

ex

9004 90 00

Pozostałe

ex

9020 00 00

Pozostałe aparaty do oddychania oraz maski gazowe, z wyłączeniem masek ochronnych nieposiadających ani części mechanicznych ani wymiennych filtrów

 

9506 11 00

Narty

 

9506 12 00

Wiązania do nart

 

9506 19 00

Pozostałe

 

9506 21 00

Deski windsurfingowe

 

9506 29 00

Pozostałe

 

9506 31 00

Kompletne kije golfowe

 

9506 32 00

Piłki

 

9506 39 00

Pozostałe

 

9506 40 00

Artykuły i sprzęt do tenisa stołowego

 

9506 51 00

Rakiety do tenisa ziemnego, nawet z naciągiem

 

9506 59 00

Pozostałe

 

9506 61 00

Piłki do tenisa ziemnego

 

9506 69 10

Piłki do krykieta i polo

 

9506 69 90

Pozostałe

 

9506 70

Łyżwy i wrotki, włączając buty łyżwiarskie z przymocowanymi łyżwami lub wrotkami

 

9506 91

Artykuły i sprzęt do ogólnych ćwiczeń fizycznych, gimnastycznych lub lekkoatletycznych

 

9506 99 10

Sprzęt do krykieta i polo, inny niż piłki

 

9506 99 90

Pozostałe

 

9507 00 00

Wędziska, haczyki na ryby i pozostały sprzęt wędkarski; podbieraki, podrywki, siatki na motyle i podobne siatki; ptaki wabiki (inne niż te objęte pozycją 9208 lub 9705 ) oraz podobne przybory łowieckie lub strzeleckie

22.   Sprzęt i wyposażenie służące do gry w bilard, kręgli automatycznych, gier uprawianych w kasynach oraz gier uruchamianych za pomocą monet lub banknotów

 

9504 20 00

Sprzęt i akcesoria do dowolnego rodzaju gry w bilard

 

9504 30 00

Pozostałe gry uruchamiane monetami, banknotami, kartami bankowymi, żetonami lub jakimikolwiek innymi środkami płatniczymi, inne niż sprzęt automatycznych kręgielni

 

9504 40 00

Karty do gry

 

9504 50 00

Konsole i urządzenia do gier wideo, inne niż te objęte podpozycją 9504 30

 

9504 90 80

Pozostałe


(1)  W przybliżeniu równowartość 500 USD na dzień 30 listopada 2016 r. (UNSCR 2321 (2016))

(2)  W przybliżeniu równowartość 100 USD na dzień 30 listopada 2016 r. (UNSCR 2321 (2016))

(3)  W przybliżeniu równowartość 2 000 USD na dzień 2 marca 2016 r. (UNSCR 2270 (2016))


ZAŁĄCZNIK IX

Wykaz złota, metali szlachetnych i diamentów, o których mowa w art. 11

NOTA WYJAŚNIAJĄCA

Kody nomenklatury pochodzą z Nomenklatury scalonej określonej w art. 2 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej i zawartej w załączniku I do tego rozporządzenia, obowiązującej w dniu publikacji niniejszego rozporządzenia i odpowiednio zmienionej kolejnymi aktami.

Kod HS

Opis

7102

Diamenty, nawet obrobione, ale nieoprawione ani nieobsadzone

7106

Srebro (włącznie ze srebrem pokrytym złotem lub platyną), w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku

7108

Złoto (włącznie ze złotem platynowanym), w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku

7109

Metale nieszlachetne lub srebro, pozłacane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu

7110

Platyna, w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku

7111

Metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platynowane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu

ex ex 7112

Odpady i złom metali szlachetnych lub metali platerowanych metalami szlachetnymi; pozostałe odpady zawierające metale szlachetne lub związki metali szlachetnych, w rodzaju stosowanych zasadniczo do odzyskiwania metali szlachetnych


ZAŁĄCZNIK X

Posągi, o których mowa w art. 13

NOTA WYJAŚNIAJĄCA

Kody nomenklatury pochodzą z Nomenklatury scalonej określonej w art. 2 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej i zawartej w załączniku I do tego rozporządzenia, obowiązującej w dniu publikacji niniejszego rozporządzenia i odpowiednio zmienionej kolejnymi aktami.

ex

4420 10

Posągi i statuetki z drewna

 

 

Posągi i statuetki z kamienia

ex

6802 91

– –

Marmur, trawertyn i alabaster

ex

6802 92

– –

Pozostałe kamienie wapienne

ex

6802 93

– –

Granit

ex

6802 99

– –

Pozostałe kamienie

ex

6809 90

Posągi i statuetki z gipsu lub z mieszanek na bazie gipsu

ex

6810 99

Posągi i statuetki z cementu, betonu lub ze sztucznego kamienia, nawet ze wzmocnieniem

ex

6913

Posągi i statuetki ceramiczne

 

 

Wyroby jubilerskie ze złota lub srebra

 

 

Z metalu szlachetnego, nawet pokrytego lub platerowanego metalem szlachetnym

ex

7114 11

– –

Statuetki ze srebra, nawet pokrytego lub platerowanego metalem szlachetnym

ex

7114 19

– –

Statuetki z innego metalu szlachetnego, nawet pokrytego lub platerowanego metalem szlachetnym

ex

7114 20

Posągi i statuetki z metalu nieszlachetnego platerowanego metalem szlachetnym

 

 

Posągi i statuetki z metali nieszlachetnych

ex

8306 21

– –

Posągi i statuetki powleczone metalami szlachetnymi

ex

8306 29

– –

Pozostałe posągi i statuetki

ex

9505

Posągi i statuetki do wykorzystania jako artykuły świąteczne, karnawałowe lub inne artykuły rozrywkowe

ex

9602

Statuetki z obrobionego materiału do rzeźbienia pochodzenia roślinnego lub mineralnego

ex

9703

Oryginalne posągi, z dowolnych materiałów


ZAŁĄCZNIK XI

Śmigłowce i statki, o których mowa w art. 15

NOTA WYJAŚNIAJĄCA

Kody nomenklatury pochodzą z Nomenklatury scalonej określonej w art. 2 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej i zawartej w załączniku I do tego rozporządzenia, obowiązującej w dniu publikacji niniejszego rozporządzenia i odpowiednio zmienionej kolejnymi aktami.

Śmigłowce

8802 11

O masie własnej nieprzekraczającej 2 000 kg

8802 12

O masie własnej przekraczającej 2 000 kg

Statki

8901

Liniowce pasażerskie, łodzie wycieczkowe, promy, statki towarowe, barki oraz podobne jednostki pływające, do przewozu osób lub towarów

8902

Statki rybackie; statki przetwórnie oraz pozostałe jednostki pływające, do przetwarzania lub konserwowania produktów rybołówstwa

8903

Jachty i pozostałe jednostki pływające, wypoczynkowe lub sportowe; łodzie wioślarskie i kajaki

8904

Holowniki i pchacze

8906

Pozostałe jednostki pływające, włączając okręty wojenne i łodzie ratunkowe, inne niż łodzie wioślarskie

8907 10

Tratwy nadmuchiwane


ZAŁĄCZNIK XII

Wykaz usług, o których mowa w art. 18

UWAGI

1.

Kody Centralnej Klasyfikacji Produktów (CPC) są określone w dokumentach statystycznych Urzędu Statystycznego ONZ, seria M, nr 77, tymczasowa Centralna Klasyfikacja Produktów, 1991.

2.

Zakazem objęte są wyłącznie części kodów CPC opisane poniżej.

Część A:

Usługi związane z górnictwem i produkcją w przemyśle chemicznym, wydobywczym i rafineryjnym:

Wyszczególnienie usług

Wynikające z kodu CPC

Drążenie wyrobisk, zdejmowanie nadkładu oraz inne roboty udostępniające i przygotowawcze związane z użytkowaniem górniczym i obszarami górniczymi, z wyjątkiem wydobycia ropy naftowej i gazu.

CPC 5115

Usługi geologicznego, geofizycznego i geochemicznego doradztwa naukowego oraz pozostałe usługi doradztwa naukowego związane z lokalizacją złóż minerałów, ropy naftowej i gazu oraz wód gruntowych poprzez badanie formacji i struktur ziemnych i skalnych. Kategoria ta obejmuje usługi analizy wyników badania podłoża, badania próbek gruntu i rdzenia oraz pomoc i doradztwo w zakresie udostępniania i wydobywania zasobów mineralnych.

