28.7.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 198/24


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/1370

z dnia 4 lipca 2017 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1683/95 ustanawiające jednolity formularz wizowy

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 77 ust. 2 lit. a),

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1683/95 (2) ustanowiono jednolity formularz wizowy.

(2)

Wspólny wzór naklejki wizowej, wykorzystywany przez okres ostatnich dwudziestu lat, jest uważany za zagrożony w świetle poważnych przypadków fałszowania i oszustw.

(3)

W związku z tym należy wprowadzić nowy wspólny wzór naklejki wizowej, zaopatrzony w nowocześniejsze zabezpieczenia w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa i zapobiegania fałszerstwom.

(4)

Na wniosek Irlandii lub Zjednoczonego Królestwa Komisja powinna zawrzeć z wnioskującym państwem członkowskim odpowiednie porozumienie w celu wymiany informacji technicznych dla celów wydawania przez to państwo wiz krajowych.

(5)

Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i przestrzega zasad ustanowionych między innymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

(6)

Niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, które nie mają zastosowania do Zjednoczonego Królestwa zgodnie z decyzją Rady 2000/365/WE (3); Zjednoczone Królestwo nie uczestniczy w związku z tym w jego przyjęciu i nie jest nim związane, ani go nie stosuje.

(7)

Niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, które nie mają zastosowania do Irlandii zgodnie z decyzją Rady 2002/192/WE (4); Irlandia nie uczestniczy w związku z tym w jego przyjęciu i nie jest nim związana, ani go nie stosuje.

(8)

Niniejsze rozporządzenie stanowi akt oparty na dorobku Schengen lub w inny sposób z nim związany odpowiednio w rozumieniu art. 3 ust. 1 Aktu przystąpienia z 2003 r., art. 4 ust. 1 Aktu przystąpienia z 2005 r. oraz art. 4 ust. 1 Aktu przystąpienia z 2011 r.

(9)

W odniesieniu do Islandii i Norwegii niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Umowy zawartej przez Radę Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącej włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (5), które wchodzą w zakres obszaru, o którym mowa w art. 1 lit. B decyzji Rady 1999/437/WE (6).

(10)

W odniesieniu do Szwajcarii niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (7), które wchodzą w zakres obszaru, o którym mowa w art. 1 lit. B decyzji 1999/437/WE w związku z art. 3 decyzji Rady 2008/146/WE (8).

(11)

W odniesieniu do Liechtensteinu niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu w sprawie przystąpienia Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (9), które wchodzą w zakres obszaru, o którym mowa w art. 1 lit. B decyzji Rady 1999/437/WE w związku z art. 3 decyzji Rady 2011/350/UE (10).

(12)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie Rady (WE) nr 1683/95,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1683/95 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 7 dodaje się następujące akapity:

„Na wniosek Irlandii lub Zjednoczonego Królestwa Komisja zawiera z wnioskującym państwem członkowskim odpowiednie porozumienie w celu wymiany informacji technicznych, o których mowa w art. 2, dla celów wydawania przez wnioskujące państwo członkowskie wiz krajowych.

W przypadku złożenia takiego wniosku koszty, w których Irlandia lub Zjednoczone Królestwo nie uczestniczą zgodnie z art. 5 Protokołu nr 21 w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii w odniesieniu do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, dołączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, są pokrywane odpowiednio przez Irlandię lub Zjednoczone Królestwo.”;

2)

załącznik zastępuje się grafiką i tekstem znajdującymi się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Naklejki wizowe zgodne ze specyfikacjami określonymi w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1683/95 i mającymi zastosowanie do daty, o której mowa w art. 3 akapit drugi niniejszego rozporządzenia, mogą być stosowane w przypadku wiz wydawanych przez okres sześciu miesięcy od tej daty.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Państwa członkowskie stosują niniejsze rozporządzenie najpóźniej po piętnastu miesiącach od przyjęcia dodatkowych specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1683/95.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich zgodnie z Traktatami.

Sporządzono w Strasburgu dnia 4 lipca 2017 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

A. TAJANI

Przewodniczący

W imieniu Rady

M. MAASIKAS

Przewodniczący


(1)  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 1 czerwca 2017 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 20 czerwca 2017 r.

(2)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1683/95 z dnia 29 maja 1995 r. ustanawiające jednolity formularz wizowy (Dz.U. L 164 z 14.7.1995, s. 1).

(3)  Decyzja Rady 2000/365/WE z dnia 29 maja 2000 r. dotycząca wniosku Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zastosowaniu wobec niego niektórych przepisów dorobku Schengen (Dz.U. L 131 z 1.6.2000, s. 43).

(4)  Decyzja Rady 2002/192/WE z dnia 28 lutego 2002 r. dotycząca wniosku Irlandii o zastosowanie wobec niej niektórych przepisów dorobku Schengen (Dz.U. L 64 z 7.3.2002, s. 20).

(5)  Dz.U. L 176 z 10.7.1999, s. 36.

(6)  Decyzja Rady 1999/437/WE z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie niektórych warunków stosowania Układu zawartego przez Radę Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącego włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (Dz.U. L 176 z 10.7.1999, s. 31).

(7)  Dz.U. L 53 z 27.2.2008, s. 52.

(8)  Decyzja Rady 2008/146/WE z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia tego państwa we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (Dz.U. L 53 z 27.2.2008, s. 1).

