21.7.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 190/7


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1354

z dnia 20 lipca 2017 r.

określające sposób podawania informacji przewidzianych w art. 10 ust. 10 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE (1), w szczególności jej art. 10 ust. 10 i art. 45 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Art. 10 ust. 10 dyrektywy 2014/53/UE stanowi, że w przypadku ograniczeń w oddawaniu do użytku lub wymagań dotyczących konieczności uzyskania zezwolenia na używanie urządzenia informacje dostępne na opakowaniu muszą umożliwiać określenie państw członkowskich lub obszaru geograficznego w obrębie danego państwa członkowskiego, w których istnieją ograniczenia w oddawaniu do użytku lub obowiązują wymagania dotyczące konieczności uzyskania zezwolenia na używanie urządzenia, przy czym informacje te powinny być podane w instrukcjach towarzyszących urządzeniom radiowym.

(2)

Zgodnie z art. 10 ust. 10 dyrektywy 2014/53/UE Komisja może przyjąć akty wykonawcze określające sposób podawania informacji, o których mowa w art. 10 ust. 10.

(3)

Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 45 ust. 2 dyrektywy 2014/53/UE.

(4)

Środki określone w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Oceny Zgodności Telekomunikacyjnej i Nadzoru Rynku, utworzonego zgodnie z art. 45 dyrektywy 2014/53/UE,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W niniejszym rozporządzeniu określa się sposób podawania informacji przewidzianych w art. 10 ust. 10 dyrektywy 2014/53/UE, przy czym ma ono zastosowanie wyłącznie do urządzeń radiowych, które podlegają ograniczeniom w oddawaniu do użytku lub wymaganiom dotyczącym konieczności uzyskania zezwolenia na korzystanie w co najmniej jednym państwie członkowskim.

Artykuł 2

1.   Jeżeli urządzenie radiowe podlega ograniczeniom w oddawaniu do użytku lub wymaganiom dotyczącym konieczności uzyskania zezwolenia na korzystanie, jak przewidziano w art. 10 ust. 10 dyrektywy 2014/53/UE, na opakowaniu urządzenia radiowego umieszcza się w sposób widoczny i czytelny:

a)

piktogram, jak określono w załączniku I; lub

b)

słowa „Ograniczenia lub wymagania w” w języku łatwo zrozumiałym dla użytkowników końcowych, określonym przez zainteresowane państwo członkowskie, a po nich podane w załączniku II skróty nazw państw członkowskich, w których istnieją takie ograniczenia lub wymagania.

2.   Jeżeli urządzenie radiowe podlega ograniczeniom w oddawaniu do użytku lub wymaganiom dotyczącym konieczności uzyskania zezwolenia na korzystanie, jak przewidziano w art. 10 ust. 10 dyrektywy 2014/53/UE, w instrukcji towarzyszącej urządzeniu radiowemu podaje się w języku łatwo zrozumiałym dla użytkowników końcowych, określonym przez zainteresowane państwo członkowskie, wykaz państw członkowskich i obszarów geograficznych w obrębie państw członkowskich, w których istnieją takie ograniczenia lub wymagania, a także rodzaje ograniczeń lub wymagań obowiązujących w każdym państwie członkowskim i na każdym obszarze geograficznym w obrębie danego państwa członkowskiego.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i stosuje się od dnia 9 sierpnia 2018 r.

Urządzenia radiowe wprowadzone do obrotu po dniu 8 sierpnia 2017 r. i zgodne z niniejszym rozporządzeniem uznaje się za zgodne z art. 10 ust. 10 dyrektywy 2014/53/UE.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 lipca 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 153 z 22.5.2014, s. 62.


ZAŁĄCZNIK I

Piktogram

1.

Piktogram ma postać tabeli.

2.

Piktogram zawiera następujący symbol:

Image

3.

Na piktogramie wymienia się – poniżej lub obok symbolu wskazanego w ust. 2 – podane w załączniku II skróty nazw państw członkowskich, w których istnieją jakiekolwiek ograniczenia w oddawaniu do użytku lub wymagania dotyczące konieczności uzyskania zezwolenia.

4.

Piktogram i jego treść mogą mieć różne wersje (np. kolor, wypełnienie lub kontur, grubość linii), pod warunkiem że nie przestają być widoczne i czytelne.

5.

Przykłady piktogramu:

Image

ES

LU

RO

CZ

FR

HU

SI

DK

HR

Image

BG

EE

BE


ZAŁĄCZNIK II

Skróty

Stosuje się następujące skróty nazw państw członkowskich:

Belgia (BE), Bułgaria (BG), Republika Czeska (CZ), Dania (DK), Niemcy (DE), Estonia (EE), Irlandia (IE), Grecja (EL), Hiszpania (ES), Francja (FR), Chorwacja (HR), Włochy (IT), Cypr (CY), Łotwa (LV), Litwa (LT), Luksemburg (LU), Węgry (HU), Malta (MT), Niderlandy (NL), Austria (AT), Polska (PL), Portugalia (PT), Rumunia (RO), Słowenia (SI), Słowacja (SK), Finlandia (FI), Szwecja (SE) i Zjednoczone Królestwo (UK).