CPC 86751

Usługi gromadzenia informacji o formacjach podpowierzchniowych za pomocą różnych metod, np. metodą sejsmograficzną, grawimetryczną, magnetometryczną oraz pozostałymi metodami badania formacji podpowierzchniowych.

CPC 86752

Usługi gromadzenia informacji o kształcie, położeniu lub granicach fragmentu powierzchni Ziemi za pomocą różnych metod, w tym za pomocą pomiarów z użyciem teodolitów, fotogrametrycznych i hydrograficznych, do celów opracowywania map.

CPC 86753

Następująca działalność związana z usługami w zakresie pól naftowych i gazowych prowadzona na podstawie wynagrodzenia lub umowy: wiercenie kierowane i powiercanie; nawiercanie; budowa, remonty i demontaż wież wiertniczych; cementowanie obudów szybów naftowych i gazowych; pompowanie otworów wiertniczych oraz zamykanie i likwidowanie otworów wiertniczych.

CPC 8830

Wytwarzanie koksu – obsługa pieców baterii koksowniczej głównie do celów produkcji koksu i półkoksu z węgla kamiennego i węgla brunatnego, produkcji węgla retortowego i produktów osadowych, takich jak smoła węglowa lub pak;

Spiekanie koksu;

Wytwarzanie rafinowanych produktów petrochemicznych – produkcja paliw ciekłych lub gazowych (np. etanu, butanu, propanu), olejów oświetleniowych, olejów smarowych lub tłuszczów lub innych produktów z ropy naftowej lub minerałów bitumicznych lub produktów ich frakcjonowania;

Wytwarzanie lub ekstrakcja takich produktów, jak wazelina, parafina, inne rodzaje gaczu parafinowego oraz takie pozostałości jak koks naftowy i bitum naftowy;

Wytwarzanie paliwa jądrowego – wydobywanie uranu metalicznego z uraninitu lub innych rud uranu;

Wytwarzanie stopów, dyspersji lub mieszanin uranu naturalnego lub jego związków;

Wytwarzanie uranu wzbogaconego i jego związków; plutonu i jego związków; lub stopów, dyspersji lub mieszanin tych związków;

Wytwarzanie uranu zubożonego w U 235 i jego związków; toru i jego związków; lub stopów, dyspersji lub mieszanin tych związków;

Wytwarzanie pozostałych pierwiastków promieniotwórczych, izotopów lub związków; oraz

Wytwarzanie nienapromieniowanych elementów paliwowych do reaktorów jądrowych.

CPC 8845

Wytwarzanie podstawowych chemikaliów, z wyjątkiem nawozów i związków azotu;

Wytwarzanie nawozów i związków azotu;

Wytwarzanie tworzyw sztucznych w formach podstawowych i kauczuku syntetycznego;

Wytwarzanie pestycydów i innych środków agrochemicznych;

Wytwarzanie farb, lakierów i podobnych substancji powłokowych, farb drukarskich i mas uszczelniających;

Wytwarzanie produktów pochodzenia roślinnego;

Wytwarzanie mydeł i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych; oraz

Wytwarzanie włókien sztucznych.

CPC 8846

Wytwarzanie metali zwykłych, na podstawie wynagrodzenia lub umowy, w przemyśle chemicznym, wydobywczym i rafineryjnym.

CPC 8851

Wytwarzanie metalowych wyrobów gotowych, z wyjątkiem maszyn i urządzeń, na podstawie wynagrodzenia lub umowy, w przemyśle chemicznym, wydobywczym i rafineryjnym.

CPC 8852

Wytwarzanie maszyn i urządzeń, na podstawie wynagrodzenia lub umowy, w przemyśle chemicznym, wydobywczym i rafineryjnym.

CPC 8853

Wytwarzanie urządzeń biurowych, księgujących i liczących, na podstawie wynagrodzenia lub umowy, w przemyśle chemicznym, wydobywczym i rafineryjnym.

CPC 8854

Wytwarzanie maszyn elektrycznych i aparatury elektrycznej, na podstawie wynagrodzenia lub umowy, w przemyśle chemicznym, wydobywczym i rafineryjnym.

CPC 8855

Wytwarzanie pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, na podstawie wynagrodzenia lub umowy, w przemyśle chemicznym, wydobywczym i rafineryjnym.

CPC 8858

Wytwarzanie pozostałych środków transportu, na podstawie wynagrodzenia lub umowy, w przemyśle chemicznym, wydobywczym i rafineryjnym.

CPC 8859

Usługi naprawy metalowych wyrobów gotowych, z wyjątkiem maszyn i urządzeń, na podstawie wynagrodzenia lub umowy, w przemyśle chemicznym, wydobywczym i rafineryjnym.

CPC 8861

Usługi naprawy maszyn i urządzeń, na podstawie wynagrodzenia lub umowy, w przemyśle chemicznym, wydobywczym i rafineryjnym.

CPC 8862

Usługi naprawy urządzeń biurowych, księgujących i liczących, na podstawie wynagrodzenia lub umowy, w przemyśle chemicznym, wydobywczym i rafineryjnym.

CPC 8863

Usługi naprawy maszyn elektrycznych i aparatury elektrycznej, na podstawie wynagrodzenia lub umowy, w przemyśle chemicznym, wydobywczym i rafineryjnym.

CPC 8864

Usługi naprawy pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, na podstawie wynagrodzenia lub umowy, w przemyśle chemicznym, wydobywczym i rafineryjnym.

CPC 8867

Usługi naprawy pozostałych środków transportu, na podstawie wynagrodzenia lub umowy, w przemyśle chemicznym, wydobywczym i rafineryjnym.

CPC 8868

Część B:

Usługi informatyczne i powiązane (CPC: 84)

Wyszczególnienie usług

Wynikające z kodu CPC

Usługi doradztwa w zakresie instalacji sprzętu komputerowego;

Usługi w zakresie wdrażania oprogramowania komputerowego;

Usługi w zakresie przetwarzania danych;

Usługi baz danych;

Usługi konserwacji i naprawy urządzeń biurowych oraz sprzętu, włącznie z komputerami;

Usługi w zakresie przygotowywania danych;

Usługi w zakresie szkolenia pracowników klienta.

CPC 84


ZAŁĄCZNIK XIII

Wykaz osób, podmiotów i organów, o których mowa w art. 34 ust. 1 i art. 34 ust. 3

a)   Osoby fizyczne

 

Nazwisko

Alias

Informacje identyfikacyjne

Data umieszczenia w wykazie ONZ

Uzasadnienie

1.

Yun Ho-jin

Yun Ho-chin

data urodzenia: 13.10.1944

16.7.2009

Dyrektor Namchongang Trading Corporation; nadzoruje przywóz produktów wykorzystywanych w programie wzbogacania uranu.

2.

Ri Je-Son

Ri Che Son

data urodzenia: 1938

16.7.2009

Minister ds. przemysłu jądrowego od kwietnia 2014 r. Były dyrektor General Bureau of Atomic Energy, GBAE (Generalnego Urzędu Energii Atomowej) – głównej agencji prowadzącej północnokoreański program jądrowy; pośredniczył w działaniach związanych z energią jądrową, w tym w zarządzaniu – w ramach GBAE – ośrodkiem badań jądrowych Yongbyon Nuclear Research Centre oraz Namchongang Trading Corporation.

3.

Hwang Sok-hwa

 

 

16.7.2009

Dyrektor w General Bureau of Atomic Energy, GBAE (Generalnym Urzędzie Energii Atomowej); osoba zaangażowana w program jądrowy KRLD; jako szef biura doradztwa naukowego w GBAE był członkiem komisji naukowej w Joint Institute for Nuclear Research (Wspólnym Instytucie Badań Jądrowych).

4.

Ri Hong-sop

 

data urodzenia: 1940

16.7.2009

Były dyrektor ośrodka badań jądrowych Yongbyon Nuclear Research Centre; nadzorował trzy główne obiekty wspomagające produkcję plutonu nadającego się do wykorzystania w broni: obiekt produkujący paliwo, reaktor jądrowy oraz zakład przerobu paliwa.

5.

Han Yu-ro

 

 

16.7.2009

Dyrektor Korea Ryongaksan General Trading Corporation; osoba zaangażowana w program dotyczący rakietowych pocisków balistycznych KRLD.

6.

Paek Chang-Ho

Pak Chang-Ho

Paek Ch'ang-Ho

data urodzenia: 18.6.1964

miejsce urodzenia: Kaesong, KRLD

paszport: 381420754

data wydania paszportu: 7.12.2011

data upływu ważności paszportu: 7.12.2016

22.1.2013

Urzędnik wyższego szczebla i kierownik ośrodka kontroli satelitarnej Korean Committee for Space Technology (Koreańskiego Komitetu Technologii Kosmicznych).