(9)  Dz.U. L 160 z 18.6.2011, s. 21.

(10)  Decyzja Rady 2011/350/UE z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu w sprawie przystąpienia Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, odnoszącego się do zniesienia kontroli na granicach wewnętrznych i do przemieszczania się osób (Dz.U. L 160 z 18.6.2011, s. 19).


ZAŁĄCZNIK

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 1683/95 otrzymuje brzmienie:

ZAŁĄCZNIK

Image

Zabezpieczenia

1.

Zintegrowana kolorowa fotografia portretowa posiadacza wykonana jest zgodnie z wysokimi standardami zabezpieczeń.

2.

W tym miejscu umieszczony jest element dyfrakcyjny optycznie zmienny (»Kinegram« lub jego ekwiwalent). W zależności od kąta patrzenia widoczne są litery »EU«, »EUE« i giloszowe linie kinematyczne w różnych rozmiarach i kolorach.

3.

Ta rubryka zawiera trzyliterowy kod państwa członkowskiego wydającego wizę, odpowiadający kodom krajów określonym w dokumencie ICAO nr 9303 w sprawie dokumentów podróży przeznaczonych do odczytu maszynowego, lub akronim »BNL« w przypadku wiz wydawanych przez Belgię, Luksemburg lub Niderlandy, o optycznie zmiennym zabarwieniu. W zależności od kąta patrzenia pojawia się on w różnych kolorach.

4.

W tym miejscu – napisane drukowanymi literami – znajdują się:

a)

wyraz »VISA«. Państwo członkowskie wydające wizę może zamieścić odpowiadający temu wyrazowi termin w innym języku urzędowym instytucji Unii;

b)

nazwa państwa członkowskiego wydającego wizę w języku angielskim, francuskim i innym języku urzędowym instytucji Unii;

c)

trzyliterowy kod państwa członkowskiego wydającego wizę, zgodnie z dokumentem ICAO nr 9303.

5.

Ta rubryka zawiera drukowany na czarno w procesie produkcji 9-cyfrowy krajowy numer naklejki wizowej w układzie poziomym. Stosowany jest specjalny rodzaj czcionki.

6.

Ta rubryka zawiera drukowany na czerwono w procesie produkcji 9-cyfrowy krajowy numer naklejki wizowej w układzie pionowym. Stosowany jest specjalny rodzaj czcionki, inny niż ten używany w rubryce 5. »Numer naklejki wizowej« składa się z trzyliterowego kodu kraju, odpowiadającego kodom krajów określonym w dokumencie ICAO nr 9303, oraz krajowego numeru, znajdującego się w rubrykach 5 i 6.

7.

Ta rubryka zawiera litery »EU«, z efektem ukrytego obrazu. Litery te stają się ciemne, gdy naklejka zostanie odchylona od patrzącego, a gdy naklejka zostanie obrócona o 90 stopni, stają się jasne.

8.

Ta rubryka zawiera kod, o którym mowa w rubryce 3, z efektem ukrytego obrazu. Kod ten staje się ciemny, gdy naklejka zostanie odchylona od patrzącego, a gdy naklejka zostanie obrócona o 90 stopni, staje się jasny.

Rubryki do wypełnienia

Opisy rubryk zamieszczone są w języku angielskim i francuskim. Państwo członkowskie wydające wizę może dodać tłumaczenie na inny język urzędowy instytucji Unii.

9.

Ta rubryka zaczyna się od wyrazów »ważna na«. Organ wydający wizę wskazuje terytorium, na którym posiadacz wizy jest uprawniony do podróżowania.

10.

Ta rubryka zaczyna się od wyrazu »od«, a wyraz »do« widnieje dalej w tym samym wierszu. Organ wydający wizę wskazuje okres pobytu, do którego upoważniony jest posiadacz wizy. Dalej w tym samym wierszu widnieją wyrazy »czas pobytu« (tj. zakładany przez wnioskodawcę czas trwania pobytu) oraz ponownie wyraz »dni«.

11.

Ta rubryka zaczyna się wyrazami »rodzaj wizy«. Organ wydający wizę wskazuje kategorię wizy. Dalej w tym samym wierszu widnieją wyrazy »numer paszportu« oraz »liczba wjazdów«.

12.

Ta rubryka zaczyna się wyrazami »wydana w« i służy do wskazania miejscowości, w której organ wydający wizę ma siedzibę. Dalej w tym samym wierszu widnieje wyraz »dnia« (po którym organ wydający wizę wpisuje datę wystawienia wizy).

13.

Ta rubryka zaczyna się od wyrazów »nazwisko, imię«.

14.

Ta rubryka zaczyna się wyrazem »uwagi«. Obszar poniżej wyrazu »uwagi« wykorzystywany jest przez organ wydający wizę do zamieszczania innych informacji.

15.

Ta rubryka zawiera odpowiednie dane nadające się do odczytu maszynowego, w celu usprawnienia kontroli na granicach zewnętrznych. Pole przeznaczone do odczytu maszynowego zawiera drukowane w tle w sposób widoczny wyrazy »Unia Europejska« we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii. Tekst ten nie może mieć wpływu na techniczne właściwości pola przeznaczonego do odczytu maszynowego ani utrudniać jego odczytu.

16.

Ta rubryka jest przeznaczona na ewentualne dodanie wspólnego dwuwymiarowego kodu kreskowego.

”.