7.

Chang Myong- Chin

Jang Myong-Jin

data urodzenia: 19.2.1968

data urodzenia: 1965 lub 1966

22.1.2013

Główny zarządca stacji wystrzeliwania satelitów Sohae i kierownik centrum wystrzeliwania, z którego wystrzelono satelity w dniach 13 kwietnia i 12 grudnia 2012 r.

8.

Ra Ky'ong-Su

Ra Kyung-Su

Chang, Myong Ho

data urodzenia: 4.6.1954

paszport: 645120196

22.1.2013

Ra Ky'ong-Su jest urzędnikiem Tanchon Commercial Bank (TCB). Pełniąc tę funkcję, pośredniczył w transakcjach na rzecz TCB. Tanchon umieszczono w wykazie na mocy decyzji Komitetu Sankcji w kwietniu 2009 r.; to najważniejsza północnokoreańska instytucja finansowa odpowiedzialna za sprzedaż broni konwencjonalnej, rakietowych pocisków balistycznych oraz towarów związanych ze składaniem i produkcją takiej broni.

9.

Kim Kwang-il

 

data urodzenia: 1.9.1969

paszport: PS381420397

22.1.2013

Kim Kwang-il jest urzędnikiem Tanchon Commercial Bank (TCB). Pełniąc tę funkcję, pośredniczył w transakcjach na rzecz TCB i Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Tanchon umieszczono w wykazie na mocy decyzji Komitetu Sankcji w kwietniu 2009 r.; to najważniejsza północnokoreańska instytucja finansowa odpowiedzialna za sprzedaż broni konwencjonalnej, rakietowych pocisków balistycznych oraz towarów związanych ze składaniem i produkcją takiej broni. KOMID umieszczono w wykazie na mocy decyzji Komitetu Sankcji w kwietniu 2009 r.; to najważniejsze północnokoreańskie przedsiębiorstwo handlujące bronią oraz główny eksporter towarów i wyposażenia związanych z rakietowymi pociskami balistycznymi i bronią konwencjonalną.

10.

Yo'n Cho'ng Nam

 

 

7.3.2013

Główny przedstawiciel Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). KOMID umieszczono w wykazie na mocy decyzji Komitetu Sankcji w kwietniu 2009 r.; to najważniejsze północnokoreańskie przedsiębiorstwo handlujące bronią oraz główny eksporter towarów i wyposażenia związanych z rakietowymi pociskami balistycznymi i bronią konwencjonalną.

11.

Ko Ch'o'l-Chae

 

 

7.3.2013

Zastępca głównego przedstawiciela Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). KOMID umieszczono w wykazie na mocy decyzji Komitetu Sankcji w kwietniu 2009 r.; to najważniejsze północnokoreańskie przedsiębiorstwo handlujące bronią oraz główny eksporter towarów i wyposażenia związanych z rakietowymi pociskami balistycznymi i bronią konwencjonalną.

12.

Mun Cho'ng- Ch'o'l

 

 

7.3.2013

Mun Cho'ng-Ch'o'l jest urzędnikiem Tanchon Commercial Bank (TCB). Pełniąc tę funkcję, pośredniczył w transakcjach na rzecz TCB. Tanchon umieszczono w wykazie na mocy decyzji Komitetu Sankcji w kwietniu 2009 r.; to najważniejsza północnokoreańska instytucja finansowa zajmująca się sprzedażą broni konwencjonalnej, rakietowych pocisków balistycznych oraz towarów związanych ze składaniem i produkcją takiej broni.

13.

Choe Chun-Sik

Choe Chun Sik

Ch'oe Ch'un Sik

data urodzenia: 12.10.1954

obywatelstwo: KRLD

2.3.2016

Choe Chun-Sik był dyrektorem Second Academy of Natural Sciences, SANS (Drugiej Akademii Nauk Przyrodniczych) i szefem północnokoreańskiego programu rakiet dalekiego zasięgu.

14.

Choe Song Il

 

obywatelstwo: KRLD

paszport: 472320665

data upływu ważności: 26.9.2017

paszport: 563120356

2.3.2016

Przedstawiciel Tanchon Commercial Bank. Pracował jako przedstawiciel Tanchon Commercial Bank w Wietnamie.

15.

Hyon Kwang II

Hyon Gwang Il

data urodzenia: 27.5.1961

obywatelstwo: KRLD

2.3.2016

Hyon Kwang II jest dyrektorem departamentu ds. rozwoju nauki w National Aerospace Development Administration (krajowym urzędzie ds. rozwoju przemysłu lotniczego i kosmonautycznego).

16.

Jang Bom Su

Jang Pom Su, Jang Hyon U

data urodzenia: 15.4.1957, 22.2.1958

obywatelstwo: KRLD

paszport: 836110034 (dyplomatyczny)

data upływu ważności paszportu: 1.1.2020

2.3.2016

Przedstawiciel Tanchon Commercial Bank w Syrii.

17.

Jang Yong Son

 

data urodzenia: 20.2.1957

obywatelstwo: KRLD

2.3.2016

Przedstawiciel Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Pracował jako przedstawiciel KOMID w Iranie.

18.

Jon Myong Guk

Cho 'n Myo 'ng-kuk; Jon Yong Sang

data urodzenia: 18.10.1976, 25.8.1976

obywatelstwo: KRLD

paszport: 4721202031

data upływu ważności paszportu: 21.2.2017

paszport: 836110035 (dyplomatyczny)

data upływu ważności paszportu: 1.1.2020

2.3.2016

Przedstawiciel Tanchon Commercial Bank w Syrii.

19.

Kang Mun Kil

Jiang Wen-ji

obywatelstwo: KRLD

paszport: PS472330208

data upływu ważności paszportu: 4.7.2017

2.3.2016

Kang Mun Kil prowadził działalność związaną z zamówieniami w dziedzinie jądrowej jako przedstawiciel Namchongang, znanego również jako Namhung.

20.

Kang Ryong

 

data urodzenia: 21.8.1969

obywatelstwo: KRLD

2.3.2016

Przedstawiciel Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) w Syrii.

21.

Kim Jung Jong

Kim Chung Chong

data urodzenia: 7.11.1966

obywatelstwo: KRLD

paszport: 199421147

data upływu ważności paszportu: 29.12.2014

paszport: 381110042

data upływu ważności paszportu: 25.1.2016

paszport: 563210184

data upływu ważności paszportu: 18.6.2018

2.3.2016

Przedstawiciel Tanchon Commercial Bank. Pracował jako przedstawiciel Tanchon Commercial Bank w Wietnamie.

22.

Kim Kyu

 

data urodzenia: 30.7.1968

obywatelstwo: KRLD

2.3.2016

Urzędnik odpowiedzialny za sprawy zewnętrzne Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID).

23.

Kim Tong My'ong

Kim Chin-So'k; Kim Tong-Myong; Kim Jin-Sok; Kim, Hyok-Chol

data urodzenia: 1964

obywatelstwo: KRLD

2.3.2016

Kim Tong My'ong jest prezesem Tanchon Commercial Bank i zajmował w tym banku różne stanowiska przynajmniej od roku 2002. Brał również udział w zarządzaniu działalnością Amroggang.

24.

Kim Yong Chol

 

data urodzenia: 18.2.1962;

obywatelstwo: KRLD

2.3.2016

Przedstawiciel Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Pracował jako przedstawiciel Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) w Iranie.

25.

Ko Tae Hun

Kim Myong Gi

data urodzenia: 25.5.1972

obywatelstwo: KRLD

paszport: 563120630

data upływu ważności paszportu: 20.3.2018

2.3.2016

Przedstawiciel Tanchon Commercial Bank.

26.

Ri Man Gon

 

data urodzenia: 29.10.1945

obywatelstwo: KRLD

paszport: P0381230469

data upływu ważności paszportu: 6.4.2016

2.3.2016

Ri Man Gon jest ministrem Munitions Industry Department (Departamentu Dostaw Wojskowych).

27.

Ryu Jin

 

data urodzenia: 7.8.1965

obywatelstwo: KRLD

paszport: 563410081

2.3.2016

Przedstawiciel KOMID w Syrii.

28.

Yu Chol U

 

obywatelstwo: KRLD

2.3.2016

Yu Chol U jest dyrektorem National Aerospace Development Administration (krajowego urzędu ds. rozwoju przemysłu lotniczego i kosmonautycznego).

29.

Pak Chun Il

 

data urodzenia: 28.7.1954

obywatelstwo: KRLD

paszport: 563410091

30.11.2016

Pak Chun Il służył jako ambasador KRLD w Egipcie; udziela wsparcia KOMID, podmiotowi umieszczonemu w wykazie (pod nazwą: Korea Kumryung Trading Corporation).

30.

Kim Song Chol

Kim Hak Song

data urodzenia: 26.3.1968

data urodzenia 15.10.1970

obywatelstwo: KRLD

paszport: 381420565

paszport: 654120219

30.11.2016

Kim Song Chol jest urzędnikiem KOMID, który prowadził interesy w Sudanie w imieniu KOMID, podmiotu umieszczonego w wykazie.

31.

Son Jong Hyok

Son Min

data urodzenia: 20.5.1980

obywatelstwo: KRLD

30.11.2016

Son Jong Hyok jest urzędnikiem KOMID, który prowadził interesy w Sudanie w imieniu KOMID, podmiotu umieszczonego w wykazie.

32.

Kim Se Gon

 

data urodzenia: 13.11.1969

obywatelstwo: KRLD

paszport: PD472310104

30.11.2016

Kim Se Gon pracuje w imieniu Ministerstwa Energii Atomowej, podmiotu umieszczonego w wykazie.

33.

Ri Won Ho

 

data urodzenia: 17.7.1964

obywatelstwo: KRLD

paszport: 381310014

30.11.2016

Ri Won Ho jest urzędnikiem w Ministerstwie ds. Bezpieczeństwa Państwowego KRLD, oddelegowany do Syrii, wspiera KOMID, podmiot umieszczony w wykazie.

34.

Jo Yong Chol

Cho Yong Chol

data urodzenia: 30.9.1973

obywatelstwo: KRLD

30.11.2016

Jo Yong Chol jest urzędnikiem w Ministerstwie ds. Bezpieczeństwa Państwowego KRLD, oddelegowany do Syrii, wspiera KOMID, podmiot umieszczony w wykazie.

35.

Kim Chol Sam

 

data urodzenia: 11.3.1971

obywatelstwo: KRLD

30.11.2016

Kim Chol Sam jest przedstawicielem Daedong Credit Bank (DCB), podmiotu umieszczonego w wykazie; brał udział w zarządzaniu transakcjami w imieniu DCB Finance Limited. Podejrzewa się, że jako przedstawiciel DCB za granicą Kim Chol Sam pośredniczył w transakcjach wartych setki tysięcy dolarów i prawdopodobnie zarządzał milionami dolarów na rachunkach KRLD mających potencjalne powiązania z programami dotyczącymi rakietowych pocisków balistycznych i broni jądrowej.

36.

Kim Sok Chol

 

data urodzenia: 8.5.1955

obywatelstwo: KRLD

paszport: 472310082

30.11.2016

Kim Sok Chol służył jako ambasador KRLD w Mjanmie/Birmie. Działa jako kontakt dla KOMID (podmiot umieszczony w wykazie). KOMID opłacał jego pomoc; on sam organizował spotkania w imieniu KOMID, w tym spotkanie między KOMID a osobami z kręgów obronności w Mjanma/Birmie w celu omówienia kwestii finansowych.

37.

Chang Chang Ha

Jang Chang Ha

data urodzenia: 10.1.1964

obywatelstwo: KRLD

30.11.2016

Chang Chang Ha jest prezesem Drugiej Akademii Nauk Przyrodniczych (SANS), podmiotu umieszczonego w wykazie.

38.

Cho Chun Ryong

Jo Chun Ryong

data urodzenia: 4.4.1960

obywatelstwo: KRLD

30.11.2016

Cho Chun Ryong jest przewodniczącym Drugiego Komitetu Ekonomicznego, podmiotu umieszczonego w wykazie.

39.

Son Mun San

 

data urodzenia: 23.1.1951

obywatelstwo: KRLD

30.11.2016

Son Mun San jest dyrektorem generalnym Biura Spraw Zewnętrznych Generalnego Urzędu Energii Atomowej (GBAE), podmiotu umieszczonego w wykazie.

40.

Cho Il U

Cho Il Woo

data urodzenia: 10.5.1945

miejsce urodzenia: Musan, prowincja North Hamgyo'ng, KRLD

obywatelstwo: KRLD

paszport: 736410010

2.6.2017

Dyrektor piątego biura w Biurze ds. Rozpoznania Ogólnego (Reconnaissance General Bureau). Uważa się, że Cho nadzoruje zagraniczne operacje wywiadowcze oraz gromadzenie zagranicznych danych wywiadowczych dla KRLD.

41.

Cho Yon Chun

Jo Yon Jun

data urodzenia: 28.9.1937

obywatelstwo: KRLD

2.6.2017

Wicedyrektor Departamentu Organizacji i Kierowania (Organization and Guidance Department), który to departament zawiaduje obsadzaniem kluczowych pozycji w Partii Pracy Korei i w wojsku KRLD.

42.

Choe Hwi

 

data urodzenia: 1954 lub 1955 r.

płeć: mężczyzna

obywatelstwo: KRLD

adres: KRLD

2.6.2017

Pierwszy wicedyrektor Departamentu Propagandy i Agitacji (Propaganda and Agitation Department) Partii Pracy Korei, który to departament kontroluje wszystkie środki przekazu w KRLD i jest wykorzystywany przez rząd do kontroli ludności.

43.

Jo Yong-Won

Cho Yongwon

data urodzenia: 24.10.1957

płeć: mężczyzna

obywatelstwo: KRLD

adres: KRLD

2.6.2017

Wicedyrektor Departamentu Organizacji i Kierowania (Organization and Guidance Department) Partii Pracy Korei, który to departament zawiaduje obsadzaniem kluczowych pozycji w Partii Pracy Korei i w wojsku KRLD.

44.

Kim Chol Nam

 

data urodzenia: 19.02.1970

obywatelstwo: KRLD

paszport: 563120238

adres: KRLD

2.6.2017

Prezes przedsiębiorstwa Korea Kumsan Trading Corporation, które zajmuje się zaopatrzeniem dla Generalnego Urzędu Energii Atomowej i służy jako pośrednik przy pozyskiwaniu gotówki przez KRLD.

45.

Kim Kyong Ok

 

data urodzenia: 1937 lub 1938 r.

obywatelstwo: KRLD

adres: Pjongjang, KRLD

2.6.2017

Wicedyrektor Departamentu Organizacji i Kierowania (Organization and Guidance Department), który to departament zawiaduje obsadzaniem kluczowych pozycji w Partii Pracy Korei i w wojsku KRLD.

46.

Kim Tong-Ho

 

data urodzenia: 18.8.1969

płeć: mężczyzna

obywatelstwo: KRLD

paszport: 745310111

adres: Wietnam

2.6.2017

Przedstawiciel Tanchon Commercial Bank w Wietnamie, który to bank jest głównym podmiotem finansowym w KRLD zajmującym się sprzedażą broni i sprzedażą dotyczącą pocisków.

47.

Min Byong Chol

Min Pyo'ng-ch'o'l;

Min Byong-chol;

Min Byong Chun

data urodzenia: 10.8.1948

płeć: mężczyzna

obywatelstwo: KRLD

adres: KRLD

2.6.2017

Członek Departamentu Organizacji i Kierowania (Organization and Guidance Department) Partii Pracy Korei, który to departament zawiaduje obsadzaniem kluczowych pozycji w Partii Pracy Korei i w wojsku KRLD

48.

Paek Se Bong

 

data urodzenia: 21.3. 1938

obywatelstwo: KRLD

2.6.2017

Paek Se Bong jest byłym przewodniczącym Drugiego Komitetu Ekonomicznego, byłym członkiem Komitetu Obrony Narodowej oraz byłym wicedyrektorem Departamentu Przemysłu Zbrojeniowego (Munitions Industry Department).

49.

Pak Han Se

Kang Myong Chol

obywatelstwo: KRLD

paszport: 290410121

adres: KRLD

2.6.2017

Wiceprzewodniczący Drugiego Komitetu Ekonomicznego, który nadzoruje produkcję rakietowych pocisków balistycznych w KRLD i kieruje działalnością spółki Korea Mining Development Corporation – głównego podmiotu handlującego bronią i głównego eksportera towarów i wyposażenia związanych z rakietowymi pociskami balistycznymi i bronią konwencjonalną w KRLD.

50.

Pak To Chun

Pak Do Chun

data urodzenia: 9.3.1944

obywatelstwo: KRLD

2.6.2017

Pak To Chun jest byłym sekretarzem Departamentu Przemysłu Zbrojeniowego (Munitions Industry Department), a obecnie zajmuje się doradztwem w sprawach dotyczących programów jądrowych i programów dotyczących pocisków. Jest on byłym członkiem Komisji Spraw Państwowych i obecnym członkiem biura politycznego Partii Pracy Korei.

51.

Ri Jae Il

Ri Chae-Il

data urodzenia: 1934

obywatelstwo: KRLD

2.6.2017

Wicedyrektor Departamentu Propagandy i Agitacji Partii Pracy Korei, który to departament kontroluje wszystkie środki przekazu w KRLD i jest wykorzystywany przez rząd do kontroli ludności.

52.

Ri Su Yong

 

data urodzenia: 25.6.1968

płeć: mężczyzna

obywatelstwo: KRLD

paszport: 654310175

adres: Kuba

2.6.2017

Urzędnik Korea Ryonbong General Corporation – specjalizujący się w zakupach dla branż obronnych KRLD i wspieraniu dokonywanej przez Pjongjang sprzedaży związanej ze sprzętem wojskowym. Zamówienia tej spółki prawdopodobnie także wspierają program broni chemicznej KRLD.

53.

Ri Yong Mu

 

data urodzenia: 25.1.1925

obywatelstwo: KRLD

2.6.2017

Ri Yong Mu jest wiceprzewodniczącym Komisji Spraw Państwowych, która kieruje w KRLD wszystkimi sprawami dotyczącymi wojska, obrony i bezpieczeństwa, w tym zakupami i zamówieniami.

54.

Choe Chun Yong

Ch'oe Ch'un-yong

płeć: mężczyzna

obywatelstwo: KRLD

paszport: 65441078

5.8.2017

Przedstawiciel Ilsim International Bank, który jest powiązany z siłami zbrojnymi KRLD i posiada ścisłe związki z Korea Kwangson Banking Corporation. Ilsim International Bank próbował uniknąć sankcji nałożonych przez ONZ.

55.

Han Jang Su

Chang-Su Han

data urodzenia: 8.11.1969

płeć: mężczyzna

miejsce urodzenia: Pjongjang

obywatelstwo: KRLD

paszport: 745420176

data upływu ważności paszportu: 19.10.2020

5.8.2017

Główny przedstawiciel Banku Handlu Zagranicznego (Foreign Trade Bank).

56.

Jang Song Chol

 

data urodzenia: 12.3.1967

obywatelstwo: KRLD

5.8.2017

Przedstawiciel Korea Mining Development Corporation (KOMID) za granicą.

57.

Jang Sung Nam

 

data urodzenia: 14.7.1970

płeć: mężczyzna

obywatelstwo: KRLD

paszport: 563120368, wydany w dniu 22.3.2013

data upływu ważności paszportu: 22.3.2018

adres: KRLD

5.8.2017

Szef oddziału zagranicznego Tangun Trading Corporation, która odpowiada głównie za zamówienia towarów i technologii wspierających prowadzone przez KRLD programy badawczo-rozwojowe z dziedziny obrony.

58.

Jo Chol Song

Cho Ch'o'l-so'ng

data urodzenia: 25.9.1984

płeć: mężczyzna

obywatelstwo: KRLD

paszport: 654320502

data upływu ważności paszportu: 16.9.2019

5.8.2017

Zastępca przedstawiciela Korea Kwangson Banking Corporation, które świadczy usługi finansowe na rzecz Tanchon Commercial Bank i Korea Kyoksin Trading, która podlega Korea Ryonbong General Corporation.

59.

Kang Chol Su

 

data urodzenia: 13.2.1969

obywatelstwo: KRLD

paszport: 472234895

5.8.2017

Urzędnik Korea Ryonbong General Corporation, która specjalizuje się w zakupach dla branż obronnych KRLD i wspieraniu dokonywanej przez KRLD sprzedaży zagranicznej związanej z siłami zbrojnymi. Zamówienia tej spółki prawdopodobnie także wspierają program broni chemicznej KRLD.

60.

Kim Mun Chol

Kim Mun-ch'o'l

data urodzenia: 25.3.1957

obywatelstwo: KRLD

5.8.2017

Przedstawiciel Korea United Development Bank.

61.

Kim Nam Ung

 

obywatelstwo: KRLD

paszport: 654110043

5.8.2017

Przedstawiciel Ilsim International Bank, który jest powiązany z siłami zbrojnymi KRLD i posiada ścisłe związki z Korea Kwangson Banking Corporation. Ilsim International Bank próbował uniknąć sankcji nałożonych przez ONZ.

62.

Pak Il Kyu

Pak Il-Gyu

płeć: mężczyzna.

obywatelstwo: KRLD

paszport: 563120235

5.8.2017

Urzędnik Korea Ryonbong General Corporation, która specjalizuje się w zakupach dla branż obronnych KRLD i wspieraniu dokonywanej przez Pjongjang sprzedaży związanej ze sprzętem wojskowym. Zamówienia tej spółki prawdopodobnie także wspierają program broni chemicznej KRLD.

b)   Osoby prawne, podmioty i organy

 

Nazwa

Inne nazwy

Lokalizacja

Data umieszczenia w wykazie ONZ

Inne informacje

1.

Korea Mining Development Trading Corporation

CHANGGWANG SINYONG CORPORATION; EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION; DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION; ’KOMID’

Central District, Pjongjang, KRLD

24.4.2009

Najważniejsze przedsiębiorstwo handlujące bronią oraz główny eksporter towarów i wyposażenia związanych z rakietowymi pociskami balistycznymi i bronią konwencjonalną.

2.

Korea Ryonbong General Corporation

KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION;

LYON-GAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION

Pot'onggang District, Pjongjang, KRLD; Rakwon-dong,

Pothonggang District, Pjongjang, KRLD

24.4.2009

Konglomerat z branży obronnej specjalizujący się w zakupach dla przemysłu obronnego KRLD i we wspieraniu prowadzonej przez to państwo sprzedaży związanej ze sprzętem wojskowym.

3.

Tanchon Commercial Bank

CHANGGWANG CREDIT BANK KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK

Saemul 1- Dong

Pyongchon District, Pjongjang, KRLD

24.4.2009

Najważniejsza północnokoreańska instytucja finansowa zajmująca się sprzedażą broni konwencjonalnej, rakietowych pocisków balistycznych oraz towarów związanych ze składaniem i produkcją takiej broni.

4.

Namchongang Trading Corporation

NCG; NAMCHONGANG TRADING; NAM CHON GANG CORPORATION; NOMCHONGANG TRADING CO.; NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION; Namhung Trading Corporation; Korea Daeryonggang Trading Corporation; Korea Tearyonggang Trading Corporation

Pjongjang, KRLD

Sengujadong 11-2/(lub Kwangbok-dong), Mangyongdae District, Pjongjang, KRLD

numery telefonów: +850-2-18111, 18222 (wewn. 8573) numer faksu: +850-2-381-4687

16.7.2009

Namchongang jest spółką handlową KRLD podlegającą General Bureau of Atomic Energy (GBAE – Generalny Urząd Energii Atomowej). Namchongang brało udział w zamawianiu pochodzących z Japonii pomp próżniowych, które rozpoznano w obiekcie jądrowym w KRLD, a także w związanych z dziedziną jądrową zamówieniach z udziałem obywatela Niemiec. Ponadto od końca lat 90 ubiegłego wieku przedsiębiorstwo to brało udział w zakupie rur aluminiowych i innego wyposażenia szczególnie nadającego się do wykorzystania w programie wzbogacania uranu. Przedstawicielem przedsiębiorstwa jest były dyplomata, który reprezentował KRLD na forum Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) w trakcie inspekcji obiektów jądrowych w Jongbjon w 2007 r. Działania przedsiębiorstwa Namchongang z zakresu proliferacji budzą poważny niepokój, z uwagi na działania KRLD w tej dziedzinie w przeszłości.

5.

Hong Kong Electronics

HONG KONG ELECTRONICS KISH CO

Sanaee St., Kish Island, Iran

16.7.2009

Przedsiębiorstwo będące własnością Tanchon Commercial Bank i KOMID lub przez nie kontrolowane lub działające lub rzekomo działające w ich imieniu. Od 2007 r. Hong Kong Electronics przekazało wynoszące miliony dolarów kwoty związane z proliferacją w imieniu Tanchon Commercial Bank i KOMID (oba podmioty umieszczono w wykazie na mocy decyzji Komitetu Sankcji w kwietniu 2009 r.). W imieniu KOMID przedsiębiorstwo Hong Kong Electronics pośredniczyło w przekazywaniu pieniędzy z Iranu do KRLD.

6.

Korea Hyoksin Trading Corporation

KOREA HYOKSIN EXPORT AND IMPORT CORPORATION

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pjongjang, KRLD

16.7.2009

Północnokoreańska spółka z siedzibą w Pjongjangu, która podlega spółce Korea Ryonbong General Corporation (umieszczonej w wykazie na mocy decyzji Komitetu Sankcji w kwietniu 2009 r.) i która jest zaangażowana w rozwój broni masowego rażenia.

7.

General Bureau of Atomic Energy (Generalny Urząd Energii Atomowej, GBAE)

General Department of Atomic Energy (Generalny Departament Energii Atomowej, GDAE)

Haeudong, Pyongchen District, Pjongjang, KRLD

16.7.2009

Urząd GBAE jest odpowiedzialny za północnokoreański program jądrowy, który obejmuje ośrodek badań jądrowych Yongbyon Nuclear Research Centre i jego reaktor do badań nad produkcją plutonu o mocy elektrycznej 5 MWe (25 MWt mocy cieplnej), jak również zakłady produkcji i przerobu paliwa.

GBAE organizował posiedzenia i rozmowy dotyczące kwestii jądrowych z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej. Urząd jest główną agencją rządu KRLD nadzorującą programy jądrowe, w tym działalność Yongbyon Nuclear Research Centre.

8.

Korean Tangun Trading Corporation

 

Pjongjang, KRLD

16.7.2009

Spółka Korea Tangun Trading Corporation podlega północnokoreańskiej instytucji Second Academy of Natural Sciences (Drugiej Akademii Nauk Przyrodniczych) i jest odpowiedzialna głównie za zamawianie towarów i technologii wspierających programy badawczo-rozwojowe KRLD z dziedziny obronności, m.in. programy i zamówienia dotyczące broni masowego rażenia i systemów jej przenoszenia, w tym materiałów kontrolowanych lub zakazanych na mocy stosownych wielostronnych systemów kontroli.

9.

Korean Committee for Space Technology

DPRK Committee for Space Technology;

Department of Space Technology of the DPRK; Committee for Space Technology; KCST

Pjongjang, KRLD

22.1.2013

Korean Committee for Space Technology (KCST – Koreański Komitet Technologii Kosmicznych) kierował dokonywanymi przez północnokoreański ośrodek kontroli satelitarnej i stację wystrzeliwania Sohae próbami wystrzelenia satelitów w dniach 13 kwietnia 2012 r. i 12 grudnia 2012 r.

10.

Bank of East Land

Dongbang Bank;

Tongbang U'Nhaeng;

Tongbang Bank

P.O.32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong District, Pjongjang, KRLD

22.1.2013

Bank of East Land pośredniczy, jako instytucja finansowa KRLD, w transakcjach związanych z bronią i w udzielaniu innego rodzaju wsparcia na rzecz producenta i eksportera broni Green Pine Associated Corporation (Green Pine). Bank of East Land aktywnie współpracował z Green Pine w celu przekazywania środków finansowych w sposób umożliwiający obejście sankcji. W latach 2007–2008 Bank of East Land pośredniczył w transakcjach z udziałem Green Pine i instytucji finansowych z Iranu, w tym dwóch banków: Bank Melli i Bank Sepah. W rezolucji nr 1747 (2007) Rada Bezpieczeństwa podjęła decyzję o umieszczeniu Bank Sepah w wykazie w związku z jego wsparciem dla irańskiego programu dotyczącego rakietowych pocisków balistycznych. Green Pine umieszczono w wykazie na mocy decyzji Komitetu Sankcji w kwietniu 2012 r.

11.

Korea Kumryong Trading Corporation

 

 

22.1.2013

Spółka, która, będąc przykrywką Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID), wykorzystywana jest do prowadzenia działalności związanej z zamówieniami. KOMID umieszczono w wykazie na mocy decyzji Komitetu Sankcji w kwietniu 2009 r.; to najważniejsze północnokoreańskie przedsiębiorstwo handlujące bronią oraz główny eksporter towarów i wyposażenia związanych z rakietowymi pociskami balistycznymi i bronią konwencjonalną.

12.

Tosong Technology Trading Corporation

 

Pjongjang, KRLD

22.1.2013

Spółką dominującą Tosong Technology Trading Corporation jest Korea Mining Development Corporation (KOMID). KOMID umieszczono w wykazie na mocy decyzji Komitetu Sankcji w kwietniu 2009 r.; to najważniejsze północnokoreańskie przedsiębiorstwo handlujące bronią oraz główny eksporter towarów i wyposażenia związanych z rakietowymi pociskami balistycznymi i bronią konwencjonalną.

13.

Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation

Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company; Korea Ryenha Machinery J/V Corporation; Ryonha Machinery Joint Venture Corporation; Ryonha Machinery Corporation; Ryonha Machinery;

Ryonha Machine Tool; Ryonha Machine Tool Corporation; Ryonha Machinery Corp; Ryonhwa Machinery Joint Venture Corporation; Ryonhwa Machinery JV; Huichon Ryonha Machinery General Plant; Unsan; Unsan Solid Tools; oraz Millim Technology Company

Tongan-dong, Central District, Pjongjang, KRLD; Mangungdae-gu, Pjongjang, KRLD; Mangyongdae District, Pjongjang, KRLD

adresy e-mail: ryonha@silibank.com; sjc117@hotmail.com; i millim@silibank.com

numery telefonów: 8502-18111; 8502-18111-8642; i 850 2 18111-3818642

numer faksu: 8502-381-4410

22.1.2013

Spółką dominującą Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation jest Korea Ryonbong General Corporation. Korea Ryonbong General Corporation umieszczono w wykazie na mocy decyzji Komitetu Sankcji w kwietniu 2009 r.; to konglomerat z branży obronnej specjalizujący się w zakupach dla przemysłu obronnego KRLD i udzielaniu wsparcia prowadzonej przez to państwo sprzedaży związanej ze sprzętem wojskowym.

14.

Leader (Hong Kong) International

Leader International Trading Limited; Leader (Hong Kong) International Trading Limited

LM-873, RM B, 14/F,

Wah Hen Commercial Centre, 383 Hennessy Road, Wanchai, Hongkong, Chiny

22.1.2013

Leader International (nr rejestracyjny spółki w Hongkongu: 1177053) pośredniczy w wysyłce towarów w imieniu Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). KOMID umieszczono w wykazie na mocy decyzji Komitetu Sankcji w kwietniu 2009 r.; to najważniejsze północnokoreańskie przedsiębiorstwo handlujące bronią i największy eksporter towarów i sprzętu związanego z rakietowymi pociskami balistycznymi i bronią konwencjonalną.

15.

Green Pine Associated Corporation

Cho'ngsong United Trading Company; Chongsong Yonhap; Ch'o'ngsong Yo'nhap; Chosun Chawo'n Kaebal T'uja Hoesa; Jindallae; Ku'm- haeryong Company LTD; Natural Resources Development and Investment Corporation; Saeingp'il Company; National Resources Development and Investment Corporation; Saeng Pil Trading Corporation

c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, HyongjesanGuyok, Pjongjang, KRLD

Nungrado, Pjongjang, KRLD

Rakrang No. 1 Rakrang District Pyongyang Korea, Chilgol-1

dong, Mangyongdae District, Pjongjang, KRLD

numer telefonu: +850-2-18111 (wewn. 8327).

numer faksu: +850-2-3814685 i +850-2-3813372

adresy e-mail:

pac@silibank.com i kndic@co.chesin.com

2.5.2012

Green Pine Associated Corporation („Green Pine”) przejęło wiele gałęzi działalności przedsiębiorstwa Korea Mining Development Trading

Corporation (KOMID). KOMID umieszczono w wykazie na mocy decyzji Komitetu Sankcji w kwietniu 2009 r.; to najważniejsze północnokoreańskie przedsiębiorstwo handlujące bronią oraz główny eksporter towarów i wyposażenia związanych z rakietowymi pociskami balistycznymi i bronią konwencjonalną.

Green Pine jest też odpowiedzialne za około połowę eksportu broni i powiązanego sprzętu przez KRLD.

Green Pine zostało objęte sankcjami w związku z eksportem broni lub powiązanego sprzętu z KRLD. Green Pine specjalizuje się w produkcji okrętów i uzbrojenia dla marynarki wojennej, np. łodzi podwodnych, okrętów wojskowych i systemów rakietowych; podmiot ten dostarczał torpedy i pomoc techniczną irańskim przedsiębiorstwom związanym z obronnością.

16.

Amroggang Development Banking Corporation

Amroggang Development Bank;

Amnokkang Development Bank

Tongan-dong, Pjongjang, KRLD

2.5.2012

Założona w 2006 r., Amroggang jest spółką powiązaną z Tanchon Commercial Bank i zarządzaną przez urzędników tego banku. Tanchon odgrywa rolę w finansowaniu prowadzonej przez KOMID sprzedaży rakietowych pocisków balistycznych; jest również zaangażowane w sprzedaż rakietowych pocisków balistycznych przez KOMID irańskiemu przedsiębiorstwu Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Tanchon Commercial Bank umieszczono w wykazie na mocy decyzji Komitetu Sankcji w kwietniu 2009 r.; to najważniejsza północnokoreańska instytucja finansowa zajmująca się sprzedażą broni konwencjonalnej, rakietowych pocisków balistycznych oraz towarów związanych ze składaniem i produkcją takiej broni. KOMID umieszczono w wykazie na mocy decyzji Komitetu Sankcji w kwietniu 2009 r.; to najważniejsze północnokoreańskie przedsiębiorstwo handlujące bronią oraz główny eksporter towarów i wyposażenia związanych z rakietowymi pociskami balistycznymi i bronią konwencjonalną. W rezolucji nr 1737 (2006) Rada Bezpieczeństwa podjęła decyzję o umieszczeniu przedsiębiorstwa SHIG w wykazie ze względu na to, że jest ono zaangażowane w irański program dotyczący rakietowych pocisków balistycznych.

17.

Korea Heungjin Trading Company

Hunjin Trading Co.; Korea Henjin Trading Co.; Korea Hengjin Trading Company

Pjongjang, KRLD

2.5.2012

Korea Heungjin Trading Company to podmiot wykorzystywany przez KOMID do celów handlowych. Podejrzewa się, że uczestniczy w dostarczaniu towarów powiązanych z pociskami rakietowymi irańskiemu przedsiębiorstwu Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Jest powiązany z KOMID, a dokładniej z jego działem zamówień. Został wykorzystany do zdobycia zaawansowanego sterownika cyfrowego mającego zastosowanie przy projektowaniu pocisków rakietowych. KOMID umieszczono w wykazie na mocy decyzji Komitetu Sankcji w kwietniu 2009 r.; to najważniejsze północnokoreańskie przedsiębiorstwo handlujące bronią oraz główny eksporter towarów i wyposażenia związanych z rakietowymi pociskami balistycznymi i bronią konwencjonalną. W rezolucji nr 1737 (2006) Rada Bezpieczeństwa podjęła decyzję o umieszczeniu przedsiębiorstwa SHIG w wykazie ze względu na to, że jest ono zaangażowane w irański program dotyczący rakietowych pocisków balistycznych.

18.

Second Academy of Natural Sciences

2nd Academy of Natural Sciences; Che 2 Chayon Kwahakwon; Academy of Natural Sciences; Chayon Kwahak-Won; National Defense Academy;

Kukpang Kwahak-Won; Second Academy of Natural Sciences Research Institute; Sansri

Pjongjang, KRLD

7.3.2013

Second Academy of Natural Sciences (Druga Akademia Nauk Przyrodniczych) to organizacja na szczeblu krajowym odpowiedzialna za badania i rozwój zaawansowanych systemów uzbrojenia KRLD, w tym pocisków rakietowych i prawdopodobnie broni jądrowej. Wykorzystuje kilka podległych jej organizacji (m.in. Tangun Trading Corporation), by pozyskiwać za granicą technologie, wyposażenie i informacje na potrzeby północnokoreańskich programów dotyczących pocisków rakietowych i prawdopodobnie broni jądrowej. Podmiot Tangun Trading Corporation został umieszczony w wykazie na mocy decyzji Komitetu Sankcji w lipcu 2009 r.; jest odpowiedzialny przede wszystkim za zamawianie towarów i technologii wspierających północnokoreańskie programy badawczo-rozwojowe z dziedziny obronności, m.in. programy i zamówienia dotyczące broni masowego rażenia i systemów jej przenoszenia, w tym materiałów kontrolowanych lub zakazanych na mocy stosownych wielostronnych systemów kontroli.

19.

Korea Complex Equipment Import Corporation

 

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pjongjang, KRLD

7.3.2013

Spółką dominującą Korea Complex Equipment Import Corporation jest Korea Ryonbong General Corporation. Korea Ryonbong General Corporation umieszczono w wykazie na mocy decyzji Komitetu Sankcji w kwietniu 2009 r.; to konglomerat z branży obronnej specjalizujący się w zakupach dla przemysłu obronnego KRLD i udzielaniu wsparcia prowadzonej przez to państwo sprzedaży związanej ze sprzętem wojskowym.

20.

Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM)

OMM

Donghung Dong, Central District, PO BOX 120, Pjongjang, KRLD

Dongheung-dong Changgwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pjongjang, KRLD

28.7.2014

Ocean Maritime Management Company, Limited (numer IMO: 1790183) jest armatorem/zarządcą statku Chong Chon Gang. Podmiot ten odgrywał kluczową rolę przy organizowaniu wysyłki ukrytego ładunku obejmującego uzbrojenie i związany z nim sprzęt z Kuby do KRLD w lipcu 2013 r. W związku z tym spółka Ocean Maritime Management Company, Limited przyczyniła się do prowadzenia działań zakazanych na mocy rezolucji – a mianowicie złamania embarga na broń nałożonego rezolucją nr 1718 (2006), zmienioną rezolucją nr 1874 (2009) – oraz do unikania środków nałożonych tymi rezolucjami.

Ocean Maritime Management Company, Limited jest armatorem/zarządcą statków o następujących numerach IMO:

 

 

 

 

a)

Chol Ryong 8606173

Ryong Gun Bong

 

2.3.2016

 

b)

Chong Bong 8909575

Greenlight, Blue Nouvelle

 

2.3.2016

 

c)

Chong Rim 2 8916293

 

 

2.3.2016

 

d)

Hoe Ryong 9041552

 

 

2.3.2016

 

e)

Hu Chang 8330815

O Un Chong Nyon

 

2.3.2016

 

f)

Hui Chon 8405270

Hwang Gum San 2

 

2.3.2016

 

g)

Ji Hye San 8018900

Hyok Sin 2

 

2.3.2016

 

h)

Kang Gye 8829593

Pi Ryu Gang

 

2.3.2016

 

i)

Mi Rim 8713471

 

 

2.3.2016

 

j)

Mi Rim 2 9361407

 

 

2.3.2016

 

k)

O Rang 8829555

Po Thong Gang

 

2.3.2016

 

l)

Ra Nam 2 8625545

 

 

2.3.2016

 

m)

Ra Nam 3 9314650

 

 

2.3.2016

 

n)

Ryo Myong 8987333

 

 

2.3.2016

 

o)

Ryong Rim 8018912

Jon Jin 2

 

2.3.2016

 

p)

Se Pho 8819017

Rak Won 2

 

2.3.2016

 

q)

Songjin 8133530

Jang Ja San Chong Nyon Ho

 

2.3.2016

 

r)

South Hill 2 8412467

 

 

2.3.2016

 

s)

Tan Chon 7640378

Ryon Gang 2

 

2.3.2016

 

t)

Thae Pyong San 9009085

Petrel 1

 

2.3.2016

 

u)

Tong Hung San 7937317

Chong Chon Gang

 

2.3.2016

 

v)

Tong Hung 8661575

 

 

2.3.2016

 

21.

Academy of National Defense Science

 

Pjongjang, KRLD

2.3.2016

Academy of National Defense Science (Akademia Nauki o Obronności Narodowej) uczestniczy w działaniach KRLD na rzecz dalszego rozwoju jej programów dotyczących rakietowych pocisków balistycznych i broni jądrowej.

22.

Chong-chongang Shipping Company

Chong Chon Gang Shipping Co. Ltd.

adres: 817 Haeun, Donghung-dong, Central District, Pyongyang, Pjongjang, KRLD alternatywny adres: 817, Haeum, Tonghun-dong, Chung-gu, Pjongjang, KRLD numer IMO: 5342883

2.3.2016

Spółka Chongchongang Shipping Company, wykorzystując swój statek Chong Chon Gang, podjęła próbę bezpośredniego przywozu nielegalnego ładunku broni konwencjonalnej do KRLD w lipcu 2013 r.

23.

Daedong Credit Bank (DCB)

DCB; Taedong Credit Bank

adres: Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon District, Pjongjang, KRLD alternatywny adres: Ansan-dong, Botonggang Hotel, Pongchon, Pjongjang, KRLD SWIFT: DCBK KKPY

2.3.2016

Daedong Credit Bank świadczył usługi finansowe na rzecz Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) i Tanchon Commercial Bank. Przynajmniej od 2007 r. bank DCB pośredniczył w setkach wartych miliony dolarów transakcji finansowych w imieniu KOMID i Tanchon Commercial Bank. W niektórych przypadkach DCB świadomie pośredniczył w transakcjach, stosując nieuczciwe praktyki finansowe.

24.

Hesong Trading Company

 

Pjongjang, KRLD

2.3.2016

Spółką dominującą Hesong Trading Corporation jest Korea Mining Development Corporation (KOMID).

25.

Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC)

KKBC

Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Pjongjang, KRLD

2.3.2016

KKBC świadczy usługi finansowe na rzecz Tanchon Commercial Bank i Korea Hyoksin Trading Corporation, która podlega Korea Ryonbong General Corporation. Tanchon Commercial Bank wykorzystywał KKBC do pośredniczenia w przekazywaniu środków finansowych, które mogą sięgać milionów dolarów, w tym w przekazywaniu środków związanych z Korea Mining Development Corporation.

26.

Korea Kwangsong Trading Corporation

 

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pjongjang, KRLD

2.3.2016

Spółką dominującą Korea Kwangsong Trading Corporation jest Korea Ryonbong General Corporation.

27.

Ministry of Atomic Energy Industry

MAEI

Haeun-2-dong, Pyongchon District, Pjongjang, KRLD

2.3.2016

Ministry of Atomic Energy Industry (Ministerstwo Przemysłu Jądrowego) zostało utworzone w 2013 r. z myślą o modernizacji przemysłu jądrowego KRLD w celu zwiększenia produkcji materiałów jądrowych, poprawy ich jakości oraz dalszego rozwijania niezależnego przemysłu jądrowego KRLD. Tym samym jest ono znane jako jeden z kluczowych graczy w dziedzinie rozwoju broni jądrowej KRLD i odpowiada za bieżące funkcjonowanie krajowego programu broni jądrowej; podlegają mu także inne organizacje związane z dziedziną jądrową. Ministerstwu temu podlega także pewna liczba organizacji i ośrodków badawczych związanych z dziedziną jądrową, jak również dwa komitety: komitet ds. stosowania izotopów oraz komitet ds. energii jądrowej. MAEI kieruje także ośrodkiem badań jądrowych w Jongbjon – gdzie znajdują się znane północnokoreańskie obiekty związane z plutonem. Ponadto w swoim sprawozdaniu z 2015 r. panel ekspertów stwierdził, że 9 kwietnia 2014 r. szefem MAEI został mianowany Ri Je-son, były dyrektor GBAE, którego Komitet ustanowiony zgodnie z rezolucją nr 1718 (2006) umieścił w 2009 r. w wykazie w związku z jego udziałem w programach dotyczących broni jądrowej lub za wspieranie takich programów.

28.

Munitions Industry Department

Military Supplies Industry Department

Pjongjang, KRLD

2.3.2016

Munitions Industry Department (Departament Dostaw Wojskowych) jest zaangażowany w główne aspekty północnokoreańskiego programu rakietowego. MID odpowiada za nadzorowanie rozwoju rakietowych pocisków balistycznych KRLD, w tym pocisku Taepo Dong-2. Nadzoruje produkcję broni KRLD oraz programy badawczo-rozwojowe, w tym północnokoreański program dotyczący rakietowych pocisków balistycznych. Podlegają mu: Second Economic Committee (Drugi Komitet Ekonomiczny) oraz Second Academy of Natural Sciences (Druga Akademia Nauk Przyrodniczych), które również umieszczono w wykazie w sierpniu 2010 r. W ostatnich latach MID pracował nad rozwojem międzykontynentalnego rakietowego pocisku balistycznego na mobilnej wyrzutni drogowej KN08.

29.

National Aerospace Development Administration

NADA

KRLD

2.3.2016

National Aerospace Development Administration (Krajowy Urząd ds. Rozwoju Przemysłu Lotniczego i Kosmonautycznego) jest podmiotem zaangażowanym w prowadzone przez KRLD działania służące rozwojowi naukowo-technologicznemu w dziedzinie przestrzeni kosmicznej, obejmujące m.in. wystrzeliwanie satelitów i rakiet nośnych.

30.

Office 39

Office #39; Office No. 39; Bureau 39; Central Committee Bureau 39; Third Floor; Division 39

KRLD

2.3.2016

Podmiot państwowy KRLD.

31.

Reconnaissance General Bureau

Chongch'al Ch'ongguk; KPA Unit 586; RGB

Hyongjesan- Guyok, Pjongjang, KRLD alternatywny adres: Nungrado, Pjongjang, KRLD

2.3.2016

Reconnaissance General Bureau (Biuro ds. Rozpoznania Ogólnego) jest główną organizacją wywiadowczą KRLD; powstało na początku 2009 r. w wyniku połączenia istniejących organizacji wywiadowczych w ramach Partii Pracy Korei – Wydziału Operacyjnego i Biura 35 oraz Biura ds. Rozpoznania Koreańskiej Armii Ludowej. Reconnaissance General Bureau handluje bronią konwencjonalną i kontroluje północnokoreańskie przedsiębiorstwo działające w sektorze broni konwencjonalnej, Green Pine Associated Corporation.

32.

Second Economic Committee

 

Kangdong, KRLD

2.3.2016

Second Economic Committee (Drugi Komitet Ekonomiczny) jest zaangażowany w główne aspekty północnokoreańskiego programu rakietowego. Jest odpowiedzialny za nadzorowanie produkcji rakietowych pocisków balistycznych w KRLD, a także kieruje działalnością KOMID.

33.

Korea United Development Bank

 

Pjongjang, KRLD

30.11.2016

SWIFT/BIC: KUDBKPPY; Korea United Development Bank działa w sektorze usług finansowych w ramach gospodarki KRLD.

34.

Ilsim International Bank

 

Pjongjang, KRLD

30.11.2016

SWIFT: ILSIKPPY; Ilsim International Bank jest powiązany z wojskiem Korei Północnej i ma bliskie stosunki z Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC), podmiotem umieszczonym w wykazie. Ilsim International Bank próbował uniknąć sankcji nałożonych przez ONZ.

35.

Korea Daesong Bank

Choson Taesong Unhaeng; Taesong Bank

Segori-dong, Gyongheung St. Potonggang District, Pjongjang, KRLD

30.11.2016

SWIFT/BIC: KDBKKPPY; Daesong Bank jest własnością Biura 39 działającego w ramach Partii Pracy Korei, podmiotu umieszczonego w wykazie, i jest przez nie kontrolowany.

36.

Singwang Economics and Trading General Corporation

 

KRLD

30.11.2016

Singwang Economics and Trading General Corporation jest przedsiębiorstwem KRLD handlującym węglem. KRLD pozyskuje znaczną część środków pieniężnych na swoje programy związane z rakietowymi pociskami balistycznymi i bronią jądrową z wydobycia zasobów naturalnych i ich sprzedaży za granicą.

37.

Korea Foreign Technical Trade Center

 

KRLD

30.11.2016

Korea Foreign Technical Trade Center jest przedsiębiorstwem KRLD handlującym węglem. KRLD pozyskuje znaczną część środków niezbędnych do finansowania swoich programów związanych z rakietowymi pociskami balistycznymi i bronią jądrową z wydobycia zasobów naturalnych i ich sprzedaży za granicą.

38.

Korea Pugang Trading Corporation

 

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pjongjang, KRLD

30.11.2016

Korea Pugang Trading Corporation jest własnością Korea Ryonbong General Corporation, konglomeratu z branży obronnej KRLD specjalizującego się w zakupach dla przemysłu obronnego KRLD i udzielaniu wsparcia prowadzonej przez Pjongjang sprzedaży związanej ze sprzętem wojskowym.

39.

Korea International Chemical Joint Venture Company

Choson International Chemicals Joint Operation Company; Chosun International Chemicals Joint Operation Company; International Chemical Joint Venture Company

Hamhung, South Hamgyong Province, KRLD; Man gyongdae-kuyok, Pjongjang, KRLD; Mangyungdae-gu, Pjongjang, KRLD<